15
Yowale Yerusalem feibong
Yudeya himongkacni ngic gocne yengi Antiok taonka haulu ngic hae-gbafocngineng yanguc weduyeleibong, “Ngenge Mosesle yowa hegilebong soc tofangineng mi helockedaingtewa, bikicte ameine bame wasecne nalic mi aidaingte.” Gal 5:2 Inguc milu Pol nga Banabas yekeholec yowangineng fec-wac aime kwele-moniyang mi aiibong. Inguc aigacgu Yesule habu yengi Pol nga Banabas ailu ngic gocne bawosaecebaibong. Bawosaecebabong Yerusalem iwa hikelu habu yengele damongfocngineng nga salecebaicne yengeholec yowa yogo madickenale miibong. Gal 2:1 Ailu Yesule habu yenge yefele wiyac yelelu salecebabong hikeibong. Hikelu Fonisia nga Samaria prowinswa hike sulumelu ngic hae-gbafocngineng iwa gaibong, yenge yanguc edocebaibong, “Israel yengele alingkacni miyac homacnedi kwele-hefaliyec aigaing.” Inguc mibong, yenge yogo ngagelu beliyebenangkeibong. Aime yenge hikegacgu Yerusalem sulumebong Yesule habu nga salecebaicne ailu Yerusalem habu yengele damongfocngineng, yengi macka locebaibong. Aime Pol nga Banabas yeke Wapongti molenginac pasi bame bole baboc noine fikewec, yogolec siduc bayeleiboc. Sale 14:27
Aime Farisaio yengele alingkacni gocne yengi Yesu ngagesingkeibong, yengi fangkelu yanguc miibong, “Israel yengele alingkacni miyac yenge soc tofangineng helockedaing. Ailu Wapongte yefe-yowa Mosesdi kwelengkewec, yogo balaibedaing.”
Pitadi ngage-ngagesingte yowa edocebawec
Inguc mibong salecebaicne nga damong yengi sugu kpaduckelu yowa yogo yengilangkac mingagec aiibong. Migacgu Pitadi fangkelu yanguc miwec, “Ngic hae-gbafocne, Israel yengele alingkacni miyac, yenge nale mickacni Siduc Madicne ngagelu ngagesingkeibong. Yogolec Wapongti esecnehac nongileng hewackacni bawosaecnuwec, yogo ngagegaing. Sale 10:1-43 Wapong ye kwelewa ngani-nganidi esecne Tili Asu nolewec, yogo ingucnehac Israel yengele alingkacni miyac, yengele angackewecte yelewec. Sale 10:44; 11:15 Nongileng ngagesingkeibeng, ingucnehac yenge ngagesingkeibongte Wapongti kwelengineng suweyackewec. 10 Aime ngenge omale Wapong kwesackelu yefe-yowaine yogo mic-tengtengfocine yengele feiwa lonogale aigaing? Yogo nalic mi aidaingte. Ngambofocnonggeng nga ngesafocnonggeng ailu nongileng yogo aibibiyelu kpungkeibeng. Mat 11:30; Gal 3:10 11 Ailu yanguc ngagesingkegabeleng, ‘Sugucne Yesudi kwele-madic ailu Yuda ngic-ngigac nga Israel yengele alingkacni miyac, nongileng momoc bikicte ameine bame wasecne aidabelengte.’ ” Gal 2:16; Efs 2:5-8
12 Inguc mime habu sugucne yenge moc sugu ngagelu ngiyeibong. Aime Pol nga Banabas yeke Wapongti molenginac pasile maaine nga pasi mi ngani-nganiine bawec, yogolec siduc aiiboc. Israel yengele alingkacni miyac yengi ngagesingkeningte ailu, bole baboc pasi haicine monic-monic fikewec.
Yakobosdi umacte yowa edocebawec
13 Siduc aiyeleboc motome Yakobosdi yowa yanguc edocebawec, “Ngic hae-gbafocne, mibe ngagening. Gal 2:9 14 Wapongti molickelu Israel yengele alingkacni miyac, yengelacni ngic-ngigac bacebame yele aling ainingte yefe bafuwawec.* Yefe yogo Koneliusle macka molickelu fikewec. Yowa yogolec Saimonti mime yegengkeme ngageibong. 15 Aime yele yowadi Wapongte siduc-mimi ngic yengele yowaholec andohac aiiboc. Ngagegaing, Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeibong fagac,
16 ‘ “Nani lobewa gacgu hefaliyelu Dawidile mac-bala Dawidile mac-bala yogo Dawidi gbolifocine yengele migac. hatacmac bagboliyelu basanangkedacte. 17 Aime ngic gocne yengi Sugucne na wacke-basac ainelelu ngagecnudaingte. Aime Israel yengele alingkacni miyac, yenge inguchac alingfocne aidaingte.” 18 Sugucne ye esecnebenang yowaine inguc miwec.’ (Amo 9:11-12)
19 “Ilec ailu yanguc mimoctogabac, Israel yengele alingkacni miyac, yenge kwelengineng hefaliyelu Wapongta lobong, umac mi yelenoga. 20 Yanguc sugu mipangkelu hibi kwelengkeyelenoga, ngic-ngigac yenge siduc-gbongnginengte depec milu sic wecebacaigaing, sic ingucne yogo wonongkolec, hegiledaing. Ailu selo-boic aibaba mi aidaing. Nga bec-sic ubeina mucti fuluckebong asuine kwedickeme homaicne, yogolec biucine mi nodaing. Ailu sac mi nodaing. 21 Yenge Mosesle yowa yogo biyachac ngageibong. Nga yogo esecne biyachac Yuda yenge molickelu taonsoc edocebalu weduyeleibong. Ailu yanguctihac Sabat damengka kpakpaduc macnginangsoc wafe-ngagec aicaigaing.”
Israel yengele alingkacni miyac, yengele hibi
22 Aime salecebaicne nga damongfocngineng ailu Yesule habu sasawa, yenge ngagebong yogo nalic aiwec. Aime ngic hae-gbafocngineng yengelacni ngic micne yaeckang bawosaecepaibong, monic wacine Yudas, yele wacine monic Basabas, ailu Sailas. Bawosaecepabong yeke Pol nga Banabas yekeholec momoc Antiok taonka hikenogale salecepaibong. 23 Ailu hibi monic yanguc milu kwelengkelu yetebong hikeiboc.
Nonge salecebaicne nga ngic hae-gbafocnonggeng ngage-ngagesingkolec yengele damongfocnginengti hibi yago kwelengkegabeleng. Yogo Israel yengele alingkacni miyac, ngenge Antiok nga Siria ailu Silisia himongka gagaing, agofocnonggeng ngage-ngagesingkolec ngengele hibi yago longelegabeleng.
Wenac-madic.
24 Nongelacni ngic gocne yenge nongi mi salecebabeng ngengela fulu yowa edocngebalu ngage-ngagengineng basifuwebong ngageboc aibong, siducngineng ngagegabeleng. 25 Nonge yogo ngagelu kwele-moniyang ailu ngic yaeckang bawosaecepaibeng. Ailu Banabas nga Pol yekele kwelenonggengti angac ngagelu, yekeholec salecepabeng fugabiyec. 26 Ngic yeke hocne Sugucnenonggeng Yesu Kristo, yele ailu gaganginecte ngageboc mi ailu gaiboc. 27 Nonge Yudas nga Sailas bawosaecepabeng, yeki fulu yowa yogo micnginackocni miboc yegengkengeleme ngagedaing. 28 Tili Asudi nongeholec gagacte ailu umac gocne feinginang mi lonogale ngagebeng madickegac. Ngenge yefe-yowa yago sugu balaibebong madickedaicte. Mat 23:4 29 Ngic-ngigac yenge siduc-gbongfocngineng yengele depecte sic wecaigaing, ngenge yogo hegiledaing. Ailu bec-sic ubeina mucti fuluckebong asuine kwedickeme homaicne, yogolec biucine mi nodaing. Ailu sac mi nodaing. Ailu selo-boic aibaba mi aidaing. Ngenge yogo sasawa hegileyackebong madickedaicte.
Ailu ngenge kwele-madicka gadaing.
Yudas nga Sailas yeke mibasanang aiyelelu hefaliye hikeiboc
30 Aime habu yenge ngic yogo salecebabong Antiok hikeibong. Hike sulumelu Yesule habu Antiok gaibong, yenge kpaducebalu hibi yogo yeleibong. 31 Yelebong yenge baba-sanang hibi yogo nganilu wafelu beliyeibong. 32 Ailu Yudas nga Sailas yeke Wapongte siduc-mimi ngic galu yowa homacne milu ngic hae-gbafocngineng kwelengineng kwefangkelu mibasanang aiyelelu gaiboc. 33 Inguc aigacgu damengnginec motome ngic hae-gbafocngineng yengela hikenogale aiboc kwele-mogung yowa ameine aiyetebong hikeiboc. 34 [Aime Sailasdibac iwa ganogale ngagewec.] Hibi esecne Lukadi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne hewacine 34 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Lukadi mi kwelengkewec mecne.
Pol nga Banabas yeke siyeckeiboc
35 Pol nga Banabas yeke Antiok taonka bolenginec hatacmac taockelu balu gaiboc. Aime ngic homacnedi yeke baficepabong Sugucnele yowa ngic-ngigac edocebalu weduyelelu Siduc Madicnele fungine mibong yegengkewec. 36 Gacgu Poldi Banabas yanguc edowec, “Nokilec hatacmac hefaliye hikelu ngic hae-gbafocnonggec Sugucnele yowa taonka esecne mibec yegengkeme ngageibong, yenge wenuc gagaing, yogo hikelu ngani-ngagec aiyelenac.” 37 Inguc mime Banabas ye Yoane, wacine monic Mareko, ye momoc hikeningte miwec. Sale 12:12,25 38 Mareko ye molic-molic yekeholec Pamfilia himongka hikecgu bole hegilelu hikewecte ailu Poldi yeholec hikeningte ngageme mi madickewec. Sale 13:13; Kol 4:10 39 Inguc ailu Banabasholec yowanginec fec-wac aime hegilelu siyeckeiboc. Banabas ye Mareko bame hikelu lac-wagewa felu Saiparus nucka hikeiboc. 40 Nga Pol ye Sailas bame hikenogale miboc, ngic hae-gbafocngineng yengi “Sugucnele kwele-madicti ngekela fadaic” mibong hikeiboc. 41 Yeke Siria nga Silisia himongka lolickelu Yesule habu mibasanang aiyeleiboc.

15:1: Gal 5:2

15:2: Gal 2:1

15:4: Sale 14:27

15:7: Sale 10:1-43

15:8: Sale 10:44; 11:15

15:10: Mat 11:30; Gal 3:10

15:11: Gal 2:16; Efs 2:5-8

15:13: Gal 2:9

*15:14: Yefe yogo Koneliusle macka molickelu fikewec.

15:16: Dawidile mac-bala yogo Dawidi gbolifocine yengele migac.

15:28: Mat 23:4

15:34: Hibi esecne Lukadi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne hewacine 34 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Lukadi mi kwelengkewec mecne.

15:37: Sale 12:12,25

15:38: Sale 13:13; Kol 4:10