25
Pol ye Sisadi yowaine ngagenale miwec
Festus ye Yudeya himong iwa hike sulumelu gawana bole molickelu bawec. Bame hadeng habackang motome Sesarea hegilelu Yerusalem fewec. Feme depec-baba ngic micne nga Yuda ngic sugucne yengi yela kwesilu Polle yowa mibong yegengkeme Sale 24:1 sanangne micnolu yanguc miibong, “Ga nonge baficnubalu yowa loengka hikeme Pol ye Yerusalem iwa kwesidaic.” Yenge yefewa sangke domalu Pol wehomaningte ngagelu inguc miibong. Sale 23:15
Edobong Festusdi yanguc edocebawec, “Pol ye Sesarea iwa muc-macka ngiyeme na yawa kpisicnemac ngiyelu hatacmac hefaliye hikedacte. Hikebe ngenge Pol yowawa lonogale milu ngengelacni ngic sugucne gocne yenge naholec haulu bikic monic bafuwawecka ingucne, yengi yele yowa yogo mifickedaing.”
Inguc milu hadeng 8 me 10 ngama ingucne Yerusalem iwa gacgu Sesarea hikewec. Hikelu mac saeme mimocto-mimocto macka fengiyelu yanguc miwec, “Ngenge Pol balu ofening!” Mime balu feibong. Balu febong Yerusalemkocni Yuda ngic yengi ye hewalingke domalu yowa gocne haicine monic-monic homacne kpolickelu sanangnehac milu domaibong. Ailu yenge yowa yogolec noine bafuwaningte kpungkeibong. Sale 24:5-6
Aime Poldi yowangineng ameine bafaliyelu fungine yanguc miwec, “Na Yuda ngic-ngigac yengele yefe-yowangineng me Ibu-mac me ngictau Sisa, yenge monic mi basowalecebaiba.”
Inguc mime Festus ye Yuda ngic-ngigac yengi kwele-madic ngagecnoningte Pol yanguc uwacnowec, “Ga Yerusalem iwa nalic felu iwa yowagone mimoctodacte, me?”
10 Inguc mime Poldi bafaliyelu yanguc edowec, “Mac yago domagabac, yago ngictau Sisa yele mimocto-mimoctole mac hocne, ilec nale yowa yagowahac mimoctonoga. Na Yuda ngic-ngigac aibaba sowacne monic mi aiyeleiba, yogo gageuc ngagegic. 11 Na bikicte umactowa monic bafuwadaba ingucne, wehomacnunogale miyengka na socne nalic mi sebicnagudaba. Aime yenge kwesacka kpolicnulu fungine migaing, yogolec monicti yengele molewa nalic mi locnudaicte. Ilec ailu Roma ngictau Sisadi yowane mimoctonale migabac.”
12 Inguc mime Festus yedi mole-baficfocine yengeholec mingagec ailu Pol yanguc edowec, “Ga ngictau Sisala hikenogale migicte yela hikedamec.”
Festusdi Polle siduc Agripa edowec
13 Hadeng gocne motome ngictau Agripa ye kwaine Benaisiholec Sesarea haulu Festus kwele-angacka nganiiboc. 14 Ailu yeke hadeng gocne yeholec ngiye-fac aiboc, Festusdi Polle yowa-siduc ngictau Agripa yanguc edowec, “Feliksdi ngic monic muc-macka lome hauwec ngiyegac. Sale 24:27 15 Aime Yerusalem iwa fesulumebe Yuda ngic-ngigac yengele depec-baba ngic micne nga damongfocngineng yenge kpaduckelu nala kwesilu ngic ye webong homanale edocnuibong. 16 Edocnubong nani yowa ameine yanguc bafaliyeiba, ‘Ngic monic fungine mikacka weboting aicno-aicnole yefe, yogo Roma ngic nongela monic mi fagac. Ngic yowaholec nga ngabaine yowawa lodaicte, yeke momoc fangkelu domaebocka yowa noine minoga.’
17 “Tumaneibong iwa inguc bafaliyebe, iwahac mac saeme na mimocto-mimoctole macka fengiyelu Pol bakwesiningte miiba. 18 Inguc milu Pol yowawa loibong, yengi yele aibaba sowacne monic mifickebong ngagedacte mibe yenge mi miibong. 19 Yengileng habunginengte yefe fagac, yogolec fungine sugu miibong. Milu ngic monic wacine Yesu, yele yanguc miibong, ‘Ye biyac homawec.’ Aime Poldi yanguc mime yegengkewec, ‘Ye gbolicne gagac.’ Ye inguc sugu miwec. 20 Aime na yowa yogo ngage-motonogale aibibiyelu yanguc uwacnoiba, ‘Nalic Yerusalem iwa felu gale yowa iwa mimoctonoga, me?’
21 “Edobe Pol ye ngictau Sisadi yowaine mimoctonale miwec. Inguc mime, Pol ye muc-macka wangec ngiyeme gacgu yefe monic bafuwalubac Roma ngictau Sisala lobe hikenale mimoctoiba.”
22 Festusdi inguc milu edome Agripadi miwec, “Naneuc ngic yeicne mickacni yowaine ngagenogale ainelegac.”
Inguc mime Festusdi miwec, “Saeme nalic ngagedamecte.”
Agripa nga Benaisi yeke Pol nganiiboc
23 Mac saeme Agripa nga Benaisi yeke ngakpi hibine madicne holelu tutumang macka feiboc. Aime hudu-baba ngic yengele damong sugucne nga mac yogolec ngic micne yenge momoc balaibecepalu feibong. Aime Festusdi mime Pol momoc balu feibong. 24 Balu febong Festusdi yanguc edocebawec, “Ngictau Agripa nga ngic-ngigacfocne yakumac naholec ngiyegaing, ngenge edocngebabe ngagening. Ngic yago domagac, yele ailu Yuda ngic-ngigac sasawa yawa nga Yerusalem iwa wacnulu hataenelelu yanguc miibong, ‘Ye nalic mi gadaicte.’ 25 Aime yeuctihac Roma ngictau Sisadi yowaine mimoctonale miwecte yela salebe hikedaicte. Nga nanibac ye homanale bikic monic mi bafuwaiba. 26 Ailu yowa noine basackelu ngictau Sisale hibi kwelengkenogale milu kwelengkedacte. Ilec ailu ngic yago ye ngengela nga ngictau Agripa gala lobe domame ngenge fungineine ngagelu noine bafuwabong hibi kwelengkelu lobe hikedaic. 27 Aime nani ngic monic muc-mackacni bikicinele hibi mi kwelengkelu Roma taonka moc salebe hike-hikele ngagebe nalic mi aigac.”

25:2: Sale 24:1

25:3: Sale 23:15

25:7: Sale 24:5-6

25:14: Sale 24:27