3
1-2 Ilec ailu nonge kwelenonggengti ngengele angacnubawec, aime nalic mi fudabelengte. Ilec medecnubame ngengele ngagesilu yanguc miibeng, “Nonge sugu Atens taonka ngiyelu, nalic ngic hae-gbanonggeng Timoti salebeng fudaicte.” Inguc milu salebeng fuwec. Timoti ye Wapongte bole-ngicti nongeholec momoc bole balu Kristole Siduc Madicne mime yegengkecaigac. Yedi ngengela fulu ngage-ngagesingka basanangngebalu mibakoloc aingelenale milu salebeng fuwec. Sale 17:15; 16:1-3 Umac haicine monic-monic ingucnedi ngengela fikeme, ngic-ngigac gocne kwelenginengti wawedaickale ailu, Wapongti umac ingucne tengkenangte ngagenolewec, ngenge yogo ngagegaing. 2Tim 3:12 Ngic yengi weyebic ainoledaingte, yogo biyachac ngengeholec galu edocngebaibeng. Aime yogo biyachac fikewec, ngenge yogo ngagegaing. Ilec ailu na inguc gabe kwelenele tapili wame, ngengele ngage-ngagesingte silicine ngagenogale Timoti salebe ngengela fuwec. Aime boletowa ngengela baibeng, yogo Lokwesac Ngicti kwesacngebame noine mikac aidaickale ailu, ngagenogale Timoti salebe ngengela fuwec.
Haic-mesungineng nganinoga
Aime Timoti ye ngengelacni hefaliyelu siducngineng madicne yanguc mime yegengkenolewec, ngenge ngage-ngagesingkolec galu kwelenginengti angac ngagenagucaigaing. Ailu ngenge damengsoc nongele ngagesilu kwele-efec ailu gacaigaing. Aime nonge ngengele haic nganinangte ainolegac, silicine ingucnehac ngengi nongele haic nganinogale aingelecaigac, inguc hocne edocnubawec. Sale 18:5 Ngic hae-gbafocnonggeng, nonge kwele-umac nga doic sugucne ngageebengka ngengele ngage-ngagesingte yowa-siducti nongele kwele basanangkewec. 2Tim 1:4 I yangucte, ngenge Sugucneholec wetackelu gagangineng sanangne gagaingte ailu nonge gaga gbolicne gagabeleng. Aime nonge ngengele ailu Wapongnonggeng hatacmac mitengkenogale ngagegabeleng. Aime ngengele ailu yele haicka belic-belicka galu beliyebeng madickegac. 10 Aime nonge ngengele haic nganinangte deboc hadengsoc sanangnehac milockelu gagabeleng. Inguc nganilu ngage-ngagesingngineng taockelu sanangkenale baficngebadabelengte.
Wiyac madicne
11 Aime Wapong Mamacnonggeng nga Sugucnenonggeng Yesu yeki yefe bafuwanoleboc nonge ngengela fudabeleng. 2Tim 2:16 12 Aime kwelenonggengti angac ngagengelecaigabeleng, silicine yogolecsoc Sugucne Yesu yeuctihac kwele-angacngineng hatacmac taockelu bame sugulengeledaic. Aime kwelenginengti angac ngagenagulu ngic-ngigac nebocine momoc kwelenginengti angac ngageyelelu gadabiyeng. 13 Inguc aibong ye kwelengineng basanangkelu gadaic. Aime Sugucnenonggeng Yesu ye ngic-ngigacfocine yeicne bingec yengeholec kwesidaicte, dameng iwa ngenge gbagbacne nga sowacnengineng mikac galu Wapong Mamacnonggeng yele haicka domadaingte.

3:1-2: Sale 17:15; 16:1-3

3:3: 2Tim 3:12

3:6: Sale 18:5

3:7: 2Tim 1:4

3:11: 2Tim 2:16