16
Poldi Timoti bame hikeibong
Pol ye hikecgu Debe nga Lista taonka hikelu sulumewec. Aime Lista iwa mic-tengteng ngic monic gawec, wacine Timoti. Ye nenggacine Yuda ngigacti Yesu ngagesingkelu gawec. Nga mamacine ye Grik ngic. Sale 14:6; 2Tim 1:5 Aime ngic hae-gbafocngineng Lista nga Aikoniam taonka gaibong, yengi Pol yanguc edoibong, “Timoti ye aibabaine madicne.” Filp 2:19-22 Inguc edobong Poldi yeke momoc hikenicte micnome nalic miwec. Aime Yuda ngic-ngigac himong iwa gaibong, yenge Timoti mamacine ye Grik ngic, yogo ngageyackegaing. Ilec Timoti madicne ngagecnoningte Poldi soc tofaine helockewec.* Timoti nenggacine ye Yuda ngigac. Ilec Timoti Yuda ngic aigac, yengele aibaba inguc fagac. Yuda ngic monicti soc tofaine mi helockedaictewa, Yuda ngic-ngigac sasawa yele ngage-sowaledaingte. Aime yenge taon sasawa lolickelu hikeibong. Hikelu salecebaicne nga habu yengele damongfocngineng yefe-yowa Yerusalem iwa milu hefeibong, yowa yogo balaibeningte Yesule habu edocebala edocebala hikeibong. Sale 15:23-29 Yenge bole inguc babong Yesule habu yengele ngage-ngagesing sugulewec. Aime damengsoc ngic-ngigac yenge habu yengela hikelu taockebong homacne aiibong.
Masedonia ngic gung-didicka ingucne nganiwec
Yenge Asia prowinswa yowa mibong yegengkedaickale, Tili Asudi kpatalayeleme Frigia nga Galata himong mochac falockelu hikeibong. Sale 18:23 Hikelu Misia himong nga Asia prowins hewacnginac domalu Bitinia himongka hikenogale mibong, Yesule Asudi aka holeyelewec. Ilec yenge Misia himong ewalilu hikegacgu Toas taonka hauibong. Iwa haulu deboc yogowahac Poldi yowa gung-didicka ingucne yanguc nganiwec. Masedonia ngic monicti yela fike domacnolu yanguc edolu dogbac aicnogac, “Ga kiwec falockelu Masedonia prowinswa kwesilu baficnubanong.” 10 Pol ye wiyac yogo nganilu Wapongti nonge Masedonia prowinswa hikelu Siduc Madicne mibeng yegengkenale wacnubagac. Inguc ngage-motolu Toas hegilelu hikenogale efeckeibeng.
Lidia golowacfocine ngagesingkeibong
11 Aime nonge lac-wagewa felu Toas hegilelu falocke hikecgu Samotres nucka sulumeibeng. Mac saeme yogowacni hikegacgu Neapolis taonka sulumeibeng. 12 Nonge iwa lac-wagewacni walu hige-yefe hikegacgu Filipai taonka sulumeibeng. Yogo Masedonia prowins sugucne yogolec taon sugucne. Roma ngic Roma gamang ye tapiliineholecte ailu himong homacne damongebalu gawec. yengi esecne himong yogo balu gaibong.
Aime taon iwa hadeng gocne gaebengka 13 Sabat dameng aiwec. Aime taonte odale nu emeina misa monic fawec, iwa yanguc milu hauibeng, “Yuda ngic-ngigac milockecaigaing, yengele lamec monic misa mecina fagac me miyac, yogo haulu nganinang.” Inguc milu haulu ngigac kpaduckelu gaebongka bafuwacebalu iwa yengeholec wangiyelu yowa-siduc aiibeng. 14 Yengele hewackacni ngigac monic Taiataira taonkacni wacine Lidia, ye kpoluc mondo-sasac ingucne fuli balu salecaigac. Ye Wapong afeecaigac, aime Sugucnedi kweleine bafaliyeme Polle yowa hedec kwelu ngagewec. 15 Ailu yeicne nga golowacfocine yenge momoc misa-lowac aiibong. Ailu yanguc milu edocnubawec, “Ngenge ngagebong na Sugucne foinac ngagesingkegabacka, nale macka ofelu naholec ngiye-fac aining.” Inguc milu dogbac aime feibeng.
Pol nga Sailas muc-macka locepaibong
16 Dameng monicka milockelu gaibeng, iwa hatacmac haubeng kwelec-adu monicti yefewa bafuwacnubawec. Adu ye alengkolecti galu ngic-ngigac yengela wiyac lobewa fikeyeledaicte, yogo edocebalu gawec. Ye bole yogo inguc balu game sugucnefocine yenge moneng sugucne bafuwayelelu gawec. Ngicti bec-hoda fuli bacaigabeleng ingucne adu yogo fuli baibong. Dameng iwa yengela aibaba ingucne fawec. 17 Adu yedi bafuwacnubalu Pol ngama nonge balaibecnubalu wackelu aukwelu yanguc miwec, “Ngic yago yenge Wapong Feicnetowa, yele kwelec kwekwe aigaing. Ailu bikicte ameine bame wasecne ainingte miwec, yenge yefe yogo edocngebacaigaing.” Mrk 1:24 18 Ye aibaba yogo hadengsoc ainolelu game Pol ye yogolec soc sisic aicnome hefaliyelu aleng yanguc edowec, “Na Yesu Kristole wacka sanangne edocgugabac, ga adu yago hegilelu hikec.” Inguc mime ye adulacni ofelu hikewec.
19 Hikeme adu sugucnefocine yenge moneng balu gadaingte, yogo ngagebong miyac aiyeledaicte. Ilec ailu Pol nga Sailas kiya yengele mac-sobengka yowawa locepanogale fulucepalu hikeibong. 20 Hikelu kiya yengela locepalu yanguc miibong, “Yeke Yuda ngic macnonggang fofouc bafuwalu ngiye-ngiyenonggeng basowalecaigabiyec. Mrk 13:9 21 Ailu aibaba gocne fulune Roma ngic nongilengti mi ainangte aka-yowa miicne fagac, aibaba yogo hocne balu ganangte edocnubalu gagabiyec.”
22 Inguc mibong ngic-habu sugucnedi aalic sugucne ngageibong. Ailu kwele-moniyang aiyebongka kiya yengi mibong ngakpinginec dacineholec hemoctoibong. Hemoctolu hududi wecepaibong. 2Kor 11:25; 1Tim 2:2 23 Muc-hududi homacne weloc-kwalocepalu muc-macka locepaibong. Ailu damongti nu sanangne holelu madicnebenang damongepanale sanangne edoibong. 24 Yowa sanangne inguc milu edoibongte ailu ye muc-mac kweline monicka locepalu higenginec yoc heuckeicna lome hifidacepame ngiyeiboc.
Muc-mac damong misa-lowac aiwec
25 Deboc hewacina Pol nga Sailas yeke gee holelu Wapong milockeiboc. Inguc aiboc muc-macka ngic gocne hedec kwelu ngageyeteibong. 26 Ngageyeteebongka, iwahac memeya sugucne tapiliineholecti balu muc-mac yogo kpendaeme nuine angkeyackewec. Ailu ngic-ngigac sasawa molenginang sen fotockeyackewec. 27 Aime muc-macte damong ye gungkacni kwatacke fangkelu nganime nu angkeyackelu domame yanguc ngagewec, “Muc-macka ngic hikeyackegaing.” Inguc ngagelu hudule fitecine fuluckelu kwenagunale aime, Sale 12:18-19 28 Poldi sugucnehac wackelu miwec, “Ga socgone mi sibilickec, nonge sasawadi ngiyegabeleng.”
29 Inguc mime damong ye alingfocine edocebame hifa lacnobong balu hangoc-hangocka mac kwelina felu Pol nga Sailas yekele higewa wawelu fawec. 30 Ailu fangkelu mac kwelinacni mengocepa haulu uwayetewec, “Ngic yaec sugucnekecne, na wenuc ailu wasecne aidacte?” Sale 2:37
31 Inguc mime yeki yanguc edoiboc, “Ga nga golowacfocgone ngenge Sugucne Yesu Kristo ngagesingkebong yedi bikicte ameine bame wasecne aidaingte.” 32 Inguc milu Sugucnele yowa yogo ye nga golowacfocine edocebaiboc. 33 Aime deboc yogowahac damong ye macka fangke felu socnginec welockeibong, yogo suwe-ebec aiyetewec. Dameng yagowahac yeicne nga alingfocine yenge misa-lowac aiyackeibong. 34 Lowabong motome yeicne mac kwelina locepalu mime nosing madicne lobelu yetebong noiboc. Aime ye nga golowacfocine yenge Wapong ngagesingkeibongte kwelengineng madickeme belic-belic aiibong.
Muc-mackacni locepabong waiboc
35 Mac saeme kiya yengi ngic yaeckang lukeyeteningte muc-mac damong yela lebe-ngic salecebaibong. 36 Salecebabong damongti yowa yogo ngagelu Pol yanguc edowec, “Na locngepabe hikenicte kiya yengi yowa lobong kwesigac. Ilec ngeke wahikelu kwele-mogungkolec gadabiyec.”
37 Inguc mime Poldi yanguc edowec, “Noke Roma ngic-ngigac yengele alingka taockelu gabec, yenge funginenonggec mi ngagelu ngic-ngigac haicka moc hududi wecnupalu muc-macka locnupabiyeng.§ Ngic monic ye Roma ngic gagacka yenge moc welu muc-macka mi lodaingte. Roma yengele yefe yogo fawec. Aime yabac sangke-sangke salecnupaningte ngagegabiyeng, me? Yogo miyacbenang! Yenge yengung kwesilu mengocnupabong hikedabelec.”
38 Aime Pol ye yowa inguc mime lebe-ngic yenge hefaliye hikelu kiya yowa yanguc edocebaibong, “Ngic yeke Roma ngic-ngigac yengele alingkacnidi gagabiyec.” Inguc mibong yenge siduc yogo ngagelu damuebame hangoc aiibong. 39 Ailu ngic yaec yekela welelu mibakoloc aiyetelu muc-mackacni mengocepa waibong. Walu taon hegile hikenicte sanangnehac edocepaibong. 40 Inguc mibong yeke muc-mackacni walu Lidia yele macka felu ngic hae-gbafocngineng nganicebalu mibasanang aiyelelu hikeiboc.

16:1: Sale 14:6; 2Tim 1:5

16:2: Filp 2:19-22

*16:3: Timoti nenggacine ye Yuda ngigac. Ilec Timoti Yuda ngic aigac, yengele aibaba inguc fagac. Yuda ngic monicti soc tofaine mi helockedaictewa, Yuda ngic-ngigac sasawa yele ngage-sowaledaingte.

16:4: Sale 15:23-29

16:6: Sale 18:23

16:12: Roma gamang ye tapiliineholecte ailu himong homacne damongebalu gawec.

16:16: Ngicti bec-hoda fuli bacaigabeleng ingucne adu yogo fuli baibong. Dameng iwa yengela aibaba ingucne fawec.

16:17: Mrk 1:24

16:20: Mrk 13:9

16:22: 2Kor 11:25; 1Tim 2:2

16:27: Sale 12:18-19

16:30: Sale 2:37

§16:37: Ngic monic ye Roma ngic gagacka yenge moc welu muc-macka mi lodaingte. Roma yengele yefe yogo fawec.