6
Yukan ti kuanoꞌon Jesús ñuu Nazaret nuu ni jaꞌnu ya, ti kuankoyo ndajaꞌa ya suni. Ti ɨɨn kɨvɨ ndetatu ni kɨvɨ ya ini veñuꞌun un, ti ni xnaꞌan ya nuu yɨvɨ un. Kuaꞌa xaan yɨvɨ ni ka ñusoꞌo jnuꞌun ni kaꞌan ya, ja so ni ka naa ini, ti ka kaꞌan:
―¿Nanu ni niꞌin chaa jaꞌa jnuꞌun kaꞌan da un? ¿Nanu ni kutuꞌva da jniñu un ja undi jniñu ñaꞌnu kuu saꞌa da? ¿Ti ansu jaꞌa kuu chaa ni tuji yujnu, seꞌe yɨɨ María, ja kuu ñani Jacobo, José, Judas, jiin Simón nu? Ti jaꞌa kanchuku kuaꞌa da jiin yo naa yo ―kachi naa.
Siaꞌan ni ka jini yɨvɨ un maa ya nanu ɨɨn chaa ndevaꞌa ni. Ja yukan kuu ja tu ni ka ndeꞌe nuu ya.
Ko ni kachi Jesús:
―Savaꞌa ni ga ɨnga ñuu ka jaꞌa yɨvɨ ja yɨñuꞌun nuu ɨɨn profeta, ja kaꞌan jnuꞌun Yandios. Ti ansu maa yɨvɨ ñuu da, ni ɨɨn jnaꞌan da, ti ni familia ini veꞌe da, tu kuantaꞌu i maa da ―kachi ya.
Ti tu ni kuu saꞌa ya kuaꞌa jniñu ñaꞌnu yukan. Chi jaku ni yɨvɨ kuꞌu ni saꞌa ya tajna. So ni kukuiꞌya ini ya, chi tu ni ka kandixia yɨvɨ un jniñu saꞌa ya. Yukan ti kuaꞌan ya ni jikonuu ya taka ñuu kuachi kendo yajni un, ni xnaꞌan ya jnuꞌun Yandios.
Taji Jesús ndajaꞌa ya ja na kaꞌan da jnuꞌun Yandios
(Mt. 10.5‑15; Lc. 9.1‑6)
Yukan na, ti ni kana ya ndɨ uxi uu ndajaꞌa un. Ti ni taꞌu ya jniñu nuu ndɨ uu ndɨ uu da, ti ni kachi ya:
―Kuankoyo naa ra ti kaꞌan ra jnuꞌun Yandios, ti kundiso ra jniñu ñaꞌnu ja keniꞌin ra tachi xaan un kinkoyo. Ko tundo kundaꞌa ra ja kuu ichi, ni ñunu staa, ni xuꞌun, chi nɨnɨ ɨɨn yujnu xii kuu ja kɨtuu ra ―ni kachi ya.
Suni ni kachi ya ja na kɨꞌɨ da ndijña ndaꞌu, ti ɨɨn ni saꞌma na kuꞌun da. 10 Ti ni kachi ya jiin da:
―Nu ni ka jakoyo ra ɨɨn veꞌe, kendo ra naa ra un, undi nu kuankoyo ra ɨnga ñuu. 11 Ti nu ni jakoyo ra ɨɨn ñuu, ti nu tu ka chunsoꞌo yɨvɨ un jnuꞌun ka kaꞌan ra, kɨsɨ tɨkacha ini jaꞌa ra, na kuu ɨɨn seña ja ni ka kendo kuiꞌya i ja tu ni ka jantaꞌu i roꞌo naa ra, ti kuankoyo ɨnga ñuu. Chi jandaa na kachi ri ja kɨvɨ na chaa juicio, ti viꞌga koo ndoꞌo yɨvɨ un nu tu kuantaꞌu i jnuꞌun kaꞌan ra, ti ansu ñuu Sodoma jiin Gomorra ―ni kachi ya.
12 Yukan ti kuankoyo ndajaꞌa ya, ni ka jikonuu da taka ñuu, ni ka xndaku da nuu yɨvɨ ja na nakani ini i nuu kuachi i naa i. 13 Tɨjnɨ jinu ni ka keniꞌin da tachi xaan ka jnaꞌan sava yɨvɨ. Suni ni ka saꞌa da tajna tɨjnɨ yɨvɨ ka kuꞌu, ja ni ka jaka da aceite olivo xini i, ti ni ka nduvaꞌa i.
Ndoꞌo ini rey Herodes ja Juan, chaa skuanducha, kuu Jesús
(Mt. 14.1‑12; Lc. 9.7‑9)
14 Ni iyo ɨɨn rey nani Herodes, ɨɨn chaa ni yɨndaꞌa nɨ ñuu Galilea. Ti Herodes ni niꞌin da jnuꞌun ja nɨ ñuu ka kaꞌan sɨkɨ jniñu ñaꞌnu xaan saꞌa Jesús. Ti sava yɨvɨ un ka kaꞌan:
―Juan ja ni skuanducha un kuu, chi ni nandoto. Yukan kuu ja kuu saꞌa jniñu ñaꞌnu un ―kachi.
15 Ti uu ga ka kaꞌan:
―Profeta Elías ja ni kii na janaꞌan un kuu da ―kachi naa.
Ti sava ga yɨvɨ un ka kaꞌan:
―Ɨɨn profeta kuu, ɨɨn ni kuu jiin chaa ni ka kaꞌan jnuꞌun Yandios na janaꞌan―kachi.
16 Ko ni kachi rey Herodes:
―Juan ja ni skuanducha un kuu. Ni nandoto vasu ni kenchaa ri xini ―kachi da.
Nava ni ka jaꞌni da Juan, chaa skuanducha
17-20 Rey Herodes ni jisonchaa da Herodías, ñasɨꞌɨ ñani da Felipe. Ti Juan ni kachi jiin Herodes ja tu vaꞌa ja kuncha da jiin ñasɨꞌɨ ñani da. Ti ñaꞌan un ni kɨtɨ xaan ini ña nuu Juan ja siaꞌan ni kaꞌan da, undi ni kundee ña ni juꞌni Herodes Juan jiin cadena, ti ni chondee da chaa vekaa, chi kuni ña ja na kuū da. Ko Herodes ni nama da Juan, chi jini da ja ɨɨn chaa vaꞌa kuu Juan. Jajnaꞌan ini da jnuꞌun kaꞌan Juan, vasu tu chaku vaꞌa ini da jnuꞌun.
21 Ti kuu nava ni ndoꞌo ini Herodías. Kɨvɨ ni kusɨɨ ini Herodes ni nasaꞌa da viko kɨvɨ ni kaku da. Ni jaꞌa da ɨɨn ja kuxini nuu taka chaa ka kuñaꞌnu jiin da jiin chaa ka kuu generál, suni jiin chaa ñaꞌnu ñuu Galilea. 22 Ti ni kanchuku da ka kuxini da, ni kɨvɨ seꞌe sɨꞌɨ Herodías. Ni jitajaꞌa ña nuu kanchuku Herodes jiin taka chaa ka kuñaꞌnu un. Ti Herodes jiin chaa ka kuñaꞌnu un ni ka kusɨɨ ini da ja ni jitajaꞌa ñaꞌan un. Ti ni kachi Herodes jiin ña:
―Kakan nuu ri savaꞌni ga ndoo kuni ra, ti na kuaꞌa ri ―kachi da.
23 Ni kachi Herodes ja siuku da kuaꞌa da savaꞌni ga ndoo na kakan ña, vasu sava ñuu nuu taꞌu da jniñu. 24 Ti ñaꞌan un tu ni kaꞌan ña, ti ni kenda ña ni jikajnuꞌun ña nana ña, ti ni kachi ña:
―¿Ndoo kakan na nuu da? ―kachi ña.
Ti ni kachi Herodías:
―Kakan xini Juan, chaa skuanducha un ―kachi ña.
25 Ni nandeokuñɨ ñaꞌan lulu un, ti ni kachi ña jiin rey un:
―Vijna na ti kuni na ja na taꞌu ni jniñu na kin kiꞌin da xini Juan, chaa skuanducha un. Na kii nuu na nuu ɨɨn koꞌo xita ―kachi ña.
26 Nu ni jinisoꞌo rey un ja siaꞌan ni kaꞌan ña, ni kukuiꞌya xaan ini da. Ko vanuxia ni ka jinisoꞌo chaa kanchuku jiin da un. Ti ni siuku da jnuꞌun ni kaꞌan da. 27-28 Ti ni taji da soldado ndito yuxeꞌe un kuaꞌan da ini vekaa un. Ni kenchaa da xini Juan. Ti ni nandeokuñɨ da jiin xini da un nuu ɨɨn koꞌo xita. Ti Herodes ni nakuaꞌa da nuu ñaꞌan lulu un, ti ñaꞌan lulu un ni nakuaꞌa ña nuu nana ña. 29 Nu ni ka jini chaa ka skuaꞌa jiin Juan ja siaꞌan ni kuu, ni ka janukiꞌin da yɨkɨ kuñu ndɨyɨ un, ti ni ka chunduji da. Siaꞌan ni ka jaꞌni da Juan, chaa skuanducha.
Ni jaꞌa Jesús ja ni ka yaji uꞌun mil yɨvɨ
(Mt. 14.13‑21; Lc. 9.10‑17; Jn. 6.1‑14)
30 Nu ni ka nchakoyo ndajaꞌa un, ti ni ka jani da jnuꞌun taka jniñu ni ka saꞌa da jiin ja ni ka xnaꞌan da. 31 Ti kɨvɨ un kuaꞌan vaji yɨvɨ kuaꞌa nuu kancha Jesús, ja tu ni kuu kaji da staa naa da. Ti ni kachi ya:
―Na choꞌo naa yo undi nuu kuu ndetatu ra naa ra tɨꞌlɨ ―kachi ya.
32 Ni ka kɨvɨ da nuu ɨɨn barco, ti ni ka jika da kuaꞌa da naa da nuu iyo vaꞌa, nuu ni kaꞌiin maa da naa da. 33 Ko sava yɨvɨ ni ka jini nuu ni kee barco un kuaꞌan, ni ka nakuni. Ti ni ka kututu kuaꞌa xaan yɨvɨ taka ñuu kendo yajni un. Ni ka jika i nɨ yuꞌu mar un, ti xnakan i ni ka jakoyo, sa ni jaa barco un jiin Jesús. 34 Nu ni kee ya ini barco un, ni jini ya ja kaꞌiin kuaꞌa xaan yɨvɨ. Ti ni kundaꞌu xaan ini ya maa i. Chi kaꞌiin yɨ nanu rɨɨ tu jitoꞌo. Ti yukan ni kundee ya nchaka ni xndaku ya jnuꞌun Yandios nuu i. 35 Nu kuan ini, ti ni ka kachi ndajaꞌa ya:
―Ja kuan kɨꞌvɨ ti jaꞌa tundo iyo. 36 Na taji ni taka yɨvɨ jaꞌa na nukoyo i taka ranchu jiin taka ñuu kendo yajni jaꞌa, ti na kuaan i staa kuxini i ―kachi da naa da.
37 Ko ni kachi Jesús:
―Kuaꞌa maa ra naa ra staa na kee i ―kachi ya.
Ti ni ka kachi tuku ndajaꞌa un:
―Saꞌa yo jniñu ɨɨn kuiya sa niꞌin yo xuꞌun ja kuaan kuaꞌa yo staa stila ja kuu yɨvɨ jaꞌa. ¿Kuni ni ja xnaa yo xuꞌun nu? ―kachi da.
38 Ti ni kachi tuku ya:
―Kuandeꞌe naa ra nasa staa stila ka ñavaꞌa yɨvɨ jaꞌa―kachi ya.
Ka jandeꞌe da, ti ni ka nandeokuñɨ da nuu ya:
―Iyo uꞌun staa stila jiin uu chāká ―ni ka kachi da.
39 Ti ni kachi ya jiin ndajaꞌa ya:
―Kachi jini yɨvɨ ja na nukoo yukun i nuu icha un ―kachi ya.
40 Ti ni ka nukoo i uu xiko uxi xi ɨɨn ciento i ɨɨn ɨɨn yukun.
41 Yukan ti ni kiꞌin Jesús ndɨ uꞌun staa stila un jiin uu chāká un. Ni ndakoto ya andɨvɨ. Ni nakuantaꞌu ya nuu Yandios. Ti ni kiꞌin ya ndɨ uꞌun staa stila un, ni sakuachi ya, ni jaꞌa ya nuu ndajaꞌa ya ja na tejnaꞌan da nuu yɨvɨ un naa i. Suni ni sakuachi ya ndɨ uu chāká un, ti ni tejnaꞌan ya nuu yɨvɨ un ja na kaji i. 42 Tendɨꞌɨ yɨvɨ un ni ka yaji i nasa ni kundee maa i. 43 Nu ni ndɨꞌɨ ni ka yee i staa, ni ka nastutu ndajaꞌa ya un uxi uu chika staa stila jiin chāká un ja ni kendoso kuaꞌa ga. 44 Ti chaa ni ka yee staa stila un ni ka iyo uꞌun mil.
Jika Jesús nuu nducha lago
(Mt. 14.22‑27; Jn. 6.16‑21)
45 Nu ni ndɨꞌɨ ni ka nastutu ndajaꞌa ya ja ni kendoso un, ti ni kachi ya jiin da ja na kɨvɨ da barco, ti na kinkoyo da ɨnga yuꞌu lago un undi ñuu Betsaida, nuu ni kendo ya ni kanxiaꞌu ya jiin yɨvɨ un kuankoyo i. 46 Yukan ti kuaꞌan ya undi yuku un ja na kakantaꞌu ya. 47 Nu kuan kɨꞌvɨ, ti barco un ja kuaꞌan undi maꞌñu lago un. Ti Jesús kande maa ɨɨn ya undi nuu ñuꞌun ichi.
48 Nu ni kuu kaa uni jañaꞌan, ni jini ya ja ka jnaꞌan da nundoꞌo ja skaka da barco un, chi kee xaan tonto tachi ichi sajni. Yukan ti kuaꞌan Jesús jika ya nuu nducha lago un undi nuu kaꞌiin da naa da. Ti ni ndoꞌo ini ya ja yaꞌa ndoo ya kiꞌin ya niku. 49 Ko nu ni ka jini da ja jika ya kuaja ya nuu nducha un, ni ka ndoꞌo ini da ja ɨɨn niꞌna kuu, ti ni ka yuꞌu xaan da undi ka kanajiin da. 50 Tendɨꞌɨ da ka yuꞌu xaan, ko ni kaꞌan ya:
―Maa ri kuu, koto yuꞌu ra naa ra ―kachi ya.
51 Ni ndɨvɨ ya nuu barco un, ti ni kuu naꞌin tachi un. So ka naa ini da ni ka ndeꞌe da nuu ya. 52 Vasu ka jini da jniñu saꞌa ya, ko tu ni ka chaku ini da ja jika ya nuu nducha un, ti ni jakuñɨ tachi un, chi changa ga kandixia vaꞌa da naa da.
Saꞌa Jesús tajna yɨvɨ ka kuꞌu ñuu Genesaret
(Mt. 14.34‑36)
53 Nu ni ka kendajiyo da yuꞌu lago un, ni ka jakoyo da ñuu Genesaret. Yukan ni ka kuun da, ti ni ka juꞌni da barco da. 54 Ti yɨvɨ kaꞌiin un ni ka nakuni i Jesús. 55-56 Ti ni ka jaꞌa i corrɨ, ni ka kaxnuꞌuni nuu nɨ yɨvɨ ñuu, taka ranchu jiin taka ñuu kuachi kendo yajni un, ja na kundaꞌa i taka yɨvɨ ka kuꞌu nuu ya. Ti savaꞌni ga ñuu nuu yaꞌa ya, yukan ka skatuu da yɨvɨ ka kuꞌu yuꞌu ichi un, ja na saꞌa ya tajna i. Ti ka kandaꞌu i jiin ya, ja na kuaꞌa ya vasu tɨꞌlɨ yuꞌu saꞌma ya na jnɨɨ i, ti na nduvaꞌa i naa i. Ti taka yɨvɨ ni ka kueꞌe saꞌma ya, ni ka nduvaꞌa i.
Yɨvɨ ka kaꞌan ndevaꞌa sɨkɨ jnuꞌun Yandios
(Mt. 15.1‑20)