17
Tesalonika taonka hikeiboc
Pol nga Sailas yeke Amfipolis nga Apolonia taon falockelu Tesalonika taonka hikeiboc. Aime iwa Yuda ngic-ngigac yengele kpakpaduc mac monic ngiyewec. Aime Pol ye Sabat damengka aibaba aicaigac, inguc ailu kpakpaduc macnginang felu Sabat dameng habackang yengeholec Wapongte hibiwa yowa fagac, yogolec mingagec aiibong. Inguc ailu Wapongte hibiwa yowa yanguc fagac, yogo mime yegengkeme nganibong yanguc miwec, “Mesia ye doic sugucne ngagegacgu homalu hatacmac gboliyelu fangkedaicte, yogo Wapongte hibiwa miicne fagac. Mesia yogo ye Yesu hocne, yogo mibe yegengkecaigac.” Ye inguc sanangne mime Yuda ngic-ngigac gocne yenge ngage-motolu Pol nga Sailas yekela taockeibong. Aime Grik ngic-ngigac Wapong afeelu gacaigaing, ailu ngigac sugucne yenge homacnedi yekela taockeibong.
Aime ngic homacnedi Siduc Madicne ngagebong Yuda ngic yenge hasowac aiyelelu maket sobengka hikelu kindololo ngic wacebaibong. Wacebalu taonka kwele-dac bafuwayelebong hendolong sugucne fikeme Yesonte macka Pol nga Sailas yeke ngiyecaigaic, mac iwa kpaduckeibong. Ailu ngic yaec bacepalu yengele molewa locepanogale miibong. Milu basacepalu Yeson nga ngic hae-gbafocngineng gocne fulucebalu macte ngic micne yengele haicka bacebalu hikeibong. Hikelu yanguc milu aukwela aukwela hikeibong, “Himongne himongne ngic kwele-dac kwefangkeyelelu gagaing, ngic yago hocne nongilang ingucnehac kwesigaing. Aime Yesonti mac holeyeleme ngiyegabiyeng. Yenge Ngictau Sisale yefe-yowa welu ngictau fulune monic wacine Yesu, milu gagabiyeng.” Luk 23:2; Yoa 19:12 Yenge yowa inguc milu ngic-ngigac ailu ngic micne kwelengineng kwefangkeibong. Inguc aime damong yenge Yeson nga agofocine aiyelebong socnginengte ailu monengti asa balu moneng lobong hegilecebabong hikeibong.
Berea taonka hikeiboc
10 Mac deboleme ngic hae-gbafocngineng yenge iwahac Pol nga Sailas Berea taonka salecepabong hikeiboc. Hikelu iwa Yuda ngic-ngigac yengele kpakpaduc macka felu Siduc Madicne miiboc. 11 Miboc taon yogowacni Yuda ngic-ngigac yenge aibabangineng nga gagangineng madicne gaibong. Nga Tesalonika yengele aibaba ingucne miyac. Yogolec mic-yowa kwele-efecka homacnehac ngagelu angacebawec. Ailu yowanginec kwesacine me noine milu hadengne hadengne Wapongte hibiwa wafelu ngage-wosaec ailu gaibong. 12 Ilec ailu Yuda ngic-ngigac yengelacni homacnedi Yesu ngagesingkeibong. Aime Grik ngic-ngigac sugucne homacnedi yekela taockeibong.
13 Taockebong Poldi Berea taonka Wapongte yowa mime yegengkeme siduc yogodi hikeme Yuda ngic-ngigac yenge Tesalonika iwa galu ngageibong. Ngagelu Berea hikelu habu sugucne yogo misowalecebalu kwelengineng kwefangkeibong. 14 Inguc aibong ngic hae-gbafocngineng yenge iwahac Pol dingongka salebong hauwec. Aime Sailas nga Timoti yeke Berea iwa gaiboc. 15 Aime ngic yenge Pol mengocke hikecgu Atens taonka loibong. Lobong ye Sailas nga Timoti yeke biyac kwesinicte edocebame ngic yenge hefaliye hikeibong.
Atens taonka Wapongte fungine mime yegengkeyelewec
16 Pol ye Atens taonka yekele wangec gawec. Aime siduc-gbongti wakeicne ngiye-legaing, ye yogo nganilu kwele-sowac sugucne ngagewec. 17 Ailu ye Yuda ngic-ngigac yengele kpakpaduc macka fewec. Felu Yuda ngic-ngigac yengileng nga Grik ngic-ngigac gocne Yuda ngic-ngigac yengela taockelu Wapong afeelu gaibong, yogo yenge momoc Siduc Madicne mingagec aiibong. Aime ye inguchac hadengne hadengne maket sobengka hikelu ngic ngiyeibong, yengeholec Siduc Madicne mingagec ailu gawec. Sale 18:19
18 Aime taon iwa gagale fungine ngage-ngage ngic-habu yaeckang gaibong, wacnginec Epikurus nga Stoik.* Epikurus habu yenge yanguc ngagelu gaibong, gaga fungine i yanguc, angac madicne bafuwalu doic nga hangoc hegiledaing. Stoik habu yenge yanguc ngagelu gaibong, ngic yenge himongte wiyac sasawa fayackegac, yogolec kwele-moniyang ailu yengileng angac bawalu ngage-ngage madicna sanangkelu gadaing. Ngic yogo yenge Polholec yowanginengti fec-wac ainaguibong. Aime Pol ye Yesule siduc nga homackacni gboliyelu fangke-fangkele yowa yogo mime yegengkewec. Ilec gocne yengi Polle yanguc miibong, “Ngic yogo ye hocne yeuctihac yowa minogale aicaigac, yogo mi ngagegabeleng.”
Inguc mibong gocne yengi yanguc miibong, “Ye wapong fulune gocne yengele yowa micaigac.” 19 Inguc milu sobeng sugucne monic wacine Areopagus iwa mengocke felu miibong, Areopagus sobeng iwa kpatulelu yowa haicine monic-monic mingagec aiibong. “Ga yowa fulune micaigic, yogo nalic edocnubadamecte. 20 Yowa yogo hedecnonggang fulune ngagegabeleng. Ilec ga fungineholec miyengka ngagenangte ainolegac.” 21 Atens mac-file ngic-ngigac nga kwilic ngic-ngigac sasawadi, yenge yowa-siduc fulune ngagelu yowa yogo sugu mingagec ailu siduc homacne milu gaibong.
22 Inguc aime Pol ye Areopagus tutumang hewacnginang fangke domalu ngic yanguc edocebawec, “Atens ngic, na wiyac sasawa nganilu funginengineng yanguc ngani-motogabac. Ngenge siduc-gbong haicine monic-monic homacne alang bacebalu aibaba haicine monic-monic bagagaing. 23 Na taonnginang hikelu siduc-gbongfocngineng nganicebaiba. Yogowa alata monicka hibi yanguc kwelengkeicne domame nganiiba, ‘Wapong monic mi ngagegabeleng, yele alata.’ Aime wapong yogo mi ngagelu afeecaigaing, yakumac yele fungine mibe yegengkengeleme ngagening.
24 “Wapong ye hocne himongtowa himong nga wiyac sasawa fayackegac, yogo bayackelu feina loyackewec, yedi himong nga honocmeng yogolec fileine gagac. Ye ibu-mac ngicti moledi baicne, iwa mi gacaigac. 1Ngt 8:27; Sale 7:48 25 Ailu ye wiyac monicte basackeme ngicti bole balu bafickenangte miyac. Ye yeuctihac gaga nga asu ailu wiyac sasawa ngic yelecaigac. Mige 50:12 26 Ailu ngic moniyang bafuwalu mime yelacni ngic himongne himongne nga habune habune fikesawec ganingte miwec. Ailu dameng nga himong maaine, yogo yedi milu edocebawec. 27 Inguc aime ngic yenge yengung kwelenginengti Wapong yeicne basackelu bafuwaningte, ye yogo ngagesilu inguc aiwec. Foinac, ye dalicka mi gagac, ye ngic nongileng hewacka gagac. Mige 145:18; Yer 23:23 28 Ailu ye hocne gaganonggengte fungine, nongileng yele tapiliwa galu wiyac sasawa aicaigabeleng. Aime ngengele ngage-ngage ngic gocne yengi yanguc miibong, ‘Nongileng Wapongtacni fikelu adu-madecfocine ailu gagabeleng.’
29 “Aime nongileng Wapongti bacnubawec. Ilec ailu ngic nongileng Wapong, ye gol nga siliwa nga posadi mole-hibi bacaigabeleng, ingucne aigac, yogo mi ngagedabeleng. Wapong ye tapili sugucne fileine. Yes 40:18-20; 44:10-17; Sale 19:26 30 Ngenge esecne wiyac yogo mi ngage-motoibongte Wapongti nganilu ilec yowa mi miwec. Yakumacbac himongne himongne ngic-ngigac sasawa kwelengineng hefaliyenale sanangne edocebalu gagac. 31 Ye biyachac dameng monic miwec, fagac. Dameng iwa himongne himongne ngic-ngigac funginenonggeng dondonne mimoctolu ameine bafaliyenoledaicte. Ailu ngic monic ye bole yogo hocne banale micnowec, Wapong ye ngic yogo edalicnubanale homackacni bagboliyeme fangkewec. Inguc fangkeme ngagebong noine aiwec.” Mige 96:13
32 Aime Pol ye homackacni gboliyelu fangke-fangke, yogolec yowa mime gocne yengi tapili-wawa yowa miibong. Nga gocne yengi miibong, “Yowa yogo dameng monicka hatacmac miyengka ngagedabeleng.” 33 Inguc mibong Pol ye hegilecebalu hikewec. 34 Aime ngic gocne yengibac Polholec wetackelu Yesu ngagesingkeibong. Yogo yengelacni mimocto-mimocto ngic sugucne monic wacine Dionisius, ye Areopagusle memba monic. Nga ngigac monic wacine Damaris, ailu ngic-ngigac gocne.

17:7: Luk 23:2; Yoa 19:12

17:17: Sale 18:19

*17:18: Epikurus habu yenge yanguc ngagelu gaibong, gaga fungine i yanguc, angac madicne bafuwalu doic nga hangoc hegiledaing. Stoik habu yenge yanguc ngagelu gaibong, ngic yenge himongte wiyac sasawa fayackegac, yogolec kwele-moniyang ailu yengileng angac bawalu ngage-ngage madicna sanangkelu gadaing.

17:19: Areopagus sobeng iwa kpatulelu yowa haicine monic-monic mingagec aiibong.

17:24: 1Ngt 8:27; Sale 7:48

17:25: Mige 50:12

17:27: Mige 145:18; Yer 23:23

17:29: Yes 40:18-20; 44:10-17; Sale 19:26

17:31: Mige 96:13