26
Pol yeuctihac fungineine miwec
Agripadi Pol yanguc edowec, “Gageuc funginegone miyengka ngagenang.”
Inguc mime Pol ye moleine bafangkelu yeicne fungineine yanguc edocebawec, 2-3 “Ngictau Agripa, gagi Yuda ngic nongele aibaba nga yowa miminonggeng fagac, yogo ngageyackegic, yogo noine. Ilec kwele-angacka Yuda ngic yengi yowawa locnugabiyeng, yogolec ameine gala midacte. Ilec ailu ngagenelelu uc mikac ngiyeengka yowane minogale uwagelegabac.
“Na madecnahac mac-himongnele ngic-ngigac yengeholec gaiba, ailu Yerusalem iwa gaiba. Dameng iwa aibabane ailu gaofeiba, yogolec fungine Yuda ngic-ngigac yenge ngageyackegaing. Aime Farisaio yefengineng dondonne balaibecaigaing, yengelacni monic na hocne esecne gaiba. Ailu fungine ngani-ngagec aiiba, yogolec miyengka nalic edocgudaingte. Filp 3:5-6 Wapongti yowa yogo ngambofocnonggeng biyachac mipangkelu edocebawec, ‘Yowa yogo noine fikedaicte.’ Yogolec wangec gacaigabacte yakumac yowawa domagabac. Sale 23:6; 28:20 Israel habu 12 yenge damengsoc Wapongti wiyac mipangkeyelewec, yogo fikeyackenale wangec galu deboc hadeng Wapong afeelu kwelec kwekwe gaibong. Oc, ngictau Agripa, yogo na momoc wangec gabe Yuda ngic yengi yowawa locnugabiyeng. Aime ngenge omale Wapongti homaicne bagboliyecebadaicte, yogo ngagebong mi fikedaicte ingucne aicaigac. Na homackacni gboliye fangke-fangke yogo ngagesingkegabac.
“Ailu na esecne Yesu Nasaret-hocni, yele siducine yogo yefe haicine monic-monicka basowalenogale milu inguc aiiba. Sale 8:3 10 Aime depec-baba ngic micne yengi bole-hibi neleibong, yogo balu gaiba. Galu Wapongte bingec homacnebenang muc-macka locebabe yowawa domabong wehomacebanogale mibong, na yogo nalic ainingte ngagelu gaiba. Yogo Yerusalem iwa inguc ailu gaiba. 11 Ailu na dameng homacne Yuda ngic-ngigac yengele kpakpaduc macnginangsoc feiba. Felu kwele-hefaliyec weboting aiyelelu Yesu misulec aicnoningte weyebic aiyelelu gaiba. Ailu aalic sugucnebenang ngageyeleiba. Ailu yogo Israel kwelina yawa sugu mi aiiba. Na himong gocne yengele taonka inguchac hikelu weyebic aiyelelu gaiba.
12 “Inguc aibe depec-baba ngic micne yengi bole-yowa tapiliineholec nelelu mibong Damasko iwa bole inguchac banogale locnubong hikeiba. 13 Oc, ngictaune, na yefewa hikebe dameng 12 kilok aiwec. Dameng iwa honocmengkacni angoc sugucne monicti wenacte angoc ewaligac, ingucnedi wawec. Walu na nga alingfocne kwenggalangnubawec. 14 Kwenggalangnubame nonge himongka lodingke wawelu fabeng, Hibru yowawa yowa malac monic yanguc fikeme ngageiba, ‘Sol, Sol, ga omale weyebic ainelelu gacaigic? Ga kwele-sanang inguc aigacgu yasune micineholec yogo gageuc weengka hicgume doic ngagedamecte.’* Dameng iwa yenge bulumakangineng oda kwelina locebanogale yasu yogodi kwelu igocebalu gaibong. Poldi Wapongte angac yogo yasu micineholec ingucne welu gawec.
15 “Inguc ngagelu yanguc miiba, ‘Sugucne, ga maa?’
“Mibe yanguc edocnuwec, ‘Weyebic ainelecaigic, na hocne Yesu. 16  Ga fangkelu domac. Yakumac nale bole-madec aidamecte yogolec fikegelegabac. Ilec wiyac yakumac nganigic, nga lobewa edalicgube nganidamecte, yogolec na widecnudamecte. 17  Na yakumac alingfocgone nga Israel yengele alingkacni miyac, yengele molewacni bamoctocgudacte. Ailu nani yengela salecgube hikelu 18  ngic-ngigac dongengineng balockeengka kundung lobe holecnolu angocina gadaingte. Ailu Satangte tapili hegilelu yenge Wapongta hefaliye hikedaingte. Inguc aibong bikicnginengte ameine hegileme na Sugucne inguc ngagesingnubong gaga gbagbacne yeleicne, yengele habuwa locebadaicte.’ Yes 42:16; Efs 2:2; Kol 1:13
19 “Ngictau Agripa, na gung-didicka ingucne honocmengkacni wame nganiiba, yogo mi hegileiba. 20 Na molickelu Damasko hikeiba. Iwacni hefaliyelu Yerusalem nga Yudeya himongka hikeiba. Iwacni Israel yengele alingkacni miyac, yengela hikelu inguc ailu gaiba. Dameng iwa yenge kwelengineng hefaliyelu Wapongta hikelu kwele-hefaliyecte aibaba madicne bafuwaningte edocebalu gaiba.
21 “Na inguc ailu gabe Yuda ngic yengi Ibu-mackacni bacnulu wehomacnunogale aiibong. 22 Aime Wapongti damongnulu game mic-yowaine milu gaiba, ailu yakumac migabac. Na ngic feicne waicne ngenge momoc ngiyeebongka yago domalu mibe yegengkegac. Wapongte siduc-mimi ngic nga Moses yengi wiyac fikenale milu kwelengkeibong, yogo hocne milu gagabac. 23  Mesia ye doic sugucne ngagegacgu homadaicte. Ailu homaicne yenge molickeyelelu gboliyelu fangkedaicte. Fangkelu Yuda ngic-ngigac nga Israel yengele alingkacni miyac yenge momochac angocte yowa mime yegengkedaicte. Yowa yogo hocne Moses nga Wapongte siduc-mimi ngic yengi kwelengkeibong.” Luk 24:44-47; 1Kor 15:20
24 Pol ye fungineine inguc milu edocebame Festusdi aukwecnolu yanguc miwec, “Ga ngage-ngagetowagonedi kwele-sifuc bafuwageleme kapaine aigic.”
25 Inguc mime Poldi yowa bafaliyelu yanguc edowec, “Gawana Festus, na kapaine mi aigabac. Na yowa noine nga dondonne migabac. 26 Yowa migabac, yogolec fungine ngictau Agripa ye ngageyackegacte yela efecne migabac. Yowa migabac, yogo sangke-sangke mi fikewec. Ngictau, ga ngage-ngage monicte mi kpungkeing. 27 Ngictau Agripa, ga Wapongte siduc-mimi ngic yengele yowa ngagesingkegic, me? Na ngagegabac, ga ngagesingkegic.”
28 Inguc mime Agripadi yanguc edowec, “Uc mikac ngiyebe mi daliweme, na Kristole aling aibele edocnugic, me? Yogo miyac.”
29 Inguc mime Poldi yanguc edowec, “Dameng dalicne me bangkacne, yogo mi midacte. Ga nga ngic gocne yakumac yowa yago mibe ngagegaing, ngenge nale ngage-ngagesing ingucnehac ainingte Wapong milockegabac. Ailu senti na ingucnehac mi witicngebaningte migabac.”
30 Inguc mime ngictau Agripa nga Festus ailu Benaisi nga gocne ngiyeibong, yenge fangke 31 lelu mingagec ailu yanguc miibong, “Ngic yogo yedi homadaicte, me muc-macka ngiye-ngiyele yefe monic mi fikegac.”
32 Aime Agripadi Festus yanguc edowec, “Ngic yago ye ngictau Sisadi yowaine mimoctonale mi midecka ingucne, ga nalic lukecnoengka hikelu gadec.”

26:5: Filp 3:5-6

26:6: Sale 23:6; 28:20

26:9: Sale 8:3

*26:14: Dameng iwa yenge bulumakangineng oda kwelina locebanogale yasu yogodi kwelu igocebalu gaibong. Poldi Wapongte angac yogo yasu micineholec ingucne welu gawec.

26:18: Yes 42:16; Efs 2:2; Kol 1:13

26:23: Luk 24:44-47; 1Kor 15:20