22
“Sugucnefocne nga ngic hae-gbafocne, naneicne fungine edocngebabe ngagening.”
Milu Pol ye Hibru yowawa yefe mime ngagelu uc mikac aiyackeibong.
Aime ye hatac taockelu yanguc edocebawec, “Na Yuda ngic, Silisia himongka Tasas taon iwa fikeiba. Ailu Yerusalem yawa galu suguleiba. Wewedu Gamaliel yele bagewa gabe yedi ngambofocnonggeng yengele yefe-yowa sasawa weduneleme ngageyackeiba. Aime ngenge yanguctihac aibaba aigaing, yogo ingucnehac Wapongti ngage-madickenelenale milu yowa yogo mamang hidulu sanangne balu gacaigabac. Sale 5:34 Ailu ngic-ngigac Yesule yefe balaibeibong, yenge weyebic aiyelelu witicebalu muc-macka locebalu gaiba. Ailu wehomacebanogale miiba. Sale 8:3 Yogo depec-baba ngic yengele damong sugucne nga Yuda ngic-ngigac yengele Tutumangtowale damongfocngineng yenge nale aibaba yogolec fungine yogo edocngebadaingte. Yengi hocne hibi monic ngic hae-gbafocnonggeng Damasko gagaing, yengela bahikenogale kwelengkelu neleibong. Yogo silicine yanguc, ngic-ngigac Yesule yefe balaibebong nani bafuwacebadacte, yogo witicebalu Yerusalem baceba kwesidacte. Aime ameine weboting aiyeledaingte.
“Inguc milu yefe hikegacgu wenac hewac-hewac ingucne Damasko mac bangkalebe, iwahac honocmengkacni angoc sugucnedi biyac walu kwenggalangnuwec. Kwenggalangnume himongka lodingke wawelu fabe, yowa malac monic yanguc fikeme ngageiba, ‘Sol, Sol, ga omale weyebic ainelelu gacaigic?’
“Inguc ngagelu yanguc miiba, ‘Sugucne, ga maa?’
“Mibe yanguc edocnuwec, ‘Weyebic ainelecaigic, na hocne Yesu Nasaret taonkacni.’ Ngic naholec gaibong, yenge angoc sugucne yogo nganiibong. Nga yowa edocnuwec, yogolecbac kauc baibong.
10 “Aime nani uwaiba, ‘Sugucne, oma wiyac ainogale minelegic.’
“Mibe Sugucnedi yanguc edocnuwec, ‘Ga fangkelu Damasko hikeengka wiyac aicte miiba, yogo monicti edocgudaicte.’ 11 Aime hibi-angocineholecti dongena kwenggalangkewecte hilabe dongene kundung kwewec. Inguc aibe ngicfocne yengi molena balu Damasko bacnulu hikeibong.
12 “Iwa ngic monic gawec, wacine Ananaias, ye yefe-yowa ninic balaibelu game Yuda ngic-ngigac taon iwa gaibong, yenge sasawadi yele ngagebong madickelu gawec. 13 Ngic yedi hocne nale emewa kwesi sulumelu yanguc edocnuwec, ‘Ngic hae-gbane Sol, ga dongegone hilanong.’ Inguc mime iwahac dongene hilalu ye nganiiba.
14 “Inguc milu yowa yanguc edocnuwec, ‘Ngambofocnonggeng yengele Wapong, yedi boleine bacte milu edalicgugac. Aime ga Aibaba Dondonnele Fileine nganiyengka yele mickacni yowa ngagecte bawosaecguwec. 15 Ga ye wideckelu wiyac ngani-ngagec aigic, yogolec siduc himongsoc ngic edocebalu hikedamec. 16 Ngagegic, ga dameng mi wickenong! Fangkelu misa-lowac ailu Yesule wac wackeengka bikicgone suwena.’
17 “Inguc mime hefaliyelu Yerusalem iwa Ibu-macka felu milockelu gung-didicka ingucne Sugucne nganiiba. 18 Nganibe yowa yanguc edocnuwec, ‘Mac yagolec ngic-ngigac yenge gale mickacni nale siduc miyengka ngagelu hegiledaingte. Ilec ailu ga Yerusalem hegilelu biyac hikenong.’ Sale 9:29-30
19 “Inguc mime yowa yanguc bafaliyeiba, ‘Sugucne, ga ngagesinggubong, nani kpakpaduc macnginangsoc felu witicebalu fuluceba walu hududi wecebalu gaiba, yogo ngagegaing. Sale 8:3; 26:9-11 20 Ailu widecgone Stifen sackolec webong homanale ailu ngakpingineng dalicne hemoctobong nani damongkebe webong ngagebe madickewec, yenge yogo ngageyackegaing. Yogolec yowa mibe ngagedaingte.’ Sale 8:1
21 “Inguc mibe Sugucnedi yanguc edocnuwec, ‘Miyac, na himong dalicka Israel yengele alingkacni miyac, yengela salecgube hikedamecte. Ilec ga biyac efeckelu hikenong.’ ” Sale 9:15
22 Ngic yenge hedec kweebongka miwec. Aime Pol ye Sugucnele yowa yogo edocebame yenge dacineholec aukwelu yanguc miibong, “Ngic ingucne yogo gagaine miyac aidaic. Ye game nalic mi aidaicte.” 23 Inguc milu aukwelu aalicebame ngakpingineng dalicne hemoctolu lube filabong feme balu wickeibong.
Pol hududi mi wenogale aiibong
24 Aibong damong sugucnedi mime hudu-baba ngic yengi Pol bole-macnginang balu feibong. Ailu ngic yenge omale homacne aukwegaing, yogolec indingkelu muc-hududi webong sowacneine mifickeme ngagenale mimoctoyelewec. 25 Mime yenge muc-hududi wenogale mucti hige-moleine hefelickeibong. Aime Pol ye hudu-baba ngic yengele damong yanguc milu uwacnowec, “Ngenge ngic monic Roma ngic-ngigac yengele alingka taockelu game, ye yowawa mi lolu nalic muc-hududi wedaingte, me? Ngic ye yowawa lolubac nalic hududi wedaingte.” Sale 16:37
26 Inguc mime damongnginengti damong sugucnela lelu yanguc edowec, “Wenuc ainoga? Ngic ye Roma ngic-ngigac yengele alingka taockewec gagac.”
27 Inguc mime damong sugucnedi Pol uwacnonale hikelu miwec, “Minong, ga foinac Roma ngic-ngigac yengele alingka taockeing gacaigic, me?”
Mime Poldi miwec, “Aime foinac, na Roma ngic-ngigac yengele alingkacni.”
28 Inguc mime yedi miwec, “Na moneng homacne lobe monengti hilocnume Roma ngic aiiba.”
Inguc mime Poldi miwec, “Nabac Roma ngic-ngigac yengele alingka fikeiba.”
29 Inguc mime yenge iwahac Pol indingkelu wenogale miibong, yogo hegileibong. Hudu-baba ngic yengele damong sugucne yedibac yanguc ngagewec, “Pol ye Roma ngic. Aime nani ngic edocebabe ye senti witickegaing, yogo nalic mi aigac!” Ye inguc ngagelu hangockewec. Sale 16:38
30 Mac saeme hudu-baba ngic yengele damong sugucnenginengti Yuda ngic yenge Pol fungine omale yowawa loibong, yogolec funginebenang ngagenogale aiwec. Ilec depec-baba ngic micne nga Yuda ngic Tutumangtowanginengte memba sasawa mime kpaduckeibong. Ailu Pol lukecnolu mengocke walu kpaduckeibong, yengele haicka lowec.

22:3: Sale 5:34

22:4: Sale 8:3

22:18: Sale 9:29-30

22:19: Sale 8:3; 26:9-11

22:20: Sale 8:1

22:21: Sale 9:15

22:25: Sale 16:37

22:29: Sale 16:38