23
Poldi ngic micne yowa edocebawec
Poldi Yuda ngic-ngigac yengele Tutumangtowanginengte memba yengela donge hilalu yowa sanangnehac yanguc edocebawec, “Ngic hae-gbafocne, mibe ngagening. Wapongte haicka kwelenedi ngage-wosaec ainagube madicne aime gaofecgu yakumac gagabac.”
Inguc mime depec-baba ngic yengele damong sugucne monic wacine Ananaias, yedi Polle emewa ngic domaibong, yenge yanguc milu edocebawec, “Ngenge mesuina wening.” Yoa 18:22-23
Inguc mime Poldi yanguc edowec, “Wapongti wecgudaicte! Ga haicgone madicne, nga kwelegona aibaba sowacnedi wakeicne. Ga yefe-yowa balaibelu yowane wosaelu mimoctocnunogale bole bagic. Ailu yogo hegilelu wecnuningte sanangne migic. Inguc ailu yefe-yowa fagac, yogo ewaligic.” Mat 23:27
Inguc mime ngic domaibong, yengi yanguc edoibong, “Ga Wapongte depec-baba ngic yengele damong sugucne tapiliine bawalu misulec-yowa ingucne mi minong!”
Inguc mibong Poldi yanguc miwec, “Ngic hae-gbafocne, ye depec-baba ngic yengele damong sugucne gagac, yogo mi ngagelu yowa yefeina mi migabac. Wapongte hibiwa yanguc kwelengkeicne fagac,
‘Ga micnefocgone mi misowalecebadamec.’ ” (Wah 22:28)
Aime ngic micne gocne yenge Sadyusi alingkacni, nga gocne yenge Farisaio alingkacni ingucti gaibong. Gacgubong Poldi yogo ngagelu kweleine fangkeme Tutumangtowa iwa yanguc edocebawec, “Ngic hae-gbafocne, na Farisaio ngic, ailu yengele alingkacni fikeiba. Aime homackacni gboliyelu fangke-fangke yogo fagac. Ilec wangec gabe, yogolec yowawa locnugabiyeng.” Sale 26:5
Yowa inguc mime Farisaio ngic nga Sadyusi ngic yenge yengungtihac siyeckelu tutumangnginang fulucnaguibong. Sadyusi ngic yengi yanguc micaigaing, “Homackacni gboliyelu fangke-fangke nga angelo ailu asu, yogo mi fagac.” Nga Farisaio ngic yengi yanguc mibong yegengkecaigac, “Yogo foinac fayackegac.” Mat 22:23
Aime yogolec tutumangnginang hendolong aiibong. Aibong Farisaio yengele alingkacni Wapongte yefe-yowale wewedu ngic gocne yengi fangkelu yowa dacineholec yanguc miibong, “Nonge ngic yagolec bikic basackegabeleng. Angelo me asu monicti yowa edowecka, nonge yogolec yowa monic mi midabelengte.” 10 Milu yowanginengti fulucnagubong hudu-baba ngic yengele damong sugucnedi gacgu Pol fuluckelu socine balockedaingkale, hangockewec. Ailu hudu-baba ngic edocebame yengi haulu Pol ngic hewacnginangkocni fulucke walu bole-macnginang baleibong.
11 Balebong deboc iwahac Sugucnedi Pol fikecnolu yanguc edowec, “Ga ngageboc mikac sanangne domadamec. Ga Yerusalem yawa nale pasile ailu fungine miyengka yegengkewec, yogo ingucnehac Roma taonka miyengka yegengkedaic.” Sale 27:24; 28:16,23
Pol wehomanogale miibong
12 Mac saeme Yuda ngic gocne yenge yowa mingagec ailu yengungtihac yanguc miibong, “Nongileng nosing misa mi nono gacgu Pol wehomalubac nosing misa nodabeleng. Nga inguc mi aidabelengtewa, Wapongte aalicte bagewa gadabelengte.” 13 Ngic yenge kwele-moniyang ailu yowa hefeibong, yengele dzalengineng 40 ewaliwec. 14 Ngaba yogo yenge hocne depec-baba ngic micne nga Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng yengela hikelu yanguc edocebaibong, “Nonge nosing misa mi nono gacgu Pol wehomalubac nosing misa nodabelengte. Wiyac yogo mi aidabelengtewa, Wapongte aalicte bagewa gadabelengte. 15 Ilec ngengi Tutumangtowale memba yengeholec hudu-baba ngic yengele damong sugucnela yowa yanguc lobong hikedaic, ‘Ga Pol nongele Tutumangtowawa saleengka kwesilu yowaine hatacmac mihomana.’ Aime yowangineng ngagelu inguc aime nonge yefewa sangkelu Pol balu webeng homadaicte.” Sale 25:3
Pol bengecinedi yowa ngagelu edowec
16 Inguc mibong Pol bengecinedi yowa yogo ngagelu hudu-baba ngic yengele bole-macka felu anicine edowec.
17 Edome Poldi hudu-baba ngic yengele micne yengelacni monic wackelu yanguc edowec, “Ga madec yago hudu-baba ngic yengele damong sugucnela mengocke lenong. Yedi yowa monic edodaicte.”
18 Inguc mime ngic yedi madec yogo hudu-baba ngic yengele damong sugucnela mengocke lelu yanguc edowec, “Muc-macka ngic Pol yedi wacnulu edocnume madec yago mengockelu welegabac. Yedi yowa gocne edocgudaicte.”
19 Inguc milu edome damong sugucnedi madec moleina balu baicke lelu yekilackac domalu uwacnowec, “Ga oma yowa balu kwesigic, miyengka ngagebe.”
20 Uwacnome madec yogodi yanguc edowec, “Yuda ngic yenge gala yowa lobong kwesinale mingagec aigaing. Kwesibong gagi Pol Tutumangtowanginang mengockelu hikeengka yele fungineine ninic ngageningte, uuwa lobong kwesidaicte. 21 Kwesime mi ngagedamec. Ngic dzalengineng 40 ewaligac, yenge yefewa sangkelu Pol wehomanogale yanguc migabiyeng, ‘Nonge nosing misa mi nono gacgu Pol wehomalubac nosing nodabelengte. Nga inguc mi aidabelengtewa, Wapongte aalicte bagewa gadabelengte.’ Aime yenge yowa inguc mipangkelu biyac efeckelu gale yowale wangec gagabiyeng.”
22 Madec ye yowa inguc mime damong sugucnedi yowa yanguc edolu mimackelu salewec, “Ga yowa-siduc yogo kwesilu yegena edocnugic, yogo ngic monic mi edodamec.”
Pol Sesarea macka bahikeibong
23 Aime hudu-baba ngic yengele damong sugucnedi hudu-baba ngic yengele damong yaeckang wacepalu yanguc edocepawec, “Ngeke hikelu yanguc aidabiyec, hudu-baba ngic 200 ingucti yenge higedi yefe hikedaing. Nga becosic feina ngiyecaigaing, yenge 70 ailu sangala-baba 200, ingucti efeckelu debocka 9 kilok aiyemewa Sesarea bahikedaing. 24 Ailu Polle becosic monic bafuwacnolu satel holecnodabiyeng. Ailu ngenge ye akikic damongkelu gawana Feliksla bahikedaing.”
25 Inguc milu gawanale hibi monic yanguc milu kwelengkewec,
26 Na Klodius Lisias, nani gawana ngic sugucne Feliks, gale hibi yago kwelengkegabac.
Wenac-madic.
27 Hudu-baba ngic yengi ngic monic balu fugaing, Yuda ngic yengi balu wehomanogale aigaing. Aime nani ye Roma ngic-ngigac yengele alingkacni, yele inguc ngagelu hudu-baba ngic yengeholec hikelu ngaba yengele molewacni baibeng. Sale 21:30-33; 22:25-27 28 Balu yowawa lobong, yogolec fungine ngagebe milu Yuda ngic-ngigac yengele Tutumangtowanginang bahikeiba. Sale 22:30 29 Bahikebe yefe-yowangineng balaibelu ganingte ailu yowawa loibong, yogo bafuwaiba. Yogolec ailu yanguc ngageiba, “Ye yowawa loibong, yogo wehomanogale me muc-macka lonogale silicine mi aigac.” 30 Ngic gocne yenge wele yefewa sangkelu Pol balu wehomaningte yowa milu hefeibong. Aime ngagelu gala biyac salebe fugac. Ailu Pol yowawa logabiyeng, ngic yogo inguchac salecebabe gala fulu yowaine edocgudabiyeng. Sale 24:5-8
31 Inguc kwelengkelu yeleme hudu-baba ngic yenge damongnginengte yowa balaibelu Pol debockahac mengocke hikegacgu Antipatris taonka hikeibong. 32 Mac saeme hudu-baba ngic gocne yenge macka hefaliyeibong. Aime becosicka ngiyeibong, yengi sugu Pol mengockelu Sesarea hikeibong. 33 Hikelu gawana hibi lacnolu Pol inguchac yele molewa loibong. 34 Lobong gawanadi hibi wafelu Pol uwacnowec, “Ga himonggone wenuwacni?”
Mime Poldi miwec, “Na Silisia himong sugucnacni.”
35 Inguc mime gawanadi yanguc edowec, “Ga yowawa locguibong, yengi kwesi fikenelebong gale yowa minoga.” Ye inguc milu Pol Herodele macka lolu damongkeningte edocebawec.

23:2: Yoa 18:22-23

23:3: Mat 23:27

23:6: Sale 26:5

23:8: Mat 22:23

23:11: Sale 27:24; 28:16,23

23:15: Sale 25:3

23:27: Sale 21:30-33; 22:25-27

23:28: Sale 22:30

23:30: Sale 24:5-8