14
Ɨɨn kɨvɨ ndetatu ni kuu, na ni kana ɨɨn chaa fariseo kuñaꞌnu un Jesús, ni jan kaji ya staa veꞌe da, ti sava ga chaa fariseo un ka jito yuꞌu da Jesús. Ti nuu kande Jesús yukan kande ɨɨn chaa ndoꞌo kueꞌe kuɨñɨ. Yukan ti ni jikajnuꞌun ya chaa ka xnaꞌan ley Israel un jiin chaa fariseo, ti ni kachi ya:
―¿Kuu saꞌa yo tajna ɨɨn yɨvɨ kuꞌu ja kuu kɨvɨ ndetatu, xi tuu nu? ―ni kachi ya.
Ti ni ka jasɨ yuꞌu yɨvɨ un, tukaa ni ka kaꞌan. Ti maa ya ni jnɨɨ ya chaa kuꞌu un, ni saꞌa ya tajna da, ti ni kachi ya jiin da ja na kiꞌin da. Yukan ti ni kachi ya jiin chaa fariseo un:
―¿Nu ɨɨn ɨɨn ra na kanakava ɨɨn seꞌe ra xi ɨɨn xndɨkɨ ra ini soko, ti tu tava ra tɨ hora ni, vasu kuu ɨɨn kɨvɨ ndetatu nu? ―ni kachi ya.
Yukan na ti tukaa ni kuu ndeokani chaa un ɨɨn jnuꞌun maa da.
Yɨvɨ ni ka jaꞌan ɨɨn viko nandaꞌa
Nu ni jini Jesús ja ka nakaji yɨvɨ ni ka jakoyo viko un nuu vaꞌa ga ja kunchuku i nuu mesa un, ti ni xndaku ya ɨɨn jnuꞌun nuu i, ti ni kachi ya:
―Nu na kana yɨvɨ roꞌo ɨɨn viko nandaꞌa naa ra, koto nukoo ra nuu silla kanuu ga un, chi tu jini ra xi jaa ɨɨn chaa kuñaꞌnu ga ja kuu roꞌo, ti chaa ni kana roꞌo un, kuu kachi da jiin ra: “Kuaꞌa silla ra na nukoo ɨnga chaa jaꞌa.” Yukan na ti koñaa ra nuu kanuu, chi kuaꞌa da ɨɨn silla kancha undi sandɨꞌɨ kuɨtɨ ni ga kuncha ra. 10 Ti vaꞌa ga ja nu na kana yɨvɨ roꞌo, ti nukoo undi sandɨꞌɨ ni ga, ti nava nu na jaa chaa ni kana roꞌo un, ti kachi da: “Amigo, ñaꞌan ti kuncha ra undi nuu kanuu ga jaꞌa”, kachi da. Yukan na ti kuni yɨvɨ kanchuku mesa jiin ra un ja suni kuu ra ɨɨn chaa kuñaꞌnu. 11 Ti yɨvɨ kuni kuñaꞌnu, suꞌva niꞌin yɨ jnuꞌun kanuu, ko yɨvɨ kuiꞌya kaa un, suꞌva nduñaꞌnu i, chi maa Yandios kuu ja saꞌa ―ni kachi ya.
12 Yukan ti ni kachi Jesús nuu chaa ni kana ya un siaꞌan:
―Nu kuni ra kuaꞌa ra ɨɨn ndeyu ja kaji yɨvɨ, ti koto kana ra ɨɨn amigo ra, xi ñani ra, xi ɨɨn ɨɨn jnaꞌan ra, xi ɨɨn ɨɨn chaa riko kanchuku yajni jiin ra, chi suni na kana yɨvɨ un roꞌo, ti yukan naniꞌin ra ja ni jaꞌa ra un. 13 Ti vaꞌa ga ja nu na saꞌa ra ɨɨn viko, ti kana taka yɨvɨ ndaꞌu un, yɨvɨ tu ka kuu saꞌa jniñu, yɨvɨ ni ka tɨyɨ un jiin yɨvɨ kuaa un. 14 Ti nu siaꞌan na saꞌa ra vasu ja kundatu ra, chi tu kuu chunaa yɨvɨ un nuu ra. Ko maa ra, chi naniꞌin ra taka ja ni jaꞌa ra un kɨvɨ na nachaku ra, ti kuncha ra nuu kaꞌiin yɨvɨ vaꞌa ja ni nakaji Yandios ja kunchuku i, i jiin ya ja kuu saa ni ―ni kachi Jesús.
Jnuꞌun ɨɨn viko nandaꞌa
15 Nu ni ka jinisoꞌo yɨvɨ jnuꞌun un, ti ni kachi ɨɨn chaa nukoo mesa un jiin Jesús:
―Xaan ndatu yɨvɨ kaji i staa ñuu nuu taꞌu Yandios jniñu ―ni kachi da.
16 Yukan ti ni kachi Jesús jiin da:
―Saꞌa yo nanu sɨkɨ ɨɨn chaa ni saꞌa ɨɨn viko kaꞌnu, ni jaꞌa da ɨɨn ja ni kuxini, ti ni kana da kuaꞌa xaan yɨvɨ. 17 Nu ni jaa hora kuxini, ti ni taji da chaa ka junukuachi nuu da un, kuan kana da chaa ni kana da un, ti ni kachi muzu da jiin chaa un naa da: “Choꞌo naa ra, chi ja ni kuu nakoo ja kuxini yo”, ni kachi da. 18 Ko tendɨꞌɨ chaa un ni ka kandaꞌu. Undi nuu ni kachi ɨɨn da: “San ni jaan ri ɨɨn pedazu ñuꞌun, ti yukan kin ndeꞌe ri, ti kandaꞌu ri jiin ra ja na sakaꞌnu ini ra nuu ri”, ni kachi da. 19 Ɨnga da ni kachi: “San ni jaa ri uꞌun yunta, ti kuni ri skuaꞌa ri tɨ. Ja yukan kuu ja sakaꞌnu ini ra nuu ri”, ni kachi da. 20 Ti ɨnga da ni kachi: “San ni nandaꞌa ri, ti ja yukan kuu ja tu kuu kiꞌin ri”, ni kachi da.
21 Nu ni nandeokuñɨ muzu un, ni nakani da jnuꞌun nuu jitoꞌo da ja siaꞌan ni ka kaꞌan chaa un. Yukan ti ni kuɨtɨ xaan ini jitoꞌo un, ti ni kachi da jiin muzu da un: “Kuaꞌa corrɨ. Kuaꞌan taka ichi ka iyo ñuu yukan, ti kana taka yɨvɨ ndaꞌu un, jiin taka yɨvɨ tu ka kuu saꞌa jniñu un, jiin yɨvɨ ni ka tɨyɨ un, jiin taka yɨvɨ kuaa un na kikoyo i”, ni kachi da. 22 Nu ni kuu naꞌan ga, ti ni kachi tuku muzu un: “Jitoꞌo na, ja ni jaꞌan ndɨꞌɨ na nava ni taꞌu ni jniñu, ko nuña ga ini veꞌe ni”, ni kachi da. 23 Yukan ti ni kachi tuku jitoꞌo da jiin da: “Kuaꞌan tuku taka calle un jiin taka ichi un, ti chayɨka yɨvɨ na kikoyo i, ti nava na chitu ini veꞌe ri. 24 Chi na kachi ri nuu ra naa ra, ja ni ɨɨn yɨvɨ ni kana ri undi nuu un, tu kuxini da veꞌe ri”, ni kachi da ―kachi Jesús.
Ko ndoꞌo vaꞌa ini yo, sa kundikun yo Cristo
(Mt. 10.37‑39)
25 Ni kuu kuaꞌa xaan yɨvɨ kuankoyo i jiin Jesús, ti ni ndeokoto Jesús ja xndaku ya nuu i, ti ni kachi ya:
26 ―Nu nau yɨvɨ na kuni kundikun ruꞌu, ko nu ka ndɨꞌɨ ga ini i ja kuu tata i, nana i, ñasɨꞌɨ i, seꞌe i, ñani i, kuaꞌa i, jiin maa i, ja kuu ruꞌu, ti na kachi ri ja tukaa ga yɨꞌɨ i jiin ri. 27 Ti nu tu ka ñukuu ini ra ruꞌu ja kundikun ra ruꞌu, ti vasu na kuū ra, ko tukaa ga ndɨvɨ ra jiin ri.
28 Ti nu ɨɨn ɨɨn ra ka kuni saꞌa ɨɨn veꞌe sukun ja na kundijin kotonchaa ra nɨ tuꞌu ñuꞌun ra, ¿xi ansu jandaa kuu ja xnakan nukoo ra, ti ndeꞌe ra nasa gastu kuu, na ndenu kujaa xuꞌun ra undi xndiꞌi ra jniñu un nu? 29 Ti nu na kejaꞌa ra saꞌa ra nama jaꞌa, ti tu sinu ra, ti taka yɨvɨ kuni un, kejaꞌa i kuaku i ndeꞌe i roꞌo, 30 ti kachi i: “Ni tejnaꞌan chaa un veꞌe da ko tu ni sinu da”, kachi i.
31 Xi ɨɨn rey kuni da kanaa jnaꞌan da jiin ɨnga rey, ¿xi ansu jandaa kuu ja xnakan nukoo da, ti ndeꞌe da nu kundee uxi mil soldado da ja kinjnaꞌan da jiin oko mil kikoyo jiin ɨnga rey un nu? 32 Ti nu ni jini da ja tu kundee da, ti nu nɨ jika vaji ɨnga rey un, ti taji da sava chaa ka ndiso jniñu, ja na kin kaꞌan ndaꞌu jiin chaa un ja na kukuee. 33 Ti suni siaꞌan kuu jiin roꞌo naa ra, nu kuni kundikun ra ruꞌu, ti kuñu kuu ini ra ja xndoo ra taka ndajniñu ñavaꞌa ra. Xi nu tuu, ti na kachi ri ja tukaa ga yɨꞌɨ ra jiin ri ―ni kachi Jesús.
Tukaa ga vaꞌa ñɨɨ un nu ni xndiꞌi na nuu uꞌua
(Mt. 5.13; Mr. 9.50)
34 Siin Jesús xndaku ya, ti ni kachi ya:
―Kuanjniñu yo ñɨɨ ja kuu nuu ndeyu, ko nu na naa xiko uꞌua ñɨɨ un, ti tukaa kuajniñu yo, 35 ni vasu ja sakanuu yo jiin ñuꞌun, ni ja sakanuu yo jiin jaꞌan. Tukaa kaxaan. Yukan ti so kacha yo kiꞌin. Yɨvɨ chunsoꞌo, ti na chunsoꞌo vaꞌa i jnuꞌun un ―ni kachi Jesús.
Jnuꞌun rɨɨ, kuɨtɨ ni sana
(Mt. 18.10‑14)