3
Kristo kwesidaicte
Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, ngengele hibi alecine yaeckang yago kwelengkengelegabac. Hibi yaeckang yagodi kwele ngage-ngagengineng hole-gboliyeme ngage-motolu gbagbacne gadabiyeng. Wapongte siduc-mimile bingec, yenge wiyac lobewa fikenale yowa yogo biyachac kwelengkeibong. Aime Sugucne Asa-baba ngicnonggengti ung-yowa salecebaicne yeleme, yengi ngengela kwesilu yogo edocngebaibong. Aime yogo ngagebong fawecte hatacmac hole-gboliyengelegabac. Yud 17
Ngenge yanguc ngage-motodaing, dameng moto-motoina mimi-soling ngic-ngigac gocne yenge fikedaingte. Fikelu yengileng aibaba sowacne balaibelu kwele fangke-fangke nga mimi-soling aingelelu 1Tim 4:1; Yud 18 yanguc midaingte, “Ngic kwesinale mipangkewec, ye weni yogo gagac? Wapongti molickelu wiyac sasawa mime fikeibong. Aime ngesa-mamacfocnonggeng homaibongkacni doma ofegacgu yakumac gagabeleng, iwa wiyac sasawa esecnehac fikelu fawec, ingucnehac yakumac fikelu fagac. Ilec Yesu mi kwesidaicte.” Mat 24:48
Yenge inguc milu siduc yanguc fagac, yogo hegilegaing. Wapongti esecnebenang yowa mime sawa fikewec, aime himong misawacni fikelu ofe yegengkelu misaholec fawec. Fike 1:6-9 Aime ye gacgu hatacmac misa edome sugulelu himongka wiyac sasawa fawec, yogo someckeme sowalelu miyac aiyackewec. Yenge siduc esecne yogo hegilegaing. Fike 7:11; 2Pi 2:5 Aime Wapong ye hatacmac yowa mime, himong yago nga wiyac sasawa yanguctihac sawawa fayackegac, yogo dacte wangec locebame fagaing. Gacgu ngic-ngigac Wapong lobe holecnolu gagaing, yenge yele yowawa ameine balu sowaledaingte, dameng iwa himong nga wiyac sawawa fayackegac, yogo dacti lobeyackedaicte.
Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, ngenge wiyac moniyang yagolec mi ngigecngebadaic, Sugucnele ngage-ngagewa hadeng moniyang yogo hifa 1 taosen ingucne aigac. Aime hifa 1 taosen, yogo hadeng moniyang ingucne aigac. Mige 90:4
Sugucne ye kwesinale mipangkewec, dameng yogo igockeme uneng hikelu gagac, ngic gocne yengi inguc micaigaing. Aime inguc miyac. I yangucte, ngic-ngigac dac-sanangka hauningte takicebacaigac. Ngic-ngigac sasawadi kwele-hefaliyec ainingte aicnogac, yogolecbac ye tatakic mikac wangecngineng gagac. Hab 2:3; 1Tim 2:4 10 Aime hise-baba ngic yengele kwesi-kwesi dameng mi ngagecaigabeleng, silicine ingucnehac Sugucnele damengtowa yogo kwesidaicte. Dameng iwa sawawa wiyac sasawa fayackegac, yogo dacti lobeyackedaicte. Aime sawa yogo uctowaineholec aockeme miyac aiyackedaicte. Aime himong nga wiyac sasawa moledi baicne feina fayackegac, yogo hatacmac mi fadaingte. Luk 12:39; 1Tim 5:2; Mat 24:29,35
11-12 Inguc ailu wiyac sasawa sawawa fayackegac, yogo dacti lobocebayackeme miyac aiyackedaicte. Ilec ailu ngenge gagangineng damongkelu gbagbacne galu Wapongte yowa sebilelu alang bacnolu gadabiyeng. Inguc galu Wapongte damengtowa kwesidaicte, yogolec hataecnolu wangec gadabiyeng. 13 Aime himong nga sawa gbolicne iwa wiyac dondonnedi sugu fadaicte, yogo lobewa fikenale mipangkewec, nongileng yogolec wangec gagabeleng. Yes 65:17; 66:22; Miye 21:1,27
Damongnagulu gadabeleng
14 Ilec ailu agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, ngenge wiyac yogolec wangec galu Yesule haicka domabong yanguc bafuwadaic, ngenge kwele-moniyang galu gbagbacne nga wonong mikac gagabiyeng. Inguc fikenale filesoc mamang hidulu gadabiyeng. 15 Aime ngenge wasecne ainingte Sugucnenonggengti tatakic mikac boleine balu gagac, ngenge yogo ngagesidaing. Aime ngic hae-gbanonggeng Pol kwelenedi yele angac ngagegabac, Wapongti ngage-ngage-motoc lacnome, ye yogo balaibelu yowa yogo hocne ngagesilu hibiwa kwelengkengeleme wafeibong. Rom 2:4 16 Aime ye hibi sasawa kwelengkewec, yowa yogohac yago kwelengkengelegabac, yogo momochac mime yegengkegac. Aime ye yowa kwelengkengelewec, yogo Wapongte hibi. Yowa gocnedi yegena mi aigac. Ilec ailu ngic-ngigac gocne ngage-ngage-motocngineng mikac gagaing, yenge yowa yogo bafaliyebong yefe monicka hikecaigac. Ailu Wapongte hibi gocna yowa fagac, iwa inguchac aicaigaing. Ngic-ngigac yogo yenge yengung basowalecnagudaingte.
17 Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, ngenge yogo biyachac ngageibong. Ilec yefe-yowa wecaigaing, yengi mengocngebabong ede-sufalelu yefe sanangne iwacni wawedaingkale, ngenge damongnagulu sanangne gadabiyeng. Mrk 13:33; 1Kor 10:12 18 Aime Yesu Kristo ye Sugucnenonggeng nga Asa-baba ngicnonggeng, ngenge yele kwele-madic nga ngage-ngagetowa iwa sugulelu sanangkedabiyeng. Ye yakumac nga damengngine moto-motoine mikac wacine bafedabeleng, yogo foinac.

3:2: Yud 17

3:3: 1Tim 4:1; Yud 18

3:4: Mat 24:48

3:5: Fike 1:6-9

3:6: Fike 7:11; 2Pi 2:5

3:8: Mige 90:4

3:9: Hab 2:3; 1Tim 2:4

3:10: Luk 12:39; 1Tim 5:2; Mat 24:29,35

3:13: Yes 65:17; 66:22; Miye 21:1,27

3:15: Rom 2:4

3:17: Mrk 13:33; 1Kor 10:12