17
Siin Jesús xndaku ya nuu ndajaꞌa ya, ti ni kachi ya:
―Nɨnɨ iyo ɨɨn jniñu saꞌa ja na kunchakuachi yɨvɨ naa i, ko ɨɨn nundoꞌo kaꞌnu xaan kundatu yɨvɨ ja skanakava jnaꞌan i nuu kuachi. Vaꞌa ga na kundikun sukun i jiin yoso molino, ti na kiꞌin i chii nducha, ansu ja xndaꞌu i ɨɨn suchi lulu ja koto ma kandixia i ruꞌu.
Koto vaꞌa ra maa ra. Nu na saꞌa ndevaꞌa ñani ra sɨkɨ ra, ti ndajnuꞌun ra jiin da sɨkɨ ja ni saꞌa da un. Ti nu nakani ini da, ti kuankaꞌnu ini nuu da. Vasu uxia jinu na saꞌa ndevaꞌa da sɨkɨ ra ɨɨn kɨvɨ, ti ndɨ uxia jinu un jaa da ti kachi da: “Tukaa ga ndoo saꞌa ri nuu ra vijna na”, kachi da. Ti kuankaꞌnu ini nuu da ―ni kachi Jesús.
Ja na kandixia ni ini yo
Yukan ti apóstol, chaa ni nakaji ya ja kundiso jniñu un, ni ka kachi da jiin Jitoꞌyo Jesús:
―Saꞌa ni ja na kandixia ni ini ga na taka jniñu ja taꞌu ni nuu na ―ni ka kachi da.
Yukan ti ni kachi Jesús jiin da:
―Nu kandixia ndaa ra, vasu kuꞌva ɨɨn ndɨkɨn lulu, ti kuu kachi ra jiin yujnu jaꞌa: “Kuxio nuu kandichi ra jaꞌa ti kuaꞌan nuu mar un kundichi ra”, kachi ra naa ra, ti yujnu un chi kuandatu i nuu ra naa ra ―ni kachi ya.
Jniñu saꞌa chaa junukuachi
Siin Jesús xndaku ya nuu ndajaꞌa ya, ti ni kachi ya:
―Saꞌa yo nanu. Nu ɨɨn ɨɨn ra ñavaꞌa ɨɨn muzu ja sajniñu, ko tu niꞌin da ja kuu yaꞌu da, ti chaa un kin saꞌa da jniñu, xi kin koto da xndɨkɨ ti nchaa da, ¿xi va nu kachi ra jiin da siaꞌan naa ra? “¿Kuan yaꞌa ti nukoo ra kaji ra staa un xino?” Jandaa ni kuu ja tuu, chi suꞌva kachi ra jiin da: “Savaꞌa ja na kuxini ri, chuꞌun ra ndeyu kaji ri, ti chuꞌun ra nducha na koꞌo ri xnakan, ti sa kuu nukoo ra ti kee ra staa.” ¿Xi va nu nakuantaꞌu ra nuu muzu ra un, ja ni saꞌa da taka jniñu ni taꞌu ra nuu da un nu? Jandaa ni kuu ja tuu. 10 Ti suni siaꞌan roꞌo naa ra, nu ni ndɨꞌɨ ni ka saꞌa ra taka jniñu, ti tu nduvixi ini ra naa ra, ti kachi ra: “Tu kanuu ja nakuantaꞌu ya nuu yo, chi sa nɨnɨ jniñu ni taꞌu ya ni ka saꞌa yo naa yo”, kachi ra naa ra ―ni kachi Jesús.
Ni saꞌa Jesús tajna uxi chaa ni ka jnaꞌan kueꞌe ndɨꞌyɨ teꞌyu
11 Nu ni siin Jesús ichi kuaꞌan ya ichi ñuu Jerusalén, ni yaꞌa ya ñuꞌun ñuu Samaria jiin Galilea. 12 Nu ni jaa ya ɨɨn rancho, ti yukan ka janujnaꞌan uxi chaa ni ka jnaꞌan kueꞌe ndɨꞌyɨ teꞌyu ya. Ni ka jankuñɨ jika da tɨꞌlɨ, 13 ti ni ka kanajiin da siaꞌan naa da:
―¡Jesús! ¡Maestro! Kundaꞌu ini ni saña naa na ―ni ka kachi da.
14 Nu ni jini Jesús da naa da, ti ni kachi ya:
―Kuan stuu maa ra nuu sutu Israel un naa ra ―ni kachi ya.
Nɨ kuankoyo da naa da, ti ni ka ndundoo da jiin kueꞌe ka jnaꞌan da un. 15 Ti ɨɨn da, nu ni jini da ja, ja ni ndundoo kueꞌe da un, ni nandeokuñɨ da, kanajiin da nakanajaa da Yandios. 16 Ni jakunjitɨ da nuu Jesús, ni sinu da nuu da undi nuu ñuꞌun ja nakuantaꞌu da nuu ya. Ti maa ɨɨn ni chaa un ni kuu ɨɨn chaa ñuu Samaria.
17 Yukan ti ni kaꞌan Jesús:
―¿Xi ansu ka iyo uxi jnaꞌan ra ja ni ka ndundoo jiin kueꞌe ka jnaꞌan ra un nu? ¿Nanu kaꞌiin uu ga jnaꞌan ra un naa da? 18 ¿Xi maa ɨɨn ni chaa ñuu jika jaꞌa kuu ja ni nandeokuñɨ ja nakanajaa da Yandios nu? ―ni kachi ya.
19 Yukan ti ni kachi ya jiin chaa un:
―Ndokuñɨ ti kuaꞌan, chi ja ni nduvaꞌa ra ti kendo ndaa ra nuu Yandios, chi ni kandixia ndaa ra ruꞌu ―ni kachi ya.
Nasa kuni yo jniñu taꞌu Yandios
(Mt. 24.23‑28, 9,17‑18, 36‑41;
Mr. 13.6‑9, 15‑16; Lc. 21:8‑12, 21)
20 Chaa fariseo un ni ka jikajnuꞌun da Jesús nama kuu ja kejaꞌa Yandios taꞌu ya jniñu nuu ñuu da naa da, ti ni kachi ya jiin da:
―Na chaa jniñu taꞌu Yandios, ko tu kuni ndijin ra nasa kejaꞌa ya taꞌu ya jniñu un. 21 Ti tu kuu kachi ra: “Jaꞌa kande”, xi kachi ra: “Yukan kande.” Chi na kachi ri ja, ja ni chaa Ɨɨn ja taꞌu jniñu nuu ra naa ra ―ni kachi ya.
22 Yukan sa ni kachi ya jiin chaa ka skuaꞌa jiin ya:
―Jaa ɨɨn kɨvɨ ja kundiyo ini ra naa ra ja maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ na ndenda ya nuu ra, ko tukaa ga kuni ra maa chaa un. 23 Ti kachi yɨvɨ jiin ra naa ra: “Jaꞌa kande ya”, xi kachi: “Yukan kande ya.” Koto ma kandixia ra naa ra jnuꞌun un. 24 Chi kɨvɨ nchaa maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ, ti kuni ndijin ra naa ra nanu saꞌa nu janducha, ti ndinchaa nɨ tuꞌu undi nuu kaña ndikandii jiin undi nuu kee ndikandii. 25 Ko xnakan kuu yaku ri nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, ti kondoꞌo koo nene ri, chi vijna tu kuantaꞌu yɨvɨ ñuyɨvɨ jaꞌa ruꞌu. 26 Chi nanu ni iyo kɨvɨ ni chaku Noé, chaa ni kii na janaꞌan, ti suni siaꞌan kuu nu na jaa kɨvɨ nchaa maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ. 27 Ni kunchuku vatu yɨvɨ naa i nani kuncha Noé, chi ka ndoꞌo ini i ja kukuee nuu i naa i. Ka yaji i, ti ka jiꞌi i, ka nandaꞌa i, ti ka jaꞌa i seꞌe sɨꞌɨ i ka nandaꞌa ña naa ña, undi ni jaa kɨvɨ nu ni kɨvɨ Noé ini barco kaꞌnu da. Ko nu ni kuun ɨɨn sau xaan un, ti ni ka naa i. 28 Ti suni siaꞌan ni kuu na ni chaku Lot. Ni kunchuku vatu yɨvɨ. Ka yee i, ka jiꞌi i, ka jaan i savaꞌni ga ndajniñu, ti ni ka xiko i, ka saꞌa i jniñu, ti ka saꞌa i veꞌe i naa i. 29 Ko nu ni kee Lot yuꞌu ñuu Sodoma, ti ni jinu ñuꞌun jiin azufre ja ni kii ichi andɨvɨ, ti ni ndɨꞌɨ ni yɨvɨ un ni ka jiꞌi. 30 Ti suni siaꞌan kuu nu na jaa kɨvɨ ndenda maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ.
31 Ti ja kuu kɨvɨ un, yɨvɨ ka ndetatu i yuxeꞌe i, koto ma kiꞌin i ɨɨn ndajniñu i ini veꞌe i, ti na kunu xaan i naa i. Ti yɨvɨ kaꞌiin nuu jniñu, koto ma ndeokuñɨ i veꞌe i ja stutu i ni ɨɨn ndajniñu i. 32 Ti nukuꞌun ini naa ra nasa ni ndoꞌo ñasɨꞌɨ Lot ja sa naa ni ti ni jiꞌi ña. 33 Chi taka yɨvɨ ja kuni nama i maa i ñuyɨvɨ jaꞌa, ti tukaa nanitaꞌu i nuu Yandios ja kuu saa ni. Ti taka yɨvɨ vasu na kuu i ja sɨkɨ ruꞌu, ko yukan kuchaku i ja kuu saa ni. 34 Na kachi ri nuu ra naa ra nasa kuu ja kuu kɨvɨ un. Ti nu ka kixi uu yɨvɨ nuu ɨɨn jito jakuaa un, ti ɨɨn ni kiꞌin, ko ɨnga chi kendo. 35 Ti koo uu ñasɨꞌɨ ka ndiko nduu ña; ɨɨn ña kiꞌin ri jiin, ti kendo ɨnga ña. 36 Nu uu chaa kaꞌiin yuku xi nu ka saꞌa da jniñu, ɨɨn da kiꞌin ri jiin, ti kendo ɨnga da ―ni kachi Jesús.
37 Nu ni ndɨꞌɨ ni ka ñusoꞌo ndajaꞌa Jesús, yukan na ti ni ka jikajnuꞌun da ya:
―¿Ti nanu kuu nu kuu siaꞌan Jitoꞌyo? ―ni ka kachi da.
Ti ni kachi Jesús:
―Ndijin ndaa ndeꞌe yo ka kututu tiji nuu katuu kuɨtɨ ni jiꞌi. Ti suni siaꞌan ndijin ndaa ndeꞌe yo nu ndenda maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ ―ni kachi Jesús.
Jnuꞌun ɨɨn ñaꞌan ni kendo maa ɨɨn jiin ɨɨn juez