2
Adu-madecfocne, ngenge bikic mi baningte hibi yago kwelengkegabac. Aime monicti bikic bafuwadaictewa, nongileng ngic-hewacnonggeng monic gagac, yogo Yesu Kristo. Ye ngic dondonnedi Mamacte dongewa pasi dondonne bacaigac. Hib 9:24 Ye nongileng bikicte ailu yeuctihac bikicte ameine badu-badule fuli biyachac bawec. Ailu nongileng sugu miyac, himongtowa yagolec ngic-ngigac sasawa, yengele momochac bawec. Yoa 1:29; Kol 1:20; 1Yoa 4:10
Aime nongileng Wapongte ung-yowa fagaing yogo balaibegabelengka, ye ngage-motolu gagabeleng, inguc ngagegabeleng. Monic ye Wapong ngagegabac milu yele ung-yowa mi balaibecaigac, ye kwesac-ngic ailu yele kwelewa yowa noine monic mi fagac. Aime monic ye Wapongte yowa ngagelu balaibedaicte, ye kwele ngage-ngageinedi Wapongte angac ngagecnome yogolec noine bamadickedaicte. Yefe iwa hocne Wapongte kwelewa gagabeleng, yogo ngage-motogabeleng. Yoa 14:21,23 Aime monic ye Wapongte kwelewa gagabac micaigac, ye Yesudi gaga gawec, ingucnehac gadaic.
Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, na ung-yowa gbolicne monic mi kwelengkegabac, miyac. Ngenge yowa esecne molickelu balu ngagelu gaibong, yogohac hatacmac kwelengkegabac. Ngenge yowa esecne ngageibong, yogodi ung-yowa esecne aigac. Yoa 13:34; 2Yoa 5-6 Kundung baickeemewa angoc noinedi biyac fikelu angolegacte ailu ung-yowa yago gbolicne hatacmac kwelengkegabac. Yogodi Sugucnela nga ngengela noine aigac. Rom 13:12; Yoa 1:9
Aime monic ye angocka gagabac milu ngic hae-gbaine kweledi wickedaicte, ye kundungka gagac hocne. 1Yoa 4:20 10 Aime monic ye ngic hae-gbaine ago aicnolu kweleinedi yele angac ngagecnolu aicnocaigac, ye angocka game kweleina wiyac monicti okac ingucne mi aicnodaicte. Rom 14:13 11 Nga monic ye ngic hae-gbaine kweledi wickedaicte, ye kundung kwelina lolickedaicte. Aime kundungti dongeine bame kundung kweme, ye yefe wenuwa hikegac, yogo mi ngagedaicte. Yoa 12:35
12 Adu-madecfocne, Wapongti Yesule wacte ailu bikicngineng hegilewec.
Yogolec ailu hibi yago kwelengkengelegabac.
13 Mamac, ngenge ngic esecne fungina molickelu gawec, ailu gagac, ngenge ye biyachac ngageibongte ailu hibi yago kwelengkengelegabac.
Ailu soc-gboli ngic, ngenge Kindololo fileine biyachac ewaliibongte ailu, hibi yago kwelengkengelegabac.
14 Adu-madec, ngenge Wapong Mamac biyachac ngagecnoibongte ailu, hibi yago kwelengkengelebac.
Mamac, ngic esecnahac molickelu gawec, ailu gagachac, ngenge ye biyachac ngagecnoibongte ailu, hibi yago kwelengkengelebac.
Soc-gboli ngic, ngenge tapilinginengkolec ailu Wapongte yowadi ngengela fame, Kindololo fileine biyachac ewaliibongte ailu hibi yago kwelengkengelebac.
Himongte angac
15-16 Ngenge himongtowa yagolec gaga nga himongtowa yagolec wiyac sasawa fagac, yogolec angac mi ngagedaing. I yangucte, himongtowa yagolec wiyac sasawale angac yogo yanguc fagac. Socti angackolec gaga, nga donge-helockolec gaga, ailu himongtowa yagolec moneng-mafale ailu wac sugucneholec gaga, yogo Mamactacni miyac. Yogo himongtowa yagowacni. Aime monic ye himongtowa yagolec angac ngagelu gadaicte, yele kwelewa Mamacte angac mi fagac. Rom 8:7; 13:14 17 Aime himongtowa nga aibabaine angacine, yogo gacgu miyac aiyackedaicte. Aime monic ye Wapongte yowa balaibecaigac, ye gagaine moto-motoine mikac gaginowagac. Mat 7:21
Kristole ngaba
18 Adu-madecfocne, dameng yago motonogale aigac. Aime Kristole ngaba kwesinale mibong ngageibong, ngaba ingucne bocyacbenangti biyachac fikelu yegengkelu gagaingte ailu dameng motonogale aigac, yogo ngage-motogabeleng. Mat 24:5,24; 2Yoa 7 19 Yenge nongilengkolec gaibong. Ailu sifu nongileng alingkacni miyacte hegilecnubaibong. Nongileng alingkacni aidabongka midec yenge nongilengkolec gadabong. Yenge sasawa nongileng alingkacni miyac, yogo yegena fikelu yegengkenale, inguc fikewec. Sale 20:30
20 Aime Kristo ye gbagbacne, yedi Asu ngeleme ngenge sasawadi yowa noine ngageyackegaing. 1Kor 2:15 21 Ngenge yowa noine mi ngagegaing milu ngengele hibi yago mi kwelengkegabac, miyac. Ngenge yowa noine ngagegaing. Aime yowa noinacni kwesac monic mi kwesicaigac, yogo ngage-motogaingte ailu hibi yago kwelengkengelegabac.
22 Yesu ye Mesia gagac, monicti yogo bisockedaicte, ye kwesac-ngic aidaicte. Aime monic ye Mamac nga Madec yeke bisocepadaicte, ye hocne Kristole ngababenang aidaicte. 1Yoa 4:3; 2Yoa 7 23 Monic ye Madec bisockedaicte, ye Mamackolec mi wetackelu gadaicte. Nga monicti Madecte mime yegengkeme ngagesingkedaicte, ye Mamackolec inguchac wetackelu gadaicte. Yoa 5:23; 1Yoa 4:15; 5:1
24 Ngenge ngengileng yowa molickelu ngageibong, yogodi ngengele kwelewa fagidaic. Ngenge inguc aidaingtewa, Madec nga Mamac yekeholec wetackelu gadabiyengte. 25 Madec ye yeuctihac gaga-sanang nolenale mipangkelu edocnubawec. 26 Ngic gocne yengi kwesacka mengocngebadaingkale, hibi yago kwelengkengelegabac.
27 Ngic ingucne yengi wedungelenogalesoc mi aigac. Yesudi esecne Asu ngeleme baibong, yogodi kwelenginang falu wiyac sasawa wedungeledaicte. Ailu Asudi yowa wedungeledaicte, yogo noinebenang, yogo kwesac miyac. Ngenge yefe iwa yeholec wetackelu gadabiyeng. Yoa 16:13
Wapongte adu-madec
28 Adu-madecfocne ngagening, Yesu ye fikelu yegengkenale nongileng yele kwesi-kwesi damengka yele haicka game mikac sanangne domanangte ngenge yeholec wetackelu gadabiyeng. 29 Yesu ye dondonne, ngenge inguc ngagegaingka, ngenge inguchac yanguc ngagegaing, monic ye aibaba dondonne aicaigac, ye Sugucnele ngic fikewec gagac. 1Yoa 3:10

2:1: Hib 9:24

2:2: Yoa 1:29; Kol 1:20; 1Yoa 4:10

2:5: Yoa 14:21,23

2:7: Yoa 13:34; 2Yoa 5-6

2:8: Rom 13:12; Yoa 1:9

2:9: 1Yoa 4:20

2:10: Rom 14:13

2:11: Yoa 12:35

2:15-16: Rom 8:7; 13:14

2:17: Mat 7:21

2:18: Mat 24:5,24; 2Yoa 7

2:19: Sale 20:30

2:20: 1Kor 2:15

2:22: 1Yoa 4:3; 2Yoa 7

2:23: Yoa 5:23; 1Yoa 4:15; 5:1

2:27: Yoa 16:13

2:29: 1Yoa 3:10