24
Pol yowawa loibong
Hadeng 5 motome depec-baba ngic yengele damong sugucne Ananaias, nga Yuda ngic-ngigac micnefocngineng gocne yenge Sesarea macka hauibong. Ailu Roma ngic yengele yefe-yowale ngage-ngage ngic monic wacine Tetulus, ye yengeholec hauwec. Haulu gawanala Polle yowa miningte fikecnoibong. Fikecnobong gawanadi Pol micnome weleme Tetulusdi yele yowa milu gawana yanguc edowec, “Gawananonggeng Feliks, ga madicne damongnubaengka kwele-mogungkolec gagabeleng. Ailu gale ngage-ngagele ailu gaganonggeng bafaliyeme madicne gabeng macsoc nongela woc-wiyac sasawa madickelu ofegac. Yogolec gale kwele-madic ngagecaigabeleng. Ailu yowa mibe bole-dameng wickedameckale, bawosaelu ngage-ngagesingnele yowa bangkacnemac sanangne edocgube kwele-efecka ngagedamec.
“Polle aibaba yanguc nganiibeng, ye mife-miwa ainolecaigac, yogo Yuda ngic-ngigac himongsoc gagabiyeng, yenge sasawa ngaba kosa bafuwayelecaigac. Ailu Nasaret habu monic yengele micne hocne gagac. Sale 17:6 Ye Ibu-mac yogo wonong holenogale aime baibeng. [Balu yefe-yowanonggeng iwa wiyac aicnonangte aiibeng. Sale 21:28-30 Aibeng hudu-baba ngic yengele damong Lisias, ye nga hudu-baba ngicfocine yenge momoc kwesiibong. Kwesilu dacineholec nongileng molewacni ewalicnubaibong. Ailu yele fungine miibong, ngic yogo yenge gala kwesilu fikeningte edocebawec.]* Hibi esecne Lukadi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne hewacine 6b-8a yogowa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Lukadi mi kwelengkewec mecne. Aime nonge yele yowa edocgugabeleng, yogo gageuc mi-uwac aicnolu yowawa logabeleng, yogolec fungine sasawa bafuwacnodamec.”
Yowa inguc mime Yuda ngic yenge bafickelu yowaine basanangkeibong.
Feliksle haicka yowa miwec
10 Aime gawana ye Poldi yowa minale moledihac sosoc aicnome yedi yowa bafaliyelu yanguc edowec, “Ga himong yagowa ngic-ngigac yengele mimocto-mimocto ngic hifa homacne gacaigic, yogo ngagesilu kwele-madicka mibe. 11 Na Yerusalem iwa Wapong afeenogale milu felu gabe hadeng 12 sugu aiwec, ga yowa yogo ngage-motonogale milu ngic uwayeleengka edocguning. 12 Na Ibu-mac kwelina ngic gocne yengeholec yowane fec-wac mi aiwec. Me kpakpaduc mac gocna me mac-sobengka wiyac gocne aibe kpaduckeningte monic mi aiiba. Me aibaba gocne monic aibe mi nganiibong. 13 Ngic yago yenge kpolicnulu fungine milu edocgugaing, yowa yogo noine monic nalic mi bafuwadaingte. 14 Ailu monic mifickegelebe ngagec. Yesule yefe yogo gocne yengi habu monic micaigaing, yogo balaibecaigabac. Yefe yogowa ngambofocnonggeng yengele Wapong, ye hocne afeelu kwelec kwecnocaigabac. Ailu Wapongte yefe-yowa nga siduc-mimi ngic yengi yowa milu kwelengkeibong, yogo ngagesingkecaigabac. 15 Ailu ngic yago yakumac kpolicnugaing, yenge nga na, nonge momoc wangec gagabeleng. I yangucte, Wapongti ngic-ngigac dondonne nga dondonne miyac, yenge homackacni bacebame gboliyelu fangkedaingte, yogolec dameng bangkalegac. Yoa 5:28-29 16 Inguc wangec galu Wapongte haicka nga ngic yengele haicka kwelenedi ngage-wosaec ainagube madicne aime ganogale bole sanangne balu gacaigabac.
17 “Na hifa gocne himong dalicka gacgu ngic alingfocne gocne waweweine kwele-madicka wiyac gocne yelenogale, nga Wapongte ibu lonogale Yerusalem taonka kwesiiba. 18 Aime gbagbacne galu aibaba gbagbacne ailu Ibu-macka felu ibu nga wiyac gocne lolu gabe bafuwacnuibong. Iwa ngic-habu sugucne me hendolongkolec mi gaiba. Sale 21:12-28 19 Asia prowinswacni Yuda ngic-ngigac gocne, yengi sugu hendolong sugucne inguc aiibong. Yengi hocne bikickolec wiyac monic balu gagabac milu gala kwesilu nale yowa edocgudabong. 20 Me ngic yago domagaing, na Tutumangtowawa domabe nale sowacne monic bafuwaibongka, mifickening. 21 Na hewacnginang domalu yowa moniyang sugu yanguc aukwelu miiba, ‘Homackacni gboliyelu fangke-fangke yogo fagac.’ Yowa yogolec yakumac gale haicka bacnulu kwesi yowawa locnugabiyeng.” Sale 23:6
22 Aime gawana Feliks ye Yesule yefele siduc ngageyackegacte welockelu yanguc sugu edocebawec, “Hudu-baba ngic yengele damong sugucne Lisiasdi Yerusalemkocni wame yowangineng mimoctodacte.” Inguc milu yowangineng fanale milu salecebawec. Sale 23:26 23 Ailu ye hudu-baba ngic yengele damong yanguc edolu miwec, “Ngenge Pol damongkebong lolickedaic. Aime agofocine yenge nalic kwesilu ngani-bafic aicnodaing.”
Pol hifa yaeckang muc-macka ngiyewec
24 Hadeng gocne gacgu Feliks yeicne nga ngigacine, wacine Drusila, ye Yuda ngigac, yeke momochac kwesiiboc. Kwesilu Feliksdi Pol micnome ofelu Kristo Yesule ngage-ngagesingte fungine edocepame ngageiboc. 25 Ngageebocka yanguc edocepawec, “Aibaba dondonne balaibenoga. Ailu kwele nga soc madicne damongkenoga. Ailu mimocto-mimoctole dameng welegac.”
Inguc mime Feliks hangockeme Pol yanguc edolu salewec, “Nalic ga hikec, gacgu dameng monicka sawaine monic fikeneleme hatacmac wacgube kwesidamec.” 26 Gawana ye hikelu yanguc ngagesiwec, “Pol muc-mackacni hegilebe wanale moneng gocne nelena.” Ye ngage-ungngine inguc fawecte damengsoc wackeme yeholec yowa mingagec ailu gaiboc.
27 Gaebocka hifa yaeckang motome, kiya monic wacine Pokius Festus, yedi kwesilu gawana Feliksle mac balu bole bawec. Aime Feliks ye Yuda ngic-ngigac kwele-madic ngagecnoningte Pol muc-macka ngiyeme hegilelu hikewec.

24:5: Sale 17:6

24:6: Sale 21:28-30

*24:8: Hibi esecne Lukadi kwelengkewec, yogo nganilu iwacni kwelengkebong kwelengkebong ofewec, yengelacni gocne hewacine 6b-8a yogowa mi fagac. Ngic-ngigac yenge hibi kwelengkeicne yogo wosaelu nganibong Lukadi mi kwelengkewec mecne.

24:15: Yoa 5:28-29

24:18: Sale 21:12-28

24:21: Sale 23:6

24:22: Sale 23:26