Poldi
Efesas
Habu Yengele Hibi Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Pol ye Yesule siduc mac nga taon fagacsoc minogale mac lolickelu gawec. Efesas yogo taon sugucne monic Asia prowins iwa fagac. Ye alecine yaeckang Efesas iwa hikewec. Hikelu dameng bangkacnemac galu Yesule yowa weduyelewec (Salecebaicne 18:19-21). Iwacni Yerusalem hatac hikewec. Gacgu alecine habackang aime Efesas taonka hatac hikelu hifa habackang iwa galu weduyelewec (Salecebaicne 19-20). Galu iwacni hefaliyelu Yerusalem kwesiwec. Yerusalem game Roma ngic yengi muc-macka loibong. Dameng iwa Roma gamang yenge Roma taon nga Israel himong fagaingsoc damongebawec. Ye Roma bahikebong iwa muc-macka ngiyewec (Salecebaicne 21, 28). Muc-macka ngiyelu hibi yago kwelengkelu Tikikus lacnome bahikelu Yesule habu Efesas iwa gaibong yenge yelewec.
Pol ye Israel alingkacni. Israel ngic-ngigac yenge Abraham madecine Aisak, yele fikesaweckacni. Yenge Wapongte yefe-yowa balaibelu gaibong. Efesas ngic-ngigac homacne yenge Israel yengele alingkacni miyac.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–2 Mimi-madic yowa
1:3—3:21 Wapongti wacnubame Kristo ngagesingkebeng habu moniyang kpaducnubame Yesule habu gbagbacne gagabeleng
4:1–6:9 Gaga gbolicnele aibaba balaibelu ganoga
6:10–20 Nongileng Kristole tapiliwa sowacne ewalidabelengte
6:21–24 Poldi wenac-madic nga kwele-madic yowa kwelengkelu edocnubawec
1
Mimi-madic yowa
Na Pol, Wapongti bawosaecnume Kristo Yesule salecebaicne aigabac. Ngic-ngigac Wapongte bingec Efesas taonka Kristo Yesu ngagesingkecaigaing, ngengele hibi yago longelegabac. Sale 18:19-21; 19:1 Mamacnonggeng Wapong nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo, yekele kwele-madic nga kwele-mogungtowadi ngengela fadaic.
Kristole kwelele wiyac madicne sasawa nolewec
Wapong ye Sugucnenonggeng Yesu Kristo yele Mamac, ye mimitengineholec. Ye aling gbagbacne nongileng Kristoholec wetackelu ganangte ailu yedi kwele-ilucte mimi-madic sawawa fayackegac, yogo sasawa nolewec. Efs 2:6 Mimi-madic yogo yanguc, ye hocne biyachacbenang molickelu himong nga sawa yeke mi fikeebocka, yele haicka gbagbacne nga sowacne mikac ganangte Kristole ailu bawosaecnubawec. Yoa 15:16 Ailu yeicne adu-madecfocine bacnubanale ye angacine nga ngage-ngageine balaibelu Yesu Kristole ailu esecnehac ngage-motocnubawec. Yoa 1:12 Ailu ye angac Madecine nga yeicne wac feicnele ailu kwele-madic ainolewec. Ilec nongileng ye mitengkegabeleng.
Yesule sacti suwecnubawec
Wapongte kwele-madic yogo wakelu fagacte Kristole sacti fuli bacnubalu bikicte muckacni lukecnubalu bikicnonggeng hegilewec. Efs 2:7; Kol 1:14 Ilec ngage-ngage-motoc nga ngage-ngage noine sasawa yogo momochac homacnebenang bamadickenolewec. Wapongte kwelewa ngage-ngage angacine sangke-sangke fagac, yogo Kristole ailu mipangkelu yanguc mime yegengkenolewec, Rom 16:25 10 “Na Kristo salebe himongka walu wiyac sasawa himongka nga honocmengka fagaing, yogo kpatulecebalu yogo damongebadaicte. Ailu ngage-ngage bole balu alingkeiba ailu damengtowaine ngageiba, iwa noine fikedaicte.” Kol 1:16,20
11 Wapong ye esecnehac ngage-ngageine alingkelu ngagesilu ngage-motowecte Kristole ailu ngage-wosaec ainolelu bacnubawec. Ye wiyac sasawa kweleina alingkelu ngageme fawec, yogo noine inguc fikenale aiwec. Rom 8:28-29 12 Ilec Israel ngic-ngigac nongilengti molickelu Kristo ngagesingkelu wangec gagabeleng. Aime Wapongte wac feicnedi hikelu game mitengkelu afeedabelengte. 13 Israel yengele alingkacni miyac, ngenge inguchac yowa noine ngagebong bikicte ameine bame wasecne ainingte Yesule Siduc Madicne balu ngagesingkeibong. Ngagesingkebong ngenge yele ainingte ailu Tili Asu ngelenale miwec, ye yogo kwelenginang lolu mipangkelu ngelewec. 14 Mole-damocnonggeng fagac, yogo nongileng noledaicte. Mole-damocte mimipangine yogo Tili Asu nolewec. Yogo balu gadabelengtewa, Wapongti bikicte muckacni lukecnubalu bacnubadaicte. Ilec Wapongte wac feicne mitengkegabeleng. 2Kor 1:22
Siduc Madicnedi sawelu fanoledaic
15 Aime ngenge Sugucne Yesu ngagesingkecaigaing. Ailu ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yenge kweledi angac ngageyelebong yowa-siduc yogo ngageiba. 16 Ilec ailu damengsoc ngengele ngagesilu Sugucne milockelu kwele-madic edocaigabac. 17 Milu yanguc milockecaigabac, Sugucnenonggeng Yesu Kristo yele Wapong, ye wac feicnetowaholecti Mamac gagac. Ailu ye ngage-ngage-motoc nga wiyac sangke-sangke fagac yogo bame fikelu yegengkenale Asu ngeleme, Wapong kweledi bucbuchac ngagedaingte. Kol 1:9 18 Aime yedi kwelenginang angoleme wiyac honocmengka ngengele wangec fagac, yogo ngage-motodaingte. Wapongti ngenge yogo baningte wacngebawec. Wiyac yogo tapili nga wac feicneholecti wakeyackeicne fagac. Ye ngic-ngigacfocine Wapongte bingec mole-damocine yogo ngelenale lowec fagac. 19 Ailu ngage-ngagesingkolec, nongileng yele tapilitowa feicnedi bole balu gagac, yogolec fungine inguchac ngage-motodabelengte. Kol 1:11
20 Aime yeicne tapiliine feicne, yogodi Kristola bole bame homackacni gboliye fangkelu sawawa feme foleinapec lowec ngiyegac. Mige 110:1; 2Kor 13:4; Kol 2:12; 1:16; 2:10 21 Ailu sawa hewacka damong nga aling bole-yowa tapilinginengkolec ailu tapili haicine monic-monic nga sugucne-aling gocne gagaing, ailu wac sasawa wackecaigaing. Yogo yengele feicnetowangineng lowec ngiyegac, yogo dameng yagolec sugu miyac, yogo inguc fafeginowagac. 22 Inguc ailu Yesule habu baficebanale Wapongti wiyac sasawa yele bagewa kpaducebawec. Kpaducebame hodocngineng ailu wiyac sasawa yogolec sugucnengineng aiwec gagac. Mige 8:6 23 Aime habu yenge Kristole noi-hewacine nga hige-moleine aibong, yedi habu nga wiyac sasawa bafuwayelelu bame wakeyelegac. Efs 4:10,15; Rom 12:5; Kol 1:18

1:1: Sale 18:19-21; 19:1

1:3: Efs 2:6

1:4: Yoa 15:16

1:5: Yoa 1:12

1:7: Efs 2:7; Kol 1:14

1:9: Rom 16:25

1:10: Kol 1:16,20

1:11: Rom 8:28-29

1:14: 2Kor 1:22

1:17: Kol 1:9

1:19: Kol 1:11

1:20: Mige 110:1; 2Kor 13:4; Kol 2:12; 1:16; 2:10

1:22: Mige 8:6

1:23: Efs 4:10,15; Rom 12:5; Kol 1:18