16
Yukan ti ni xndaku Jesús nuu ndajaꞌa ya, ti ni kachi ya:
―Ɨɨn chaa riku, ni iyo ɨɨn muzu da ja ndiso jniñu nuu ɨnga muzu, ko ni ka jani yɨvɨ jnuꞌun nuu da ja ni kejaꞌa xnaa ndevaꞌa chaa un ja ñavaꞌa chaa riku un. Yukan ti ni kana chaa riko un muzu da un, ti ni kachi da jiin da: “¿Ndoo kuu ja ka jani yɨvɨ jnuꞌun ra siaꞌan? Nakuaꞌa jnuꞌun taka jniñu ra, ti tukaa ga siin ra kuu ra muzu ri vijna na”, ni kachi da. Yukan na ti ni kejaꞌa ndoꞌo ini chaa kuu muzu un: “¿Nasa saꞌa yo vijna na, ja nu na kenchaa jitoꞌo yo jniñu yo? Ti maa yo, tu kundee yo kutu yo nuu ñuꞌun yo ja kuchaku yo. Ti kukanuu yo kakan yo caridad”, ni ndoꞌo ini da. Ko ni nakani tuku ini da siaꞌan: “Suꞌva na saꞌa yo savaꞌa ni ga kɨvɨ na kenchaa da jniñu ndiso yo, ti nava na koo mani yɨvɨ ñuu yo jiin yo, ti kuu kɨvɨ yo ini veꞌe i. Ja jini yo nasa saꞌa yo vijna”, ni ndoꞌo ini da.
Yukan ti ni kana da ndɨ ɨɨn ndɨ ɨɨn chaa ka tau nuu jitoꞌo da. Ti ni kachi da jiin ɨɨn da: “¿Nasa tau ra nuu jitoꞌo ri”? ni kachi da. Ti ni kachi chaa un: “Tau ri uni mil litro aceite”, ni kachi da. Yukan ti ni kachi muzu kuñaꞌnu ga un: “Jaꞌa iyo tutu ra ja tau ra un, nukoo ti vijna vijna saꞌa ra ɨnga ja ɨɨn mil sava ni ga”, ni kachi da. Yukan ti ni jikajnuꞌun da ɨnga chaa, ti ni kachi da: “Ti roꞌo, ¿Nasa tau ra nuu da nu”? ni kachi da. Ti ni kachi chaa un: “Tau ri ɨɨn ciento nundoo triu”, ni kachi da. Ti ni kachi tuku chaa kuu muzu kuñaꞌnu un: “Jaꞌa iyo tutu ra ja tau ra un, ko saꞌa tuku ɨnga ja kuun xiko ni ga”, ni kachi da.
Yukan ti ni niꞌin jitoꞌo un jnuꞌun sɨkɨ muzu xndoñaꞌan un ja, ja ni ndu vivo da jiin jnaꞌan da, chi vivo xaan ni ka ndajnuꞌun da jiin jnaꞌan da un. Siaꞌan ni saꞌa chaa un chi jandaa kuu ja yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa, ka kuu vivo ga i jiin jniñu ka saꞌa jnaꞌan i, ti ansu yɨvɨ ka kandixia jnuꞌun Yandios. Ko na kachi ndaa ri nuu roꞌo naa ra, ja ka kuu ra ndajaꞌa ri, ja ka saꞌa ra mani jniñu vaꞌa jiin taka ja ñavaꞌa ra. Ti kuaꞌa ra jaku ja ka nandɨꞌɨ yɨvɨ ndaꞌu nava na ndumani i jiin ra. Yukan ti nu ni ndɨꞌɨ ja ñavaꞌa ra nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, ti kuaja ra andɨvɨ, ti yukan, taka yɨvɨ ndaꞌu ni chindee ra ñuyɨvɨ jaꞌa, na kuaꞌa i jandaa ja ni ka chindee ndixia ra i.
10 Saꞌa yo nanu. Taka yɨvɨ ka saꞌa niña jniñu vaꞌa jiin jaku ja ka ñavaꞌa i ja ka chindee i ɨnga yɨvɨ, suni siaꞌan na saꞌa vaꞌa i nu iin kuaꞌa ndajniñu i ja chindee i ɨnga yɨvɨ. Ko nu tu saꞌa i jniñu vaꞌa ja chindee i ɨnga yɨvɨ jiin jaku ja ka ñavaꞌa i, ti suni siaꞌan tukaa ga na saꞌa kuɨtɨ i jniñu vaꞌa nu ñavaꞌa i kuaꞌa ndajniñu. 11 Ti nu tu ni saꞌa ra ja vaꞌa ja chindee ra ɨnga yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa, ti koto ma tatu ga Yandios roꞌo jiin jniñu ñaꞌnu ja kuu nuu nɨ kani andɨvɨ. 12 Ti nu tu saꞌa ra jniñu vaꞌa jiin taka ja ni jaꞌa ya nuu ra ñuyɨvɨ jaꞌa, ti koto ma tatu ga Yandios roꞌo jniñu ñaꞌnu ja kuu saa ni.
13 Yukan na kachi ri nuu ra naa ra ja ni ɨɨn muzu tu kuu kuanukuachi nuu uu jitoꞌo, chi kendo vaꞌa jiin ɨɨn da, ti kendo kuiꞌya i jiin ɨnga da. Ni tu kuu kuanukuachi i nuu Yandios, ti kundio ini i xuꞌun jiin ñuꞌun. Ja yukan kuu ja tu kuu kuanukuachi ra nuu Yandios, ti kuñukuu ini ra niꞌin ra xuꞌun jiin ñuꞌun ―ni kachi Jesús.
14 Ti chaa fariseo un naa da, ni ka skee ichi da ya nu ni jinisoꞌo da jnuꞌun ni kaꞌan Jesús, chi tɨndɨ da xuꞌun naa da. 15 Yukan ti ni kachi Jesús jiin da:
―Roꞌo naa ra, chi ka kuni ra ja na kaꞌan yɨñuꞌun xaan yɨvɨ nuu ra ja chaa ndaa ka kuu ra. Ko Yandios, ja jini ya nasa kaa ichi ini ra. Chi vixi ini ra jiin taka jniñu ka saꞌa ra, ti ja kuu nuu Yandios kuu mani jniñu kueꞌe jiin jniñu ndevaꞌa ―ni kachi ya.
Nasa ni kejaꞌa jniñu taꞌu Yandios
16 Siin Jesús xndaku ya, ti ni kachi ya:
―Undi naa janaꞌan ni kii Juan, chaa ni skuanducha, ti ni kejaꞌa kaꞌan da jnuꞌun Yandios. Ti undi naa ni kii Juan ni taꞌu Yandios jniñu nuu ra naa ra jiin ley ni jaꞌa ya nuu Moisés, chaa ni kii na janaꞌan jiin uu ga profeta ni ka kii na janaꞌan. Ko vijna, ti Juan nu ni kejaꞌa kaꞌan da ɨɨn jnuꞌun jaa, ni jani da jnuꞌun sɨkɨ nasa jantaꞌu Yandios yɨvɨ naa i, ti kuu kɨvɨ i ndaꞌa ya. Ti kuaꞌa yɨvɨ ni ka ndusɨɨ ini i ja ni ka jinisoꞌo i jnuꞌun un. Vijna ti kuaꞌa yɨvɨ ka jantaꞌu i jnuꞌun ri, ja na kuu kɨvɨ i ndaꞌa Yandios.
17 Ko vanuxia ja iyo ɨɨn jnuꞌun jaa vijna. Na kachi ndaa ri nuu ra naa ra, ja yachi ga naa andɨvɨ jiin ñuyɨvɨ ti ansu ja na kenchaa ɨɨn letra nuu ley ni jaꞌa ya nuu Moisés jiin uu ga profeta. Ko jnuꞌun kaꞌan ley un, chi tu naa kuɨtɨ. 18 Ja yukan kuu ja nu ɨɨn chaa na xndoo da ñasɨꞌɨ da, ti nandaꞌa da jiin ɨnga ñasɨꞌɨ ti nchakuachi da, chi yɨsɨkɨ nchaa da ñasɨꞌɨ da. Ti suni nu ɨɨn chaa na nandaꞌa jiin ɨɨn ñaꞌan ni xndoo yɨɨ, suni nchakuachi da ―ni kachi Jesús.
Ɨɨn chaa riko jiin Lázaro
19 Siin Jesús xndaku ya, ti ni kachi ya:
―Saꞌa yo nanu. Ni iyo ɨɨn chaa riku xaan ja taka kɨvɨ saꞌa da viko kaꞌnu, ja vaꞌa xaan saꞌa da viko un, ti ñuꞌun da niña saꞌma vaꞌa, saꞌma fina. 20 Ti suni ni iyo ɨɨn chaa ndaꞌu xaan tonto ja ni nani Lázaro, ti jan nukatuu da yuxeꞌe chaa riko un, ti nɨ tuꞌu da iin ndɨꞌyɨ. 21 Ti chaa ndaꞌu un, nɨnɨ jiꞌi xaan da soko, ti kuni da kaji da vasu savaꞌa ni ga ndeyu ja nukoyo yuꞌu mesa chaa riku un. Ti undi ina un ka tuꞌva tɨ nuu da, ti ka nayuu tɨ nuu ndɨꞌyɨ da un. 22 Yukan ti ni jaa kɨvɨ ja ni jiꞌi chaa ndaꞌu un, ko ni jakoyo ángel Yandios ti kuankoyo ya jiin da nuu andɨvɨ un ja na kuncha da jiin chaa ni kuu tata yo na janaꞌan ni nani Abraham. Ti chaa riku un suni ni jiꞌi da, ti ni jakununduji da. 23 Ti nu ni kejaꞌa ndoꞌo da nundoꞌo nuu kaꞌiin ndɨyɨ un, ni ndokani da xini da, ti ni ndeꞌe da ja jika tɨꞌlɨ, ti yukan kaꞌiin Abraham jiin Lázaro. 24 Yukan na ti ni kanajiin da, ni kachi da: “Tata na Abraham, kundaꞌu ini ni saña. Kachi ni jiin Lázaro na kin chutoo da tɨꞌlɨ xini ndaꞌa da nuu nducha, ti na kii stoo da tɨꞌlɨ nuu yaa na, chi ndoꞌo xaan na nundoꞌo nuu yaa ñuꞌun jaꞌa”, ni kachi da. 25 Ti ni kachi Abraham jiin da: “Hijo, nukuꞌun ini ja vaꞌa xaan ni kuncha ra nuu ñuyɨvɨ, ti Lázaro chi ndaꞌu xaan ni jnaꞌan da. Ko vijna chi iyo jnuꞌun ndee ini jiin da jaꞌa, ti roꞌo ko ndoꞌo ko nene ra. 26 Ko vijna iyo ɨɨn xaꞌva kaꞌnu maꞌñu nuu kaꞌiin yo jaꞌa, ja yukan kuu ja tu kuu yaꞌa yɨvɨ kaꞌiin jiin ri jaꞌa jiin nuu kaꞌiin ra jña. Ni yɨvɨ kaꞌiin jiin ra jña tu ku yaꞌa i nuu kaꞌiin ri jaꞌa”, ni kachi Abraham.
27 Yukan na ti ni kachi chaa riku un: “Kaꞌan ndaꞌu na jiin ni, tata na Abraham. Taji ni Lázaro na kiꞌin da veꞌe tata na, 28 chi yukan kanchuku uꞌun ga ñani na. Ti na xndaku da nuu da naa da nava tu kikoyo da jaꞌa, chi iyo xaan ga kaa nundoꞌo jito na jaꞌa”, ni kachi da. 29 Ko ni kachi Abraham jiin da: “Ka ñavaꞌa da tutu ni chaa Moisés jiin jnuꞌun ni ka chaa profeta na janaꞌan, ti nuu jnuꞌun un na chuꞌun ini da”, ni kachi da. 30 Ti ni kachi tuku chaa riku un: “Jandaa kuu un, tata na Abraham, ko nu ɨɨn ndɨyɨ na nandoto ti kiꞌin nuu kanchuku da, ti va nakani ini da naa da”, kachi da. 31 Ti ni kachi Abraham jiin da: “Ko nu tu ka kandixia da jnuꞌun Yandios ni kaꞌan tutu ni chaa Moisés, jiin jnuꞌun ya ja ni ka chaa profeta na janaꞌan, ti suni tu kandixia kuɨtɨ da vasu na nandoto ɨɨn ndɨyɨ ti kiꞌin nuu da”, ni kachi Abraham ―ni kachi Jesús.
Ja saꞌa ja kuncha kuachi yo
(Mt. 18.6‑7, 21‑22; Mr. 9.42)