3
Kristoholec gaga
Ilec yanguc taockelu migabac, ngic hae-gbafocne, ngenge Sugucneholec wetackelu belic-belicka gadabiyeng. Na yowa molickelu kwelengkengeleiba, yogo hatacmac kwelengkengelenogale mi takicnugac, miyac. Ngenge yowa yogodi asa bacngebadaicte.
Ngic aibabangineng hoda ingucne wonongkolec gagaing,* Israel ngic-ngigac yenge aling gocne bawacebaningte hoda wacebalu gaibong. Siduc yawa Poldi Israel ngic-ngigac gocne hoda wacebawec. yenge aibaba sowacne aicaigaing, ngenge ngic yogo yengele ngani-motolu gadabiyeng. Ngic yogo yenge kwesacngebalu yanguc edocngebacaigaing, “Ngenge soc tofangineng helockedabiyeng.” Ilec ngani-motolu gadabiyeng. Wapongte Asudi pasi nongilang bame afeelu kwelec kwegabeleng, nongilengti hocne soc tofangineng helockeicne ingucnehac kwelenonggang ngagesilu aicaigabeleng. Nongileng Kristo Yesule ngagebeng feicne aigac. Ailu socnonggengte maale monic mi ngagepangkegabeleng. Rom 2:29
Aime ngage-ngagene yogo aibabana lobe fanale ngagedacka. Aime ngic gocne yenge aibabanginang ngage-ngagengineng lobong facaigac, ingucnehac lobe fadecka midec, na silicine ingucnehac ewalicebalu aidacte. 2Kor 11:18 Aime fikebe hadeng 8 aiyemewa soc tofane helockeibong. Na Israel alingkacni nga Benyaminte fikesaweckacni. Na Hibru ngicbenang ailu Hibru alingkacni. Ailu Farisaio yengeholec Wapongte yefe-yowa balaibeiba. Luk 1:59; 2Kor 11:22; Sale 23:6 Ailu na yefe-yowa monic mi hegilelu ngic dondonne gaiba. Ailu na Wapongte yefe-yowa basanangkenogale dogbac ailu Yesule habu weyebic aiyelelu gaiba. Sale 8:3
Ailu molickelu wiyac bagalu ngagebe yogodi baficnudaicte ingucne aiwec, yogo hocne yakumac Kristole ailu ngagebe wiyac sasawa yogo babaficine mikac aigac. Mat 13:44,46 Na Sugucnene Kristo Yesule babafic yogo ngagebe feicnetowa aigac. Ilec ailu esecne galu wiyac sasawa aiiba, yogolec ngagebe babaficine mikac aicaigac. Gagana Kristo banogale ailu, wiyac sasawa ngagebe yafoine aiyackewec, yogo biyac hegileyackeiba. Wapongte yefe-yowa balaibelu neicne tapiliwa ngic dondonne nalic mi aidacte. Wapongti ngage-ngagesingte yefe yanguc lowec, monic ye Kristo ngagesingkedaicte, ye ngic dondonne aidaicte. Ingucnele ailu Kristoholec wetackebe Wapongti ngic dondonne wacnume madickegabac. Rom 3:21-22 10 Ailu Kristo yeicne nga Wapongte tapili yeuctihac Kristo bagboliyeme homackacni fangkewec, yogo homacnehac ngagenogale ainelegac. Ailu yeholec galu doic ngagelu ye homawec, ingucnehac galu homanogale ngagegabac. Rom 6:3-5; 8:17 11 Inguc aigacgu homackacni gboliyelu fangkenogale ngagesigabac.
Gbelong ainogale gasackedamec
12 Na gagasac bole yogo biyachac bamoctoiba, me biyac ewalilu gbelong aiiba, na inguc mi migabac, miyac. Kristo Yesudi bacnuwec. Ilec ailu yogo banogale gagasac bole balu gagabachac. 1Tim 6:12,19 13 Ngic hae-gbafocne, na gbelong ailu wiyac biyachac baiba, inguc mi ngagesigabac. Ailu bole moniyang yanguc balu gagabac, wiyac biyachac aiiba, yogo hatacmac mi ngagesilu gagabac. Ailu wiyac lobewa fikedaicte, yogo banogale bole sanangne balu gagabac. 14 Ailu na biyacbenang maawa Maa yogo Kristo ingucne ainogale migac. hikelu gbelong ailu wiyac banogale gasackegabac. Yogolec hocne Wapongti wacnuwecte Kristo Yesuholec wetackelu honocmengka gadacte. 1Kor 9:24
15 Aime ngage-ngagesingka biyachac sugulelu sanangkeibeng, nongileng sasawadi inguc gasackenogale ngagesidabeleng. Aime ngage-ngagengineng fulucnagudaingtewa, Wapongti ngage-ngagengineng yogo inguchac bame yegengkengeledaicte. 1Kor 2:6 16 Ailu yowa biyachac ngagelu gaibeng, yogohac balaibelu hikedabeleng.
Ngage-ngage madicne
17 Ngic hae-gbafocne, nani molickengelebe ngenge yogo nganilu silicine ingucnehac balaibecnudabiyeng. Ailu ngic nongele silic balaibecaigaing, ngenge dongengineng yenge nganicebalu balaibedaing. 1Kor 4:16 18 Molickelu dameng bocyac yowa edocngebalu gaiba, yogo yakumac hiyalu donge-misane wame hatacmac edocngebagabac. Ngic bocyac yengi Kristole malicpongte ngaba ailu gagaing. 19 Wapongngineng kwesacine, yogodi nosingte gobe ingucne aicaigac. Aime aibabangineng gameineholec, yogodi yengele kwelewa madickecaigac, ailu yengele ngage-ngage yogo himongte gagawa fagac. Ngic ingucne yenge homaebongka gagangineng sowaledaicte. Rom 16:18
20 Aime nongileng wacnonggeng honocmengka fagacte honocmengte aling gagabeleng. Ailu Asa-baba ngicnonggeng Sugucne Yesu Kristo honocmengkacni kwesidaicte, yele wangec gagabeleng. Efs 2:6,19 21 Ye wiyac sasawa yeicne bagewa lonale tapili facnogac. Ailu yele tapili yogodi himong-socnonggeng waweweine yogo bafaliyeme yeicne soc ingucne tapili nga hibi-angoctowaineholec aidaicte. 1Kor 15:28,43-53

*3:2: Israel ngic-ngigac yenge aling gocne bawacebaningte hoda wacebalu gaibong. Siduc yawa Poldi Israel ngic-ngigac gocne hoda wacebawec.

3:3: Rom 2:29

3:4: 2Kor 11:18

3:5: Luk 1:59; 2Kor 11:22; Sale 23:6

3:6: Sale 8:3

3:7: Mat 13:44,46

3:9: Rom 3:21-22

3:10: Rom 6:3-5; 8:17

3:12: 1Tim 6:12,19

3:14: Maa yogo Kristo ingucne ainogale migac.

3:14: 1Kor 9:24

3:15: 1Kor 2:6

3:17: 1Kor 4:16

3:19: Rom 16:18

3:20: Efs 2:6,19

3:21: 1Kor 15:28,43-53