2
Dongengineng Kristola hiladaing
Ngenge Kristoholec wetackeibong, yogodi basanangngebame Kristole kwele-angacti bakolocngebalu gagac. Ailu Tili Asuholec kpatulecngebalu kwele-mogung aingelelu kwele-sowac ngagengelegac. Ilec ailu hewacnginang ngage-ngage moniyang nga kwele-moniyangka kweledi angac ngagenagudaing. Inguc aibong na beliyelu ngagebe motodaicte. Ngenge wac sugucne banogale mi aidaing. Ailu soc bafefe mi gadabiyeng. Ngenge aibaba yogo hegilelu socngineng bawacnagulu, ngic-ngigac agofocngineng yengele wac bafelu ngengileng wac bawalu gadabiyeng. Gal 5:26 Gageicne woc-wiyac sugu mi damongkedamec, agofocgone yengele woc-wiyac momochac baficebalu damongkedamec. 1Kor 10:24
Kristo Yesule pasi nga ngage-ngage fagac, ngenge silicine yanguc ngagedabiyeng.
Kristo ye Waponghac gawec.
Ailu ye Wapongkolec angasoc ganogale mi ngagewec. Yoa 1:1-2; 17:5
Ye yeicne gaga hegilelu kwelec kwekwe ngic aiwec.
Ailu ye ngic soc balu ngic silic fikeme nganiibong. 2Kor 8:9; Yoa 1:14
Ye ngic fikelu yeuctihac socine bawalu Wapongte yowa balaibelu gacgu homawec.
Homacine yogo malicpongka homawec. Hib 5:8; 12:2
Ilec ailu Wapongti ye bafelu wac feicnehac lacnolu gunungkewec, wac yogo wac sasawa ewaliyackegac. Sale 2:33; Efs 1:20-21; Hib 1:3-4
10 Ye inguc aime honocmengka gagaing, nga himongka gagaing, ailu wiyac sasawa gagaing, yenge Yesule wacka socngineng bawacnagulu ketadi holecnoyackening. Rom 14:11
11 Ailu ngic-ngigac sasawadi Yesu Kristo ye Sugucne, inguc mibong yegengkedaic.
Inguc aibong wac feicne yogodi Wapong Mamacte ainowagac. Rom 10:9
Himongka angoc ingucne ganoga
12 Ilec agofocne kwelenedi ngengele angac ngagegabac, ngenge esecne damengsoc yowane balaibelu gaibong. Yogo ngengele emewa gabe yowane balaibeibong. Ingucnehac yakumac dalicka gabe ngenge yowane balaibelu hangoc ailu dengdengngebame boletowa balu gadabiyeng. Gacgubong damengngine kwesime wasecne aidaingte. 13 Wapong ye bole aling madicne fikenale kwelenginang bole balu gagac. Inguc balu game ngage-ngagenginengti ye balaibedaingte. Ailu bole yogo baningte tapili ngelelu gagac.
14 Ilec bole sasawa badabiyengtewa, ngenge tatakic yowa nga yowadi fec-wac mi ainagudabiyeng. 15 Inguc aidaingtewa, yanguc edalidaingte, Wapongte adu-madec gagaing, ngenge sowacnengineng mikac galu gbagbacne nga dondonne domadabiyeng. Ngenge, ngic-ngigac sowacnebenang nga yefe lilolu gagaing, yengele hewacnginang domalu Wapongte yowa gagaineholec bagalu angoc ingucne himongtowa yagowa kwebong angoledaicte. Dan 12:3; Filp 1:10; 2Tim 2:19 16 Ngenge inguc aibong, Kristole damengtowa kwesime, ngengele ngagebe wiyac feicne aidaicte. Aime yanguc midacte, na moc mi gasackeiba, me bolene baiba yogo noine mikac monic mi aiwec. 17 Ngenge ngage-ngagesingte bole yogo depecte hasoc ingucne balu gagaing. Aime ngabafocne yengi wehomacnulu yogolec feina nale sac sotingkedaingtewa, na sifu yogolec angac ngagelu ngengeholec beliyegabac.* Wapongti angac ngagenale, Yuda yenge depecngineng madicne feina waing misa sotiyebong haulu gawec. Polle sac silicine ingucnehac sotiyedaicte, ilec beliyewec. Himong kisiwa 15:3-10 iwa wafedaing. 18 Aime ngenge yefe iwahac angac ngagelu naholec momoc beliyedabeleng. Filp 3:1; 4:4
Timoti nga Epafodaitus
19 Sugucne Yesudi ngageme nalic aime, dameng mi daliweme Timoti salebe fudaicte. Ailu ye hefaliyelu ngenge wenuc gagaing, yogolec siduc edocnume kwelene madickedaicte. 20 I yangucte, ngic monic Timoti ingucne naholec mi gagac, miyac. Ye moniyangti sugu kweleinedi sugucnehac ngengele aicaigac. 21 Aime ngic-ngigac naholec gagaing, yenge yengileng wiyacte sugu ngagecaigaing. Ailu Yesu Kristole wiyacte monic mi ngagecaigaing. 2Tim 4:10 22 Aime Timoti ye aibabaine madicne, ngenge yogo ngagegaing. Ye madecti mamacineholec bole balu gagac, silicine ingucnehac, naholec Siduc Madicnele bole baficnume balu gagabelec. 23 Aime nala yefe wenuc fikedaicte, yogo ngage-motolubac ye biyac salebe funale ngagesigabac. 24 Ailu Sugucne ngagepangkelu yanguc ngagegabac, naneuc dameng mi daliweme ngengela inguchac fudacte.
25 Aime ngengi salecebaicnengineng Epafodaitus salebong kwesi domalu kwesingnume, wiyac monicte mi kpungkegabac. Ye naholec bole balu gagac. Ailu naholec galu Sugucnele hudu-baba ngic, ye gbane ingucne ailu gagac. Aime ye salebe ngengela hatacmac funale ngagebe fudaicte. Filp 4:18 26 Ye huc aicnome siducine ngageibong. Ilec ailu ye ngengele ngageboc ailu kweleinedi ngengele aicnolu gagac. 27 Aime foinac, ye huc aicnome homanogale aiwec. Entacka ye homadecka, na kwele-umac sugucne feina taockeneleme ngagedacka. Ailu ye sugu miyac, Wapongti na momoc kwele-sowac ngagenotelu baficnupawec. 28 Aime ngengi ye nganilu beliyedaingte. Aime na kwele-sowac mikac ganogale ye salebe ngengela fudaicte, yogo sanangnehac ngagesigabac. 29 Aime ngenge Sugucneholec wetackeningte ailu, ye kwelenginengti angac ngagecnolu mac holecnolu ye nga ngic ingucne gocne gagaing, yenge alang bayeledaing. 30 Ailu ngengi baficnuningte kpungkeebongka, yedi kwesilu baficnume Yesu Kristole bolele ailu socine basowalelu homanogale aiwec.

2:3: Gal 5:26

2:4: 1Kor 10:24

2:6: Yoa 1:1-2; 17:5

2:7: 2Kor 8:9; Yoa 1:14

2:8: Hib 5:8; 12:2

2:9: Sale 2:33; Efs 1:20-21; Hib 1:3-4

2:10: Rom 14:11

2:11: Rom 10:9

2:15: Dan 12:3; Filp 1:10; 2Tim 2:19

*2:17: Wapongti angac ngagenale, Yuda yenge depecngineng madicne feina waing misa sotiyebong haulu gawec. Polle sac silicine ingucnehac sotiyedaicte, ilec beliyewec. Himong kisiwa 15:3-10 iwa wafedaing.

2:18: Filp 3:1; 4:4

2:21: 2Tim 4:10

2:25: Filp 4:18