20
Poldi Masedonia nga Akaia prowinswa hikewec
Yowa hendolong miyac aime Pol ye Yesule mic-tengtengfocine hefolecebame kwesiibong. Kwesibong yowa edocebalu mibasanang aiyelelu molenginang balu Masedonia prowinswa hikewec. Hike prowins yogo falockelu Yesule habu ngiye-hikegaingsoc, yengele ngage-ngage hole-gboliyelu mibasanang yowa homacne aiyelela hikewec. Hikegacgu Grik himongka hikelu iwa tamacne habackang gawec. Gacgu kiwecka haulu lac-wagewa yefe Siria prowinswa hikenogale miwec. Mime Yuda ngic-ngigac yengi ngaba aicnolu yowaine hefebong ngagelu ye Masedonia prowinswa yefe hikenale ngagelu hefaliyewec. Aime ngic yangucti yefewa Pol balaibeibong.
Pirus madecine Sopate Bereahocni, ailu
Aristakus nga
Sekundus yeke Tesalonika taonkacni. Ailu
Gaius Debe-hocni nga
Timoti. Ailu
Tikikus nga
Tofimus, yeke Asia prowins mesuinacni.
Ngic yogo yenge molickelu Toas taonka wangecnonggeng gaibong. Wangec gacgubong nongebac bret yis mikacte hombang, yogolec dameng motome Filipai-hocni lac-wagewa feibeng. Felu hadeng 5 hikegacgu Toas taonka hikelu iwa hadeng 7 gaibeng.
Toas taonka Yutikus homame bagboliyewec
Aime nonge Sondawa bret badulu nonogale kpaduckebeng, Pol ye mac saeme hikenogale ngagelu Wapongte mic-yowa edocebalu gawec. Edocebalu game deboc hewac aime mac kweline monic feina ngiyeibeng, iwa hifa homacne lobewec. Aime Pol ye yowa-dale mime madec monic wacine Yutikus, ye gungte tulic ngiyecgu ngigeckeme gbelong nuwa yefe kpolotockelu falocke himongka haulu wehomame fawec. Aime bafangkelu nganibong homaicne aiwec. Ye mac kweline habackang feina wilini, iwacni wawewec. 10 Waweme Pol ye haulu madec feina famacke falu ngic-ngigac yanguc edocebawec, “Madec ye gbolicne fagacte ngenge mi hiyaning.” 11 Inguc milu mac kwelina felu bret badulu yengeholec momoc noibong. Nobong motome yengeholec Siduc Madicnele mingagec ailu gacgume mac saeme hegilecebalu hikewec. 12 Ngic yengi sugu madec gboliyeme macina mengocke hikelu kwelengineng basanangkeibong.
Miletus taonka hikeibong
13 Aime gocne nonge Polholec Asos taonka hikenangte salecnubame lac-wagewa felu hikebeng yeicnebac hige-yefe fuwec, ye ngage-ngage inguc ngagewec. 14 Kwesi iwa bafuwacnubalu lac-wagewa ofeme nonge momoc hikegacgu Mitilini taonka sulumeibeng. 15 Iwacni hikegacgu saeme Dzintacka Kios nucka hikelu kiwec falockelu Mituwacka Samos nucka hikeibeng. Iwacni Lolowingka Miletus taonka hike sulumeibeng. 16 Pol ye Pentikos ngiye-ngiye damengka Yerusalem iwa biyac hike ngiyenale ngagesiwec. Ailu ye Asia prowins mesuina ngiyeemewa dameng ewalidaickale, Efesas moc falockelu hikegacgu Miletus hikewec.
Poldi Efesas ngic yengele sawang-yowa miwec
17 Hike iwa domalu yowa lome Efesas hikeme Yesule habu yengele damong yenge kwesiibong. Sale 18:21 18 Kwesibong Poldi yowa yanguc edocebawec, “Na Asia prowinswa fulu ngengela bolene wenuc molickelu balu gaiba, yogo funginacnihac ngagegabiyeng. Sale 18:19 19 Naneicne bawacnagulu Sugucnele kwelec kwekwe gabe Yuda ngic-ngigac yengi ngaba ainelelu lokwesacka locnubong ngengele kwele-sowac ailu hiyalu gaiba. 20 Ailu yowa minogale mi hangocnume hegilebe fawec. Ailu ngenge madickeningte yowa homacne ngic-ngigac mac-sobengnginang nga macnginangsoc wedungelelu gaiba.
21 “Na Yuda ngic-ngigac nga Grik ngic-ngigac momochac yanguc mibe yegengkeyelewec. Yenge kwele-hefaliyec ailu Wapongta hikelu Sugucnenonggeng Yesu ngagesingkening. 22 Ngagegaing, yabac Asudi kwelena dogbac aineleme Yerusalem iwa hikedacte. Hikebe wiyac monic weningucne iwa fikeneledaicte, yogo mi ngage-motogabac. 23 Na yanguc sugu ngagecaigabac, muc-mac nga doic Yerusalem iwa wangecne fagac. Yogolec macsoc hikebe Tili Asudi mime yegengkegac. Sale 9:16; 21:11 24 Inguc mime naneicne gaganele ngagebe feicne mi aicaigac. Na moc yefe milockeneleme balaibe hikenogale ainelecaigac. Ailu Wapongti wiyac moc kwele-madic aicaigacte Siduc Madicne mibe yegengkenale Sugucne Yesudi edocnuwec. Edocnume kwelenedi bole yogo bagacgu bamoctonogale aigac. Sale 21:13; 2Tim 4:7
25 “Ailu yanguc mibe ngagening. Na Wapongte ngani-damongte yowa-siduc ngic-ngigac hewacnginang edocngebalu wedungelebe ngagelu gaibong, ngenge lobewa gacgu haic-mesune hatacmac mi nganidaingte. 26-27 Wapongti ngage-ngageine sasawa edocnuwec, yogo sasawa yegena edocngebaiba, yogowacni yowa monic hegilelu mi hesongkebe fawec. Ilec yakumac hedec hesulumec aingelebe ngagening, ngengelacni monicti kweleine mi hefaliyedaictewa, yele bikicte ameine nala mi fadaicte.
28 “Wapongte habu yeicne sacti fuli bacnubawec. Ailu Tili Asudi habu yengele damong ganingte bawosaecngebawec. Ilec ailu ngenge ngengileng damongnagulu, lama-damong madicne ingucne Wapongte habu ngani-damong aiyeledabiyeng. 1Tim 4:16; 1Pi 5:2-4 29 Na yanguc ngagegabac, ngenge hegilecngebalu hikebe kate-hoda micineholecti ngengela kwesilu lama basowalecngebanogale aidaingte. Mat 7:15; Yoa 10:12 30 Ailu ngengileng hewackacni ngicti fikelu kwesac-yowa ailu mic-tengtengfocine gocne biyac bacngebanogale aidaingte. 31 Ngenge yogolec deboc-gboli gadaing. Na hifa habackang deboc hadeng hii kwele-sowackolec galu sawang-yowa filesoc edocngebalu gaiba, yogo hegilebong mi wadaic. Ilec ngenge bolene yogo ngagesilu gadabiyeng. 1Tim 2:11
32 “Na Wapongte molewa locngebagabac. Ailu kwele-madicinele yowa yogowa locngebagabac. Yogodi tapili baningte basanangngebame ngenge ngic-ngigac gbagbacne gaga baibong gagaing, yogo yengeholec momoc gaga-sanang badaingte. 33 Aime na ngengeholec galu ngakpi-kpoluc me hiye-monengte andac mi aingeleiba. 1Kor 9:11-12 34 Nga molenedi bole babe moneng fikeme woc-wiyacnonggeng fuli balu naneicne nga ngicfocne baficebaiba, ngenge yogo biyac ngageibong. Sale 18:3; 1Tim 2:9 35 Bolene sasawa balu gaiba, iwa yanguc wedungeleiba, ngenge waweweine baficebanogale bole sugucne badaing. Sugucne Yesudi yowa yanguc miwec, ‘Ga kwele-madicka agogone wiyac monic lacnodamecte, yogolec kwele-angac sugucne gala fikedaicte. Nga kwele-madicka agogonedi wiyac monic geledaicte, yogolec kwele-angac efecnemac gala fikedaicte.’ Yowa yogo mi ngigecngebadaic.”
36 Pol ye yowa inguc mimoctolu yengeholec ketadi holelu milockewec. 37 Milockeme motome ngagelu yenge kwele-sowac ailu hiyalu Pol hobalu muduckeibong. 38 Ye esecne yowa monic yanguc edocebawec, “Ngenge haic-mesune hatacmac mi nganidaingte.” Ilec ailu yenge kwele-sowac sugucne ngagelu mengocke hikelu lac-wagewa lobong felu hikewec.

20:17: Sale 18:21

20:18: Sale 18:19

20:23: Sale 9:16; 21:11

20:24: Sale 21:13; 2Tim 4:7

20:28: 1Tim 4:16; 1Pi 5:2-4

20:29: Mat 7:15; Yoa 10:12

20:31: 1Tim 2:11

20:33: 1Kor 9:11-12

20:34: Sale 18:3; 1Tim 2:9