Jnuꞌun Yandios ni chaa
Marcos
1
Jnuꞌun Juan, chaa skuanducha
(Mt. 3.1‑12; Lc. 3.1‑9, 15‑17; Jn. 1.19‑28)
Jaꞌa kejaꞌa jnuꞌun Jesús, ya kuu Cristo, Seꞌe Yandios. Ti jnuꞌun un kuu ja ni kii ya ja ni nama ya yoꞌo. Chi siaꞌan ni chaa profeta Isaías tutu, na ni kaꞌan da jnuꞌun Yandios undi na janaꞌan. Ti ni chaa da jnuꞌun Juan nuu tutu siaꞌan:
“Kunsoꞌo ra”, kachi Yandios jiin Seꞌe ya, chi taji ri ndajaꞌa ri.
Koxnuu da kiꞌin da, ti xndaku da nuu yɨvɨ naa i, ja na kotuꞌva i ja kuu kɨvɨ jaa ra.
Ti kunde chaa un undi nuu ñuꞌun teꞌe un, ti kaꞌan niꞌin da nuu yɨvɨ siaꞌan:
“Kotuꞌva ra naa ra, chi ja yajni chaa Jitoꞌyo. Ti kuni ja na kaka ndaa ra”, kachi da, ni kachi Yandios jiin Seꞌe ya.
Ni kachi Isaías.
Yukan ti ni kundaa jnuꞌun Yandios nava ni kachi Isaías, chi ni kenda Juan undi nuu ñuꞌun teꞌe un. Ti kuaꞌa yɨvɨ vekoyo ja na skuanducha da i, ti ni kachi da:
―Nakani ini nuu kuachi ra naa ra, ti kuanducha naa ra nava na kuankaꞌnu ini Yandios nuu kuachi ra ―kachi da.
Ti kuaꞌa yɨvɨ ñuu Jerusalén jiin kuaꞌa yɨvɨ ndañuu Judea ni ka jaꞌan kunsoꞌo i jnuꞌun ni kaꞌan Juan. Ti yɨvɨ un, nu ni ka kachi i ja ni ka nakani ini i nuu kuachi i, yukan na ti skuanducha da i ini yucha Jordán.
Ti saꞌma Juan ni kuu jiin ixi camellu. Ni yɨꞌɨ ɨɨn sanchi ñɨɨ chii da. Ndeyu da ni kuu ndɨkuaꞌyɨ jiin nduxi ñuñu yuku. Ti siaꞌan ni xndaku Juan nuu yɨvɨ:
―Kuan kuyajni ɨɨn chaa kuñaꞌnu ga ja kuu ruꞌu. Ti kuñaꞌnu ga da ja tu kuu kandu ri nuu da. Ti maa da tu skuanducha da roꞌo jiin nducha nanu saꞌa ruꞌu, chi chaa un skuanducha da roꞌo jiin Espíritu Santo naa ra. Ti yaa yukan kuu ya kuncha jiin ra naa ra ―ni kachi Juan.
Ni janducha Jesús
(Mt. 3.13‑17; Lc. 3.21‑22)
Yukan ti ni kee Jesús ñuu Nazaret, ja kuu ndañuu Galilea. Ti ni skuanducha Juan ya ini yucha Jordán. 10 Nu ni kee Jesús ini nducha un, ni ti nuña andɨvɨ nuu kancha Yandios, ti ni jini Jesús ja vaji Espíritu Santo sɨkɨ ya, ti kaa ya nanu kaa ɨɨn sata. 11 Ti ichi andɨvɨ un ni kii ɨɨn ndusu nu ni kaꞌan Yandios jiin Jesús:
―Roꞌo kuu Seꞌe ri ja kundaꞌu xaan ini ri, ti kusɨɨ xaan ini ri jiin ra ―ni kachi Yandios.
12 Yukan ti ni yɨndaꞌa Espíritu Santo un maa Jesús undi nuu ñuꞌun teꞌe un. 13 Ti yukan ni kuncha ya uu xiko kɨvɨ nuu ka iyo kɨtɨ yuku un. Ti jaꞌuꞌu un ni kuni skaꞌan Jesús ja na saniꞌin ini ya nuu Yandios. Ko ni kikoyo ángel, ja ka kuu ndajaꞌa Yandios, ti ni ka chindee i maa ya.
Ni kejaꞌa xndaku Jesús jnuꞌun Yandios
(Mt. 4.12‑17; Lc. 4.14‑15)
14 Ti yukan ni ka chondee da Juan vekaa, ti Jesús ni nandeokuñɨ ya ñuu Galilea. Ti yukan ni xnaꞌan ya jnuꞌun Yandios nuu yɨvɨ naa i, ti ni kachi ya:
15 ―Ja ni jaa kɨvɨ nuu taꞌu Yandios jniñu nuu nɨ tuꞌu ñuyɨvɨ. Vijna na ti nakani ini naa ra ti kandixia jnuꞌun ichi Yandios, chi yukan kuu ɨɨn ichi vaꞌa ―ni kachi ya.
Ni kana Jesús xini kuun chaa ka jnɨɨ chāká
(Mt. 4.18‑22; Lc. 5.1‑11)
16 Ɨɨn kɨvɨ ni yaꞌa Jesús yuꞌu lago Galilea, ti ni jini ya kaꞌiin Simón jiin ñani da Andrés, ka jnɨɨ da chāká jiin ɨɨn ñunu, 17 ti ni kana ya xini da:
―Kundikun ruꞌu naa ra, na choꞌo. Ni ka jnɨɨ xaan ra chāká, ko vijna ruꞌu na xnaꞌan ri roꞌo nasa nastutu ra yɨvɨ, ti xnaꞌan ra yɨvɨ un maa jnuꞌun Yandios kandixia i ruꞌu ―ni kachi ya.
18 Ti luego ni, ni ka xndoo da ñunu da, ti kuankoyo da jiin Jesús.
19 Ni jika ya tɨꞌlɨ ga. Yukan ni jini ya nuu Jacobo jiin Juan, seꞌe yɨɨ Zebedeo, ka nachaa da ñunu da nuu ɨɨn barco. 20 Suni ni kana ya xini da:
―Ñaꞌan na choꞌo ―kachi ya.
Ti chaa un ni ka xndoo da tata da Zebedeo ini barco un jiin muzu da, ti kuankoyo da jiin Jesús.
Ni keniꞌin Jesús ɨɨn tachi xaan jnaꞌan ɨɨn chaa un
(Mt. 7.28‑29; Lc. 4.31‑37)
21 Ni jakoyo da ñuu Capernaum. Ti ni kɨvɨ Jesús ini veñuꞌun Israel jañaꞌan ɨɨn kɨvɨ ka ndetatu yɨvɨ Israel. Ti ni xnaꞌan ya jnuꞌun Yandios nuu i. 22 Ti so ka naa ini i ni ka ñusoꞌo i jnuꞌun ni kaꞌan ya, chi ni xnaꞌan vaꞌa ya nuu i, nanu ɨɨn chaa ndiso jniñu nuu Yandios. Ti chaa ka xnaꞌan ini veñuꞌun un, tu ka xnaꞌan da nanu ni xnaꞌan maa Jesús.
23 Ti yukan kande ɨɨn chaa jnaꞌan tachi xaan ini veñuꞌun un, uni ni kanajiin koꞌo da, ti ni kachi da:
24 ―Kuxio ni nuu na naa na, niꞌin Jesús, chaa ñuu Nazaret. ¿Ndoo kɨvɨ nduu ni jiin na, xi vaji ni ja xnaa ni saña nu? ―ni kachi da.
25 Ti Jesús ni nduxaan ya nuu tachi xaan un, ti ni kachi ya:
―Kasɨ yuꞌu, ti xndoo chaa jaꞌa ―ni kachi ya.
26 Ti tachi xaan un ni saꞌa ja na kuyɨꞌɨ chaa un, ti undi ni kanajiin koꞌo ti ni kee kuaꞌan. 27 Ti so ni ka saꞌu ini yɨvɨ un ja so ka naa ini ka ndeꞌe i, ti ka jikajnuꞌun jnaꞌan i:
―¿Na jnuꞌun kuu jaꞌa, xi na saꞌan kuu jaꞌa? ¿Xi kuñaꞌnu chaa un ja undi tachi xaan un ka jandatu nuu da, ti ka kekoyo kuaꞌan nu? ―ni kachi i naa i.
28 Ti yachi xaan ni jichanuu jnuꞌun Jesús nɨ ñuu Galilea.
Ni saꞌa Jesús tajna nana chiso Simón
(Mt. 8.14‑15; Lc. 4.38‑39)
29 Yukan ni ka kekoyo da ini veñuꞌun un, ti kuankoyo da ichi veꞌe Simón jiin Andrés. Ti Jesús kuaꞌan ya jiin Jacobo jiin Juan jiin uu ga chaa ka skuaꞌa jiin ya, nu ni ka jakoyo da veꞌe un. 30 Ti nana chiso Simón kuꞌu ña. Katuu ña jiin kueꞌe kiji xaan, ti ni ka kachi da nuu Jesús ja kuꞌu ña. 31 Luego ni kɨvɨ ya nuu katuu ña. Ni jnɨɨ ya ndaꞌa ña, ni ndokani ya maa ña, ti ni nduvaꞌa ni ña jiin kueꞌe kiji un, ti ni ndokuɨñɨ ña. Yukan ti ni saꞌa ña ndeyu ni yaji ya jiin uu ga yɨvɨ un.
Ni saꞌa Jesús tajna tɨjnɨ yɨvɨ ka kuꞌu
(Mt. 8.16‑17; Lc. 4.40‑41)
32-33 Nu ni kee ndikandii ti ni kɨꞌvɨ, ti tendɨꞌɨ yɨvɨ ñuu un, ni ka chitu ndɨɨ nɨ yuxeꞌe nuu kancha Jesús. Ka yɨndaꞌa i kuaꞌa yɨvɨ ka kuꞌu jiin chaa ka jnaꞌan tachi xaan. 34 Ti Jesús, ni saꞌa ya tajna kuaꞌa yɨvɨ ka kuꞌu un. Suni ni kenchaa ya kuaꞌa tachi xaan. Ko tu ni jaꞌa ya jnuꞌun ja kaꞌan tachi xaan un, chi ka jini na seꞌe kuu ya.
Ni xnaꞌan Jesús jnuꞌun Yandios ñuu Galilea
(Lc. 4.42‑44)
35 Jañaꞌan ɨnga kɨvɨ, ni iñaa ga, ni ndoko Jesús ti kuaꞌan ya nuu ñuꞌun teꞌe nuu tu iyo yɨvɨ. Ti yukan ni jikantaꞌu ya nuu Yandios. 36 Ko Simón jiin uu ga da, kuan nunduku da ya naa da. 37 Nu ni ka naniꞌin da ya, ti ni ka kachi da jiin ya:
―Kuaꞌa xaan yɨvɨ ka jikajnuꞌun niꞌin ―ni ka kachi da.
38 Ti ni kachi ya:
―Na choꞌo uu ga ñuu kaꞌiin yajni jaꞌa, ti na xnaꞌan ri jnuꞌun Yandios nuu i. Chi ja yukan kuu ja ni taji Yandios ruꞌu vaji ri ―ni kachi ya.
39 Yukan na ti kuaꞌan ya nɨ ñuu Galilea, ni kaꞌan ya jnuꞌun Yandios ini veñuꞌun yɨvɨ Israel jiin taka ndaꞌa ñuu un, ti kenchaa ya tachi xaan ka jnaꞌan sava yɨvɨ un naa i.
Ni saꞌa Jesús tajna ɨɨn chaa teꞌyu xaan jiin ndɨꞌyɨ
(Mt. 8.1‑4; Lc. 5.12‑16)
40 Ɨɨn kɨvɨ ni tuꞌva ɨɨn chaa jnaꞌan kueꞌe ndɨꞌyɨ teꞌyu. Ni jakunjitɨ da nuu Jesús, ti ni kandaꞌu da jiin ya:
―Nu kuni ni, ti kuu sandoo ni saña jiin kueꞌe jnaꞌan na jaꞌa―ni kachi da.
41 Ti ni kundaꞌu ini ya maa da, ni skaa ya ndaꞌa ya, ni kueꞌe ya maa da, ti ni kachi ya jiin da:
―Kuni ri, na ndundoo ra vijna ―ni kachi ya.
42 Nu ni kaꞌan ya siaꞌan, ti ni nduvaꞌa ni chaa un. 43 Yukan na ti niꞌin xaan ni xndaku ya nuu da, ti ni kachi ya:
44 ―Koto kani ra jnuꞌun nuu ni ɨɨn yɨvɨ ja siaꞌan ni saꞌa ri tajna roꞌo. Kuaꞌan nuu sutu Israel un, ti na ndeꞌe da roꞌo. Nu ni ndeꞌe da roꞌo, ti kundaꞌa ja soko ra nuu Yandios sɨkɨ ja, ja ni ndundoo ra, nava kachi ley Moisés. Ti na soko sutu un nuu Yandios, nava na kuni yɨvɨ ja, ja ni kenchaa ndɨꞌyɨ un roꞌo ―ni kachi ya.
45 Ko tu ni jandatu chaa un jnuꞌun ni kaꞌan Jesús. Ti kuaꞌan da, jani da jnuꞌun nuu taka yɨvɨ nava ni jnaꞌan da. Ja yukan kuu ja tukaa ni kuu kɨvɨ ndijin Jesús taka ñuu, chi jini ya ja nu na kɨvɨ ndijin ya, ti kinkoyo kuaꞌa xaan ga yɨvɨ nuu ya. Ja yukan kuu ja ni jikonuu ya nuu ñuꞌun teꞌe nuu tukaa iyo yɨvɨ, ko undi yukan ni ka kikoyo kuaꞌa yɨvɨ taka ñuu nuu kande ya.
Ni saꞌa Jesús tajna iɨn chaa tɨkuku
(Mt. 9.1‑8; Lc. 5.17‑26)