4
Yesu noi-hewacine nongileng kwele-moniyang ganang
Ilec na Sugucnele ailu muc-mac ngicti yowa sanangne milu yanguc edocngebabe, ye gaga silicine monicka wacngebawec, yogolec silicka gadabiyeng. Kol 1:10 Gaga yogolec silicine yanguc, ngenge bawacnagulu ulucne galu ngic-ngigac yengele mi takicngebadaic. Ailu kwele-madicka wangec galu kwele-angacka baficnagulu gadabiyeng. Kol 3:12-13 Aime kwele-mogungti muc ingucne dodocngebame Asule kwele-moniyang aiibong. Aime ngenge yogo helockedaingkale, sanangke-benangkelu gadabiyeng. Kol 3:14-15 Noi-hewacine* Yesule habu yenge noi-hewacine ingucne aigaing. Efesas 1:23 iwa inguc miwec. nongileng moniyang. Nga Asu ye moniyang. Ingucnehac Wapongti wacngebame wiyac madicne silicine moniyang fikengelenale wangec gagaing. Sugucne ye moniyang. Nga ngage-ngagesing yogo moniyang. Ailu misa-lowac yogo moniyang. Wapong moniyang, ye Mamac walecnonggeng moniyang ailu feicnetowanonggeng. Ailu ye ngic-ngigac sasawa hewacnonggang nga kwelenonggang gagac. 1Kor 12:6
Aime Kristo yeuctihac baba-madictowaine, yogo heuckelu kwele-madicte wiyac filesoc filesoc nolewec, yogo balu gagabeleng. Rom 12:3,6 Ilec ailu yowa monic yanguc kwelengkeicne fagac,
“Ye wilinibenang felu bikicte mucti hefecebaicne yogo bacebame yeicne alingka hikeibong. Aime ye ngic-ngigac kwele-madicka wiyacine yelewec.” (Mige 68:18)
Ye wilini fewec. Yogo moc mi miicne, ye molickelu himongka waweckacni fewec. Yoa 3:13 10 Ngic wawec, ye mac sasawa yeuctihac sawelu ganogale hefaliyelu honocmengka fewec. 11 Ailu ye hocne bole yanguc nolewec. Gocne yenge salecebaicne aidaingte. Nga gocne yenge Wapongte siduc-mimi ngic aidaingte. Nga gocne yenge Siduc Madicne milu edocebadaingte. Salecebaicne yenge Kristole bole-yowa babong salecebame hikeibong. Wapong ye siduc-mimi ngic yengela yowa yeleme ngic-ngigac milu edocebaibong. Nga gocne yenge Siduc Madicne mibong yegengkeme ngic-ngigac kwelenginang holeme kwele-hefaliyec aiibong. Nga gocne yenge Yesule habu yengele damong nga wewedu aidaingte, bole filesoc inguc nolewec. 1Kor 12:28 12 Ngic-ngigac Wapongte bingec nongileng baficnagunogale bole balu Kristole hige-moleine nga noi-hewacine basugulebeng sanangkenale bole yogo nolewec. 13 Noleme Wapong madecinele fungine ngagesingkenangte kwele-moniyang ailu gadabelengte. Ailu sugule-sanangkelu Kristo ingucne aidabelengte.
14 Ilec ailu nongileng kogoc gaga hatacmac mi gadabeleng, miyac. Kogoc yenge yanguc aicaigaing, kwesac-ngic yengi kwesac-yowawa yefe lilolu socka lolole-yowa haicine monic-monic weduyelebong lekwe wele-kwe aicaigaing. Kol 1:28 15 Aime nongileng kwele-angacka damongnagulu yowa noine midabeleng. Inguc aibeng aibabanonggeng sasawa Kristo ingucne fikeme sugulebeng hodocnonggeng Kristoholec wetackelu noine badabelengte. Kol 1:18; 2:19 16 Ye kwelenonggang filesoc filesoc babeng, hige-mole nga wiyac sasawa taockeme domalu noi-hewacine moniyang fikelu suguledabelengte. Yogo kweledi angac ngagenagubeng aibabanonggang fikedaicte.
Kwele-iluc gbolicne
17 Na Sugucnele haicka sawang-yowa milu edocngebabe ngagening, ngenge, Israel yengele alingkacni miyac, yenge ingucne hatacmac mi gadabiyeng. Yenge ngage-ngagengineng sifuweme gagaing. 1Pi 1:14; Rom 1:21 18 Ailu yenge ngage-ngage-motocngineng mi fagacte kundung kwelina kwele-sanang sowacneholec gagaing. Galu Wapongte gaga mi gabong ngage-ngagenginengtihac aka ingucne domame gagaing. 19 Yenge aibaba madicne lobe holecnolu game mikac selo-boic aibaba nga gaga kosaine balaibelu kwelengineng wonongkolec taockeme taoc gacaigaing.
20 Aime ngenge gaga ingucne galu Kristole yefe monic mi ngagegaing, miyac. 21  Yesule yowa noine ngagelu wedungeleibong, yogo ngagegaing. 22 Yanguc wedungeleibong, ngani-angacngineng sowacnedi soc-kwelengineng esecne basowalewec. Ngenge aibaba ingucne esecne balaibelu gaibong, yogo hegiledaing. Rom 8:13; Kol 3:9 23 Wapongti kwele ngage-ngagengineng bagboliyengeledaic. Rom 12:2 24 Ailu soc-kwelengineng gbolicne bafuwangeleme Wapong yeicne ingucne noine dondonne nga gbagbacnebenang gagaing, ngenge ngakpi ingucne yogo holebong haudaic. Fike 1:26; Kol 3:10
Aibaba madicne aidabeleng
25 Ilec ailu nongileng soc moniyangte donge-hedec nga hige-moleine galu baficebalu ganangte, ngenge sasawa aibaba kwesacine hegiledabiyeng.
“Ailu yowa noine ngic-ngigac emewa gagaing, yengeholec mingagec ailu gadabiyeng.” Kol 3:8-9 (Sek 8:16)
26 “Ngenge kwelenginang aalic ngagedaingte, dameng iwa bikic mi bafuwadabiyeng.” (Mige 4:4)
Ailu ngenge aalic ngagelu gabong wenac-dongeine mi haudaic. Yak 1:19-20 27 Ngenge Aleng Sugucnengineng mac mi locnodaing. 28 Hise-baba ngic ye hise hegilelu moleinedi bole balu boleinele nosing madicne bafuwalu ngic gocne soctepecka waweweine gagaing baficebadaic.
29 Ngenge micnginangkocni yowa sowacne monic mi ofedaic, miyac. Yowa madicne micnginangkocni ofeme ngic-ngigac yenge yowangineng ngagelu umacnginengsoc baficebame sugulelu sanangkeningte basanangebadabiyeng. Kol 4:6 30 Wapongti bikicte muckacni lukecngebanale dameng lowec, iwa domaningte mimipangine Tili Asu longelewec. Ilec ngenge Wapongte Tili Asu kwele-umac mi lacnodaing. Yes 63:10; 1Tim 5:19; Efs 1:13-14 31 Hewacnginang kwele-hobec mi ngagedaing. Ailu ngenge aibaba dacineholec nga aalic hegiledaing. Ailu ngenge misulec-yowa nga lobe-yowa mi aidaing. Ngenge agofocngineng sipilicebanogale ngage-ngage ingucne sasawa hegileyackedaing. Kol 3:8 32 Ngenge aibaba madicne ainagulu kwele-sowac ngagelu baficnagulu gadaing. Wapongti Kristole ailu bikicngineng hegilewec, ingucnehac ngenge ngengileng sowacnengineng hegiledabiyeng. Mat 6:14; 18:22-35; Kol 3:12-13

4:1: Kol 1:10

4:2: Kol 3:12-13

4:3: Kol 3:14-15

*4:4: Yesule habu yenge noi-hewacine ingucne aigaing. Efesas 1:23 iwa inguc miwec.

4:6: 1Kor 12:6

4:7: Rom 12:3,6

4:9: Yoa 3:13

4:11: Salecebaicne yenge Kristole bole-yowa babong salecebame hikeibong. Wapong ye siduc-mimi ngic yengela yowa yeleme ngic-ngigac milu edocebaibong. Nga gocne yenge Siduc Madicne mibong yegengkeme ngic-ngigac kwelenginang holeme kwele-hefaliyec aiibong.

4:11: 1Kor 12:28

4:14: Kol 1:28

4:15: Kol 1:18; 2:19

4:17: 1Pi 1:14; Rom 1:21

4:22: Rom 8:13; Kol 3:9

4:23: Rom 12:2

4:24: Fike 1:26; Kol 3:10

4:25: Kol 3:8-9

4:26: Yak 1:19-20

4:29: Kol 4:6

4:30: Yes 63:10; 1Tim 5:19; Efs 1:13-14

4:31: Kol 3:8

4:32: Mat 6:14; 18:22-35; Kol 3:12-13