18
Poldi Wapongte yowa Korin taonka miwec
Pol ye boleine bamoctolu Atens hegilelu Korin taonka hikewec. Iwa Yuda ngic monic bafuwawec, wacine Akwila, ye Pontus himongka fikewec. Aime ye ngigacine Prisila yeholec Itali himongka hikelu gaiboc. Gaboc ngictau Sisa Klodiusdi edome Yuda ngic-ngigac Roma taonka gaibong, yenge salecebame Roma hegilelu hikeyackeibong. Ilec yeke Roma hegilelu Korin taonka gbogbolibenang kwesilu gaiboc. Aime Pol yekela hikewec. Rom 16:3 Pol ye seli-mac baba ngic, nga Akwila ye bole yogohac balu gawecte yele macka ngiye-fac ailu bafickeme yeke momoc moneng banogale bole yogo balu gaiboc. Sale 20:34 Bagalu Pol ye Sabat damengka Yuda ngic-ngigac yengele kpakpaduc macka felu Yuda ngic-ngigac nga Grik ngic-ngigac yengeholec yowa mingagec ailu mime yegengkelu gawec.
Aime Sailas nga Timoti yeke Masedonia prowinswacni kwesiboc, Pol ye seli-mac babale bole yogo hegilelu Siduc Madicne sugu sanangnehac milu gawec. Ailu Yuda ngic-ngigac yowa yanguc mime yegengkeme edocebalu gawec, “Yesu ye Mesia hocne.” Sale 17:14-15 Ye inguc milu game yenge yowaine suleibong. Sulebong ye hegilecebalu ngakpiine weiyangkeme lube wame yanguc edocebawec, “Ngenge ngengileng bikicnginengte ameine yogo nale mi aidaicte, yogo ngengileng aidaicte. Ilec yakumac hegilecngebalu Israel yengele alingkacni miyac, yengela hikedacte.” Sale 13:46,51; 20:26
Pol ye inguc milu Yuda ngic-ngigac yengele kpakpaduc mac hegilelu ngic monic wacine Titius Yastus, yele macka felu ngiye-fac aiwec. Ngic yogo ye Israel yengele alingkacni miyacti Wapong afeelu gawec. Yele mac yogo Yuda ngic-ngigac yengele kpakpaduc mac yogolec mecina ngiyewec. Aime Yuda ngic-ngigac yengele kpakpaduc macte damong wacine Krispus, ye nga golowacfocine yenge Yesu ngagesingkeibong. Aime Korin ngic-ngigac homacnedi Polle yowa ngagelu Sugucne ngagesingkelu misa lowaibong.
9-10 Aime deboc monicka Sugucnedi Pol gung-didicka ingucne yowa yanguc edowec, “Na damonggudacte. Ilec ga hangocgume micgone mi hidickedamec. Ga sanangke galu mic-yowane midamec. Nale ngic-ngigac habu sugucne taon iwa gagaingte ailu, ngic yengi webac mi aigeledaingte.” Yos 1:9; Yes 41:10 11 Inguc mime Pol ye hifa moniyang nga tamacne 6 Korin taonka iwa galu Wapongte yowa ngic-ngigac edocebalu weduyelewec.
Pol kiyala bahikeibong
12 Galio ye Akaia prowinswa kiya sugucne gawec. Dameng iwa Yuda ngic yengilangkac kwele-moniyang ailu Pol ngaba aicnolu yowawa loningte bahikeibong. 13 Kiyala bahikelu kpolickelu yanguc miibong, “Ngic yago ye yefe-yowa hegilecaigac. Ye yefe monic balaibelu Wapong afeeningte ngic weduyelecaigac.”
14 Edobong Pol ye micine efeckeme yowa minogale aiyemewa Galiodi Yuda ngic yanguc edocebawec, “O Yuda ngic, ngic ye sowacne umac sugucne me kpisicne gocne bafuwadecka ingucne, yowangineng nalic ngagedacka. 15 Aime ngengebac ngengileng yowangineng nga wac haicine monic-monic nga yefe-yowangineng yogolec yowanginengti fec-wac aigacte ngengung mimoctodaing. Yowa ingucne nani nalic mi mimoctodacte, yogo nale bole miyac.” 16 Inguc milu yowangineng welockelu aiyeleme waibong. 17 Walu yenge kwele-moniyang ailu kpakpaduc macte damong, wacine Sostenes, kiyale haicka webong kiya ye yogo nganilu kpaoma aiwec.
Siria prowinswa hikeibong
18 Pol ye Korin gacgu ngic hae-gbafocngineng kwele-madic yowa edocebalu Siria prowinswa hikenale Kenkeria taonka hauwec. Haulu Wapongkolec mimipang miwecte hodoc-dowecine balockelu fodewec.* Yuda ngic-ngigac yengele yefe-yowa balaibelu Wapongta mipangkewecte ailu, hodoc-dowecine mi balockewec. Mimipang balaibeme motome, hodoc-dowecine balockelu fodewec. Aibaba yogolec fungine Himong Kisiwa 6:1-21 iwa fagac. Aime Prisila nga Akwila yeke momoc hauibong. Fodeme lac-wagewa felu hikeibong. Him 6:18; Sale 21:24 19 Yenge Efesas taonka hikelu Pol ye Akwila nga Prisila hegilecepawec. Ailu Yuda ngic-ngigac yengele kpakpaduc macka felu yengeholec Wapongte mic-yowa mingagec aiibong. 20 Aime Yuda ngic-ngigac yenge Pol yengeholec ganale uwacnobong ye hegilewec. Ailu yengeholec yowa yanguc mingagec aiwec. 21 “Entacka Wapongti hatacmac ngengela kwesibele ngagemebac na hefaliye kwesidacte.” Inguc milu Efesas taon hegilelu lac-wagewa hatacmac felu hikewec. 22 Hikegacgu Sesarea taonka sulumelu Yesule habu Yerusalem iwa gabong yengela felu yengeholec yowa mingagec ailu Antiok taonka hikewec.
23 Dameng gocna Pol ye Antiok iwa gawec. Gacgu taon yogo hegilelu Galata nga Frigia himongka lolickelu mic-tengtengfocine mibasanang aiyelelu gawec.
Apolos ye Efesas nga Korin taonka hikewec
24 Dameng iwa Efesas taonka Yuda ngic monic kwesiwec, wacine Apolos. Ye Aleksandia taonka fikelu hibi-mac sugucne bamoctolu Wapongte hibiwa yowa kwelengkeicne fagac, yogolec fungine ngage-motoyackewec. 25 Yengi Sugucnele yefe weducnobong ngagewec. Ailu ye Yoanele misa-lowac, yogo sugu ngagelu gawec. Ailu ye Yesule yefe nebocine sugu dondonne dacineholec milu weduyelewec. Ngic-ngigac yenge Yesule mic-tengteng ainogale Wapong Mamac nga Madec ailu Tili Asu yengele wacka misa-lowac aidaing. Yoanele misa-lowac yogo andoine mi aiwec. Apolos ye yogo mi ngage-motowec. 26 Ye Yuda ngic-ngigac yengele kpakpaduc macka Siduc Madicne hangoc mikac edocebawec. Ailu iwa Siduc Madicne mime Prisila nga Akwila yeke yowaine ngagelu macka mengocke lelu Wapongte yefe dondonnele miboc yegengkecnowec.
27 Aime Apolos ye Akaia prowinswa hikenogale mime ngic hae-gbafocngineng yengi mibasanang aicnoibong. Aicnolu mic-tengtengfocine Akaia gaibong, yengele hibi yanguc kwelengkeibong, “Ngic yogo ye ngengela fume ngenge mac holecnodaing.” Inguc kwelengkelu lacnobong balu hikewec. Hikelu iwa Wapongti ngic-ngigac kwele-madic aiyeleme Yesu ngagesingkeibong, yengela hikelu homacnehac baficebalu gawec. 28 Ye yowa sugucne dondonnebenang Yuda ngic ameine bafaliyeyelelu yanguc mime yegengkewec, “Yesu ye hocne Mesia.” Wapongte hibiwa yowa yogo milu edalicebame kwelenginengte tapili wawec. Sale 9:22

18:2: Rom 16:3

18:3: Sale 20:34

18:5: Sale 17:14-15

18:6: Sale 13:46,51; 20:26

18:9-10: Yos 1:9; Yes 41:10

*18:18: Yuda ngic-ngigac yengele yefe-yowa balaibelu Wapongta mipangkewecte ailu, hodoc-dowecine mi balockewec. Mimipang balaibeme motome, hodoc-dowecine balockelu fodewec. Aibaba yogolec fungine Himong Kisiwa 6:1-21 iwa fagac.

18:18: Him 6:18; Sale 21:24

18:25: Ngic-ngigac yenge Yesule mic-tengteng ainogale Wapong Mamac nga Madec ailu Tili Asu yengele wacka misa-lowac aidaing. Yoanele misa-lowac yogo andoine mi aiwec. Apolos ye yogo mi ngage-motowec.

18:28: Sale 9:22