2
Nu ni kuu ga kɨvɨ ni nandeokuñɨ Jesús ñuu Capernaum. Ti ka jani da jnuꞌun ja, ja ni nchaa tuku ya. Yukan ti vekoyo kuaꞌa xaan yɨvɨ nuu kancha ya, ja tukaa ni kujaa veꞌe un, chi ni chitu ndɨɨ nɨ tuꞌu undi fuera. Ti yukan ni xnaꞌan ya jnuꞌun Yandios nuu i.
Ko vekoyo ga yɨvɨ, ti kuun da ka ndiso ɨɨn chaa tɨkuku nuu ɨɨn yúú. Ka kuni kundaꞌa da chaa un undi nuu kancha Jesús, ko tu kuu yaꞌa da ja xaan chitu yɨvɨ. Ti ni ka skaa da chaa kuꞌu un ichi xini veꞌe. Ni ka kenchaa teja un, ti ni ka sino da chaa kuꞌu un nuu kancha Jesús, ti yukan ni ka sino da chaa un. Ti nu ni jini Jesús ja ka kandixia da maa ya ja kuu saꞌa ya tajna, ti ni kachi ya jiin chaa tɨkuku un:
―Ndaꞌu seꞌe ri, ja ni jankaꞌnu ini ri nuu kuachi ra ―ni kachi ya.
Ti yukan kaꞌiin tɨjnɨ chaa ka xnaꞌan ini veñuꞌun yɨvɨ Israel. Ti nu ni ka jinisoꞌo da jnuꞌun ni kaꞌan Jesús jiin chaa tɨkuku un, ni ka ndoꞌo ini da: “¿Nau ja kuu ɨɨn chaa jaꞌa ja ndoꞌo ini da ja kuu da Yandios, ti kaꞌan da sɨkɨ Yandios ja kaꞌan da siaꞌan? Ti jaꞌa tu iyo ni ɨɨn ja kuankaꞌnu ini nuu kuachi yo, chi vajnuꞌun ni maa Yandios”, ni ka ndoꞌo ini da.
Ko maa Jesús ja ni jini ya ndoo ka ndoꞌo ini da, ti ni kachi ya jiin da:
―¿Ndoo ka ndoꞌo ini ra siaꞌan? 9-10 Chi na kachi ri ja ruꞌu kuu maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ, ti ndisojniñu ri ja kuankaꞌnu ini ri nuu kuachi yɨvɨ naa i. Vijna ti na stuu ri ɨɨn jniñu saꞌa ri jaꞌa ―ni kachi ya.
Yukan na ti ni kachi ya jiin chaa tɨkuku un:
11 ―Ndokunɨ, nastuu yúú ra, ti kuanoꞌon veꞌe ra ―ni kachi ya.
12 Ti chaa un ni kiꞌin da yúú da, ti ni kee da kuaꞌan da. So ni ka naa ini yɨvɨ un, ti ni kuvaa i ni ka nakanajaa i Yandios:
―¡Kaꞌnu ɨɨn jniñu saꞌa Yandios ja tu ka jini kuɨtɨ yo ɨɨn jnuꞌun siaꞌan undi vijna! ―kachi i naa i.
Ni kana Jesús xini Leví ja na kiꞌin da jiin ya
(Mt. 9.9‑13; Lc. 5.27‑32)
13 Yukan na ti kuaꞌan tuku Jesús yuꞌu lago Galilea, ti ni ka taka kuaꞌa xaan yɨvɨ nuu ya. Ti ni xnaꞌan ya nuu i.
14 Ichi kuaꞌan ya ni yaꞌa ya yajni ɨɨn oficina nuu kinyaꞌu puesto. Yukan nukoo Leví, seꞌe yɨɨ Alfeo, kinyaꞌu da puesto. Ti ni kachi Jesús jiin da:
―Ñaꞌan na choꞌo, ti kundikun ra ruꞌu ―kachi ya.
Ti ni ndokuɨñɨ Leví, ti kuaꞌan da jiin ya.
15 Ɨɨn kɨvɨ ni kana Leví Jesús ja na kiꞌin ya veꞌe da ja na kee ya staa jiin chaa ka skuaꞌa jiin ya, jiin chaa ka kinyaꞌu puesto, jiin chaa tu ka siuku jnuꞌun ka kaꞌan chaa ka xnaꞌan ini veñuꞌun Israel. 16 Ti yukan kaꞌiin chaa ka kuu maestro ja ka xnaꞌan ley, ka kuu da maa chaa fariseo. Nu ni ka jini da ja yee Jesús staa jiin taka yɨvɨ un, ti ni ka kachi da jiin chaa ka skuaꞌa jiin ya:
―¿Ndoo yee Jesús staa jiin taka chaa ka kinyaꞌu puesto, suni jiin chaa tu ka siuku jnuꞌun ka kaꞌan ri yukan? ―kachi da.
17 Ni jinisoꞌo Jesús jnuꞌun ka kaꞌan da, ti ni kachi ya jiin da:
―Chaa kuꞌu kuu chaa nandɨꞌɨ ɨɨn médico, ansu chaa iyo ndendajnu. Ruꞌu ni chaa ri ja kaꞌan ri jnuꞌun Yandios nuu yɨvɨ ka nakuni i kuachi i, ti ansu yɨvɨ ka ndoꞌo ini ja ka iyo ndoo jiin kuachi i ―kachi ya.
Ka jikajnuꞌun da Jesús sɨkɨ jnuꞌun koo ndicha ini
(Mt. 9.14‑17; Lc. 5.33‑39)
18 Ni kuu ja ni jaa ɨɨn kɨvɨ ka iyo ndicha ini taka chaa fariseo jiin chaa ka skuaꞌa jiin Juan, chaa skuanducha. Ti sava yɨvɨ un ni ka chakoyo i nuu Jesús, ti ni ka jikajnuꞌun i ya:
―¿Ndoo chaa ka skuaꞌa jiin Juan jiin chaa ka skuaꞌa jiin chaa fariseo, ka iyo ndicha ini da, ti chaa ka skuaꞌa jiin ni, ndoo tu ka iyo ndicha ini da nusa? ―kachi da.
19 Ti ni kachi Jesús:
―¿Ti kuu koo ndicha ini yɨvɨ kaꞌiin ɨɨn viko nandaꞌa xi tuu nu? Ti nu kancha novio un jiin i, tu kuu kuꞌiin ndicha i viko un. 20 Suni nu kancha ri jiin chaa ka skuaꞌa jiin ri, tu kuu koo ndicha ini da. Ko jaa ɨɨn kɨvɨ nu na kuxio ri kiꞌin ri, ti kɨvɨ un sa na koo ndicha ini da.
21 Siaꞌan kuu ja tu kuu chajnaꞌan ra jnuꞌun xnaꞌan ri jiin jnuꞌun janaꞌan. Ɨɨn ni kuu ja nachaa yo ɨɨn pedazo saꞌma jaa, ti ndundoo ga nuu ɨɨn saꞌma tuꞌu. Chi saꞌma jaa un ndɨyɨ, ti kuu kaꞌnu ga yau nuu saꞌma tuꞌu un. 22 Ɨɨn ni kuu ja chuꞌun yo vino jaa ini ñɨɨ tuꞌu, chi vino jaa un ndata ti kaꞌncha ñɨɨ un, ti xnaa yo ndɨnduu. Vanuxia siaꞌan ja chuꞌun yo vino jaa chii ñɨɨ jaa. Yukan kuu ja tu kuu chajnaꞌan ra jnuꞌun ri jiin jnuꞌun janaꞌan―kachi ya.
Jniñu ni ka saꞌa ndajaꞌa Jesús ɨɨn kɨvɨ ndetatu
(Mt. 12.1‑8; Lc. 6.1‑5)
23 Ɨɨn kɨvɨ ndetatu ni yaꞌa Jesús jiin chaa ka skuaꞌa jiin ya, ti ni ka yaꞌa da ɨɨn ñuꞌun nuu kaa triu. Ti chaa un ni ka kejaꞌa ka jnuꞌun da yoko triu un, ti ka yaji da. 24 Ni ka jini chaa fariseo un jniñu ka saꞌa chaa un, ti ni ka kachi da jiin Jesús:
―Ndeꞌe, ¿ndoo ka saꞌa chaa ka jika jiin ra jniñu ja tu kuu saꞌa yo ɨɨn kɨvɨ ndetatu nu? ―kachi da.
25 Ti ni kachi Jesús jiin da:
―¿Ndoo ka kaꞌan ra siaꞌan, xi tu ni ka kaꞌu ra ja ni jnaꞌan tata yo David na janaꞌan, na ni jiꞌi da soko jiin chaa ni kunchuku jiin da un nu? 26 Ni kɨvɨ da ini veꞌe Yandios, ni jikantaꞌu da nuu sutu Abiatar, ti ni kiꞌin da staa stila ni soko sutu un nuu Yandios. Ni yee da jiin chaa ni kunchuku jiin da, ja tu kuu kaji savaꞌni ga yɨvɨ, ti xnaꞌan ley Moisés ja nɨnɨ sutu kuñaꞌnu kuu, ja kaji staa stila un. 27 Nusa ti iyo vaꞌa jniñu ka saꞌa chaa vekoyo jiin ri. Chi ni saꞌa Yandios kɨvɨ ndetatu un ja na kendo kuu ɨɨn kɨvɨ saꞌa yo ja vaꞌa, ti ansu ja na saꞌa yo ja ii xaan. 28 Vanuxia ruꞌu kuu maa Seꞌe Yɨvɨ Ñuyɨvɨ, ti kuñaꞌnu ga ri ja na taꞌu ri jniñu nasa saꞌa yɨvɨ kɨvɨ ndetatu ―ni kachi ya.
Ni nduvaꞌa ɨɨn chaa ni ichi ndaꞌa
(Mt. 12.9‑14; Lc. 6.6‑11)