21
Pol lac-wagewa felu Tair taonka hikewec
Nonge hegilecebalu lac-wagewa felu Kos nucka hikeibeng. Hikebeng saeme Rodes nucka hikelu Patara taonka sulumeibeng. Iwa lac-wage monic Fonisia himongka hikenale efeckeme bafuwalu iwa felu hikeibeng. Hikegacgu Saiparus nuc kanawapec ngiyeme nganilu ewalilu Siria prowins sugucnapec hikeibeng. Hikelu lac-wagedi Tair taonka mafa iwa lonale hikeibeng. Hikelu lome nonge macka felu mic-tengtengfocine bafuwacebalu yengeholec hadeng 7 gaibeng. Gaebengka Asudi bacebame yenge Poldi Yerusalem iwa mi hikenale sawang-yowa miibong. Sale 20:23 Aime gabeng damengnonggeng bangkaleme ngic-ngigac adu-madecfocnginengkolec yengi mengocnubabong nonge momoc taon yogo hegilelu kiwec mecina hauibeng. Haulu dingongka ketadi holelu milockeibeng. Milockebeng motome molewa babac ailu lac-wagewa febeng yenge macka hefaliye hikeibong.
Agabusdi Polle sawang-yowa miwec
Tair-hocni hikegacgu Tolemes taonka hikelu lac-wagewacni walu taon iwa gaibeng. Galu ngic hae-gbafocngineng iwa gaibong, yengeholec hadeng moniyang felu ngiyeibeng. Mac saeme lac-wagewa felu hikegacgu Sesarea sulumelu haulu Filip bafuwaibeng. Filip ye mole-bafic ngic 7 locebaibong, yengele hewackacni monic ye hocne. Ailu ye Yesule Siduc madicne milu edocebacaigac. Nonge ye bafuwalu yele macka feibeng. Sale 6:5; 8:40 Ye adufocine 4, yenge ngigac-neleweng gaibong, yenge Wapongte siduc-yowa milu gaibong.
10 Iwa hadeng gocne gaebengka Yudeya himongkacni Wapongte siduc-mimi ngic monic, wacine Agabus, ye nongela kwesiwec. Sale 11:28 11 Kwesi sulumelu Polle umbika balu yogodi yeicne hige-moleine hefewec. Hefelu yanguc miwec, “Tili Asudi yanguc migac, ‘Umbika yagolec fileine ye Yerusalem iwa hikeme Yuda ngic yengi yanguc hocne aicnodaingte. Aicnolu Israel yengele alingkacni miyac, yengele molewa lodaingte.’ ” Sale 20:23; 21:33
12 Yowa inguc mime nonge nga mac-filefocine nonge sasawadi Pol Yerusalem iwa mi fenale sanangne milu sebilebeng 13 yedi yanguc miwec, “Ngenge homacne hiyalu hung-kwefang mi ainelening. Na Yerusalem iwa mucka fedacte, yogo sugu miyac. Na Sugucne Yesule wacka homanogale efeckegabac.” Sale 20:24
14 Yowa edobeng mi ngageme hegilelu yanguc miibeng, “Sugucne ngagegac, inguc yogo fikecnodaic.”
Pol Yerusalem iwa fewec
15 Hadeng gocne motome Yerusalem iwa fenogale efeckeibeng. 16 Efeckelu Sesarea-hocni Yesule mic-tengtengfocine gocne yengi mengocnubalu ngic monic, wacine Nason, yele macka locnubaibong. Aime Nason ye Saiparus nucka fikewec. Ailu biyachac molickelu kwele-hefaliyec aiwec.
17 Aime hikegacgu Yerusalem iwa hike sulumeibeng, iwa ngage-ngagesingkolec ngic hae-gbafocnonggeng yengi ago ainolelu kwele-madic ngageibong. 18 Aime mac saeme Poldi Yakobosle macka mengocnubame feibeng. Felu ngiyebeng micnefocngineng yenge kwesiibong. 19 Kwesiyackebong Poldi yenge molenginang bacebawec. Ailu Wapongti moleina pasi bame Israel yengele alingkacni miyac, yengela bole bame noine sasawa fikeyackewec, yogolec yowa-siduc aiyeleyackewec. Sale 15:12
Gbagbacne ainogale hasoc holeningte miibong
20 Pol ye yowa-siduc aiyeleme Wapong wacine bafebong motome Pol yanguc edoibong, “Ngic hae-gbanonggeng, ga ngagegic, Yuda ngic-ngigac taosen homacne ewaligac, habu sugucnedi Yesu ngagesingkelu gagaing. Ailu yenge sasawadi Wapongte yefe-yowa yogo mamang hidulu sanangne balu gacaigaing. Sale 15:1,5 21 Aime gale yowa-siduc yanguc kwesime ngagecaigaing. Yuda ngicti Israel yengele alingkacni miyac, yengele hewacka gagaing, yenge yanguc milu edocebacaigic, ‘Ngenge Mosesle yowa hegiledaing. Ailu sabacfocngineng yengele soc tofangineng mi helockedaing. Ailu Yuda ngic-ngigac aibabanonggeng hegiledaing.’ Yenge yowa inguc edocebaengka ngagecaigaing. 22 Aime ngic yenge gale inguc ngagelu aalicebadaicte, yogolec wenuc aidabelengte. Ga Yerusalem yawa kwesimec, yogolec siduc ngagedaingte.
23 “Ilec nonge yowa monic edocgubeng balaibedamec. Nongela ngic 4 gagaing, yenge Wapongkolec mimipang milu hodoc-dowecngineng mi balockeicne gagaing. Him 6:1-20; Sale 18:18 24 Ga yengela taockelu aibaba gbagbacne fagac, yogo balaibelu yengeholec hasoc hole-holenginengte wiyac fuli badaingte. Balu hodoc-dowecngineng balockelu fodedaingte. Ga inguc aiyengka nganicgulu gale yanguc ngagedaingte, ‘Yowaine kwesime ngageibeng, yogo noine miyac. Ye yeicne Wapongte yefe-yowa balaibecaigac.’ Ga inguc aiyengka Yuda ngic-ngigac Yesu ngagesingkegaing, yenge gale ngaba mi aidaingte. 25 Aime Israel yengele alingkacni miyac yogo yengi Yesu ngagesingkegaing, yengele esecne yefe-yowa miibeng, yogolec yowa-siduc hibiwa biyachac yanguc kwelengkelu yeleicne. Ngic-ngigac yenge siduc-gbongfocngineng yengele depecte sic wecaigaing, ngenge yogo hegiledaing. Ailu bec-sic ubeina mucti fuluckebong asuine kwedickeme homaicne, yogolec biucine mi nodaing. Ailu sac mi nodaing. Ailu selo-boic aibaba mi aidaing.” Sale 15:29
26 Inguc mibong Pol ye yowangineng ngagelu mac saeme ngic 4 yengela taockelu yenge momoc aibaba gbagbacne molickelu aiibong. Aime Ibu-macka felu gbagbacne ainogale dameng motome ibungineng lolu hasoc filesoc holenogale mime yegengkewec. 1Kor 9:20
Ibu-macka feme baibong
27 Aibaba gbagbacne yogolec hadeng 7 motonogale aiyemewa, Pol ye Ibu-macka felu gawec. Game Asia prowinswacni Yuda ngic-ngigac yengi ye nganilu ngic-ngigac habutowa kwelengineng kwefangkebong Pol ngaba aicnoibong. Aicnolu hobalu 28 aukwelu yanguc wackelu miibong, “Oe Israel ngic-ngigac, ngenge wele baficnubabong banang! Ngic yagodi himongsoc hike galu Yuda ngic-ngigac nongileng nga yefe-yowanonggeng ailu Ibu-macnonggeng, yogolec ngaba ainogale, ngic yagodi edocebalu gagac. Ailu Ibu-macnonggang Grik ngic mengocebame ofelu macnonggeng gbagbacne yago wonong holeibong.”* Wapong Ibu-macine wonongkolec nganilu ngaba aidaickale, yenge yowa yogo miibong. Israel yengele alingkacni miyac, yenge iwa mi feningte aka holeyeleicne. 29 Aime Pol ye Efesas ngic monic wacine Tofimus yeholec taonka moc hike-kwesic aiboc nganicepalu gaibongte ailu yanguc ngagesilu miibong, “Ye Ibu-macka mengockeme yeke momoc feiboc.” Inguc moc ngagesiibong, yeke mi feiboc. Sale 20:4 30 Ilec macfocine yenge aukwebong ngagelu fangke gbululuckelu wele kpaduckeibong. Kpaduckelu ngic gocne yengi Pol hobalu Ibu-mackacni fuluckebong wame, iwahac nu holeyackeibong.
Pol ngic yengele molewacni bamoctowec
31 Ngaba yengi Pol balu wehomanogale aibong, Roma hudu-baba ngic yengele damong sugucnela yowa yanguc hikeme ngagewec, “Yerusalem ngic-ngigac sasawa yenge yengungtihac ngaba ainagulu hendolong sugucne aigaing.” 32 Yowa inguc ngagelu iwahac hudu-baba ngic feicne waicne bacebame gasackelu ngic-ngigac habu yengela hauibong. Haulu nganibong ngic yenge Pol welu gabong hudu-baba ngic nga damongngineng yenge kwesibong, nganicebalu akikic hegileibong.
33 Aime hudu-baba ngic yengele damong sugucnedi kwesilu mime hudu-baba ngicfocine yenge Pol balu sen yaeckangti hefeibong. Hefebong ngic-ngigac uwayelewec, “Pol ye ma ngic, ailu ye oma wiyac aiwec?” Yogolec uuwa bole bawec. 34 Aime ngic yenge aunne aunne aibong hendolongka yowa fungine ngagenale aibibiyewec. Aibibiyelu mime hudu-baba ngic yengi Pol balu yengileng bole-macka hefaliye hikeibong. 35 Aime Pol ye litiwa fenogale aime ngic yengi lolickelu sanangne igockebong hudu-baba ngic yengi Pol bafangkelu feibong. 36 Inguc aibong ngic-habutowadi balaibecebalu aukwela aukwela hikelu yanguc miibong, “Ngic ye webeng homana!” Luk 23:18
37 Inguc milu Pol mac kwelina bafenogale aiyebongka, yedi hudu-baba ngic yengele damong sugucne uwacnowec, “Na nalic yowa edocgudacte, me?”
Mime damongti miwec, “Ga Grik yowa ngagegic, me? 38 Esecne Isip ngic monicti ngaba bafuwanale ngic sowacne 4 taosen mengocebame himong kisiwa misaine mikacka hikeibong. Ga ngic yogo, me ga ngic monic?” Sale 5:36-37
39 Uwacnome Poldi yanguc edowec, “Na Yuda ngicbenang, ailu Silisia himongka Tasas taon wacine sugucne fagac, yogowacni. Ga nalic ngageneleengka ngic-ngigac yowa kpisicne edocebabe.”
Poldi Yuda ngic-ngigac yowa edocebawec
40 Inguc mime ngagecnome Pol ye litiwa domalu ngic-ngigac mole balang baduyelewec. Baduyeleme yowa mikac ailu waickelu domabong, Hibru yowanginang yefe yanguc edocebawec,

21:4: Sale 20:23

21:8: Sale 6:5; 8:40

21:10: Sale 11:28

21:11: Sale 20:23; 21:33

21:13: Sale 20:24

21:19: Sale 15:12

21:20: Sale 15:1,5

21:23: Him 6:1-20; Sale 18:18

21:25: Sale 15:29

21:26: 1Kor 9:20

*21:28: Wapong Ibu-macine wonongkolec nganilu ngaba aidaickale, yenge yowa yogo miibong. Israel yengele alingkacni miyac, yenge iwa mi feningte aka holeyeleicne.

21:29: Sale 20:4

21:36: Luk 23:18

21:38: Sale 5:36-37