2
Esecne sowacneholec gaibeng
Ngenge esecne Wapongte yefe ewalilu bikickolec galu homaicne ailu, Kol 1:21; 2:13 himongte gagawa nga aleng yengele ngictau tapiliineholec balaibeibong. Ailu yakumac yowa wewe ngic gagaing, yengele ngictau yogolec bole balu gagaing. Kol 3:7; Tit 3:3 Ngenge nga nonge momochac nongileng esecne yengele alingka galu socnonggengte gagale angac nga ngage-ngage sasawa balaibelu gaibeng. Aime nongileng yenge ingucne Wapongte aalicti feinonggang fewec. Kol 3:6
Wapongti bagboliyecnubalu ngage-ngagesingka locnubawec
4-5 Nongileng Wapongte yefe ewalilu gabeng asunonggeng homaicne gaibeng. Aime Wapongti sifu kwele-sowac sugucnehac ainolelu kwele-angactowa ngagenolewecte nongileng momoc Kristoholec bacnubalu bagboliyecnubawec. Aime Wapongti kwele-madic aingelewec, yogodi bikicte ameine bame wasecne aidaingte. Rom 6:13 6-7 Ye Kristo Yesule madicnele ailu kwele-madic ailu yeholec taocnubawec. Yogolec dameng lobewa fikeme baba-madictowaine mime yegengkenale Kristo Yesuholec bagboliyecnubalu honocmengka locnubawec. Kol 2:12 I yangucte, ngenge Yesu ngagesingkeibongte yedi kwele-madic aingelewec, yogodi bikicte ameine bame wasecne aiibong. Aime Wapong ye ngageboc mi ailu ngage-ngagesingngineng yogo ngelewec, yogo ngengelacni miyac. Wasecne aiibong, yogo ngengileng aibabale miyac. Ilec monicti yeicne ngageme wiyac feicne mi aidaic. 1Kor 1:29-31; 2Tim 1:9 10 Nongileng Wapongte mole-hibi ailu Kristo Yesuholec wetackelu gabeng, Wapongti aibaba madicne esecnehac alingkelu milockenolewec. Ailu yedi aibaba yogo balaibelu ganangte bacnubawec. Tit 2:14
Yesule emewa wetackelu ganoga
11 Ilec ngenge wiyac yago ngagebong fadaic. Ngenge esecne Israel yengele alingkacni miyac galu himong-socte alingka gaibong. Inguc gaebongka, Israel ngic yengi soc tofangineng helockeibongte ngengele yanguc miibong, “Ngenge soc tofangineng mi helockeicne ailu Wapongte alingkacni miyac.” Soc tofaine heloc-heloc yogo ngicti socka moc aiicne. 12 Dameng iwa ngenge Kristo mikac galu Israel ngic yengele alingka taockenogale kpatalangelebong gaibong. Aime Wapongti mimipang sanangnele yowa hefelu Israel ngic-ngigac weduyelewec, yogolec lobeina gaibong. Ngenge himong yagowa Wapong mikac gaibong, aime gaga madicne monic fikengeledaicte, yogo mi ngagelu wangec gaibong. Kol 1:21; Rom 9:4 13 Ngenge esecne inguc dalicka gaibong. Ailu yanguctihac Kristo Yesuholec kpatulelu gagabiyeng. Aime Kristole sacti sotiyeme Wapongte emewa kwesilu gagabiyeng. Kol 1:20
Yesudi ngaba baickeme aling moniyang sugu aiibeng
14 Kristo ye yeuctihac kwele-moniyang ainolewec. Nonge Israel ngic-ngigac nga ngenge Israel alingkacni miyac, hewacnonggang ngabadi aka fawec, yogo yedi heuckelu baickeme miyac aiwec. Ailu ye yeicneholec kpatulecnubame habu moniyang aiibeng. 1Kor 12:13 15 Yesudi himong-socine homacka lowec, yogodi Wapongte yefe-yowale kwelina ung-yowa fagac, yogo noine mikac aiwec. Inguc aime ngenge nga nonge momochac ngic gbolicne moniyang fikebeng kwele-moniyang fikewec. Kol 2:14 16 Ye habu yaeckang ngabaholec siyeckelu gaebengka malicpongka homalu domawec, yogodi nongileng kpatulecnubame ngaba miyac aime soc moniyang aiibeng. Aibeng Wapongta kpatulecnubalu locnubame yeholec kwele-moniyang aiibeng. Sek 9:10; Kol 1:20,22 17 Yedi kwesilu ngenge dalicka nga nonge bangkacka momochac emeina ganangte kwele-moniyangte yowa madicne mime yegengkenoleme ngageibeng. Yes 57:19 18  Asu moniyangti bacnubame ngenge nga nonge kpatulelu Mamacte emewa nalic hikelu domanoga.
Wapongte mac
19 Ilec dameng yanguctihac Israel yengele alingkacni miyac, ngenge kwilic mi gagaing. Ngenge ngic-ngigac Wapongte bingec yengeholec kpatulelu mac fileine aiibong. Ailu yanguctihac Wapongte alingfocine gagaing. Efs 3:6 20 Ngenge nongeholec Wapongte mac bacngebaicne. Kristo Yesu yeuctihac posa-bosing sanangne aigac. Aime salecebaicne nga Wapongte siduc-mimi ngic yenge mac yogo bosing ingucne kwesingkelu Yesuholec domagaing. 1Kor 3:11 21 Yele ailu nongileng sasawadi yele feiwa mac yogo taockeme taoc felu Sugucnele ibu-mac gbagbacne fikelu sugulegabeleng. 1Kor 3:16 22 Ngenge inguchac yela basugulecngebalu taocngebame ngenge Wapongte mac fikebong Asudi kwelenginang gagac. 1Pi 2:5

2:1: Kol 1:21; 2:13

2:2: Kol 3:7; Tit 3:3

2:3: Kol 3:6

2:4-5: Rom 6:13

2:6-7: Kol 2:12

2:9: 1Kor 1:29-31; 2Tim 1:9

2:10: Tit 2:14

2:12: Kol 1:21; Rom 9:4

2:13: Kol 1:20

2:14: 1Kor 12:13

2:15: Kol 2:14

2:16: Sek 9:10; Kol 1:20,22

2:17: Yes 57:19

2:19: Efs 3:6

2:20: 1Kor 3:11

2:21: 1Kor 3:16

2:22: 1Pi 2:5