5
Yukan ti ni ka jakoyo da ɨnga yuꞌu lago, ñuu Gadara. 2-3 Nu ni kee Jesús ini barco, ni kenda ɨɨn chaa jnaꞌan tachi xaan. Ti chaa un nchaa da taka nuu ka ñunduji ndɨyɨ. Ni nduu loco xaan da, chi ni ɨɨn yɨvɨ tu kundee jiin da vasu na kundikun da jiin cadena. Tɨjnɨ xaan jinu ni ka juꞌni da chaa un jiin cadena, kuu ndaꞌa da kuu sɨꞌɨn da, ko kundee da jaꞌncha da, ti sakuachi da cadena un. Kuu nduu kuu ñuu kanajiin da yaku da chii yuku un jiin taka nuu ñaña ndɨyɨ, ti stuji da maa da jiin yuu. Ko nu ni jito nchaa jika da ja vaji Jesús, ni jaꞌa da corrɨ, ti kuaꞌan da undi nuu vaji ya. Ni jakunjitɨ da, ti ni kanajiin koꞌo da:
―Niꞌin Jesús, Seꞌe Yandios ja kancha undi andɨvɨ, jikantaꞌu xaan tonto na nuu ni ja koto xndɨꞌɨ ni ini na ―kachi da.
Siaꞌan ni kanajiin da, chi ja ni taꞌu ya jniñu ja na xndoo tachi xaan un maa da. Ti ni jikajnuꞌun ya sɨvɨ da:
―¿Ndoo nani ra nusa? ―kachi ya jiin da.
Ti ni kachi da:
―Legión nani na, chi kuaꞌa xaan jnaꞌan na ―kachi da.
10 Ti kandaꞌu da jiin Jesús ja tu keniꞌin ya tachi xaan un kiꞌin ɨnga ñuu yukan. 11 Ti yajni yukan kaꞌiin kuaꞌa xaan kɨnɨ ka yee tɨ yuku jika yuku un. 12 Ti tachi xaan un ni ka kandaꞌu jiin Jesús:
―Kuaꞌa ni jnuꞌun na kinkoyo na jiin kɨnɨ un naa na ―ni ka kachi.
13 Yukan ti ni jaꞌa ya jnuꞌun ja na kinkoyo. Ti tachi xaan un ni xndoo chaa un ti ni ka jankuncha jnaꞌan jiin kɨnɨ un naa tɨ. Ka iyo yajni uu mil kɨtɨ un. Ti ni ka jaꞌa tɨ corrɨ ni ka nukoyo tɨ ɨɨn xaꞌva, ti ni ka kɨvɨ tɨ nuu lago un ni ka jiꞌi tɨ. 14 Ti yɨvɨ ka ndito kɨnɨ un, ni ka yuꞌu xaan. Ni ka jaꞌa corrɨ ni ka kaxnuꞌun nuu yɨvɨ ñuu jiin yɨvɨ kanchuku ranchu. Ti ni ka kikoyo yɨvɨ kuaꞌa ni ka kin ndeꞌe ndoo ni kuu.
15 Nu ni ka jakoyo yɨvɨ nuu kancha Jesús, ti ni ka jini nuu chaa ni jnaꞌan tachi xaan un, ja ni nduvaꞌa da. Ti ja ñuꞌun da saꞌma kancha da jiin Jesús, ti ni ka yuꞌu da. 16 Ti yɨvɨ ni ka jini nava ni jnaꞌan chaa un. Suni nava ni kuu jiin kɨnɨ un, ni ka jani da jnuꞌun nuu yɨvɨ ni ka chakoyo un. 17 Ti tendɨꞌɨ yɨvɨ un ni ka kaꞌan jiin Jesús ja na kuxio ya na kiꞌin ya ñuu i naa i.
18 Ti nu ni ndɨvɨ Jesús ini barco, kandaꞌu chaa ni jnaꞌan tachi xaan un ja na kiꞌin da jiin ya. 19 Ko Jesús tu ni jaꞌa ya jnuꞌun, chi ni kachi ya:
―Kuanoꞌon veꞌe ra ti kani ra jnuꞌun nuu taka jnaꞌan ra, suni nuu amigo ra, nava ni chindee Yandios roꞌo ja ni kundaꞌu ini ya maa ra ―ni kachi ya.
20 Yukan ti kuaꞌan chaa un, ti ni jani da jnuꞌun nɨ ñuu Decápolis nava ni saꞌa Jesús jiin da. Ti taka yɨvɨ ni ka jinisoꞌo un, ni ka naa ini i.
Ɨɨn ñaꞌan ni kueꞌe saꞌma Jesús jiin ja ni nadoto sesɨꞌɨ Jairo
(Mt. 9.18‑26; Lc. 8.40‑56)
21 Nu ni najaa Jesús ɨnga yuꞌu lago un, ni ka kututu tuku yɨvɨ kuaꞌa nuu ya. 22 Yukan kande ya jiin da naa da. Ti ɨɨn chaa kuñaꞌnu ini ɨɨn veñuꞌun Israel ja nani da Jairo, nu ni jini da Jesús, ni jakunjitɨ da nuu ya. 23 Ti ni kandaꞌu xaan da jiin ya:
―Kuni kuu seꞌe sɨꞌɨ na. Kaꞌan ndaꞌu na jiin favor na choꞌo, ti chuxndee ni ndaꞌa ni sɨkɨ yɨ, na nduvaꞌa i ti na kuchaku i ―kachi da.
24 Ti kuaꞌan Jesús jiin da. Ko kuankoyo kuaꞌa xaan yɨvɨ jiin ya ja undi ka jaxin jnaꞌan i. 25 Maꞌñu yɨvɨ un kuaꞌan ɨɨn ñasɨꞌɨ jnaꞌan kueꞌe nɨñɨ xaan tonto ja ni ndoꞌo ña jiin kueꞌe un uxi uu kuiya. 26 Ti ni xnaa ña taka ja ñavaꞌa ña jiin kuaꞌa chaa tajna ja kuni ña nduvaꞌa ña, ko sa suꞌva viꞌga ni kuu kaꞌu ga ña. 27-28 Nu ni jinisoꞌo ña taka jniñu ñaꞌnu saꞌa Jesús, ti ni ndoꞌo ini ña:
―Nu na kundee ri kueꞌe ri vasu tɨꞌlɨ saꞌma ya ti va nduvaꞌa ri ―kachi ña.
Ja yukan kuu ja vaji ña jiin yɨvɨ un, ni tuꞌva ña ichi jata Jesús, ti ni keꞌe ña saꞌma ya. 29 Ti yachi ni ni jini ña ja ni nduvaꞌa ña, chi ni ichi ni nɨñɨ un maa ña. 30 Ko ni jini Jesús ja ni saꞌa ya tajna ɨɨn yɨvɨ jiin jniñu ndiso ya. Ni ndeokoto ya nuu yɨvɨ un ti ni jikajnuꞌun ya:
―¿Nau ja ni keꞌe saꞌma ri? ―kachi ya.
31 Ti ni ka kachi ndajaꞌa ya:
―¿Ndoo jikajnuꞌun ni nau ja ni keꞌe saꞌma ni, ti jini ni ja yɨvɨ kuaꞌa vaji jiin yo? ―kachi da.
32 Ko ni ndeꞌe vaꞌa ya yayukan nuu nau ja ni keꞌe saꞌma ya. 33 Ti ñaꞌan ni keꞌe saꞌma ya un, ni yuꞌu xaan ña chi jini ña ja ni nduvaꞌa ña. Ni jakunjitɨ ña nuu ya ti ni kachi ña taka nundoꞌo ni jnaꞌan ña. 34 Ti ni kachi Jesús jiin ña:
―Hija, ni nudvaꞌa ra chi ni kandixia ra ruꞌu, ja kuu saꞌa ri tajna maa ra. Koo sɨɨ ini, ti tukaa kondoꞌo ra kueꞌe un ―ni kachi ya.
35 Ko ni kaꞌan ga ya siaꞌan jiin ñaꞌan un, ja ni ka chakoyo yɨvɨ kaꞌiin veꞌe Jairo, ti ni kachi jiin da:
―Ja ni jiꞌi sesɨꞌɨ ni. Tukaa ndoo saꞌa ni ja kiꞌin ni jiin maestro ―kachi da.
36 Ko ni jinisoꞌo ya ja siaꞌan ka kaꞌan da jiin Jairo. Ti tu ni kiꞌin ya jnuꞌun un, chi ni kachi ya:
―Koto yuꞌu ra. Kandixia ti ni kuu ni ―kachi ya.
37 Yukan ti kuaꞌan ya jiin Jairo, ko tu ni jaꞌa ya jnuꞌun ja kinkoyo yɨvɨ kuaꞌa un, chi nɨnɨ Pedro, Santiago jiin Juan, chaa kuu ñani Santiago ni kuankoyo. 38 Nu ni jaa ya veꞌe chaa kuñaꞌnu un ni jini ya ja ka ndeꞌe xaan yɨvɨ kaꞌiin un, ja undi ka kanajiin koꞌo i ti ka ndɨꞌɨ ini i. 39 Ni kɨvɨ Jesús ti ni kachi ya:
―Ndoo xaan ka kuvaa ra ka ndeꞌe ra ti suchi un tu ni jiꞌi yɨ, chi kixi yɨ ―ni kachi ya.
40 Ko so ni ka jaku yɨvɨ un ja siaꞌan ni kaꞌan ya, chi ni ka jini ja ni jiꞌi ndixia suchi un. Ko ni keniꞌin ya tendɨꞌɨ kɨtɨ yɨvɨ un kuankoyo ichi fuera. Ti ni tuꞌva ya nuu katuu suchi un jiin tata i jiin nana i jiin ndajaꞌa ya. 41 Ni jnɨɨ ya ndaꞌa yɨ ti ni kaꞌan ya:
―Talita kumi, (kachi ya, ja kuni kaꞌan: ndoko, suchi lulu.)
42 Ti suchi un ja iyo uxi uu kuiya i, ni ndoko i ti ni jika i. Tata i, nana i jiin ndajaꞌa ya, so ni ka naa ini da, ti ka yuꞌu xaan da ja ni nandoto suchi lulu un. 43 Yukan ti niꞌin xaan ni taꞌu ya jniñu ja koto kani kɨtɨ da jnuꞌun nuu ni ɨɨn yɨvɨ ja siaꞌan ni kuu. Ti ni kachi ya:
―Kuaꞌa staa na kaji yɨ ―ni kachi ya.
Najaa Jesús ñuu Nazaret
(Mt. 13.53‑58; Lc. 4.16‑30)