Yoane
Yedi Molic-molic Hibi Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Yesu homalu homackacni gboliyelu fangkeme hifa 60 ngama ingucne motome, Yoane, ye Yesule mic-tengteng monic, yedi hibi yago kwelengkelu Yesule habu gocne yengela saleme hikewec.
Ngic gocne yengi kwesac-yowa yanguc miibong, “Soc-biuc yogo wiyac sowacne sugu aigac. Ilec Yesu ye soc-biuckolec noine mi aiwec. Aime Yesu ye Wapongte Madec noine miyac. Ailu Yesu ye hatacmac mi kwesidaicte.” Yenge kwesac-yowa inguc mibong ngageibongte ailu sawang-yowa kwelengkeyelelu yowa noine nga kwele-angacte aibaba basanangkewec.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1–4 Hibile yowa noinele fungine
1:5—2:17 Angocte yefe nga kundungte yefe
2:18—2:27 Kristole ngaba
2:28—3:24 Wapongte adu-madecfocine noine
4:1—5:4 Kwele-angacte fungine
5:5–21 Wiyac noine ngage-motogabeleng
1
Yowadi gagaholec aigac
Ngic esecnebenang molickelu gawec, yele siduc kwelengkengelegabeleng. Nonge ye hedecnonggengti ngagelu, dongenonggengti ngani-nganiine nga aibabaine nganilu, molenonggengti bauwaibeng. Yowadi gagaholec aigac, ngic yele hocne mibeng yegengkegac. Yoa 1:1 Gaga-sanang fileine ye hocne fikeme nganilu, yele ailu mibasanang aingelelu mibeng yegengkeme edocngebacaigabeleng. Ye esecne Mamackolec gawecti nongilang fikewec. Yoa 1:14 Nonge wiyac ngani-ngagec aiibeng, yogo ngenge nongeholec gaga walec ganangte mibeng yegengkegac. Aime gaga walec, yogo Mamac nga Madecine Yesu Kristo, yekeholec momochac walec gagabeleng. Nongileng sasawa belic-belicti wakenolenale yowa yago kwelengkengelegabeleng. Yoa 16:24
Angocka gaga
Nonge yelacni yowa yago ngagelu ngengela yanguc mibeng yegengkegac, Wapong ye angoc, aime yela kundung monic mi fagac, miyac. 1Tim 6:16; Yak 1:17 Aime yeholec momoc walec ganangte milu sifu kundungte aibabawa gadabelengtewa, nongileng kwesac ailu aibaba noine mi balaibedabelengte. 1Yoa 2:4 Ye angocka gagac. Aime nongileng ingucnehac angocka gagabelengka, gaga walec moniyang gagabeleng. Inguc gaebengka madecine Yesule sacti bikicnonggeng sasawa suwenoleyackegac.
Aime bikic mikac gagabeleng midabelengtewa, nongileng kwesac aibeng yowa noinedi kwelenonggang mi fadaicte. Mige 32:5; Ynn 28:13 Aime bikicnonggeng mifickebeng, Wapong pasi dondonne balu yeicne yowa balaibelu gacaigacti, bikicnonggeng hegilenolelu sowacnenonggeng sasawa suweyackedaicte. 10 Aime nongileng bikic monic mi bafuwaibeng midabelengtewa, Wapong ye kwesac-ngic ingucne mibeng yele yowadi kwelenonggang monic mi fadaicte.

1:1: Yoa 1:1

1:2: Yoa 1:14

1:4: Yoa 16:24

1:5: 1Tim 6:16; Yak 1:17

1:6: 1Yoa 2:4

1:8: Mige 32:5; Ynn 28:13