5
Madec ngagesingkenoga
Yesu ye Mesia gagac, ngic-ngigac inguc ngagesingkegaing, yenge Wapongtacni fikeibong. Aime monic ye mamac monicte kweleinedi angac ngagecnolu aicnogac, ye adu-madecinele inguchac kweleinedi angac ngagecnolu aicnogac. 1Yoa 4:15 Yogolec silicina nongileng Wapongte kwelenonggengti angac ngagelu aicnolu ung-yowaine balaibegabeleng. Inguc aigabelengka, yanguc ngagegabeleng, Wapong adu-madecfocine yengele kwelenongenggti angac ngageyelelu aiyelegabeleng. Nongileng Wapongte kwelenonggengti angac ngagecnolu aigabeleng, yogo yanguc, ung-yowaine balaibegabeleng. Aime yele ung-yowa balaibelu gabeng umac mi nolegac. Yoa 14:15,23-24
Ngic-ngigac Wapongtacni fikeibong, yenge sasawadi gbelong ailu himongtowa yagolec tapili ewaligaing. Aime nongileng ngage-ngagesingkolecti gbelong ailu himongtowa yagolec tapili sasawa ewalinoga. Madi gbelong ailu himongtowa yagolec tapili ewaligac? Yesu ye Wapongte Madec. Aime monic ye yogo ngagesingkedaicte, yedi sugu himongtowa yagolec tapili ewaligac.
Ye misawa nga sacka kwesiwec, yogo Yesu Kristo hocne.* Misa yogo Yesudi misa lowawec, dameng iwa nangeng yowa kwelengkewec. Nga sac yogo Yesu homawec, dameng iwa nangeng yowa kwelengkewec. Ye misawa sugu mi kwesiwec, miyac. Ye misawa nga sacka momochac kwesiwec. Aime Asu ye yowa noinele Asu. Ilec ailu yedi Yesule mime yegengkegac. Yoa 1:29-34 7-8 Wiyac habackang, yogo Asu nga misa ailu sac, yenge Yesule mibong Wapongte Madec yegengkeme kwele-moniyang ailu gacaigaing. Yoa 15:26 Ngic yengi yowa mibong yegengkeme yowangineng ngagesingkecaigabeleng. Inguc aidabelengtewa, yanguc ngagedabeleng, Wapongti yowa mime yegengkedaictewa, yogodi feicne aigac. Ailu ye Madecinele yowa mime yegengkecaigac, yogo ngagesingkedabeleng. Yoa 5:32-37 10 Monic ye Madecine ngagesingkegac, ye kweleinedi yanguc mime yegengkegac, “Yesu ye Wapongte Madec.” Nga monic ye Wapong Madecinele yowa mime yegengkewec, yogo mi ngagesingkegacka, yedi Wapong kwesac aicnogac, inguc micnogac. Gal 4:6 11 Aime yowa yogodi yanguc edocnubame yegengkegac, Wapongti gaga moto-motoine mikac nolewec. Aime gaga yogodi Madecinela fagac. 12 Monic ye Madeckolec wetackelu gagac, ye gaga noineholec gagac. Nga monic ye Wapongte Madeckolec mi wetackelu gagac, yele gaga noine mikac aigac. Yoa 3:36
Hibi moto-motoine
13 Ngic-ngigac Wapong Madecine ngagesingkegaing, yenge gaga-sanangkolec gagaing, ngenge yogo ngage-motoningte hibi yago kwelengkengelegabac. Yoa 20:31 14 Aime nongileng yanguc ngage-motolu ngagepangkegabeleng, wiyac monicte milockenogale milu yeicne angac balaibelu uwacnobeng, ye ngagenoledaicte. Yoa 14:13; 1Yoa 3:21-22 15 Aime mimilocnonggeng ngagenoleme, wiyac yogo noine biyac badabelengte, inguc hocne ngagelu gagabeleng.
16 Monicti bikic monic bafuwadaicte, aime bikic yogodi gaga-sanang mi hedickecnogac. Aime monicti ngic hae-gba monicte bikic yogo nganilu yele ailu milockedaictewa, Wapongti bikickolec ngic ye gaga lacnodaicte. Bikic yogodi gaga-sanang mi hedickecnogac, inguc migabac. Aime bikicti gaga-sanang hedickegac, Monic ye Yesu lobe holecnogac, ye gaga-sanang nalic mi badaicte. bikic ingucnele milockeningte mi migabac. Mat 12:31 17 Sowacne sasawa yogo bikic, nga bikic gocne yogodi gaga-sanang mi hedickegac.
18 Nongileng yanguc ngagegabeleng, ngic-ngigac Wapongtacni fikeibong, yenge sasawadi bikic mi balu gagaing. Aime yeicne Madecinedi bacebame, Kindololo fileinedi nalic mi basowalecebadaicte. 1Yoa 3:9 19 Aime nongileng Wapongte adu-madecfocine gagabeleng, yogo ngage-motogabeleng. Aime himongtowa yago nga ngic-ngigac ngage-ngagesing mikac yenge Kindololo fileinele tapilile bagewa fagaing. 20 Aime nongileng yowa noinele Fileine ngagenangte, Madecinedi walu ngage-ngage-motoc nolewec, yogo ngagegabeleng. Aime Wapong yowa noinele fileine, yele kwele kwelina nga Madecine Yesu Kristo, yele kwele kwelina momochac gagabeleng. Yesudi hocne Wapong noine ailu gaga-sanang. 21 Adu-madecfocne, ngenge siduc-gbong yengele emewa mi hikeningte damong balu gadabiyeng.
Yogo foinac.

5:1: 1Yoa 4:15

5:3: Yoa 14:15,23-24

*5:6: Misa yogo Yesudi misa lowawec, dameng iwa nangeng yowa kwelengkewec. Nga sac yogo Yesu homawec, dameng iwa nangeng yowa kwelengkewec.

5:6: Yoa 1:29-34

5:7-8: Yoa 15:26

5:9: Yoa 5:32-37

5:10: Gal 4:6

5:12: Yoa 3:36

5:13: Yoa 20:31

5:14: Yoa 14:13; 1Yoa 3:21-22

5:16: Monic ye Yesu lobe holecnogac, ye gaga-sanang nalic mi badaicte.

5:16: Mat 12:31

5:18: 1Yoa 3:9