10
Angelodi Konelius fikecnowec
Sesarea taonka ngic monic gawec, wacine Konelius. Ye hudu-baba ngic yengele damongte aling tofaine, wacine Itali, yengelacni ngic 100, yengele sugucnengineng gawec. Ye yeicne nga golowacfocine sasawa, yenge kweledi Wapong ago balu alang bacnolu gaibong. Konelius ye kwele-madicka wiyac homacne ngic-ngigac waweweine yelelu gawec. Ailu Wapong hadengsoc milockelu gawec. Hadeng monicka Konelius ye awelilicte 3 kilok ingucne aiyemewa Wapongte angelo monicti gung-didicka ingucne yela fikelu yanguc edowec, “Konelius.”
Inguc mime kwatackelu hangockeme dongeinedi sanangne nganilu miwec, “Sugucne, oma wiyac?”
Mime yedi miwec, “Mimilocgone nga kwele-madicgonele wiyac ngic-ngigac waweweine yelecaigic, yogo ibu ingucne Wapongta feme ye yogolec ngageme madickecaigac. Ilec ga yakumac Yopa taonka ngic salecebang hikelu ngic monic, wacine Saimon, wacine monic Pita, ye mengocke kwesidabiyeng. Ye ngic monic bulumaka socine bacaigac, wacine Saimon, yele macka ngiyegac. Macine yogo kiwec mecina ngiyegac.”
Angelo yowa yogo edolu hikewec. Hikeme Konelius ye macinele kwelec kwekwekecine nga hudu-baba ngic monic ye Wapong alang bacnocaigac, yenge wacebame welebong yowa edocebawec. Ailu Yopa taonka salecebame hikeibong.
Pitadi gung-didicka ingucne nganiwec
Ngic yenge hikecgu yefewa fabong saeme hatacmac hikegacgu mac bangkaleibong. Aime Pita ye wenac hewac-hewac milockenale mac feina mac-dakec ingucne fawec, iwa fewec. 10 Felu nosingte homalu mime nosing lobebong ye gung-didicka ingucne yanguc nganiwec. 11 Honocmeng angkeme wiyac gocne nganiwec. Yogo kpoluc ingucne mecine neboc nga neboc balu himongka lobong wanale ingucne aiwec. 12 Yogolec kwelina bec-sic sugucne kpisicne ailu hema nango haicine monic-monic fabong nganiwec. 13 Nganime yowa malac monic yanguc fikewec, “Pita, ga fangkelu wecebalu nocebac.”
14 Inguc fikeme Pitadi yanguc miwec, “Sugucne, yogo nalic mi nocebadacte! Na wiyac wonongkolec ailu Sugucnedi aka lowec, yogo monic mi noibawa nalic mi nodacte.” Dep 11:1-47; Esek 4:14
15 Inguc mime alecine yaeckang aime miwec, “Wapongti aka yogo baickegac, yogo wonongkolec mi midamec.” Mrk 7:15,19
16 Aime yowa mime habackang aime iwahac kpoluckolec fuluckeme honocmengka hatacmac fewec.
17 Feme Pita ye gung-didicka ingucne nganiwec, yogolec ngage-ngage bole balu ngiyeme Konelius ngicfocine yenge Yopa taonka hikeibong. Hikelu Saimonte macte uwala uwala hikecgu oda nuina domalu 18 wackelu uwaibong, “Saimon wacine monic Pita, ye mac yawa gagac, me?”
19 Aime Pita ye gung-didicka ingucne nganiwecte ngage-ngage bole balu gaemewa Asudi yanguc edowec, “Ngagegic, ngic habackang yenge kwesilu ga basacgugaing. 20 Ilec ga fangke haulu yengeholec hikenogale milu ngageboc mi aidamec. Ngic yogo yenge nani salecebabe kwesigaing.”
21 Inguc mime Pita yengela haulu miwec, “Ngagegaing, ngic basackegaing, yogo na hocne. Ngenge omale kwesigaing?”
22 Inguc mime ngic yengi yanguc miibong, “Hudu-baba ngic yengele damong ye Wapong alang bacnolu aibaba dondonne balaibecaigac. Aime Yuda ngic-ngigac sasawa yenge yele ngagebong madickecaigac, ye hocne angelo gbagbacne monicti fikecnolu yanguc miyec, ‘Ye baengka macgona weleme micinacni yowa ngagecte edodamec.’ ” 23 Inguc mibong Pitadi yenge bacebalu macka aneng aiyeleme faibong.
Pitadi Koneliusle macka hikewec
Fabong mac saeme fangkelu ye nga ngic yogo yenge hikenogale aibong ngic hae-gbafocngineng gocne Yopa gaibong, yenge momoc hikeibong. 24 Yenge yefewa deboc monic falu mac saeme fangkelu hikegacgu Sesarea sulumeibong. Konelius ye alingfocine nga agofocine wacebame wangec gabong hike sulumeibong. 25 Hikelu Pita ye macka fenogale aime Koneliusdi wele emeina ketadi holecnolu afeewec. 26 Afeeme Pitadi balu bafangkelu yanguc edowec, “Fangkec, na mi afenuc, na ngic agogone.” Sale 14:13-15; Miye 19:10
27 Inguc mime mingagec ailu ye mac kwelina felu ngic-ngigac homacne kpaduckelu ngiyeibong, yenge nganicebalu 28 yanguc edocebawec, “Ngenge Yuda ngic nongele aibaba ngagegaing. Nonge Israel yengele alingkacni miyac ngengeholec ago ailu nganinagulu gaga inguc mi ainangte aka-yowa sanangne fagac. Aimebac ngenge ngic wonongkolec miyac, ailu Sugucnedi aka mi lowec, yogolec Wapongti edocnume yegengkenelewec. 29 Yogolec hocne hefolecnubong welenogale milu mi kpungkebac. Aime biyac hefolecnugaing, yogolec fungine mibong ngagebe.”
30 Inguc mime Koneliusdi yanguc edowec, “Hadeng 4 motome aweleme 3 kilok ingucne aiyemewa milockeiba. Ailu ngic monic ngakpiine angocineholecti nala fikelu 31 yanguc edocnuwec, ‘Konelius, ngagec. Wapongti mimilocgonele nga kwele-madicgonele wiyac ngic-ngigac waweweine yelecaigic, yogolec ngage-madickegac. 32 Ilec ga Yopa taonka ngic salecebang hikelu Saimon, wacine monic Pita, ye mengocke kwesidabiyeng. Ye ngic monic bulumaka socine bacaigac, wacine Saimon, yele macka ngiyegac. Macine yogo kiwec mecina ngiyegac.’ 33 Yowa inguc mime na yogolec hocne dacineholec salecebabe gala fuibong. Fubong ga yowane ngagelu kwesigicte ngagebe madickegac. Aime Sugucnedi yowa edocguwec, yogo ninic miyengka ngagenogale Wapongte haicka nongileng momoc kpaduckelu ngiyegabeleng.”
Pitadi Siduc Madicne edocebawec
34 Inguc mime Pitadi yanguc milu edocebawec, “Wapongti ngic-ngigac nganicebalu monic ago balu angac ngagecnolu monic mi hegiledaicte, yogo foinac ngage-moto-benangkegabac. Yef 10:17; Rom 2:11 35 Ngic himongne himongne alang bacnolu aibaba dondonne aicaigaing, yengele ngageme madickecaigac. 36 Foinac, Wapongti Yesu Kristo moniyang, ngic-ngigac sasawa nongileng Sugucne hocne saleme wawec. Yedi kwele-mogung yowa madicne Israel ngic-ngigac nongela mime yegengkenolewec, yogo ngenge ngagegaing. 37 Ailu Galili prowinswa molickelu wiyac fikeme Yudeya himong sawelu hikewec, yogo ngenge ngagegaing. Yogo yanguc, Yoane ye ngic misa-lowacte yowa edocebawec. Mat 4:12-17 38 Aime Wapongti Yesu Nasaret-hocni tapili nga Tili Asu locnome yedi himongka lolickelu hike-kwesic gawec. Inguc ailu ngic-ngigac bafuwacebalu bamadicebalu gawec. Nga Aleng Sugucnenginengte tapilidi ngic-ngigac gagangineng basowaleicne, yogo yenge bamadicebayackewec. Wapongti nenggac ngiyecnome ye bole yogo bawec. Mat 3:16; Luk 4:17-20
39 “Aime Yesu ye Yuda ngic-ngigac nongele himongka nga Yerusalem iwa bole bawec, yogo ngani-ngagec aiyackeibeng. Inguc ailu gacgume yengi ye malicpongka webong homawec. 40 Homalu faemewa hadeng habackang aime Wapongti ye bagboliyeme fangkelu ngic-ngigac fikeyeleme nganiibong. 41 Ngic-ngigac sasawa yengela mi fikewec, miyac. Wapongti esecne widec ngic-ngigacfocine bawosaecnubawec, nongela sugu fikewec. Ye homackacni gboliyelu fangkeme nonge hocne nosing misa yeholec noibeng. Sale 1:8; Luk 24:42-43 42 Aime Wapongti sanangne edocnubame ngic-ngigac weduyelelu yanguc edocebadabeleng, ‘Ngic ye hocne ngic gbolicne nga homaicne aibabanonggeng mimoctonale Wapongti bawosaewec.’ Sale 17:31; 1Pi 4:5 43 Aime Wapongte siduc-mimi ngic sasawa yenge yowa yanguc mibong yegengkewec, ‘Ye ngagesingkebong, yele wacka bikicnginengte ameine hegiledaicte.’ ” Yes 53:5-6; Yer 31:34
Tili Asudi Israel yengele alingkacni miyac yengela wawec
44 Pita ye yowa inguc milu domaemewa ngagelu ngiyebong Tili Asudi yengela walu kwelenginang wakewec. Sale 11:15; 15:8 45-46 Wakeme Tili Asudi ngageboc mikac Israel yengele alingkacni miyac yengela wame yowa haicine monic-monic milu Wapong wacine bafelu afeeibong. Aime Pitaholec hikeibong, yenge ngic soc tofangineng helockeicnedi Yesu ngagesingkeibong, yenge yogo ngagelu medecebawec.
Inguc aibong Pitadi yanguc miwec, Sale 2:4; 19:6 47 “Nongileng Tili Asuholec aiibeng, pasi yogo ingucnehac ngic yago yengela fikeyeleme misa nalic mi sebileyelenoga.” 48 Inguc milu yenge Yesu Kristole wacka misa lowaningte milu edocebawec. Ailu yengeholec hadeng gocne ngiyenale uwacnoibong. Sale 2:38

10:14: Dep 11:1-47; Esek 4:14

10:15: Mrk 7:15,19

10:26: Sale 14:13-15; Miye 19:10

10:34: Yef 10:17; Rom 2:11

10:37: Mat 4:12-17

10:38: Mat 3:16; Luk 4:17-20

10:41: Sale 1:8; Luk 24:42-43

10:42: Sale 17:31; 1Pi 4:5

10:43: Yes 53:5-6; Yer 31:34

10:44: Sale 11:15; 15:8

10:45-46: Sale 2:4; 19:6

10:48: Sale 2:38