3
Ngagegaing, Mamac ye yeicne adu-madecfocine wacnubanale kwele-angac sugucnebenang nolewec. Aime nongilengti hocne yele adu-madecfocine gagabeleng. Aime himongtowa yagolec ngic-ngigac yenge Yesu mi ngageibongte ailu nongileng inguchac mi ngagecnubagaing. Yoa 1:12-13; 16:3 Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, nongileng yakumac Wapong adu-madecfocine gagabeleng. Gacgu wenuc aidabelengte, yogo mi mime yegengkenoleme ngagegabeleng. Gacgu ye fikelu yegengkeme nganinoga, yogowabac yeicne silic ingucne aidabelengte, yogo ngagegabeleng. 2Kor 3:18 Ngic-ngigac Yesuholec wetackelu madicne yogo fikenale ngagesingkelu wangec gagaing, yenge sasawadi gagangineng suweyackelu ye gbagbacne gagac, silicine ingucnehac gbagbacne aidaingte.
Aime ngic-ngigac bikic bafuwalu gagaing, yenge yefe-yowa welu gagaing. I yangucte, bikicti yefe-yowa baickegac. Yesudi bikicnonggeng baickenale fikewec. Aime yela bikic monic mi fagac, ngenge yogo ngagegaing. Yoa 1:29; 1Pi 2:22-24; 1Yoa 2:2 Aime ngic-ngigac yeholec wetackelu gagaing, yenge bikic mi bafuwalu gagaing. Aime ngic-ngigac bikickolec gagaing, yengi ye mi nganiibong ailu ye mi ngageibong gagaing.
Adu-madecfocne, monicti bikic nalic aidaingte milu kwesacka mengocngebame ngenge ye mi balaibedabiyeng. Monic ye aibaba dondonne aicaigac, ye Yesu ingucne ngic dondonne gagac. Aleng Sugucnenginengti molickelu bikic bafuwawecte, monic ye bikicte aibaba aicaigac, ye hocne Aleng Sugucnenginengte ngic. Aime Wapongte Madecti Aleng Sugucnenginengte bole basowaleme miyac ainale ailu fikewec. Yoa 8:44 Ngic-ngigac Wapongtacni fikeibong, yenge bikic monic mi bafuwacaigaing, miyac. Wapongte gaga yogodi yengele kwelewa fagacte bikic bafuwanogale kpungkedaingte. 1Yoa 5:18 10 Aime ngic-ngigac aibaba dondonne mi aicaigaing, me ngic hae-gbafocngineng yengele kwelenginengti angac mi ngagelu aiyelecaigaing, yenge sasawa Wapongtacni miyac. Aibaba yogowa hocne weni yogodi Wapongte adu-madec nga weni yogodi Aleng Sugucnenginengte adu-madec, yogo yegengkedaicte.
Angac ngagenagudabeleng
11 Ngenge esecne molickelu yowa yanguc ngageibong, nongileng ago ainagulu kwelenonggengti angac ngagelu ainagudabeleng. Yoa 13:34 12 Ngenge Kein ingucne mi aidabiyeng. Ye Kindololo fileine balaibelu gbaine wehomawec. Omale wehomawec? I yangucte, ye yeicne aibabaine sowacne facnowec. Nga gbainele aibabadi nganime dondonne aiwecte ailu gbaine wehomawec. Fike 4:8 13 Ngic hae-gbafocne, himongtowa yagolec ngic-ngigac yengi kweledi wicngebadaingte. Aime ngenge wiyac yogo aibaba gbolicne fikegac inguc mi ngagedaing. Yoa 5:18-19 14 Nongileng ngic hae-gbafocnonggeng yengele kweledi angac ngageyelelu aiyelecaigabelengte ailu homac hegilelu gagawa felu gagabeleng, yogo ngagegabeleng. Aime monic ye kweleinedi yengele angac mi ngageyelelu aiyelecaigac, ye homacka gacaigac. Yoa 5:24 15 Aime ngic-ngigac ngic hae-gbafocngineng yengele kweledi wicebacaigaing, yenge sasawadi ngic-wewe ailu gagaing. Aime ngic-ngigac ingucne yengele kwelewa gaga-sanang mi fagac, yogo ngagegaing. Miye 21:8
16 Yesu Kristo ye nongilengte ailu gagaine hegilewec. Aime pasi yogo nganilu kwele-angacte aibaba ngagelu gagabeleng. Ilec nongileng inguchac ngic hae-gbafocnonggeng yenge baficebalu gaganonggeng hegilenogale efeckelu gadabeleng. Yoa 13:1; Gal 1:4 17 Monicti himongtowa yagolec wiyackolec galu ngic hae-gbaine monic nganime socte moneng-mafawa waweweine gagac. Inguc nganilu kweleina kwele-sowac mi ngagelu mi bafickedaictewa, Wapongte kwele-angacti yele kwelewa mi fagac. Yef 15:7
18 Adu-madecfocne, “Nongileng kweledi angac ngageyelelu aiyeledabeleng.” Yogo micti me yowadi sugu mi midabeleng, miyac. Nongileng aibaba yogo noineholecbenang aidabeleng. Yak 2:15-16 19-20 Inguc ailu yowa noinele alingka gagabeleng, yogo ngagedabelengte. Aime kwelenonggengti wiyac monicte yowawa locnubame, Wapongte haicka kwele-mogung gadabelengte. I yangucte, Wapong ye feicnetowanonggeng ailu ye nongileng kwelewa wiyac sasawa fagac, yogo ngageyackegac. Ailu Wapongti nongileng kwelewa ngage-ngage fagac yogo ewaligac.
21 Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, kwelenonggengti yowawa mi locnubadaictewa, Wapongta ngageboc mikac hikedabelengte. Hib 4:16 22 Nongileng inguc galu ung-yowaine balaibelu yele angacka fagac, yogo ainogale, wiyac monicte Wapong uwacnolu bacaigabeleng. 23 Aime ung-yowaine yanguc fagac, nongileng Madecine Yesu Kristo ngagesingkedabeleng. Ailu kweledi angac ngagenagulu ainagudabeleng. Yedi ung-yowa yogo hocne nolewec. Yoa 6:29; 13:34 24 Monic ye ung-yowaine balaibecaigac, ye Wapongte kwelewa game Wapongti yele kwelewa gagac. Ailu Wapongti Asuine nolewec kwelenonggang gagac. Ilec ailu Wapongti kwelenonggang gagac, yogo ngage-motogabeleng. 1Yoa 4:13

3:1: Yoa 1:12-13; 16:3

3:2: 2Kor 3:18

3:5: Yoa 1:29; 1Pi 2:22-24; 1Yoa 2:2

3:8: Yoa 8:44

3:9: 1Yoa 5:18

3:11: Yoa 13:34

3:12: Fike 4:8

3:13: Yoa 5:18-19

3:14: Yoa 5:24

3:15: Miye 21:8

3:16: Yoa 13:1; Gal 1:4

3:17: Yef 15:7

3:18: Yak 2:15-16

3:21: Hib 4:16

3:23: Yoa 6:29; 13:34

3:24: 1Yoa 4:13