4
Siduc-mimi ngicte yowa ngani-wosaec ainoga
Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, siduc-mimi ngic kwesacine bocyacti himongtowa yagowa lolickelu gagaingte ailu, ngenge yowangineng sasawa mi ngagesingkedaing. Ngenge ngani-wosaec ailu yengele asu yogo Wapongtacni me miyac, yogo ngani-motodaing. Mat 7:15; 1Yoa 2:18; 2Yoa 7; 1Tim 5:21 Ngenge Wapongte Asu silicine yangucka ngani-motodaingte, ngic-ngigac sasawadi Yesu Kristo ye ngic soc-biuckolec fikewec gagac, yogo mibong yegengkedaicte, yenge Wapongtacni. 1Kor 12:3 Aime ngic-ngigac sasawadi Yesule inguc mi mibong yegengkedaicte, yenge hocne Wapongtacni miyac. Ngic yogo yengi Yesu Kristole ngaba yele tapili bagaing. Ngaba ye esecne kwesinale mibong ngageibong, yele tapili hocne himongtowa yagowa biyac fame balu gagaing. 1Yoa 2:18
Adu-madecfocne, ngenge Wapongtacni. I yangucte, ye ngengele kwelewa ngiyegac, yele tapilidi Kindololo fileine himongtowa yagowa gagac, yele tapili ewaligac. Ilec ailu ngenge siduc-mimi ngic kwesacine biyachac ewalicebalu gagaing. Mat 12:29; 1Yoa 5:4-5 Yenge himongtowa yagowacni. Ilec yenge himongtowa yagolec ngage-ngage bagalu yowa mibong, himongtowa yagolec ngic-ngigac yengi yengele yowale hedec logaing. Yoa 8:47; 15:19 Nongileng Wapongtacni. Ilec ngic-ngigac Wapong ngagegaing, yenge nongileng yowa hedec kwelu ngagecaigaing. Aime monic ye Wapongtacni miyac, yedibac nongileng yowa mi ngagecaigac. Aibaba iwa hocne nongileng yowa noinele Asu nga asu kwesacine ngani-motodabelengte.
Wapongte kwele-angac
Agofocne ngengele angac ngagegabac, kwele-angacte aibaba, yogo Wapongtacni. Ilec nongileng ago ainagulu kwelenonggengti angac ngagelu ainagudabeleng. Aime ngic-ngigac kweledi angac ngagelu aicaigaing, yenge Wapongtacni fikeibong. Ailu yenge Wapong ngagegaing. Wapongti kwele-angacka gagale fungine aigac. Ilec monic ye kweleina angac mi ngagelu aicaigac, ye Wapong mi ngagegac. Aime Wapong ye Madecine moniyang sugu, yela gaga-sanang banangte saleme himongtowa yagowa wawec. Yefe iwa hocne Wapongti nongileng kweleinedi angac ngagelu ainolegac, yogo yegengkegac. Yoa 3:16 10 Nongilengti molickelu Wapongte kwelenonggengti angac ngagelu mi aiibeng, miyac. Yedi nongileng ailu kweleinedi angackeme Madecine yogo nongileng bikicte ailu yeuctihac bikicte ameine badu-badule fuli banale saleme wawec. Yogodi kwele-angacte fungine aigac. Rom 5:8-10; 1Yoa 2:2 11 Agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, Wapongti kweleinedi inguc angackeme ainolewecte, nongilengti inguchac kwelenonggengti angacnubame ainagudabeleng. 12 Monicti Wapong mi nganiwec. Aime nongileng kwelenonggengti angac ngagenagulu ainagugabelengka, Wapongti nongileng kwelewa game yele kwele-angacka gaga yogodi nongilang suguleme nganigaing. Yoa 1:18
13 Aime ye yeicne Asuine nolewecte ailu yanguc ngagegabeleng, nongileng yele kwele kwelina gabeng, yedi nongileng kwele kwelina inguchac gagac. 2Kor 1:22; 1Yoa 3:24 14 Mamacti ngic-ngigac himongtowa yagolec bikicte amengineng banale Madecine lome wawec. Nongileng yogo nganilu mibeng yegengkeme gagabeleng. 15 Monic ye yanguc mime yegengkedaicte, “Yesu ye Wapongte Madec,” Wapongti yele kwelewa game, yedi Wapongte kwelewa gagac. 16 Aime Wapongti kweleinedi angackeme ainolecaigac, yogo ngage-motolu ngagesingkelu gagabeleng.
Wapong ye kwele-angacka gagale fungine aigac. Aime monic ye kwele-angacka gaga gacaigac, ye Wapongte kwelewa game Wapongti yele kwelewa gagac. 17 Inguc gaebengka kwele-angacka gagadi nongilang sawelu sugulegac. Suguleme mimocto-mimocto damengka nongileng ngageboc mikac sanangkelu domadabelengte. Aime nongileng himongtowa yagowa Yesu ingucnehac ailu gagabeleng. 18 Hangockolec gaga, yogo ba-batingngineholec. Aime monic hangocka gagacka, kwele-angacka gaga yogo yela mi sugulelu gagac. I yangucte, kwele-angacka gaga yogodi hangoc mikac aigac. Ilec ailu kwele-angacka gagadi sugucnehac fagac, yogodi hangoc baickedaicte.
19 Wapongti molickelu kweleinedi angackeme ainolewecte kwelenonggengti angac ngagelu aigabeleng. 20 Aime monic ye “Wapongte kwelenedi angacnume aigabac” milubac ngic hae-gbaine ye kweledi wickedaicte, ye kwesac-ngic. Monic ye ngic hae-gbaine dongedi nganicaigac, yele kweleinedi mi angackeme aidaictewa, ye Wapong dongedi mi nganiicne, yele kweleinedi nalic mi angackeme aidaicte. 21 Sugucnedi ung-yowa yanguc nolewec, monic ye Wapongte kweleinedi angackeme aicaigac, ye ngic hae-gbafocine yengele inguchac kweleinedi angackeme aidaic. Mrk 12:29-31

4:1: Mat 7:15; 1Yoa 2:18; 2Yoa 7; 1Tim 5:21

4:2: 1Kor 12:3

4:3: 1Yoa 2:18

4:4: Mat 12:29; 1Yoa 5:4-5

4:5: Yoa 8:47; 15:19

4:9: Yoa 3:16

4:10: Rom 5:8-10; 1Yoa 2:2

4:12: Yoa 1:18

4:13: 2Kor 1:22; 1Yoa 3:24

4:21: Mrk 12:29-31