6
Salecebaicne yengele babafic ngic bawosaecebaibong
Dameng iwa mic-tengtengfocine sawelu hikewec. Sawelu hikeemewa Yuda ngic-ngigac Hibru yowa micaigaing, yenge hadengsoc noba-nosing botoc balu gaibong. Ailu Yuda ngic-ngigac Grik yowa micaigaing, yengelacni hosec gocne nosing mi balu gaibongte ailu yowa miibong. Sale 4:35 Inguc aibong salecebaicne 12 yengi mic-tengteng wacebalu yanguc edocebaibong, “Nonge nosing heuc-heucte bole yogo balu Wapongte yowa mimile bole hegilebeng fame mi madickedaicte. Ngic hae-gbafocnonggeng, ilec ailu ngenge ngic 7 ngengileng hewackacni bawosaecebadaing. Ngic Tili Asudi kwelengineng wakeme ngage-ngage-motoc nga aibabangineng madicne nganicebacaigaing, ngic ingucne bawosaecebadaing. Aime nonge nosing heuc-heucte bole yogo yelebeng badaingte. Nonge nongungbac bole yogo hegilelu Wapongte yowa mimi sugu ailu mimiloc bole badabelengte.”
Yowa inguc mibong habutowa yenge ngagebong madickewec. Aime ngic yanguc bawosaecebaibong,
Stifen, ye ngage-ngagesingtowaineholec ailu Tili Asu kweleina wakeyackeicne facnowec. Ailu
Filip nga
Porokorus ailu
Nikanor. Ailu
Timon nga
Pamenas ailu
Nikolas.* Wac yogo yenge Grik yowawa wackeicne. Ilec Yuda ngic-ngigac yogo yengi nosingte ngaba aiibongte yengelacni gocnedi nosing heuc-heucte bole baibong. Nikolas ye Antiok taonkacni ailu ye Israel yengele alingkacni miyacti Yuda ngic-ngigac yengeholec taockewec.
Yenge ngic yogo salecebaicne yengele emewa locebabong domabong, salecebaicne yengi yengele milockelu molengineng socnginang loibong.
Aime Wapongte yowadi Yerusalem iwa sugulelu sawelu hikeme mic-tengtengfocine yengela damengsoc taockelu hikeme sugulewec. Suguleme depec-baba ngic, yengelacni homacnedi Siduc Madicne ngagesingkelu balaibeibong. Sale 2:41; 16:5
Stifen yowawa loibong
Stifen ye Wapongte kwele-madic nga tapili yogo homacne facnowec. Ilec ailu yedi ngic-ngigac hewacnginang galu Sugucne ngagesingkeningte pasi mi ngani-nganiine nga pasile maaine homacne balu gawec. Aime Yuda ngic-ngigac yengele kpakpaduc macngineng monic wacine Yengungtihac Damongnagudaingte Kpakpaduc mac yogolec memba yenge esecne umacka gaibong. Yenge ngic sugucne moniyang moniyang yengele kwelec kwekwe gaibong. Gacgu yengungtihac moneng kpatulelu fuli banagubong ngic sugucne yengi yogo hegilecebalu gaibong. wackelu gaibong. Yengelacni ngic gocne yengi fangkelu Stifenkolec yowanginengti fec-wac aiwec. Ngic yogo yenge Sairini nga Aleksandia taonkacni ailu Silisia nga Asia prowins sugucnacni. 10 Aime Stifen ye Tili Asule tapiliwa yowa ngage-motolu mime yenge yowa ameine bafaliyenogale aibibiyeibong. Luk 21:15
11 Aibibiyelu ngic gocne kpafengebabong, yengi Stifente yanguc miibong, “Ngic ye Moses nga Wapong misulec aiyeteme ngageibeng.”
12 Inguc mibong ngic-ngigac habutowadi ailu Yuda ngic-ngigac yengele damongfocngineng nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yengele kwele kwefangkeibong. Kwefangkebong yenge Stifen balu hobalu Yuda ngic-ngigac yengele Tutumangtowa iwa bahikeibong. 13-14 Iwa domame kwesac-ngic locebaibong, yengi sanangnehac yanguc miibong, “Ngic yago ye nongileng ailu yefe-yowanonggeng nga Wapongte mac gbagbacnele Ibu-mac Yerusalem iwa ngiyewec yogo mac gbagbacne wackeibong. Yuda ngic-ngigac yengele yefe-yowa yogo Wapongti Moses lacnowec. damengsoc mime sowalecaigac. Yedi yowa yanguc mime ngageibeng, ‘Yesu Nasaret-hocni, yedi mac yago basowalelu yefe-yowa Mosesdi mifickenolewec, yogo hegilelu yowa gbolicne bafuwanolegac.’ ”
15 Aime Yuda ngic sasawa Tutumangtowanginang ngiyeibong, yengi Stifen ngani-lilickelu nganibong haic-sogeine angelo yengele ngani-ngani ingucne aiwec.

6:1: Sale 4:35

*6:5: Wac yogo yenge Grik yowawa wackeicne. Ilec Yuda ngic-ngigac yogo yengi nosingte ngaba aiibongte yengelacni gocnedi nosing heuc-heucte bole baibong.

6:7: Sale 2:41; 16:5

6:9: Kpakpaduc mac yogolec memba yenge esecne umacka gaibong. Yenge ngic sugucne moniyang moniyang yengele kwelec kwekwe gaibong. Gacgu yengungtihac moneng kpatulelu fuli banagubong ngic sugucne yengi yogo hegilecebalu gaibong.

6:10: Luk 21:15

6:13-14: Ibu-mac Yerusalem iwa ngiyewec yogo mac gbagbacne wackeibong. Yuda ngic-ngigac yengele yefe-yowa yogo Wapongti Moses lacnowec.