2
Ngic-ngigac yengele yowa
Aime gageicne Wapongte yowa madicne nga dondonne fagac, yogo balaibelu weduyeledamec. I yangucte, mamac yenge mogungne galu damongnagulu aibabanginengti alang-baba ailu gadabiyeng. Ailu yenge ngage-ngagesingngineng damongkelu ngic-ngigac yengele kwelenginengti angac ngageyelelu tatakic mikac sanangne gadabiyeng.
Aime nenggac yenge inguchac ngic-ngigac Wapongte ngage-ngage balaibecaigaing, yengele silic ingucne aibabanginengte alingka gadabiyeng. Ailu yenge ngic-ngigac gocne kwesac-yowa mi edocebadabiyeng. Ailu waing misa bocyac nolu, yogolec umacka mi gadabiyeng. Wiyac madicne fagac, yenge yogo ngic-ngigac weduyeledabiyeng. Aibaba ingucne yogo weduyeledamec. 1Tim 3:11 Ilec nenggac yengi ngigac-adu ngawefocnginengkolec yenge yanguc weduyeledabiyeng. Yenge ngawefocngineng nga adu-madecfocngineng yenge kwelenginengti angac ngageyelelu damongnagulu gbagbacne gadabiyeng. Ailu yenge mac-bolengineng balu madicne galu ngawefocngineng yengele yowa ngagedabiyeng. Inguc aibong monicti Wapongte yowa nalic mi milu suledaicte. Efs 5:22
Ga soc-gboli ngic inguchac damongnaguningte ngage-ngagengineng kwefangkelu edocebadamec. Ailu wiyac sasawa yogowa, gageuc galu aibabagone silicine madicne aiyengka balaibecgudabiyeng. Ga wewedu-yowagone yogo alang-babaineholec ailu yowa noineholec weduyelenong. 1Tim 4:12 Aime ngabafocgone yenge gale yowa sowacne monic nalic mi miningte ailu gameebanale, ngic-ngigac yowa noine babaficineholec edocebalu gadamec. Nongele yowa kwekwe ingucne nalic mi aidaingte. 1Pi 2:15
Kwelec kwekwe ngic
Kwelec kwekwe ngic-ngigac sugucnefocngineng yengeholec gagaing, yenge sugucnefocngineng yengele yowa sasawa balaibedabiyeng. I yangucte, sugucnefocngineng yengi ngageyelebong madickenale bolengineng balu sugucnefocngineng yengele yowa ameine mi bafaliyedaing. 1Tim 6:1 10 Yenge sugucnefocngineng yengelacni wiyac monic hise mi badaing, miyac. Yenge bole sasawa bagacgu yowa balaibe-balaibele ngic-ngigac madicne aidaing. Ga inguc weduyeledamec. Ailu yenge aibaba ingucne aibong, Wapongti bikicte ameine Asa bacnubawec, yele wewedu-yowa yogo ngic-ngigac yenge yowa madicneineholec ngagedaingte.
Kristole wangec gagabeleng
11 I yangucte, Wapongte kwele-madicti ngic-ngigac sasawa yengela fikelu yegengkeme bikickacni wasecne ainingte kwele-madic bafuwayelewec. 12-13  Yesu Kristo, ye Wapong feicnetowa nga Asa-baba ngicnonggeng, yedi tapili nga hibi-angocka kwesilu fikelu yegengkedaicte. Ilec ailu wangec galu kwele-angacka gagabeleng. Inguc gaebengka Wapongte kwele-madicti yefe wedunoleme yanguctihac himongtowa yagolec aibaba nga angac lobe holecnodabeleng. Inguc ailu gaganonggeng damongnagulu yefe dondonne balaibelu Wapong alang bacnolu gadabeleng. 1Yoa 2:16 14 Aime Yesu Kristodi yefe-yowa wewele muckacni lukecnubanale, yeuctihac ngabafocine yengele molewa lonaguwec. Ailu suwecnubame nongileng yeicne ngic-ngigac ailu bole madicne mamang hidulu banangte aibaba yogo ainolewec. Gal 1:4; Wah 19:5; Yef 4:20; 7:6; Esek 37:23; 1Pi 2:9
15 Ga yowane yogo balu kwelengineng kwefangkelu ngelengkelu edocebadamec. Ga yowa sasawa yogo tapili geleicne, yogolec silicina edocebadamec. Aime monicti gale ngageme wawaine mi aidaic. 1Tim 4:12

2:3: 1Tim 3:11

2:5: Efs 5:22

2:7: 1Tim 4:12

2:8: 1Pi 2:15

2:9: 1Tim 6:1

2:12-13: 1Yoa 2:16

2:14: Gal 1:4; Wah 19:5; Yef 4:20; 7:6; Esek 37:23; 1Pi 2:9

2:15: 1Tim 4:12