19
Poldi Efesas taonka weduyelewec
Apolos ye Korin taonka gaemewa Pol ye sifecka-yefe falocke hikecgu Efesas taonka sulumelu mic-tengtengfocine gocne bafuwacebalu 1Kor 3:6 uwayelewec, “Ngenge Yesu ngagesingkelu Tili Asuholec aiibong, me miyac?”
Inguc mime yengi miibong, “Miyac, Tili Asu gagac, siduc ingucne monic mi ngageibeng.” Sale 8:16
Inguc mibong hatacmac uwayelewec, “Aime ngenge oma misa lowaibong?”
Mime yanguc miibong, “Nonge Yoanele misa-lowac aiibeng.”
Inguc mibong Poldi yanguc edocebawec, “Yoanedi ngic kwelengineng hefaliyeningte misa-lowac aiyelelu yanguc edocebawec, ‘Ngic lobena kwesilu gagac, ngenge ye ngagesingkedaing.’ Ye yowa yogo Yesule ngagelu miwec.” Mat 3:11 Ngic yenge yowa yogo ngagelu Sugucne Yesule wacka misa-lowac aiibong. Misa-lowac aibong Poldi moleine socnginang lome Tili Asudi yengela wawec. Walu kwelengineng wakeme yenge yowa haicine monic-monic nga siduc-yowa miibong. Sale 8:17; 10:44,46 Ngic inguc aiibong, yengele dzalengineng 12 ingucne aiwec.
Pol ye Yuda ngic-ngigac yengele kpakpaduc macka tamacne habackang hangoc mikac felu Siduc Madicne mime yegengkeme edocebalu gawec. Ailu ye Wapongte ngani-damongte fungine yengeholec mingagec ailu edocebawec. Inguc aime ngic gocne yenge kwele-sanang ailu Yesule yefe madicne yogo ngic-ngigac habu sugucne yengele haicka lobe holecnolu suleibong. Aime Pol ye yenge hegilecebawec. Hegilecebalu mic-tengtengfocine sugu kpaducebalu hadengsoc ngic monic wacine Tiranus, yele wewedu macka ngiyelu Siduc Madicne milu weduyelelu gawec. 10 Ye hifa yaeckang inguc ailu gacgume Asia prowinswa Yuda ngic-ngigac nga Grik ngic-ngigac sasawadi Sugucne Yesule yowa ngageyackeibong.
11 Ailu Wapongti Pol moleina pasi haicine monic-monic damuineholec bame fikewec. Sale 14:3 12 Pol ye bolele kpolucine nga haicte keleng babaine balu gawec, ngic-ngigac yenge yogo balu huckolec yengela bahikebong yenge yogo bauwalu madickelu gaibong. Aime aleng yenge kwelenginangkocni ofelu hikelu gaibong. Sale 5:15
Alengti ngic 7 basowalecebawec
13 Yuda ngic gocne himong gocna lolickelu aleng yebicebalu gaibong. Yengelacni ngic gocne yengi ngic-ngigac alengkolec yengele socka Sugucne Yesule wacka kwesac ailu wackelu bole baibong. Inguc balu yanguc milu gaibong, “Yesu wacine Poldi edocebalu weduyelecaigac, ga ngic yele wacka hikedamec.” 14 Ailu Yuda ngic monic wacine Skewa, ye depec-baba ngic micne gawec. Aime ye madecfocine 7 yenge inguc hocne ailu gaibong. 15 Dameng monicka inguc mibong alengti yowa yanguc bafaliyewec, “Yesu ngagegabac. Nga Pol inguchac ngagegabac. Aime ngenge ma?” 16 Inguc milu ngic alengkolecti aalic ngagelu dacineholec fangkewec. Fangkelu madec sasawa hobacebalu ngakpingineng basulackelu wecebalu socngineng balockewec. Balockeme yenge sac lowalu senggang senggang fangkelu mackacni walu hikeibong.
17 Aime Efesas taonka Yuda ngic-ngigac nga Grik ngic-ngigac yenge ngic alengkolecte siduc ngagelu tapilingineng wame homacnehac hangocebawec. Inguc ailu Sugucne Yesu afeelu mitengkeibong. Sale 5:11 18 Mitengkebong ngic-ngigac Yesu ngagesingkeibong, yengelacni homacnedi kwesilu aibabangineng sowacne ailu gaibong, yogo yegena mifickeyackeibong. 19 Yogo mifickebong, ngic-ngigac homacnedi esecne dinac-kpanggec aibaba balu gaibong, yogolec hibingineng kpaduckeyackelu ngic yengele haicka lobong dacka lobewec. Kpaduckelu lobong lobewec, hibi yogolec fuline, 50 taosen siliwa moneng dzaleine yogolecsoc aiwec.* Siliwa moneng monic, yogo hadeng moniyangte bole-fuli. 20 Aime yenge inguc aibong Sugucnele yowa-siducti neboc nga nebocka sawelu tapiliineholec hikewec.
Poldi Yerusalem iwa hikenogale miwec
21 Pol ye bole yogo bamoctoyackelu yanguc miwec, “Asudi kwelena ngage-ngage nelegac. Ilec na Masedonia nga Akaia prowins falockelu Yerusalem iwa hikedacte. Hikelu gabe motome Roma taonka hikedacte.” Sale 23:11; Rom 1:13 22 Inguc milu mole-bafickecine Timoti nga Erastus salecepame Masedonia prowinswa molickelu hikeiboc. Aime yeicnebac Asia prowinswa hatacmac kpisicnemac taockelu gawec.
Gbong Atemis
23 Dameng iwa Efesas taonka Yesule yefe-yowale ailu hasowac sugucne fikewec. 2Kor 1:8 24 I yangucte, siliwadi mole-hibi baba ngic monic gawec, wacine Demitius. Yedi Atemis siduc-gbong yogolec ibu-macte siduc-gbong kpisic-kpisic siliwadi balu game ngic yengi fuli balu gaibong. Fuli babong ye nga bole-ngic agofocine moneng homacne balu gaibong. 25 Aime Demitiusdi bole-ngic agofocine nga mole-hibi baba ngic sasawa kpaducebalu yanguc edocebawec, “Agofocne, bolenonggeng yagodi moneng-mafa bafuwanolecaigac, yogo ngenge ngagegabiyeng. 26 Aime ngic monic kwesilu gagac, wacine Pol, yele fungine ngagegaing. Ye Efesas taonka nga Asia prowins iwacni ngic homacne kpaducebalu kwele basifuc aiyelegac. Ailu yanguc edocebalu gagac, ‘Siduc-gbong ngic-moledi baicne, yogo wiyac noine miyac.’ 27 Ye inguc aime bolenonggengte tapiliine wadaicte. Ailu yogo sugu miyac. Gbongnonggeng sugucne Atemis yele ibu-mac yogo wiyac omane aidaicte. Ailu Atemis yeicne siducinele tapiliine wayackedaicte. Aime Asia prowinswacni nga himong neboc nga nebockacni ngic yenge momoc Atemis afeecaigaing. Aime siducine wenuc miyac aidaicte, yogodi kpungke-kpungkeine aigac.”
28 Demitius ye yowa inguc edocebame yenge aalic sugucne ngagelu aukwelu yanguc miibong, “Efesas nongileng Atemis ye feicnetowa!” 29 Inguc mibong ngic homacnedi yengela taockelu taon wakelu aalic sugucne ngagelu kpakpaduc sobengka sasawadi kpaduckelu momochac gasacke hikeibong. Ailu Masedonia-hocni ngic yaeckang Polholec gacaigaic, wacnginec Gaius nga Aristakus, yeke bacepalu fulucepa hikeibong. Sale 20:4; 27:2; Kol 4:10; Film 24 30 Aime Pol ye inguc ngagelu ngic kpatulelu sobengka hikeibong, yengeholec hikenogale mime, mic-tengtengfocine yengi sebileibong. 31 Ailu Asia prowinsle ngic sugucne gocne yenge Pol agofocinedi gaibong, yengi inguchac Pol kpakpaduc sobengka mi hikenale kpatalacnolu yowa sanangne lobong hikewec.
32 Aime kpaduckeibong, iwa ngic-ngigac yenge yowa hendolong homacne aibong yowa sifuweyackewec. Sifuweme ngic gocne homacnedi yanguc ngageibong, “Fungine omale nongileng yawa kwesilu domagabeleng?” Inguc milu ngagebong kpungkewec. 33 Kpungkeme domabong Yuda ngic-ngigac agongineng monic wacine Aleksanda, ye ngic-habu sugucne yengele hewacka fedomawec. Domalu yowa milu edocebanale ailu ngic mole balang baduyelewec. 34 Aime ngic yenge ye Yuda ngic, inguc biyac ngani-motolu yengileng momochac 120 minit ngama, yogolec kwelina aukwelu yanguc miibong, “Efesas nongileng Atemis ye feicnetowa!”
35 Inguc ailu gaebongka Efesas taonte hibi kweleng-kweleng ngicti kwesilu yanguc edocebawec, “Ngenge waickelu ngiyening! Efesas ngic ngenge ngagening, Atemistowanonggeng ilucine nga ibu-macine damongkecaigabeleng. Ailu yele iluc sawawacni wawec, yogo himongtowa himongte ngic-ngigac sasawadi ngageyackegaing. 36 Ilec ngenge kwelengineng wana, aibaba kosa mi aining. 37 Aime ngenge ngic yaeckang bacepalu kwesigaing, yeke siduc-gbongnonggengte ibu-mackacni wiyac monic hise mi bagabiyec, me Atemis fecfec ailu mi sulegabiyec. 38 Entacka Demitiusle bole-ngic agofocine yenge ngic monicte ngagebong sowaleme ye yowawa lodabiyeng. Aime yowawa lolole dameng fagac ailu kiya gagaing. Umacngineng yogo yengela bahikelu yowawa locebadabiyeng. 39 Me entacka ngengileng yowa monic fagacka damong yengele yowale damengka bahikebong mimoctodaing. 40 Umacnonggeng yago fagac, ngenge yakumac wiyac aigaing, ailu Roma yengele damong yengi yowawa locnubadaingkale damong balu gadabeleng. Entacka ngic sugucne weledaingtewa ingucne, wiyac fungine minogale kpungkedabelengte.” 41 Hibi kweleng-kweleng ngicti yowa inguc milu salecebame hikeibong.

19:1: 1Kor 3:6

19:2: Sale 8:16

19:4: Mat 3:11

19:6: Sale 8:17; 10:44,46

19:11: Sale 14:3

19:12: Sale 5:15

19:17: Sale 5:11

*19:19: Siliwa moneng monic, yogo hadeng moniyangte bole-fuli.

19:21: Sale 23:11; Rom 1:13

19:23: 2Kor 1:8

19:29: Sale 20:4; 27:2; Kol 4:10; Film 24