2
Tili Asu wawec
Pentikos ngiye-ngiye dameng bangkaleme yengung sugu mac monicka kpaduckelu momoc ngiyeibong.* Ewalicebaicnele hombangka Yesu ye homawec. Hombang yogolec lobeina hadeng 50 motome Pentikos ngiye-ngiye dameng fikecaigac. Yogo Yuda yengele hombang monic aicaigac. Yogolec yagowa kwelengkeicne fagac: Wah 23:16; Dep 23:15-16; 34:22; Him 28:26-31; Yef 16:9-12. Ngiyeebongka honocmengkacni uc sugucne monic gbelong sugucne wecaigac, yogolec ucine ingucnedi iwahacbenang fikelu wawec. Walu mac ngiyeibong, yogolec kwelina wakeme yenge silicine yanguc nganiibong. Dac-ubilang ingucnedi fikelu ngic-ngigac hodocnginangsoc siyeckelu ngiyeyackewec. Mat 3:11 Aime Tili Asudi kwelenginang haulu wakeme yowa haicine monic-monic miibong. Asudi filesoc inguc ainingte aiyeleme yowa miibong. Sale 4:31; 10:44-46; 19:6; Mrk 16:17
Aime Yuda ngic-ngigac Esecne Yuda ngic-ngigac gocne himongne himongne hike galu fikesawec ailu mac-yowa haicine monic-monic ngagelu milu gaibong. Ailu Yuda ngic-ngigac yogo yenge Yerusalem kwesiibong. homacnedi himong monickacni monickacnidi kwesilu Yerusalem taonka ngiyeibong, yenge Wapongte yowa balaibelu gaibong. Nga uc sugucne fikeme habu homacnedi yogo ngagelu kwesi kpaduckelu mimedec aiibong. I yangucte, Tili Asuholec yenge ngic-ngigac yengele yowanginang yefe filesoc filesoc mibong ngageibong. Ngagelu mimedec ailu welecebalu yanguc miibong, “Ngagegaing, ngic yago yowa migaing, yenge sasawadi Galili ngic. Aime yenge wenucka nongileng yowanonggangbenang filesoc filesoc mibong ngagegabeleng? Nonge yago
Patia ngic nga
Midia ngic ailu
Elam ngic. Nga
Mesopotamia himongkacni nga
Yudeya himongkacni ailu
Kapadosia himongkacni. Nonge
Pontus himongkacni nga
Asia prowinswacni. 10 Ailu
Frigia himongkacni nga
Pamfilia himongkacni ailu
Isip himongkacni. Nga
Libia himongka Sairini mac haicine monic monic, yogowacni. Ailu
Roma taonkacni kwesiicne. 11 Yogo yenge Yuda ngic-ngigac nga Israel yengele alingkacni miyacti Yuda ngic-ngigac yengeholec taockelu gaibong. Ailu
Krit ngic nga
Arebia ngic.
Nongileng inguchac galu yowanonggangsoc Wapong pasitowainele yowa haicine monic-monic mibong ngagegabeleng.” 12 Inguc milu mimedec ailu ngage-bibiyelu mingagec ailu yanguc miibong, “Pasi fikegac, yogo wiyac silicine monicbenang, yogo mi ngage-motogabeleng.”
13 Gocne yengibac yowa kwekwe ailu yanguc miibong, “Yenge waing misa homacne nolu kwelengineng sifuwegac.”
Pitadi Tili Asule fungine edocebawec
14 Inguc mibong Pita ye salecebaicne 11 yengeholec domalu sanangnehac wackelu yanguc edocebawec, “Yuda ngic-ngigac ailu ngic-ngigac sasawa Yerusalem gagabiyeng, na pasi yagolec fungine mibe yegengkengeleme ngagening. 15 Ngenge ngic yogo nganicebalu yanguc ngagesigaing, ‘Waing misa nolu kwelengineng sifuwegac.’ Inguc mi ngagedaing. Yakumac ubiyacte 9 kilok aigac, yenge waing misa mi nogaing, miyac. Israel ngic-ngigac yenge ubiyacte waing misa mi nocaigaing. 16 Nga pasi yogolec hocne Wapongte siduc-mimi ngic Yoeldi yowa yanguc miwec,
17 ‘Wapongti yanguc miwec, dameng motonogale aiyemewa na Asune sotiyebe wame ngic-ngigac sasawadi bayackedaingte. Ailu adu-madecfocngineng yenge siduc-yowa midaingte. Nga soc-gboli madecfocngineng gung-didicka wiyac nganidaingte. Ailu ngic sugucnefocngineng gungka wiyac nganidaingte. 18 Ailu dameng iwahac na kwelec kwekwefocne, ngic nga ngigac, yengela Asune sotiyebe wame yenge siduc-yowa midaingte. 19 Ailu mibe wilini sawawa pasi mi ngani-nganiine fikedaicte. Nga himongka dumeng maaine fikedaicte. I yangucte, sac nga dac ailu hasoc sugucne fikedaicte. 20 Wenac-dongeine bafaliyelu kundung kwedaicte. Nga tamacne sac ingucne aidaicte. Yogo motome Sugucnele damengtowa tapiliine nga wacine feicne fikedaicte. 21 Aime ngic-ngigac yenge Sugucnele wac wackebong, yedi bikicte ameine bame yenge sasawa wasecne aidaingte.’ (Yol 2:28-32)
22 “Israel ngic-ngigac, na edocngebabe ngagening. Yesu Nasaret-hocni, ye Wapongti bayegengkelu nenggac ngiyecnome hewacnginang pasi damuineholec nga pasi mi ngani-nganiine ailu pasile maaine gocne bawec. Yogo biyac ngage-motolu fungine ngani-motodaingte. 23 Yele hocne Wapongti biyachac ngageme fawec, yogolec yefe mimoctolu ngengele molewa lowec. Ngengi sanangnehac milu wackelu, ngic Wapongte yefe-yowa mi ngagegaing, yengele molewa lolu edocebabong yengi ye malicpongka webong homawec. 24 Aime homacte tapilidi ye nalic mi bawecte Wapongti homacte doickacni baickelu homackacni bagboliyeme fangkewec. 25  Dawidi yedi yele mic balu yanguc miwec,
‘Na damengsoc dongene Sugucnela hilabe; ye folenapec gagacte kwelene nalic mi wadaicte. 26 Ilec kwelena kwele-madic ngagelu micnedi belic-belic yowa milu socnedi ingucnehac wangec gadacte. 27 Ga kwele-ilucne hegileng Wangec-macka nalic mi gadaicte. Ga ngicgone gbagbacne ye hegileengka mi kpeleckelu howacine aidaicte. 28 Gagi gagale yefe weduneleing. Gale haicka gaebewa belic-belic sugucnebenang aineledamecte.’ (Mige 16:8-11)
Yowa yogo Dawididi mime yegengkewec.
29 “Ngic hae-gbafocne, ngambononggeng Dawidile fungine hangoc mikac yanguc milu nalic edocngebabe, ye homame longkeibong. Aime dongesiine fawec, yakumac fagac. 1Ngt 2:10 30 Ye Wapongte siduc-mimi ngic gawecka yanguc ngagewec.
‘Wapongti yele ngambofocine yengele alingkacni madecine monic bawosaeme yedi ngictaule ngiye-ngiyewa lome ngiyenale mimipang sanangne mipangkewec.’ 2Sm 7:12; Mige 89:3-4; 132:11 (Mige 132:11)
31 Yogo nganilu ngageme Mesia homackacni gboliyelu fangkenale yanguc miwec,
‘Wapongti hegileme Wangec-macka nalic mi gadaicte. Nga socine mi kpeleckelu howacine aidaicte.’ (Mige 16:10)
32 Aime Yesu ye hocne Wapongti homackacni yeuckeme fangkeme nonge dongenonggengti noine nganiibeng. 33 Wapongti bafangkeme felu mole-foleina domawec. Nga Mamacinedi esecne Tili Asu lacnonale mipangkewec, ye yogo balu saleme wawec yogo yakumac hocne ngani-ngagec aigaing. Sale 5:32; 7:55-56 34 Dawidi ye honocmengka Yesu fewec ingucnehac mi fewec, miyac. Yedibac yowa yanguc sugu miwec,
‘Sugucnedi nale Sugucne yanguc edowec,§ Miti Geewa Hibru yowawa Sugucnele wac yaeckangti fagaic. Molic-molic Hibru yowawa wacine yogo “Yawe” fagac. Nga yogolec lobeina, “Sugucne” inguc fagac. Salecebaicne iwa Grik yowawa Sugucnele wac moniyang sugu bafaliyeicne fagac. “Nale Sugucne” yogo Mesia. “Ga tapiline balu folenapec ngiyeengka 35 ngabafocgone higegonele bageina locebabe gagi yenge damongebadamecte.” ’ (Mige 110:1)
36 Ilec ailu Israel ngic-ngigac sasawa, ngenge yanguc ngage-benangkedaing. Ngenge Yesu malicpongka weibong, ngic yogo hocne Wapongti Sugucne nga Mesianonggeng lowec gagac.” Sale 5:30-31
Ngic-ngigac kwelengineng hefaliyeibong
37 Pita ye ngic-ngigac yowa inguc edocebame yenge kwelengineng fangkeme hangocebawec. Hangocebame yeicne nga salecebaicne alingfocine yanguc uwayeleibong, “Ngic hae-gbafocnonggeng, nonge wenuc aibeng, bikicnonggeng miyac aidaicte?”
38 Inguc mibong Pitadi yanguc edocebawec, “Bikicngineng hegilenale ngenge filesoc filesoc Yesu Kristole wacka kwelengineng hefaliyeme misa lowaning. Inguc aibong Wapongti kwele-madicte Tili Asu ngeledaicte. 39 Ailu Asu ngelenale mipangkewec, yogo ngengileng nga adu-madecfocngineng gagaing, ailu dalickacni gagaing, yenge Sugucne Wapongnonggengti wacngebalu hefolecngebadaicte. Ngenge nga yenge momochac nalic badaingte.” Yes 57:19
40 Pita ye sawang-yowa inguc milu yowa homacne taockelu dogbac ailu yanguc miwec, “Ngic-ngigac yakumac galu sowaledaingte, yengeholec sowalelu miyac aidaingkale, ngenge kwelengineng hefaliyedaic. Hefaliyeme Sugucnedi yengelacni baicngebame wasecne aidaingte!” 41 Aime hadeng iwahac ngic-ngigac 3 taosen ngama ingucnedi yenge Pitale yowa ngagesingkelu misa lowalu Yesule habuwa taockeibong. Sale 2:47; 4:4
Kwele-moniyang gaibong
42 Aime salecebaicne yengi Siduc Madicne weduyelebong yogo ngagelu yengileng yefe basanangkelu gaibong. Ailu kwele-moniyangka momoc galu bret badulu nolu** Ewalicebaicnele hombangte Yesudi salecebaicne yengeholec bret nga waing nowec. Yenge damengsoc socine nga sacine yogo ngagesilu bret badulu nolu gaibong. mimiloc bole balu gaibong. Sale 20:7 43 Nga salecebaicne yengela pasi mi ngani-nganiine nga pasile maaine fikeme ngic-ngigac sasawadi mimedec aiibong. 44 Aime Yesu ngagesingkeibong, yenge kwele-moniyangka wiyac sasawangineng yogo balu gaibong. Sale 4:32-35 45 Ailu yenge himong nga hiye-mafangineng salelu moneng balu agofocngineng nosing woc-wiyacte kpungkeibongsoc botoc balu yelelu gaibong. 46 Nga ngic-ngigac hadengsoc Ibu-macka kwele-moniyang ailu kpaduckelu gaibong, yenge kwele-moniyangka macsoc macsoc bret badulu noibong. Nolu nosingngineng yogo kwele-madicka botoc balu yengileng ngageboc mi ailu gaibong. 47 Inguc ailu Wapong mitengkelu gabong ngic-ngigac sasawa habutowadi yenge ngage-madickeyeleibong. Aime Sugucnedi hadengne hadengne ngic-ngigac yengele bikicte ameine bame wasecne ailu yengileng alingka taockeibong. Sale 6:7; 11:21

*2:1: Ewalicebaicnele hombangka Yesu ye homawec. Hombang yogolec lobeina hadeng 50 motome Pentikos ngiye-ngiye dameng fikecaigac. Yogo Yuda yengele hombang monic aicaigac. Yogolec yagowa kwelengkeicne fagac: Wah 23:16; Dep 23:15-16; 34:22; Him 28:26-31; Yef 16:9-12.

2:3: Mat 3:11

2:4: Sale 4:31; 10:44-46; 19:6; Mrk 16:17

2:5: Esecne Yuda ngic-ngigac gocne himongne himongne hike galu fikesawec ailu mac-yowa haicine monic-monic ngagelu milu gaibong. Ailu Yuda ngic-ngigac yogo yenge Yerusalem kwesiibong.

2:15: Israel ngic-ngigac yenge ubiyacte waing misa mi nocaigaing.

2:29: 1Ngt 2:10

2:30: 2Sm 7:12; Mige 89:3-4; 132:11

2:33: Sale 5:32; 7:55-56

§2:34: Miti Geewa Hibru yowawa Sugucnele wac yaeckangti fagaic. Molic-molic Hibru yowawa wacine yogo “Yawe” fagac. Nga yogolec lobeina, “Sugucne” inguc fagac. Salecebaicne iwa Grik yowawa Sugucnele wac moniyang sugu bafaliyeicne fagac. “Nale Sugucne” yogo Mesia.

2:36: Sale 5:30-31

2:39: Yes 57:19

2:41: Sale 2:47; 4:4

**2:42: Ewalicebaicnele hombangte Yesudi salecebaicne yengeholec bret nga waing nowec. Yenge damengsoc socine nga sacine yogo ngagesilu bret badulu nolu gaibong.

2:42: Sale 20:7

2:44: Sale 4:32-35

2:47: Sale 6:7; 11:21