7
Israel ngambofocngineng yengele siduc Stifenti miwec
Aime depec-baba ngic yengele damong sugucnedi Stifen yanguc uwacnowec, “Yowa migaing, yogo noine, me?”
Inguc mime Stifenti yanguc miwec, “Mamacfocne nga ngic hae-gbafocne, yowa mibe ngagening. Ngambononggeng Abraham ye Haran taonka mi hikelu Mesopotamia himongka gawec. Gacgume Wapong tapili nga hibi-angoc fileine, yedi fikecnolu yanguc edowec. Fike 11:31
‘Ga mac-himonggone nga alingfocgone hegilecebaengka nani himong monic edalicgudacte, iwa hikelu gadamec.’ (Fike 12:1)
“Aime ye yowa inguc ngagelu Kaldia yengele himong* Kaldia yengele himong yogo Mesopotamia kwelina fagac. hegilelu Haran taonka hikelu gawec. Iwa gacgume mamacine homawec. Homame Wapongti himong yakumac nongileng galu Israel wackegabeleng, Abraham saleme yawa kwesiwec. Fike 11:31-12:5 Mengocke kwesilu himong monic mi hegilecnome bawec, miyacbenang. Ye nga ngambofocine yengele himong baningte mipangkewec, yogo adu-madec mikac gaemewa edowec. Fike 12:7; 15:18; 17:8; 48:4 Ailu Wapongti yowa monic yanguc miwec,
‘Ngesa-ngambofocgone yenge hifa 400 aiyemewa ngic gocne yengele himongka kwilic gadaingte. Ailu yowangineng balaibelu bole doic feina balu ganowagaing. Wah 12:40 Ngic wenidi Abraham ngambofocine kwelec kweningte bacebadaingte, nani ngic yogo yenge yowawa locebalu ameine yeledacte. Ailu ngambofocine locebaibong, himong yagowahac hefaliye kwesilu afenulu nale kwelec kwekwe gadaingte.’ Wah 3:12 (Fike 15:13-14)
Wapongti Abraham dodoficnonggeng lacnolu soc tofaine helockeningte Wapongti Abraham edowec. Inguc edome madecine Aisak kwefickeme fikeme hadeng 8 aiyemewa madecinele soc tofaine helockewec. Aime Aisakti Yakobo inguc aicnome Yakobodi ngambofocnonggeng 12 inguc aiyelewec. Fike 17:9-14; 21:4
“Ngambofocnonggeng yenge gbangineng Yosefe hasowac aicnolu Isip himongka lobong ngic gocne yengi fuli balu bahikeibong. Iwa gaemewa Wapongti yeholec gawecte ailu Fike 28:1-3; 37:11; 39:1-3,21-23 10 doickacni baickelu kwele-madicka gaga bafuwacnowec. Yedi Yosefe kwele-madic aicnolu ngage-ngage-motoc lacnowec. Lacnome Isip ngictau Faraodi ngage-ngageine yogo nganime madickewec. Madickeme yeicne mac mafaine nga Isip ngic-ngigacfocine momoc damongebalu ganale ngic sugucne lowec. Fike 41:37-44
11 “Lome gaemewa Isip nga Kenan himongka loloc fikeme umac sugucne bafuwaibong. Inguc fikeme ngambofocnonggeng yenge noba-nosingte homalu gaibong. Fike 41:54; 42:1-2 12 Gacgubong Isip himongka nosing fagac, inguc mibong ngagelu Yakobo ye madecfocine salecebame iwa hikeibong. 13 Gacgu dameng monicka hatacmac hikebong Yosefedi hae-gbafocine yengela fungineine mime yegengkewec. Yegengkeme Farao ye Yosefe yeicne nga alingfocine yengele fungine ngage-motowec. Fike 45:1-4,16 14 Inguc aime Yosefedi haefocine edocebame galu mamacngineng Yakobo nga alingfocngineng sasawa biyac wacebame kwesiibong. Aime ngic-ngigac kwesiibong, yengele dzalengineng 75 aiwec. Fike 45:1-4,16 15 Aime Yakobo ye Isip himongka hikegacgu homawec. Nga madecfocine yenge ngambofocnonggeng, yenge inguchac iwa homayackeibong. Fike 46:1-7; 49:33 16 Homabong kponggbongngineng Sekem macka baceba kwesiibong. Kwesilu Abrahamti Sekem mackacni ngic monic Hamor yele madecfocine yengelacni himong monic dongesile ailu siliwa moneng gocnedi fuli bawec, iwa locebaibong. Fike 23:2-20; 33:19; Yos 24:32
Mosesle siduc Stifenti miwec
17 “Wapongti himong Abraham lacnonale biyachac mipangkewec, yogo noine fikenale dameng bangkalewec. Bangkaleme Yakobo ngesafocine nga ngambofocine yenge Isip himongka homacne fikesawec aiibong. 18 Inguc ailu gacgubong Isiple ngictau gbolicne monic fikewec, ye Yosefele fungine mi ngagewec. Wah 1:8 19 Aime ngictau ye hocne ngambofocnonggeng mife-miwa aiyelelu basowalecebawec. Basowalecebalu yanguc edocebawec, ‘Ngenge sabacfocngineng hegilecebabong homayackedaing.’ Wah 1:11-22
20 “Dameng iwa Moses ye fikeme Wapongti kogoc yogo nganime madickewec. Aime ye mamacinele macka tamacne habackang game damongkeibong. Wah 2:2 21 Inguc ailu bahikelu mac lobeina dadalicna lobong fawec. Faemewa Farao aduinedi bafuwalu yeicne madec ingucne balu bagame sugulewec. Wah 2:3-10 22 Suguleme Farao ngicfocine yengi Isip ngic-ngigac yengele aibaba nga ngage-ngage-motoc weducnobong ngage-motolu gawec. Galu wiyac aiwec nga miwec yogo tapiliineholec.
23 “Game hifaine 40 aime ye Israel ngic hae-gbafocine ngani-ngagec aiyelenale kweleine efeckeme hikewec. 24 Hikeme Isip ngic monicti Israel ngic monic moc weme Mosesdi nganilu agoine bafickelu ameine bafaliyelu Isip ngic weme homawec. Wah 2:11-15 25 Welu yanguc ngagewec, ‘Na ngic hae-gbafocne Faraole molewacni bamoctocebanogale milu Wapongti bole inguc nelewec, yogo ngage-motogaing mecne.’ Ye inguc ngagewec, aime Israel ngic-ngigac yengebac yogo mi ngage-motoibong. 26 Aime mac saeme hatacmac hikelu Israel ngic yaeckang moc wenaguboc bafuwacepalu asa bacepanogale aiyetelu yanguc edocepawec, ‘Ngic yaec hegilenic. Ngeke ngic hae-gbadi wenagugaic, yogo mi madickegac.’
27 “Inguc mime ngic agoine wewecti Moses wepackelu yanguc miwec,
‘Madi nongele mimocto-mimocto ngic me damong locguwec? 28 Ga awecnahac Isip ngic monic wehomamec, inguchac na wehomacnunogale aigic, me?’ (Wah 2:14)
29 Inguc mime Moses ye yowa yogo ngagelu iwahac hangoc Midian himongka kwilic hikelu gawec. Iwa gacgu ngigac balu madec yaeckang kweficepawec. Wah 2:21-22; 18:3-4
30 “Aime hifa 40 Midian himongka game motome Sinai tikiwapec himong kisiwa misaine mikacka hikelu gawec. Gacgume angelo monicti yoc-kpisicnele mangngina dac-ubilang kwelina fikeme nganiwec. 31 Nganilu kwatackelu ngani-motonogale leme Sugucnele yowa yanguc fikewec, 32 ‘Na ngambofocgone yengele Wapong. Na Abraham nga Aisak ailu Yakobo, yengele Wapong gagabachac.’ Fikeme Moses ye dengdengkeme nganinogale hangockeme dongeine sangkelu ngosockelu domawec.
33 “Domaemewa Sugucnedi yanguc edowec, ‘Himong domagic, yogo naneicne himong gbagbacne. Ilec hige-ebecgone hemoctoc. 34 Na ngic-ngigacfocne Isip himongka sowacne aiyelebong nganicebagabac. Ailu hiyabong ngagegabac. Yogo bacebabe kwesiningte yakumac wagabac. Ilec Isip himongka salecgube biyac hikedamec.’ Wah 3:1-10
35 “Ngic yenge Mosesle yowa hegilelu yanguc miibong,
‘Madi nongele mimocto-mimocto ngic me damong locguwec?’ (Wah 2:14)
Wapongti ngic ye hocne Israel ngic yengele damong ailu ngaba yengele molewacni bacebanale miwec. Milu angelo saleme yoc kpisicna dac-ubilang fikeme yogolec kwelina fikecno domalu bole-yowa yogo milu edowec. 36 Inguc ailu Wapongti Moses saleme hikelu baceba kwesiwec. Ye Isip himongka nga Kiwec Sasacna ailu himong kisiwa misaine mikacka pasile maaine nga pasi mi ngani-nganiine homacne balu gacgume hifa 40 aiwec. Wah 7:3; 14:21; Him 14:33
37 “Ailu Mosesdi hocne Israel ngic-ngigac yanguc edocebawec,
‘Wapongti alingfocngineng yengele hewackacni siduc-mimi ngic monic na ingucnehac bafuwangeledaicte.’ (Yef 18:15)
38 Ailu yedi hocne himong kisiwa misaine mikacka ngambofocnonggeng yengeholec kpatule galu Sinai tikiwa felu angelole mickacni yowa gagaineholec ngagelu walu edocnubawec. Wah 19:3
39 “Aime ngambofocnonggeng yenge yele yowale takicebame yowaine hegileibong. Hegilelu Isip himongka hefaliye hikenogale kwelengineng salelu 40  Aron yanguc edoibong,
‘Ga siduc-gbong gocne banoleengka siduc-gbong yogo yengi molickenoledaingte. Mosesdi Isip himongkacni mengocnubalu kwesiwec, yedi mecne biyac sangkeme miyac aiwec.’ (Wah 32:1)
41 Inguc milu dameng iwahac siduc-gbong monic bulumaka madecinele ngani-ngani ingucne balu depec bacnoibong. Yenge molenginengti iluc balu yogo milu afeelu mitengkeibong. Wah 32:2-6 42 Inguc aibong Wapongti lobe holeyelelu sawawa aleng nga iluc afeebalu kwelec kweyeleningte hegilecebawec. Wapongte siduc-mimi ngic yengele hibiwa yowa yogolec yanguc biyachac kwelengkeicne fagac.
‘Israel ngic-ngigacfocine, ngenge hifa 40 himong kisiwa misaine mikacka galu sicte depec balu me depecte hasoc gocne monic mi lobeneleibong, miyac. 43 Ngenge siduc-gbong Molekte kpoluc-fale tengkecaigaing. Nga siduc-gbong Refan, yele asocmeng ilucine balu gaibong. Wiyac yogo hocne afeepaibongte ailu na himong dalicka Babilon iwa locngebadacte.’ (Amo 5:25-27)
Wapongte kpoluc-falele fungine Stifenti miwec
44 “Ngambofocnonggeng yenge himong kisiwa misaine mikacka iwa Wapongte dodofic katapale kpoluc-fale baibong. Aime Wapongti Moses edalilu milockecnowec, yogolec silicina baicne. 45 Yosuwadi molickeyeleme ngambofocnonggeng kpoluc-fale yogo hocne bayelelu iwa Israel yengele alingkacni miyac yengele himongka hikelu balu ngiyeibong. Ngiyeebongka Wapongti Israel yengele alingkacni miyac yenge gaibong, yogo weyebic aiyelewec. Aiyeleme ngambofocnonggeng yenge himong yogo balu Wapongte kpoluc-fale himong iwa taockeme taoc balu gabong Dawidi fikewec. Yos 3:14-17 46 Wapongti Dawidi kwele-madic aicnome yedi Yakobole Wapong, yele mac monic banale milockewec. 2Sm 7:1-16 47 Foinac, yogo yeuctihac mi bawec, Solomonti Ibu-mac yogo bawec. Ibu-mac fikeme kpoluc-fale yogo miyac aiwec. 1Ngt 6:1-38 48 Wapong Feicnetowanonggeng yebac ngic yengi mac monic moledi baicne, iwa ngiye-fangkec mi aicaigac. Wapongte siduc-mimi ngic monicti mic-yowa yanguc miwec,
49 ‘Sugucnedi yanguc migac, “Ngictaule ngiye-ngiyene yogo honocmeng. Nga himong yogo hige ede-edene. Ilec ngengi oma mac baneledaingte? Me oma mapicka ngiye-ngagec aidacte? 50 Foinac, na molenedi wiyac sasawa bayackeiba.” ’ (Yes 66:1-2)
51 “Ngic-ngigac linggangne ngenge kwele-hedecngineng fongkeyackeicne, ngambofocngineng yenge Tili Asu mife-miwa aicnolu gaibong, ngenge yenge ingucne aigaing. Yes 63:10 52 Ngambofocngineng yenge Wapongte siduc-mimi ngic sasawa weyebic aiyeleibong. Siduc-mimi yenge pasi dondonnele fileine fikenale siduc-yowa miibong. Aime ngengele ngambofocngineng yenge hocne yengungtihac siduc-mimi ngic yogo wecebaibong. Gacgu Ngic Madicne yeicne fikeme ngengi hocne doc balu ye wehomaibong. Mat 23:31 53 Ngenge angelole mickacni yefe-yowa baibong. Ailu sifu yogo hegileibong.”
Stifen wehomaibong
54 Stifenti yowa inguc edocebame ngagebong kwelenginang bame, yenge aalic sugucne ngagelu ye hila nganilu micngineng hisalangkelu dodomangineng sowalewec. 55 Stifen ye Tili Asudi kweleina wakeme honocmengka hilame fewec. Feme Wapong tapili nga hibi-angocineholec nga Yesu ye Wapongte mole-foleinapec domame nganilu yanguc miwec, Mige 110:1 56 “Ngagegaing, na honocmeng angkeme Ngicte Madec ye Wapongte mole-folewapec domame nganigabac.” Kol 3:1 57 Inguc mime yenge sasawadi hendolong sugucne ailu hedecngineng kwedickelu yela gbululucke lelu igockela igockela hikeibong. 58 Hikelu taon lobeina haulu posadi wickelu holeibong. Inguc ailu ngic wiyac ngani-ngagec ailu miibong, yenge ngakpingineng dalicne hemoctolu ngic-madec monic wacine Sol, yele higewa habuweibong.
59 Habuwelu Stifen posadi wickelu holeebongka yedi yanguc milu milockewec, “O Sugucne Yesu, ga asune banong.” 60 Inguc milu ketadi holelu aukwelu wackelu miwec, “Sugucne, ga bikicngineng yogo hegileyelenong.” Inguc milu homawec.

7:2: Fike 11:31

*7:4: Kaldia yengele himong yogo Mesopotamia kwelina fagac.

7:4: Fike 11:31-12:5

7:5: Fike 12:7; 15:18; 17:8; 48:4

7:6: Wah 12:40

7:7: Wah 3:12

7:8: Fike 17:9-14; 21:4

7:9: Fike 28:1-3; 37:11; 39:1-3,21-23

7:10: Fike 41:37-44

7:11: Fike 41:54; 42:1-2

7:13: Fike 45:1-4,16

7:14: Fike 45:1-4,16

7:15: Fike 46:1-7; 49:33

7:16: Fike 23:2-20; 33:19; Yos 24:32

7:18: Wah 1:8

7:19: Wah 1:11-22

7:20: Wah 2:2

7:21: Wah 2:3-10

7:24: Wah 2:11-15

7:29: Wah 2:21-22; 18:3-4

7:34: Wah 3:1-10

7:36: Wah 7:3; 14:21; Him 14:33

7:38: Wah 19:3

7:41: Wah 32:2-6

7:45: Yos 3:14-17

7:46: 2Sm 7:1-16

7:47: Ibu-mac fikeme kpoluc-fale yogo miyac aiwec.

7:47: 1Ngt 6:1-38

7:51: Yes 63:10

7:52: Mat 23:31

7:55: Mige 110:1

7:56: Kol 3:1