11
Pitadi wiyac sasawa fike-ofewec, yogolec siduc edocebawec
Salecebaicne nga ngic hae-gbafocngineng Yudeya himongka gaibong, yengi siduc yanguc ngageibong. Israel yengele alingkacni miyacti Wapongte yowa ngage-angac ailu ngagesingkeibong. Aime Pita ye Yerusalem iwa hefaliye hikeme soc tofangineng helockeicne, yengi miwa-heduc aicnolu yanguc edoibong, “Ga omale soc tofangineng mi helockeicne, yengele macka felu yengeholec nosing nocaigic?” Sale 10:28; Gal 2:12
Inguc mibong Pitadi aibaba funginacnihac fike-ofewec, yogolec yanguc edocebawec, “Na Yopa taonka milockelu gabe dongene balockeme gung-didicka ingucne yanguc nganiiba. Wiyac monic kpoluc sugucne ingucnedi mecine neboc nga nebocka badomalu honocmengkacni nala lobong wawec, ingucne aiwec. Sale 10:9-48 Wame yanguc nganiiba, bec-sic sugucne kpisicne nga sic gocne micnginengkolec ailu hema nango haicine monic-monic fawec. Inguc nganicebabe nala yowa malac monic yanguc fikewec, ‘Pita, ga fangkelu wecebalu nocebac.’
“Inguc mime yanguc miiba, ‘Sugucne, yogo nalic mi nocebadacte! Na wiyac wonongkolec nga Sugucnedi aka lowec, yogo micti mi noibawa nalic mi nodacte.’
“Inguc mibe honocmengkacni yowa monic fikeme alecine yaeckang aime miwec, ‘Wapongti aka yogo baickegac, yogo wonongkolec mi midamec.’ 10 Aime yowa mime habackang aime woc-wiyac yogo kpoluckolec fuluckeme honocmengka hatacmac fewec.
11 “Aime ngagebeng, dameng iwahac Sesarea taonkacni ngic habackang salecebabong nala kwesilu mac ngiyeiba, iwa domaibong. 12 Domabong Asudi yanguc edocnuwec, ‘Ga yengeholec hikenogale milu ngageboc mi aidamec.’ Inguc mime hikebe ngic hae-gbafocne 6 naholec yago domagaing, yenge balaibecnubong hikelu hudu-baba ngic yengele damong yele macka feibeng. 13 Aime yedi yowa-siduc yanguc milu edocnubawec. ‘Na angelo monicti fikenelelu yanguc edocnuwec, “Ga Yopa macka ngic salecebang hikelu Saimon, wacine monic Pita, ye mengocke kwesidabiyeng. 14 Yedi yowa edocgume ga nga golowacfocgone ngenge yowa yogo ngagelu balaibelu wasecne aidaingte.” ’ Sale 16:31
15 “Inguc mime na Siduc Madicne edocebaebewa molic-molic nongilang Tili Asu walu kwelenonggang wakewec, ingucnehac yengela wawec. Sale 2:4 16 Na yogo nganilu Sugucne Yesudi esecne yowa yanguc miwec, yogo ngagesiiba, ‘Yoane ye misa lowayelewec. Nga ngengibac, Wapongti Tili Asu lowangeledaicte.’ Sale 1:5 17 Ailu nongileng Sugucne Yesu Kristo ngagesingkebeng, Wapongti ngageboc mikac tapili nolewec. Silicine ingucnehac yakumac ngageboc mikac yenge tapili yelewecte, na ingucnedi Wapong aka nalic mi holecnodacte.”
18 Pita ye yowa inguc milu edocebame yenge ngagelu kwelengineng wame Wapong wacine bafelu yanguc miibong, “Foinac, Wapongti Israel yengele alingkacni miyac kwelengineng hefaliyeme gaga-sanang baningte inguc hocne aiyelegac.” Sale 13:48; 14:27
Antiok taonka Grik ngic-ngigac yengi ngagesingkeibong
19 Ngic-ngigac yenge Stifen welu Yesule habu gocne yenge momoc weyebic aiyelebong siyeckelu gocnedi Fonisia himongka hikeibong. Nga gocne yengi Saiparus nucka hikeibong. Nga gocne yengi Antiok taonka hikelu gaibong. Ailu yenge Yuda ngic-ngigac sugu Siduc Madicne milu edocebabong yegengkewec. Sale 8:1-4 20 Aime Yesule habu hewacnginang, Saiparus nuckacni nga Sairini himongkacni ngic gaibong, yenge Antiok taonka hikeibong. Hikelu Grik ngic-ngigac yengeholec inguchac mingagec ailu Sugucne Yesule Siduc Madicne mibong yegengkewec. 21 Mibong Sugucnedi tapili yeleme ngic-ngigac habu sugucne yenge kwelengineng Sugucnela lolu ngagesingkeibong.
22 Yogolec yowa-siduc Yerusalem iwa Yesule habu gaibong, yengele hedecka haume yenge yogo ngagelu Banabas salebong Antiok taonka hikewec. Sale 4:36 23 Hikelu nganime Wapongti moc bamadicebawec, ye yogo nganilu beliyelu kwelenginengti Sugucne ngagesingkeningte kwelengineng kwefangkewec. 24 Ye ngic madicne ailu ye kweleina Tili Asu nga ngage-ngagesing wakeicne facnowecte ngic-ngigac homacnedi yogo nganilu Sugucnela taockeibong.
25 Aime Banabas ye Sol basackelu bafuwanogale Tasas hikewec. Sale 9:30 26 Hike bafuwalu mengockeme Antiok taonka kwesilu Yesule habu yengeholec hifa moniyang galu ngic-ngigac homacne Wapongte mic-yowa edocebalu weduyeleiboc. Aime Antiok taonka molickelu ngic-ngigac yengi mic-tengtengfocine, yengele wac Kristole aling wacebaibong.
Kwele-madicte moneng lobong bahikeiboc
27 Dameng iwahac Wapongte siduc-mimi ngic gocne Yerusalem hegilelu Antiok taonka waibong. 28 Yengelacni agongineng monic wacine Agabus. Asudi edome ye fangkelu himong sasawa loloc fikenale mime yegengkewec. Aime loloc yogo Roma ngictau Sisa Klodius gawec, dameng iwa fikewec. Sale 21:10 29 Aime mic-tengtengfocine yenge yowa yogo ngagelu Yudeya himongka ngic hae-gbafocngineng gaibong, yenge baficebanogale ngageibong. Ilec ailu moneng fayelewecsoc kpatulelu yengela lobong hikenale mipangkeibong. 30 Mipangkelu moneng loibong, yogo Banabas nga Sol yetebong yeki bahikelu Yesule habu Yerusalem iwa damongfocngineng gaibong, yenge yeleibong. Sale 12:25

11:3: Sale 10:28; Gal 2:12

11:5: Sale 10:9-48

11:14: Sale 16:31

11:15: Sale 2:4

11:16: Sale 1:5

11:18: Sale 13:48; 14:27

11:19: Sale 8:1-4

11:22: Sale 4:36

11:25: Sale 9:30

11:28: Sale 21:10

11:30: Sale 12:25