4
Ɨnga kɨvɨ ni kejaꞌa xnaꞌan Jesús nuu yɨvɨ yuꞌu lago Galilea. Nu ni ka taka kuaꞌa xaan tonto yɨvɨ nuu kande ya, ni kɨvɨ ya nuu ɨɨn barco kaꞌnu, ti ni kuxio ya tɨꞌlɨ nuu nducha un. Ti yɨvɨ un ni ka kendo i nuu ñɨtɨ yuꞌu nducha un. Ni nukoo ya nuu barco un ti ni xndaku ya nuu yɨvɨ naa i, ti jnuꞌun ni xndaku ya kuu jaꞌa:
―Chunsoꞌo naa ra na kachi ri jnuꞌun ɨɨn chaa ni saka triu. Ti nuu kuaꞌan da jacha da triu, sava triu un ni nukoyo ini ichi. Ti ni chakoyo saa ni ka nachii tɨ. Uu ga triu un ni nukoyo nuu kanchuku yaxin ñuꞌun nuu yuu ti ni kaña yachi, ko tu ni kee kunu yoꞌo i. Ko nu ni kaña ndikandii, ti ni ichi triu un. Uu ga ni nukoyo nuu yɨꞌɨ kuaꞌa yoꞌo nuꞌiñu, ti ni kaña triu un, ko nu ni nakuaꞌnu numa nuꞌiñu un ti tukaa ni jaꞌnu triu un. Ko sava ga triu ni nukoyo nuu yɨꞌɨ kokon ñuꞌun, ni kaña ti vaꞌa ni jaꞌnu, ti ni kuu xaan. Sava ni nakuaꞌa oko uxi triu ja ɨɨn triu lulu un, ti sava ni nakuaꞌa uni xiko, ti uu ga ni nakuaꞌa ɨɨn ciento ―kachi ya.
Yukan ti ni kachi Jesús:
―Yɨvɨ chunsoꞌo ti na chunsoꞌo i ―ni kachi ya.
Sɨkɨ jnuꞌun ni kaꞌan Jesús
(Mt. 13.10‑17; Lc. 8.9‑10)
10 Ti nu kuankoyo yɨvɨ un, ti ni ka tuꞌva ndɨ uxi uu chaa ka kuu ndajaꞌa ya jiin uu ga yɨvɨ ni ka kendo un, ti ni ka jikajnuꞌun da ya nasa kuni kaꞌan jnuꞌun ni xndaku ya un. 11 Ti ni kachi ya:
―Ja ni xnaꞌan Yandios nuu ra naa ra nava taꞌu ya jniñu, ko ja kuu yɨvɨ tu kandixia, na xndaku ri nuu i jiin jnuꞌun jaꞌa. 12 Chi vasu ñusoꞌo i jnuꞌun kaꞌan ri, ti ndeꞌe i jniñu saꞌa ri, ko tu chaku ini i. Tu chaku ini i chi tu kuni xndoo i jnuꞌun kueꞌe ka kaꞌan i. Ti nu tu kuni nakani ini i nuu kuachi i, ti tu sakaꞌnu ini Yandios nuu i ―ni kachi ya.
Nava kuni kaꞌan jnuꞌun chaa saka triu
(Mt. 13.18‑23; Lc. 8.11‑15)
13 Suni ni kachi ya jiin da:
―Ti nu tu ni ka chaku ini ra jnuꞌun ni kaꞌan ri un, ni tu kuu chaku ini ra uu ga jnuꞌun na kaꞌan ri nusa. 14 Kaꞌan ri ja nanu kuu ɨɨn chaa saka triu, suni siaꞌan kuu chaa xndaku jnuꞌun Yandios nuu yɨvɨ naa i. 15 Chi sava yɨvɨ kuu i nanu triu ni nukoyo ini ichi un, chi ni ka ñusoꞌo i jnuꞌun Yandios, ti jaku ni kɨvɨ ti ni kundee jaꞌuꞌu un jiin i, ti naa ini i jnuꞌun Yandios. 16 Uu ga yɨvɨ kuu i nanu triu ni nukoyo nuu kanchuku yaxin ñuꞌun nuu yuu. Chi ka ñusoꞌo i jnuꞌun Yandios, ti kusɨɨ xaan ini i jiin. 17 Ko tu kukutu jnuꞌun Yandios ini i, ti yachi ka nandeokava i sɨkɨ ya, nuu ka jnaꞌan i nundoꞌo sɨkɨ ja ka jito uꞌu yɨvɨ maa i, ja ni ka kandixia i jnuꞌun ya. 18 Ti uu ga yɨvɨ kuu i nanu triu ni nukoyo nuu iñu un. Chi ka ñusoꞌo i jnuꞌun Yandios. 19 Ko ka ndoꞌo xaan ini i jniñu iyo nuu ñuyɨvɨ jaꞌa, ja ñukuu ini i kuu riko i. Ti taka yukan saꞌa ja jasɨ ini yɨvɨ un, ti naa ini i jnuꞌun un. 20 Ti sava ga yɨvɨ un kuu i nanu triu ni nukoyo nuu yɨꞌɨ ñuꞌun vaꞌa. Ni jinisoꞌo i jnuꞌun Yandios, ti ni kandixia ndaa kuɨtɨ i. Kuu i nanu ɨɨn triu ja ni nakuaꞌa oko uxi, xi uni xiko, xi ɨɨn ciento triu, chi siuku ndaa i jnuꞌun Yandios. Yukan kuu ja kuni kaꞌan jnuꞌun chaa saka triu un ―ni kachi ya.
Jnuꞌun ɨɨn yɨtɨ
(Lc. 8.16‑18)
21 Ti ni kachi tuku ya jiin da:
―Nu skuikun yo ɨɨn yɨtɨ, ti tu kani yo chii ɨɨn cajón, ni tu kani yo chii ɨɨn jito. Chi suꞌva kani yo nuu sukun ja na kundijin vaꞌa. 22 Suni siaꞌan kuu jiin jniñu kuaꞌa ri nuu ra naa ra, chi tu kendo saꞌyɨ. Vasu vijna ñuꞌni tu jini ni ɨɨn yɨvɨ, ko jaa ɨɨn kɨvɨ nu kenda ndijin ti kuni kuaꞌa yɨvɨ naa i. 23 Yɨvɨ ñusoꞌo ti na chunsoꞌo i nasa kuni kaꞌan jnuꞌun jaꞌa ―kachi ya.
24 Suni ni kachi ya jiin da:
―Chunsoꞌo vaꞌa jnuꞌun kaꞌan ri. Nu jiin kuꞌva un chikuaꞌa ra, ti suni siaꞌan jiin kuꞌva un nachikuaꞌa Yandios nuu ra. Ti viꞌga kuaꞌa ya nuu ra nu na chunsoꞌo ra. 25 Chi yɨvɨ ni chunsoꞌo ti chindee Yandios maa i ja na niꞌin ga i inijnuni i. Ko yɨvɨ tu chunsoꞌo vaꞌa, suꞌva kenchaa ya jnuꞌun vaꞌa ni kendo inijnuni i.
Jnuꞌun ɨɨn triu ni saka
26 Ti ni kaꞌan ga Jesús jiin da naa da:
―Kaꞌan ri ɨɨn jnuꞌun nasa kuu kɨvɨ yɨvɨ ndaꞌa Yandios ja na taꞌu ya jniñu nuu i. Ti yukan kuu nanu triu ni saka nuu ñuꞌun. 27 Chi nu ni ndɨꞌɨ ni saka da triu un, ti sɨɨn sɨɨn jniñu saꞌa da taka kɨvɨ. Ti nu ni kuu una uxi kɨvɨ, ti kejaꞌa jinu, ti jaꞌnu kuaꞌan, vasu tu jini da nasa jaꞌnu triu un. 28 Chi maa ñuꞌun un saꞌa ja jaꞌnu. Xnakan jinu ti kejaꞌa jaꞌnu. Yukan na ti kaña yoko ti jakɨꞌɨ triu chii. 29 Ti nu ja ni kuaan triu un, kiꞌin da vusu, ti kin kaꞌncha da ―kachi ya.
Jnuꞌun ɨɨn ndɨkɨn lulu
(Mt. 13.31‑32; Lc. 13.18‑19)
30 Siin Jesús kaꞌan ya ti ni kachi ya:
―Kaꞌan ri ɨnga jnuꞌun nasa kuu kɨvɨ yɨvɨ ndaꞌa Yandios ja na taꞌu ya jniñu nuu i. 31-32 Kuu nanu ɨɨn ndɨkɨn lulu xaan, ko nu ni xndee yo ti kejaꞌa jaꞌnu. Jaꞌnu nanu ɨɨn nuyukun, ti undi saa un ka saꞌa tɨ taka tɨ chii ndaꞌa yujnu un ―kachi ya.
(Mt. 13.34‑35)
33 Taka jnuꞌun yukan ni jajniñu Jesús nu ni xndaku ya jnuꞌun Yandios nuu yɨvɨ naa i, ja na kendoꞌo ini i. 34 Ti mani siaꞌan ni xnaꞌan ya nuu yɨvɨ naa i. Ko nu ni ka kendo maa ni ga ndajaꞌa ya, ti ni xndaku ya nasa kuni kaꞌan taka jnuꞌun un.
Ni saꞌa Jesús ja na jakɨñɨ ɨɨn tachi sau nuu lago Galilea
(Mt. 8.23‑27; Lc. 8.22‑25)
35 Yukan ti jaꞌini kɨvɨ un ni kachi Jesús jiin ndajaꞌa ya:
―Choꞌo naa yo ɨnga yuꞌu lago ―kachi ya.
36 Yukan ti ni ka kɨvɨ da ini barco nuu kande ya. Ni ka kanxiaꞌu da jiin yɨvɨ un ti ni ka jika da jiin barco un nuu lago. Suni kuankoyo uu ga barco jiin da naa da. 37 Ti ni kejaꞌa ɨɨn tachi sau xaan tonto nuu lago un. Ti ni kejaꞌa kɨvɨ nducha ini barco da, ti kuni chitu jiin nducha. 38 Ko Jesús kixi kixi ni ya ichi jata barco. Ti ni ka xndoto chaa un ya, ti ni kachi da:
―Maestro, tu ndɨꞌɨ ini ni ja kuni kekaꞌnu yo chii nducha, ti xaan kixi kixi ni ―kachi da.
39 Yukan ni ndokuɨñɨ Jesús, ti ni kachi ya jiin tachi sau xaan un jiin lago un:
―Jakuñɨ ti naꞌin ni koo ra ―ni kachi ya.
Yukan ti naꞌin kuɨtɨ ni ni kuu.
40 Yukan ti ni kachi ya jiin ndajaꞌa ya:
―¿Ndoo xaan ka yuꞌu ra? ¿Xi kaja ni ini ra ja tu kuu chindee Yandios roꞌo naa ra nu? ―kachi ya.
41 Ti ndajaꞌa ya un ni ka yuꞌu xaan da, ti ka ndajnuꞌun da naa da:
―¿Nusa ti naa chaa kuu chaa jaꞌa ja undi tachi sau un jiin mar un ka jandatu i nuu da? ―kachi da naa da.
Chaa ka jnaꞌan tachi xaan ñuu Gadara
(Mt. 8.28‑34; Lc. 8.26‑39)