^
1 Tesalonika
Hibile molic-molic yowa
Tapiliholec nga Tili Asuholec
Tesalonika taonka
Ngaba fikewec
Hatacmac nganicebadaicte
Haic-mesungineng nganinoga
Wiyac madicne
Gaga gbagbacne
Kweledi doficnagulu angacnubadaic
Kristoholec sasawadi fedabelengte
Kwele-gboli ganoga
Damongfocngineng nga ngic hae-gbafocngineng
Mimi-madic yowa
Sugucnenonggeng kwesidaicte