15
Nu ni kundijin ɨnga kɨvɨ, ni ka ndajnuꞌun sutu ka kuñaꞌnu un jiin taka chaa ka kuñaꞌnu, suni chaa ka xnaꞌan ley ini veñuꞌun kaꞌnu Israel, jiin uu ga chaa ka kuñaꞌnu ñuu un. Ka ndajnuꞌun da nasa saꞌa da jiin Jesús, ja ni ka jnɨɨ da ya. Yukan na ti ni ka juꞌni da ya, ti kuankoyo da jiin ya nuu Pilato, chaa kuu gobernador. Ti Pilato ni jikajnuꞌun da Jesús:
―¿Xi roꞌo kuu Rey, ja taꞌu jniñu nuu nɨ tuꞌu nación Israel nu? ―kachi da.
Ti ni kachi Jesús:
―Ruꞌu kuu ―kachi ya.
Ti sutu ka kuñaꞌnu un ni ka chakuachi da tɨjnɨ nuu jnuꞌun sɨkɨ ya.
Ti ni jikajnuꞌun tuku Pilato un ya:
―Ndeꞌe na ka chakuachi da sɨkɨ ra, ¿ti tu kaꞌan kuɨtɨ ra nusa? ―kachi da.
Ko Jesús tu ni kaꞌan kuɨtɨ ya. Ja yukan na ti so ni naa ini Pilato, ti tu kujnuni nasa saꞌa da jiin ya.
Ni kachi Pilato ja na kuū Jesús
(Mt. 27.15‑31; Lc. 23.13‑25; Jn. 18.38‑19.16)
Taka viko pascua ni iyo ɨɨn jnuꞌun ja na sia Pilato ɨɨn chaa kande vekaa, nau ja na kachi maa yɨvɨ un. Ti kɨvɨ un kande ɨɨn chaa nani Barrabás vekaa jiin tɨjnɨ chaa ni ka ndonda sɨkɨ gobierno, chi ni ka jaꞌni da ndɨyɨ. Ja yukan kuu ja ni ka jakoyo yɨvɨ un ka jikan i nuu Pilato, ja na sia da ɨɨn presu nava iyo jnuꞌun da. Ti ni jikajnuꞌun Pilato nuu yɨvɨ un:
―¿Kuni ra naa ra ja na sia ri chaa kuu Rey nuu nɨ nación Israel nu? ―kachi da.
10 Siaꞌan ni jikajnuꞌun Pilato, chi ni jini da ja ka kuu kuasun ini sutu un, ja kuaꞌa yɨvɨ ni ka kandixia jnuꞌun ni kaꞌan Jesús. Ja sɨkɨ yukan ni ka nakuaꞌa da ya nuu Pilato, ti Pilato kuni sia da Jesús niku. 11 Ko sutu ka kuñaꞌnu un ni ka skaꞌan da yɨvɨ ja na kakan i nuu Pilato, ti na sia da chaa nani Barrabás. 12 Yukan na ti ni jikajnuꞌun tuku Pilato yɨvɨ un:
―Nusa ti, ¿ndoo kuni ra naa ra ja saꞌa ri jiin chaa jaꞌa, chaa ka skonani ra Rey nación Israel nusa? ―kachi da.
13 Ti ni ka kuvaa yɨvɨ un ka kana koꞌo:
―¡Katakaa ni chaa jña ndaꞌa cruz, na kuū da! ―kachi naa.
14 Ti ni kachi Pilato:
―¿Ko nau kuachi ni saꞌa da nusa? ―kachi da.
Ti yɨvɨ un viꞌi ga ka kana koꞌo:
―¡Katakaa ni chaa jña ndaꞌa cruz, na kuū da! ―kachi naa.
15 Yukan na ti Pilato, ja na kusɨɨ ini yɨvɨ un jiin da, ni sia da Barrabás kuaꞌan da. Ti ni taꞌu da jniñu nuu soldado un ja na kani da Jesús jiin yoꞌo ñɨɨ, ti na kiꞌin da jiin ya ja na kundaka ya ndaꞌa cruz, ti na kuū ya.
Ni ka yɨsɨkɨnchaa soldado un Jesús
16 Yukan na ti kuankoyo soldado un jiin Jesús undi nuu yuxeꞌe palacio nuu nani Pretorio. Ni ka nastutu jnaꞌan da jiin tendɨꞌɨ ga soldado. 17 Ti ni ka naskuiꞌna da ya ɨɨn saꞌma kuaꞌa ndiꞌi. Ni ka saꞌa da ɨɨn corona iñu, ti ni ka chuxndee da xini ya. 18 Yukan ti ni ka kejaꞌa ka kanajiin da, ka sakata da nuu ya:
―Na kuchaku naꞌan Rey, chaa ñuu Israel ―kachi da.
19 Ni ka kani da yujnu xini ya, ni ka tɨvɨ sɨꞌɨ da nuu ya, ti ni ka jakunjitɨ da nuu ya, nanu ja kuu ya ɨɨn rey. 20 Ni ndɨꞌɨ ni ka sakata da nuu ya, ni ka tava da saꞌma kuaꞌa ndiꞌi ñuꞌun ya, ti ni ka naskuiꞌna da ya jiin saꞌma maa ya. Ti kuankoyo da jiin ya ja ka taka da ya nuu ndaꞌa cruz.
Ni ka jatakaa da Jesús nuu ndaꞌa cruz
(Mt. 27.32‑44; Lc. 23.26‑43; Jn. 19.17‑27)
21 Ichi kuankoyo da ni ka ndejanaꞌan da jiin ɨɨn chaa ñuu Cirene nani Simón, ja chaa kuu tata Alejandro jiin Rufo, vendi da ja ni jaꞌan da nuu rancho da, ti soldado un ni ka chayɨka Simón ja na kundiso da cruz Jesús. 22 Siaꞌan kuankoyo da jiin Jesús undi ɨɨn ñuꞌun nani Gólgota, ja kuni kaꞌan, “ñuꞌun yɨkɨ xini.” 23 Nu ni ka jakoyo da yukan, ni ka jaꞌa da vino sakanuu jiin ɨɨn nuu suxia ja nani mirra, ja na koꞌo ya nava tu kondoꞌo xaan ya ja jatu ya. Ko maa Jesús tu ni jantaꞌu ya ja koꞌo ya. 24 Yukan na ti ni ka chijnɨɨ da ya nuu ndaꞌa cruz jiin nduyukaa. Ti soldado un ni ka chuꞌun da suerte sɨkɨ saꞌma ya, ja na tejnaꞌan nuu jnaꞌan da.
25 Ja ni kuu ka ɨɨn jañaꞌan na ni ka jatakaa da Jesús nuu ndaꞌa cruz. 26 Ti xini cruz un ni ka chijnɨɨ da ɨɨn tutu ja kaꞌan ndoo yɨndaka ya yukan. Kachi siaꞌan: “Jaꞌa kuu Rey nuu yɨvɨ nación Israel.” 27 Suni ni ka jatakaa da uu ñakuiꞌna jiin ya nuu uu ga cruz, ɨɨn ichi ndaꞌa kuaꞌa, ti ɨnga ichi ndaꞌa sajni ya. 28 Siaꞌan ni kundaa nava yoso nuu tutu Yandios ja kachi: “Kaꞌni da ya nanu ɨɨn ñakuiꞌna.”
29 Ti yɨvɨ ka yaꞌa ichi chukan, ka skuiko xini ja ka kuu ichi ini nuu ya, ti ka kaꞌan ndevaꞌa:
―Vijna na ti roꞌo ja ni kaꞌan ra ja xnaa ra veñuꞌun kaꞌnu Israel, ti nuu uni kɨvɨ ti na saꞌa jaa ra. 30 Nama maa ra vijna, ti kuan kuun nuu ndaꞌa cruz jña ―kachi jiin ya.
31 Suni taka sutu ka kuñaꞌnu un jiin chaa ka xnaꞌan ley ini veñuꞌun un, ka kaꞌan ndevaꞌa kuɨtɨ da nuu ya, ti ka ndajnuꞌun da:
―Ni nama da sava yɨvɨ, ko tu kuu nama da maa da vijna. 32 Ko vijna ti nu na kandixia yo ja kaꞌan ndaa da ti kuun da nuu ndaꞌa cruz un, ti sa na kandixia yo ja kuu da Cristo ni taji Yandios, ja kuu da Rey nuu nɨ tuꞌu nación Israel. Yukan ti kandixia yo ja vaji da undi nuu andɨvɨ ―ni ka kachi da.
Ti suni undi uu ga chaa ka ndakoyo yukan jiin ya, ni ka kaꞌan ndevaꞌa da nuu ya.
Ni jiꞌi Jesús
(Mt. 27.45‑56; Lc. 23.44‑49; Jn. 19.28‑30)
33 Nu ni kuu sava nduu, ni kuñaa nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ, ti ni ndundijin undi ka uni jaꞌini. 34 Ti hora un ni kanajiin koꞌo Jesús:
―Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? ―kachi ya. (Ja kuni kaꞌan: “Yandios maa na, Yandios maa na, ¿ndoo ni xndoo maa ɨɨn ni saña vijna”? ―kachi ya.)
35 Sava yɨvɨ kaꞌiin yajni yukan ni ka jinisoꞌo, ti ni ka kachi:
―Kunsoꞌo naa ra, chi kana da xini profeta Elías na janaꞌan―kachi da.
36 Yukan ti ɨɨn da ni jaꞌa corrɨ, ni chutoo da kachi nuu vino iya, ni chuxndee da xini ɨɨn nuyoo kani, ti ni jaꞌa da ja na koꞌo Jesús, ti kachi da:
―Na ndeꞌe yo nu kii Elías kii nama da chaa ―ni kachi da:
37 Ko Jesús, uni ni kanajiin koꞌo ya, ti ni jiꞌi ya. 38 Ti maa hora ni jiꞌi Jesús, ni teꞌnde sava saꞌma ii yɨndaka ini veñuꞌun kaꞌnu Israel un, ni ndata sava kuɨtɨ saꞌma un undi nuu sukun ti undi nuu jaꞌa. 39 Ti ɨɨn soldado kuu capitán kandichi nuu Jesús hora un. Nu ni jini da nava ni jiꞌi Jesús, ti ni kachi da:
―Jandaa kuɨtɨ kuu ja Seꞌe Yandios ni kuu chaa jaꞌa ―kachi da.
Yukan ni jiꞌi Jesús.
40 Suni kaꞌiin sava ñasɨꞌɨ ka jitonchaa jika ña. Ñaa un kuu María Magdalena, Salomé, jiin María nana Santiago, chaa suchi, jiin José. 41 Ñaa jaꞌa ni ka kandixia ña Jesús. Ni ka yaku ña jiin ya, ti ni ka junukuachi ña nuu ya na ni yaku ya ñuu Galilea. Suni yukan kaꞌiin tɨjnɨ ga ñasɨꞌɨ ja ni ka jaꞌan ña jiin ya undi Jerusalén.
Ni ka chunduji da Jesús
(Mt. 27.57‑61; Lc. 23.50‑56; Jn. 19.38‑42)
42-43 Ti ɨɨn chaa ñuu Arimatea, nani José, ni kuu da ɨɨn chaa kuñaꞌnu ja kuu nuu junta kaꞌnu Israel. Ti ndiyo ini da ja kuni da nu na jaa kɨvɨ taꞌu Yandios jniñu. Chi ni kandixia da jnuꞌun ni xnaꞌan Jesús ja kuu kɨvɨkoyo yɨvɨ ndaꞌa Yandios ja na taꞌu ya jniñu nuu i, ti yukan niꞌin yɨvɨ un ɨɨn taꞌu ya ti kundisojniñu i jiin ya. Ti vanuxia ja ni jaa vispera kɨvɨ ndetatu, ti ni tava ini da ni kaꞌan da jiin Pilato jaꞌini kɨvɨ un, ti ni jikan da permiso ja na kiꞌin da jiin yɨkɨ kuñu Jesús. 44 Ti Pilato ni naa ini da nu ni jinisoꞌo da ja, ja ni jiꞌi Jesús. Ni kana da capitán soldado un, ti ni jikajnuꞌun da nu ja ni jiꞌi ndixia ya. 45 Ti capitán un ni kachi ja, ja ni jiꞌi ndixia ya. Yukan na ti Pilato ni jaꞌa da permisu nuu José ja na kiꞌin da jiin yɨkɨ kuñu ya.
46 Ti José ni jaan da ɨɨn saꞌma finu, ni kuniꞌin da yɨkɨ kuñu ya nuu ndaꞌa cruz un, ti ni nasuku da yɨkɨ kuñu ya. Yukan ti ni chunde da ya ɨɨn yau jaa, ja ni jacha da chii ɨɨn kava. Ti ni nakasɨ da jiin ɨɨn yuu kaꞌnu xaan. 47 Ti María Magdalena jiin ɨnga María nana José, kaꞌiin ña yukan, ti ni ka jini ña nuu ni ka chunde da Jesús.
Ni nandoto Jesús
(Mt. 28.1‑10; Lc. 24.1‑12; Jn. 20.1‑10)