3
Poldi yowa sangkeicne mime yegengkewec
Ilec ailu na Poldi hocne ngengele ailu Israel yengele alingkacni miyac, ngengela Kristo Yesule bole babe muc-macka locnubong ngiyegabac. Filp 1:7,13
Ngenge nale fungine biyac ngagegaing. Wapongti kwele-madicine ngengela balu hikenogale bole-yowa milu nelewec. Kol 1:25 Nelelu ngage-ngage sangkeicne dondonne edocnume yegengkewec, yowa yogo hocne bangkacne kwelengkegabac. Efs 1:9-10; Kol 1:26 Kristole yowa sangkeicnele fungine biyac ngageiba, yogo wafelu ngage-motodaingte. Yowa sangkeicne yogo Asudi salecebaicne nga siduc-mimi ngicfocine Wapongte bingec gagaing, yengela mime yegengkewec. Esecne ngic gaofeibong, yengela ingucne monic mi miwec. Yowa sangkeicne yogo yanguc, Israel ngic nongileng Kristo Yesuholec wetackelu gagabeleng. Ailu Wapongti biyachac nongilengte ailu yowa mipangkewec. Israel yengele alingkacni miyac nga nongileng mole-damoc yogo momochac banangte Siduc Madicne yogodi milu edocebame soc moniyang aigabeleng. Yowa sangkeicne yogo mibe yegengkegac. Efs 2:13,16-19 Na Siduc Madicne yogolec mole-bafic ngic ganogale Wapongti ngageboc mikac bole nga pasi damuineholec ailu kwele-madicine nelewec, yogo yeicne tapiliwa nelewec. Kol 1:25
Wapongti kwele-madic aineleme Kristole wiyac madicnebenang fafa-sanang fagac, yogolec siducine Israel yengele alingkacni miyac, yengela mibe yegengkenale bole yogo naneicne milu nelewec. Na ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yengelacni waweweinemac, aime yedi sifu inguc ainelewec. 1Kor 15:9-10 Aime yowa sangkeicne mibe yegengkenale yowa yanguc milu nelewec. Wapongti wiyac sasawa mime fikeibong, ye ngage-ngage sangkeicne yeicne kweleina esecnehac fungkelu ngagelu gawec. 10-11 Ye Wapongte ngage-ngagetowa yogolec fungine yogo esecnehac Kristo Yesu Sugucnenonggeng yela alingkewecte, yakumac yogo noine aigac. Yesule habu yengi Wapongte ngage-ngage-motoc mibong yegengkeme, bole-yowa tapiliholec haicine monic-monic nga sawawa Sugucnele aling gagaing, yenge yogo ngage-motodaingte. 12 Aime Kristodi yefe bafuwanoleme ye ngagesingkelu hangoc nga kwele-yaec mikac Wapongte emewa nalic fikelu gadabelengte. Yoa 14:6; Rom 5:2 13 Ilec yanguc edocngebabe ngagening, na ngengele ailu doicka gagabac, ilec ngenge kwelengineng mi wadaic, miyac. Na inguc aibe ngenge wac feicne badaingte.
Efesas ngic yengele milockewec
14 Ilec ailu Mamacnonggeng ketadi holecnolu milockegabac. 15 Yedi habufocine sasawa himongka nga honocmengka gagaing, nongileng momochac gaga noleme gagabeleng. Ngengele ngagelu yela yanguc milockegabac,
16 Wapong, ga tapili nga wacgone feicnedi Asugonele tapili yogodi baficebaengka kwele-ilucnginengti sanangkedaic. 17 Aime yenge Kristo ngagesingkebong Kristodi yengele kwelewa gadaic. Ailu kwele-angacka gaga-sanangne ganingte basanangebadamec. Yoa 14:23; Kol 1:23; 2:7 18 Inguc aiyengka yenge ngic-ngigac sasawa gbagbacne gagaing, yengeholec Kristole kwele-angacine fungine yogo wileng fegac, nga ediwa hikeyackegac, ailu neboc nga nebocka hikeyackegac, ailu dumengka hauyackegac, yogolec efeckelu ngage-motodaing. 19 Ailu Kristo ye kweleinedi nongileng angackecaigac, yogo ngic ngage-ngage sasawa ewaliyackelu fagac, yogo inguchac ngageningte milocgugabac. Inguc aiyengka Wapong gala kwelele nosing wakeyackeicne, ingucnehac wakeyelena.
Kwele-madic yowa
20 Wapong tapilitowainedi nongilang bole balu gagac, ye hocne bole haicine monic-monic feicnebenang banogale tapili facnogac. Ailu yele boledi mimilocnonggeng, nga ngage-ngagenonggeng homacnehac ewaliyackegac, ailu yogo moto-motoine mikac. 21 Kristo Yesu nga habufocine yengele hewacka Wapongte wac feicne moto-motoine mikac fafegidaic, yogo foinac.

3:1: Filp 1:7,13

3:2: Kol 1:25

3:3: Efs 1:9-10; Kol 1:26

3:6: Efs 2:13,16-19

3:7: Kol 1:25

3:8: 1Kor 15:9-10

3:12: Yoa 14:6; Rom 5:2

3:17: Yoa 14:23; Kol 1:23; 2:7