13
Ti kɨvɨ yukan ni ka chakoyo tɨjnɨ chaa, ti ni ka jani da jnuꞌun nuu Jesús nava ni saꞌa gobernador Pilato jiin tɨjnɨ chaa ñuu Galilea, ja nanu ka jaꞌni da kuɨtɨ ja soko da nuu Yandios ni jakoyo soldado Pilato ti ni ka jaꞌni da chaa Galilea un, ti undi ni ka nasakanuu nɨñɨ da jiin nɨñɨ kuɨtɨ un. Ti ni kachi Jesús:
―Va nu ja siaꞌan ni ka jnaꞌan chaa un, ti ka ndoꞌo ini ra ja iyo ga kuachi maa da ja kuu taka ga chaa ñuu Galilea un. Ko na kachi ri ja tuu. Chi roꞌo naa ra, nu tu nakani ini ra nuu kuachi ra, ti suni jnaꞌnu ndatu ra ti xnaa ra maa ra. ¿Xi ka jani ini ra ja ndɨꞌɨ xiaꞌun uni yɨvɨ ja ni ka jiꞌi chii torre Siloé na ni nduva sɨkɨ da, xi ni iyo ga kuachi chaa un ja kuu taka ga yɨvɨ kanchuku ñuu Jerusalén nu? Ko na kachi ri ja tuu. Chi roꞌo naa ra, nu tu nakani ini ra nuu kuachi ra, ti suni jnaꞌnu ndatu ra ti xnaa ra maa ra ―ni kachi ya.
Sɨkɨ nutɨchɨ vixi ja tu jaꞌa tɨchɨ
Yukan ti ni kachi Jesús jnuꞌun jaꞌa, ja xnaꞌan ya nau kuu yɨvɨ ja tu siuku jnuꞌun xndaku Yandios:
―Kuu i nanu ɨɨn nutɨchɨ vixi ja kandichi nuu ñuꞌun ɨɨn yɨvɨ, ti chaa xiin un jan nduku da tɨchɨ vixi xini yujnu un, ko tundo niꞌin da. Yukan na ti ni kachi da jiin chaa ndito ñuꞌun da un: “Vijna ti ja ni kuu uni kuiya kin nduku ri tɨchɨ vixi xini yujnu jaꞌa, ko tu jaꞌa ni ɨɨn tɨchɨ. Kiꞌin ti kaꞌncha ra vaꞌa ga, chi so xnañaꞌan kandichi nuu ñuꞌun jaꞌa”, ni kachi da. Ko ni kachi chaa ndito ñuꞌun un: “Taa, sia ni na kundichi tɨꞌlɨ ga kuiya vijna, na staya na ñuꞌun jaꞌa, ti na chiꞌi na jaꞌan. Na ndeꞌe yo nu tu kuun tɨchɨ xini ɨnga kuiya. Ti nu tuu, ti sa kaꞌncha ni”, ni kachi muzu un ―ni kachi ya.
Ɨɨn kɨvɨ ni saꞌa Jesús tajna ɨɨn ñaꞌan ni kuu tɨꞌɨ sɨkɨ
10 Ni kuu ja ɨɨn kɨvɨ ndetatu, kande Jesús ini ɨɨn veñuꞌun Israel ja xnaꞌan ya, 11 ti yukan kande ɨɨn ñaꞌan ja, ja ni kuu xiaꞌun uni kuiya kuꞌu ña. Ja ni kuu tɨꞌɨ sɨkɨ ña ni saꞌa ɨɨn tachi xaan, ti tu kuu kuɨtɨ kaka ndaa ña. 12 Ti nu ni jini Jesús maa ña, ni kana ya ña, ti ni kachi ya:
―Roꞌo ñasɨꞌɨ, vijna ti nduvaꞌa ra jiin kueꞌe ra ―ni kachi ya.
13 Ti ni chuxndee ya ndaꞌa ya xini ña, ti hora ni, ni ndokuɨñɨ ndaa ña. Ti ni kejaꞌa ña nakanajaa ña Yandios. 14 Ko chaa ndiso jniñu ini veñuꞌun un, ni kuɨtɨ ini da, chi Jesús ni saꞌa ya tajna kɨvɨ ndetatu un. Ti ni kachi da nuu yɨvɨ un naa i:
―Iyo iñu kɨvɨ ja saꞌa yo jniñu, ti nuu ɨɨn kɨvɨ un kikoyo ra ja nduvaꞌa ra, ti ansu ja kikoyo ra kɨvɨ ndetatu jaꞌa ―ni kachi da.
15 Ko ni kachi Jitoꞌyo jiin da:
―Chaa xndaꞌu ka kuu ra. ¿Va nu tu ka ndaji ra xndɨkɨ ra naa ra xi burru ra ja kin skoꞌo ra tɨ nducha ɨɨn kɨvɨ ndetatu nu? 16 Ti ñaꞌan jaꞌa ja kuu ña ñanijnaꞌan tata yo Abraham na janaꞌan, chi na kaa ni ndikun ña xiaꞌun uni kuiya ni saꞌa jaꞌuꞌu un. ¿Xi tu kuu kenchaa yo kueꞌe jnaꞌan ña un vijna kɨvɨ ndetatu nu? ―ni kachi ya.
17 Ti nu ni kaꞌan ya siaꞌan, ti ni kukanuu chaa jito uꞌu ya un, ko taka ga yɨvɨ kuaꞌa un ni ka kusɨɨ ini jiin jniñu ñaꞌnu ni saꞌa ya un.
Jnuꞌun ɨɨn ndɨkɨn lulu
(Mt. 13.31‑32; Mr. 4.30‑32)
18 Yukan na ti ni kachi Jesús:
―Na kaꞌan ri ɨɨn jnuꞌun nuu ra nava kuni ra nasa kuu ja ka nakaya yɨvɨ taꞌu Yandios jniñu nuu i. 19 Siaꞌan kuu nanu ɨɨn ndɨkɨn lulu, ja nu ni xndee ɨɨn yɨvɨ nuu ñuꞌun i, ti yukan kejaꞌa jaꞌnu undi kuu ɨɨn yujnu kaꞌnu xaan, ti yukan ka jaꞌan saa un ka saꞌa tɨ taka tɨ nuu ndaꞌa yujnu un ―ni kachi ya.
Jnuꞌun levadura
(Mt. 13.33)
20 Suni ni kaꞌan tuku Jesús:
―Siaꞌan ka nakaya yɨvɨ taꞌu Yandios jniñu nuu. 21 Kuu i nanu ɨɨn levadura ja kiꞌin ɨɨn ñasɨꞌɨ ti sakanuu ña jiin uni kilo yuchi triu, ti saꞌa levadura un ja na najinu nɨ tuꞌu chii yujña un ―ni kachi Jesús.
Yɨɨ ja ka kɨvɨ yo nuu taꞌu Yandios jniñu
(Mt. 7.13‑14, 21‑23)
22 Ichi kuaꞌan Jesús ñuu Jerusalén xnaꞌan ya nuu yɨvɨ ini veñuꞌun Israel taka ñuu nuu yaꞌa ya kuaꞌan ya. 23 Ti ni kenda ɨɨn chaa ni jikajnuꞌun ya, ti ni kachi da:
―Jitoꞌyo, ¿Jandaa kuu ja jaku ni yɨvɨ kuu ja ketaꞌu i nu? ―ni kachi da.
Ti ni kachi Jesús:
24 ―Nduku ndee naa ra ti kɨvɨkoyo ra ñuu nuu taꞌu Yandios jniñu. Nduku ndee ra nanu yɨvɨ kuni kɨvɨkoyo i ɨɨn veꞌe nuu iyo ɨɨn yuxeꞌe lulu. Chi na kachi ri nuu ra naa ra ja nde kuaꞌa yɨvɨ ka kuni kɨvɨkoyo i ñuu nuu taꞌu ya jniñu, ko tu ka naniꞌin i ichi, 25 chi maa Yandios nakasɨ ya yuxeꞌe nava tukaa kɨvɨkoyo i. Kasɨ ya nanu ɨɨn chaa xiin veꞌe ja ndokuɨñɨ da ti kasɨ da yuxeꞌe da, ti tukaa kuaꞌa da jnuꞌun kɨvɨkoyo yɨvɨ veꞌe da. Vasu na kendo i ichi fuera ti kachi i: “Jitoꞌyo, kuni kɨvɨkoyo na nuu taꞌu ni jniñu.” Ko kachi ya: “Tu kuantaꞌu ri roꞌo naa ra, ni tu jini ri naa ichi vekoyo ra naa ra”, kachi ya. 26 Yukan ti kejaꞌa ra kachi ra naa ra: “Ko ka jini na maa ni, chi taka yo ni ka yee staa, ti maa ni, ni xnaꞌan ni jnuꞌun ni nuu ñuu na naa na”, kachi ra. 27 Ko maa ya chi kachi tuku ya: “Ja ni kachi ri ja tu jini ri naa yɨvɨ ka kuu ra. Kuanchaꞌa naa ra, roꞌo ja ka saꞌa jniñu ndevaꞌa naa ra”, kachi ya.
28 Yukan na ti kejaꞌa ra ndeꞌe ra naa ra ti kuꞌyu jnuꞌun ra sɨkɨ jnuꞌun kuiꞌya ini. Chi kuni ra nuu chaa janaꞌan, ja ni ka kuu tata yo, Abraham, Isaac, jiin Jacob jiin taka ga profeta janaꞌan ja kaꞌiin da nuu taꞌu Yandios jniñu, ti roꞌo sa suꞌva kekoyo ra kiꞌin ra fuera naa ra. 29 Chi chakoyo yɨvɨ kaꞌiin ndɨ kuun jikɨ ñuyɨvɨ, ichi ninu, ichi vee, ichi nuu kaña ndikandii, jiin ichi nuu kee ndikandii, ti nukoo i ti kaji i ini ñuu nuu taꞌu Yandios jniñu. 30 Ko kuaꞌa yɨvɨ ndaꞌu ja tu kuñaꞌnu vijna, ti yɨvɨ un kuu ja nduñaꞌnu ñuu nuu taꞌu Yandios jniñu. Ti kuaꞌa yɨvɨ ka kunuu vijna, ti yɨvɨ un ndundaꞌu i nuu taꞌu Yandios jniñu ―ni kachi Jesús.
Ni iyo jnuꞌun kuiꞌya ini Jesús sɨkɨ ñuu Jerusalén
(Mt. 23.37‑39)
31 Ti suni kɨvɨ un ni jakoyo sava chaa fariseo un, ti ni ka kachi da jiin Jesús:
―Vaꞌa ga ja na kee ra ñuu jaꞌa ti kiꞌin ra, chi rey Herodes kuni kaꞌni da roꞌo ―ni ka kachi da.
32 Ti ni kachi Jesús jiin da:
―Kuankoyo naa ra nuu Herodes, ja kuu da chaa kuaꞌan, chi kuni kaꞌni da ndɨyɨ, ti kachi ra jiin chaa un: “Ndeꞌe, vijna jiin ijña keniꞌin ri tachi xaan un kinkoyo, ti isa sa xndiꞌi ri jniñu un.” 33 Ko siin ri ichi kuaꞌan ri vijna, ijña, jiin isa, ¿xi vatuni ja kuū ɨɨn profeta Yandios fuera ñuu Jerusalén xino? ―ni kachi Jesús.
34 Yukan ti ni kachi ya sɨkɨ yɨvɨ ñuu Jerusalén:
―Roꞌo, yɨvɨ ñuu Jerusalén, ja ka jaꞌni ra profeta najanaꞌan, chaa ni kaꞌan jnuꞌun Yandios, ti ka jaꞌa ra yuu sɨkɨ chaa ka kaꞌan jnuꞌun Yandios ja ni taji ya. Nasa jinu ni kundaꞌu ini ri nuu ra naa ra, ja nama ri roꞌo nuu nundoꞌo un nanu saꞌa chuun ja kana tɨ seꞌe kuachi tɨ ja na ndututu chii ndijin tɨ, ko tu ni ka jantaꞌu ra naa ra. 35 Vijna na nusa, ti na xndoo ri roꞌo naa ra jiin ñuu ra. Chi na kachi ri jiin ra ja jankɨvɨ ga kuni ra ruꞌu naa ra undi na jaa kɨvɨ ja kachi ra naa ra: “Ñaꞌnu na koo maa rey yo, chi Tata yo Yandios ni taji ya maa chaa ja ndiso jniñu ñaꞌnu nuu ya”, kachi ra ―ni kachi Jesús.
Ni saꞌa Jesús tajna ɨɨn chaa ni iin kuɨñɨ