14
Pol nga Banabas yeke Aikoniam taonka hikeiboc
Yeke Aikoniam taonka hikelu iwa inguchac Yuda ngic-ngigac yengele kpakpaduc macka felu Siduc Madicne tapiliineholec miboc yegengkewec. Aime Yuda ngic-ngigac nga Grik ngic-ngigac homacnedi Yesu ngagesingkeibong. Yuda ngic-ngigac gocne yenge yowa yogo hegilelu Israel yengele alingkacni miyac yogo yenge kpafengebaibong. Inguc ailu yengi ngic hae-gbafocngineng ngage-ngagesingkolec aalic ngageyeleibong. Aime yeke sanangkelu dameng dalicne taon iwa galu hangoc mikac Sugucnele yowa tapiliineholec milu gaiboc. Aime Sugucne yeuctihac kwele-madicinele yowa basanangkenale ailu nenggac ngiyeyeteme yeke ngagesingkeningte pasile maaine nga pasi mi ngani-nganiine homacne balu gaiboc. Mrk 16:20; Hib 2:4
Inguc aiboc taon yogolec ngic-ngigac siyeckelu gocne yengi Yuda ngic-ngigac yengeholec domaibong. Nga gocne yengi salecebaicne yekeholec domaibong. Aime Israel yengele alingkacni miyac nga Yuda ngic-ngigac gocne yenge damongfocngineng yengeholec salecebaicne kindololo aiyetelu posadi wickelu holecepanogale yowa hefeibong. Sale 14:19 Hefebong yeke yogo ngagelu hangoc Likonia himongka hikeiboc. Hikelu iwa Lista nga Debe nga mac-himong gocne bangkacne fahikewecka Siduc Madicne miboc yegengkeme gaiboc.
Lista taonka pasi tapiliineholec baiboc
Lista taonka ngic monic ngiyewec, ye higekecine yaeckang sowaleicne. Ye nenggacte gobe kwelinacni ingucne fikelu lec-welecine mikac moc ngiyelu gawec. Ngiyeme Poldi Siduc Madicne edocebame ngic ye ngagelu ngiyeme dongeine yela dondonne hila nganilu yanguc ngagewec, “Ngic yogo ye madickenale ngagesingkegac.” 10 Inguc ngagelu yowa tapiliineholec yanguc edowec, “Ga fangkelu hong domac.” Inguc mime ngic ye fangke wintackelu lec-welec aiwec.
11 Aime ngic-habutowadi yenge Poldi pasi bawec, yogo nganilu Likonia yowanginang yefe sugucnehac wackelu yanguc miibong, “Wapong gocne yenge ngic nongileng ingucne ailu hewacnonggang walu gagaing.” Sale 28:6 12 Inguc milu Banabas ye wapong monic wacine Sus wackeibong. Nga Pol ye yowa mimi ngic. Ilec ailu wapong monic wacine Hemes wackeibong. 13 Aime wapong monic Sus ye ibu-macine taon emeina ngiyewec. Yele depec-baba ngicti mime yenge bulumaka ngicne gocne nga daling ayangineholec baibong. Balu taon mecinele oda nuina felu ngic yaec alang bayetelu depec bayetenogale aiibong.
14 Depec bayetenogale aibong salecebaicne yeke yogo ngagelu kwelenginec umalewec. Umaleme ngakpinginec balockelu mac hegilelu habu yengele hewacka hikelu yanguc wackeiboc, 15 “Ngic-ngigac yago, ngenge oma wiyac ainogale aigaing? Noke ngicbenang ngenge ingucnehac. Ngenge siduc-gbongngineng babaficine mikac gagaing, yenge lobe holeyelening. Noke Wapong gagaineholecte Siduc Madicne mibec yegengkengelegac. Yedi sawa nga himong ailu kiwec nga wiyac sasawa haicine monic-monic fayackegac, yogo bafuwawec. Sale 10:26; Mige 146:6 16 Himongne himongne ngic-ngigac esecne gaibong, yenge ngageyeleme angacnginengte gaga haicine monic-monic, yogolec aka mi holeyeleme gaibong. Sale 17:30 17 Gaofebong ye kpaoma monic mi aiyelewec, miyac. Ye kwele-madicka gaganginengte ailu mime sawawacni mac nga wenac damengnginec fikecaigac. Ailu ye noba-nosing damengngine mime fikecaigac. Ailu nosingngineng homacne fikengeleme angac feina gagaing.” Yer 5:24 18 Ngic yaec yeke inguc milu yowa-bole sugucnehac bagacgu miweloc aiyeleboc depec bayetenogale aiibong, yogo hegileibong.
Pol posadi wickelu holeibong
19 Aime Yuda ngic Antiok nga Aikoniam taonkacni kwesilu yekele bole basowaleibong. Ailu ngic-ngigac kwelengineng kwefangkebong, yenge momoc Pol posadi wickelu holeibong. Holelu ngageibong, “Ye biyac homagac.” Inguc milu taon lobina fulucke haulu lobong fawec. Sale 17:13; 2Kor 11:25 20 Faemewa mic-tengtengfocine yenge kwesilu lolicke domabong fangkelu taonka fewec. Aime mac saeme ye Banabasholec Debe taonka hikeiboc.
Macsoc lolickelu Antiok taonka hikeiboc
21 Hikelu iwa Siduc Madicne miboc yegengkeme ngic-ngigac homacnedi Yesu ngagesingkeibong. Aime yeke hatacmac hikeibocka yefe hefaliyelu Lista nga Aikoniam ailu Antiok taon yogo yengela hikeiboc. 22 Hikelu iwa macsoc mic-tengtengfocine kpaducebalu ngage-ngagesingkolec ganingte mibasanang aiyeleiboc. Aiyelelu yanguc sanangne edocebaiboc, “Nongileng Wapongte ngani-damongka fenogale aibeng, doic haicine monic-monic fikenoleme ilec kwelina gadabelengte.” Sale 15:32; 1Tim 3:3 23 Ailu taon moniyang moniyangka Yesule habu gaibong, yengele damongfocngineng bawosaecebaiboc. Ailu ngic-ngigac Yesu ngagesingkeibong, yengele ailu nosing-sawe galu milockelu Sugucnele molewa locebaiboc.
24 Inguc ailu yeke Pisidia himong falockelu hikegacgu Pamfilia himongka hikeiboc. 25 Iwa hikelu Pega taonka yowa edocebalu Atalia taonka hauiboc. 26 Haulu lac-wagewa felu Antiok iwa hefaliye hikeiboc. Taon iwa hocne Yesule habu yengi molickelu Wapongte molewa locepabong bole milu edocepawec, yogo iwa hikelu bamoctoiboc. Sale 13:1-2 27 Iwa kwesi sulumelu Yesule habu kpaducebaboc Wapongti molenginac pasi bame bole baiboc. Aime Israel yengele alingkacni miyac, Wapongti yengele yefe bayeleme Yesu ngagesingkeibong, yogolec siduc edocebayackeiboc. Sale 15:4,12 28 Ailu yeke Antiok iwa dameng dalicnehac mic-tengtengfocine yengele hewacka gaiboc.

14:3: Mrk 16:20; Hib 2:4

14:5: Sale 14:19

14:11: Sale 28:6

14:15: Sale 10:26; Mige 146:6

14:16: Sale 17:30

14:17: Yer 5:24

14:19: Sale 17:13; 2Kor 11:25

14:22: Sale 15:32; 1Tim 3:3

14:26: Sale 13:1-2

14:27: Sale 15:4,12