8
Homame Sol ye aibaba yogolec ngageme madickewec. Luk 23:34
Yesule habu weyebic aiyeleibong
Aime dameng yogowahac Yesule habu Yerusalem iwa gaibong, yenge molickelu weyebic aiyeleibong. Aiyelebong siyeckelu Yudeya nga Samaria himongka hikeyackeibong. Salecebaicne yengi sugu Yerusalem iwa gaibong. Aime ngic gocne Sugucne alang bacnolu gaibong, yengi Stifen balu hisonggong sugucnebenang aicnolu longkeibong. Aime Sol ye Yesule habu weyebic aiyelenale macsoc macsoc felu ngic-ngigac fulucke-bac aiyelelu muc-macka locebalu gawec. Sale 9:1,13; 22:4; 26:9-11
Filip Samaria taonka hikewec
Inguc aime yenge siyeckelu hangoc macsoc hike galu ngic-ngigac Wapongte mic-yowa mibong yegengkeme ngagelu gaibong. Inguc aibong Filip ye Samaria ngic yengele taonka hikelu Mesiale yowa-siduc edocebalu weduyelewec. Milu ngagesingkeningte pasile maaine momoc bame nganilu yowainele hedec kwelu ngageibong. I yangucte, ye aleng wonongkolec homacne yebicebame ngic kwelewacni ofelu aukwelu hikeibong. Ailu ye puling haicine monic-monic homacne bamadicebawec. Inguc aime taon iwa ngic-ngigac yenge beliyebenangkeibong.
Aime taon iwa ngic monic gawec, wacine Saimon, ye kpanggec bole balu game Samaria ngic-ngigac yenge ye nganibong damuineholec aiwec. Aime ye yeicnele ngageme feicne aiwec. 10 Aime feicne waicne yenge momoc yele ngagebong feicne aime alang bacnolu yanguc milu gaibong, “Ye hocne Wapongte tapili sugucne.” 11 Ye kpanggec bole bame kwatackelu dameng dalicne ye balaibelu hedec kwelu gaibong. 12 Aime Filipdi Wapongte ngani-damongte siduc nga Yesu Kristole fungine mime yegengkeme ngic-ngigac sasawadi momoc ngagesingkelu misa lowaibong. 13 Inguc aibong Saimon ye inguchac Yesu ngagesingkelu misa lowalu Filip emeina gawec. Filipdi pasile maaine nga pasi damuineholec bame Saimon ye yogo nganilu kwatackelu ngage-ngage bole homacne bawec.
Pita nga Yoane yeke Samaria hikeiboc
14 Samaria ngic-ngigac yenge Wapongte yowa ngage-angac aiibong, yogolec siduc Yerusalem iwa salecebaicne yengela hikeme ngageibong. Ngagelu Pita nga Yoane salecepabong hikeiboc. 15-16 Esecne yengela Tili Asu monic mi wawec, yenge Sugucne Yesule wacka sugu misa lowaibong. Ilec ailu yeke hikelu yenge Tili Asu baningte Sugucne milockeiboc. 17 Aime salecebaicne yeke molenginecti socnginang loboc yenge Tili Asuholec aiibong. Sale 19:6
Tili Asu nalic mi fuli banoga
18 Salecebaicne yeke ngic yengele socka molenginec loboc Tili Asuholec aiibong. Inguc aibong Saimon yogo nganilu moneng yetenale bawelelu 19 yanguc edocepawec, “Ngeke bole-yowa tapiliineholec yogo na momoc neleboc na ingucnehac ngic socnginang molene lobe Tili Asuholec aidaing.”
20 Inguc mime Pitadi yanguc edowec, “Wapongti Tili Asu moc gelegac, yogo monengti fuli banogale ngagegic, me? Monenggoneholec ngeke momoc dac-sanangka fedabiyecte! 21 Wapongti kwelegona kwesacgone nganigacte tapili yago monic mi balu mocbenang gadamecte. 22 Ga sisipilic aibabagone yogo hegilelu kwelegone hefaliyeme Sugucne milockeng kwelegona angac kwesacine hegilecguna. 23 Na nganibe, ngage-ngage sowacnedi ga basowalecgume bikicti muc ingucne hefecgugac.”
24 Inguc mime Saimonti miwec, “Wiyac migabiyec, yogo mi fikeneledaic. Ilec ngeke ngekuhuc nale ailu Sugucne milockenic.”
25 Aime salecebaicne yeke Sugucnele yowa ngic-ngigac yengela miyebocka yegengkeme edocebalu weduyeleiboc. Weduyelelu Yerusalem hefaliye hikenogale milu, Samaria ngic-ngigac yengele mac-aling gocne falegacsoc yogowa Siduc Madicne miboc yegengkeme hikeiboc.
Filipdi Afrika ngic Siduc Madicne edowec
26 Sugucnele angelo monicti Filip yanguc milu edowec, “Ga efeckelu Yerusalemkocni yefe Gasa taonka haugac, iwa hikedamec. Yefe yogo himong kisiwa misaine mikacka fagac.” 27 Inguc milu edome Filip efeckelu hikewec. Hei, Etiopia himongka ngigac-tau monic gawec, wacine Kandasi. Aime ngic sugucne monic* Ngic yogo ye hucine baicne. gawec. Ngigac yele hiye-moneng damongkelu gawec, ye Yerusalem iwa Sugucne afeenale ngagelu hikewec. 28 Afeeme motome hefaliyelu keleta feina ngiyelu Wapongte siduc-mimi ngic Yesaiyale hibi wafelu hikewec. 29 Inguc aime Asudi Filip yanguc edowec, “Ga biyac keleta emeina edi lenong.” Ga inguchac Yefe-yowa 23:1 nga Yesaiya 56:3-7 wafenong. Esecne ngic ingucne yenge Yuda yengeholec nalic mi wetackelu gaibong.
30 Inguc mime Filip ye yela gasacke lelu ngageme ngic ye Wapongte siduc-mimi ngic Yesaiya, yele hibi wafeme ngagelu yanguc uwacnowec, “Yowa wafegic, yogolec fungine ngage-motogic, me?”
31 Uwacnome miwec, “Monicti mi mime yegengkeme, naneuc nalic mi ngage-motodacte.” Inguc milu Filip keletawa feme yeke momoc ngiyenicte sanangne micnowec.
32 Wapongte hibi wafewec, yogo yanguc,
“Lama monic weheduc ainogale bahikebong mi hiyacaigac, me lama madecinedi dowec baloc-baloc ngic yela waickelu facaigac. Silicine ingucnehac ngic monic wehomanogale bahikebong yowa monic mi miwec. 33 Yenge yowawa tapiliine bawalu yele yowale noine mi milu himongka gagaine baickeibong. Aime ye ngesa-ngambo mikac. I yangucte, yenge gagaine himongkacni baickeibong.” (Yes 53:7-8)
34 Inguc wafelu ngic sugucnedi Filip yanguc milu uwacnowec, “Wapongte siduc-mimi ngic ye male inguc miwec, ye yeicne me ngic monicte miwec?” 35 Uwacnome Filipdi ameine bafaliyelu Wapongte hibi yogowacni taockelu Yesule Siduc Madicne yogolec fungine mime yegengkewec.
36 Inguc ailu hikecgu misa monicka hike sulumelu ngic sugucnedi yanguc miwec, “Nganic, misa yago fagac. Aime omadi yefene hedickeme misa mi lowagabac? Ga nalic misa lowaneledeng, me?” Sale 10:47
37 [Inguc mime Filipdi miwec, “Kwelegone bucbuchac ngagesingkeengka nalic aidacte.”
Mime yowaine bafaliyelu yanguc edowec, “Yesu Kristo ye Wapongte madec, yogo ngagesingkegabac.”] Hibi esecne Lukadi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne hewacine 37 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Lukadi mi kwelengkewec mecne. 38 Inguc milu keleta hefeme domame Filip nga ngic sugucne yeke momoc misawa haulu Filipdi misa lowacnowec. 39 Aime misawacni ofeebocka Sugucnele Asudi Filip iwahac baickelu hikeme ngic sugucne ye Filip mi nganilu beliyelu hikewec. 40 Aime Asudi Filip Asotus taonka lome gagac inguc nganiwec. Ailu iwacni molickelu macsoc Siduc Madicne mime yegengkeme hikecgu Sesarea taonka bamoctowec. Sale 21:8

8:1: Luk 23:34

8:3: Sale 9:1,13; 22:4; 26:9-11

8:17: Sale 19:6

*8:27: Ngic yogo ye hucine baicne.

8:29: Ga inguchac Yefe-yowa 23:1 nga Yesaiya 56:3-7 wafenong. Esecne ngic ingucne yenge Yuda yengeholec nalic mi wetackelu gaibong.

8:36: Sale 10:47

8:37: Hibi esecne Lukadi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne hewacine 37 iwa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Lukadi mi kwelengkewec mecne.

8:40: Sale 21:8