4
Pita nga Yoane muc-macka locepaibong
Pita nga Yoane yeki ngic-ngigac yowa inguc edocebalu domaiboc. Domaebocka, depec-baba ngic ailu Ibu-macte lebe-ngic micne nga Sadyusi yenge momoc yekela lelu iwahac domaibong. Aime Yesu ye homackacni gboliyelu fangkeme homaicne yenge momoc gboliyelu fangkedaingte. Yeke yowa-siduc yogo ngic-ngigac edocebaboc yegengkewecte, micnefocngineng yenge yekele aalic ngagelu ngaba aiyeteibong. Inguc aiyetelu bacepalu mac biyac awelewecte muc-macka locepabong ngiyeboc mac saewec. Aime habutowadi Pita yowa mime ngageibong, yengelacni homacnedi yogo ngagesingkelu Yesule habuwa taockeibong. Aime ngic esecne nga gbolicne dzalengineng 5 taosen ngama ingucne aiwec. Sale 2:41
Pitadi Yesule fungine mime yegengkewec
Saeme Yuda ngic-ngigac yengele damong nga micnefocngineng ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yenge Yerusalem iwa kpatuleibong. Kpatulebong depec-baba ngic yengele damong sugucne, wacine Annas, ye iwa momoc gawec. Nga Kaifas ailu Yoane nga Aleksanda, yenge depec-baba ngic micne ailu gocne gaibong, yengele alingfocngineng sasawa yenge momoc kpatulelu gaibong. Galu Pita nga Yoane bacepalu wele haicnginang locepaibong. Locepalu yanguc mi-uwac aiyeteibong, “Ngeke oma tapiliwa nga male wacka pasi yogo babiyec?”
Uwayetebong Pita ye Tili Asudi kweleina wakeme yanguc edocebawec, “Israel damongfocnonggeng nga micnefocnonggeng, mibe ngagening. Ngenge ngic hige-sowac ye wenuc madickeyec, ailu yela pasi madicne wenuc fikecnoyecte uwanotegaing. 10 Ngenge nga Israel ngic-ngigac sasawa ngageningte yowa yanguc mibe, ngenge Yesu Kristo Nasaret-hocni malicpongka webong homame Wapongti ye homackacni bagboliyeme fangkewec gagac. Aime yele wacka ngic yogo madickelu dongenginang domagac. Sale 3:6,13-16
11 ‘Ye hocne mac-baba ngic yengi posa monic sowacne milu wickeibong. Aime posa yogodi macte posa-bosing ingucne sanangne ailu domagac.’* Yuda ngic-ngigac yenge mac-himongka balu posa-bosing ingucne lolu gaibong. (Mige 118:22)
12 Ngic monicta wetackebeng yedi bikicte ame nalic mi bame wasecne ainangte yefe monic mi fagac, miyac. Himongne himongne nongileng Yesule wacka gabeng yedi bikicte ameine bame wasecne aidabelengte.” Mat 1:21
13 Aime Pita nga Yoane yeke hibi-mac sugucna monic mi feibocti hangoc mikac yowa miboc yenge yogo ngagelu mimedec aiibong. Ailu yeke Yesuholec gaiboc, yogo nganicepaibong. 14 Aime ngic higeine madickewec, yedi yekeholec domame nganilu yowa bafaliyenogale ngagebong kpungkewec. 15 Kpungkeme Tutumangtowa iwacni aiyetebong sobengka walu domaebocka yengilangkac yowa mingagec ailu yanguc miibong, 16 “Nongileng ngic yaeckang weninguc aiyetenangte ngagebeng kpungkegac. Yengi ngagesingkeningte yeke pasile maaine baboc Yerusalemkocni ngic-ngigac yengi siducnginec biyac ngageyackeibong, yogolec nalic mi bisockedabelengte. 17 Aime yowa yogo macsoc hikeme ngagedaingkale, yeke Yesule wacka yowa hatacmac mi edocebalu weduyelenicte kpatalayetenoga.”
18 Inguc milu wacepalu yanguc mimacepaibong, “Ngeke Yesule wacka ngic-ngigac hatacmac mi edocebalu weduyeledabiyec.” Sale 5:28
19-20 Inguc mibong Pita nga Yoane yeki yowa yanguc bafaliyeyeleiboc, “Wiyac dongenonggengti nganiibeng, ailu hedecnonggengti ngageibeng, yogo nalic mi bisockedabelengte. Ngenge ngengung aibaba weni yogodi dondonne yogo ngagelu wosaecnaguning, ngengele yowa me Wapongte yowa balaibenoga? Weni yogodi Wapongte haicka madickegac?” Sale 5:29
21 Inguc miboc yenge yowa hatacmac mihangoc-hangocineholec aiyetelu moc locepabong hikeiboc. I yangucte, pasi fikeme ngic-ngigac sasawadi Wapong wacine bafeibong. Ilec salecebaicne wenuc aiyelenoga, yogolec kpungkeibong. 22 Nga ngic pasile maaine higeina fikeme madickewec, ngic ye hifaine 40 ingucne aiicne, aime yenge salecebaicne moc hegilecepabong hikeiboc.
Wapongti tapili yelenale milockeibong
23 Hikeboc Pita nga Yoane yeke alingfocngineng yengela hefaliye hikeiboc. Hikelu depec-baba ngic micne ailu damongfocngineng yowa miibong, yogolec yowa-siduc edocebaboc ngageibong. 24 Ngagelu yenge kwele-moniyang ailu Wapong wackelu milockelu yanguc miibong, “Tapilitowa fileine Wapong, ga sawa nga himong ailu kiwec nga wiyac sasawa haicine monic-monic fayackegac, yogo bafuwaing. Wah 20:11; Neh 9:6; Mige 146:6 25 Gagi biyachac Tili Asu edoengka yedi ngambononggeng ailu bole-madecgone Dawidi, yele micka lome yedi yowa yanguc miwec.
‘Foinac, himongne himongne ngic-ngigac sasawa aalicebawec. Ailu ngicne ngicne yenge aibaba sowacne ainogale yowa mingagec ailu ngage-ngage bole balu aibibiyelu lonaguibong. 26 Himongte ngictau nga damong yenge kpatulelu sanangnehac domalu Sugucne nga Mesia wenogale ngaba aiyeteibong.’ (Mige 2:1-2)
27 Yowa yogo noine fikewec, yogo ga bole-madecgone gbagbacne, yogo Yesu Kristo hocne Mesia bawosaeing. Aime taon iwa hocne ngictau Herode nga damong Pontius Pailat, yeki Israel yengele alingkacni miyac nga Israel ngic-ngigac yengeholec kpatulelu Yesu ngaba aicnoibong. Mat 27:1-2; Luk 23:7-11; Sale 3:13 28 Ailu esecne geicne tapiliwa nga micgonedi miing, yogolecsoc inguc aicnoyackeibong. Sale 2:23 29 O Sugucne, yogo milu yowangineng ngani-ngagec ailu kwelec kwekwefocgone tapili baficnubalu domaengka yowagone hangoc mikac mibeng yegengkedaic. Efs 6:19 30 Mibeng molegone sungkeng socka madickeningte nga ngagesingkeningte pasile maaine ailu pasi mi ngani-nganiine yogo bole-madecgone gbagbacne Yesu, yele wacka fikelu hikedaic.”
31 Inguc milockebong motome macka kpaduckelu ngiyeibong, mac yogowa memeya ingucne bame Tili Asudi kwelenginang wakeme Wapongte yowa hangoc mikac mibong yegengkeyelewec.
Yesule habu kwele-moniyangka baficnaguibong
32 Yesu ngagesingkeibong, habu yogo yenge kwele-moniyang ailu wiyac fayelewec, yogolec nale gale mi miibong walecngineng balu gaibong. Sale 2:44 33  Salecebaicne yenge Sugucne Yesu homackacni gboliyelu fangkewec, siduc yogodi basanangebanale ailu tapiliineholec mibong yegengkeme gaibong. Aime Wapongti kwele-madic sugucne aiyelewec. 34 Yengele hewacnginang monicti wiyac monicte mi kpungkewec, miyac. Ngic-ngigac sasawa mac-himongnginengkolec gaibong, yenge mac-himongngineng yogo salelu moneng balu Sale 2:45 35 salecebaicne yengela lolu gaibong. Lolu gabong, yengi ngic-ngigac nosing woc-wiyacte kpungkeibongsoc botoc balu yelelu gaibong.
36 Aime ngic monic gawec wacine Yosefe, salecebaicne yengi wacine monic Banabas wackeibong, yogolec fungine yanguc, mibasanang aiyelenale madec. Ye Liwaile alingkacni Saiparus nucka fikewec. 37 Ngic ye himongngine monic salelu moneng balu salecebaicne yengela bahikelu loyackewec.

4:4: Sale 2:41

4:10: Sale 3:6,13-16

*4:11: Yuda ngic-ngigac yenge mac-himongka balu posa-bosing ingucne lolu gaibong.

4:12: Mat 1:21

4:18: Sale 5:28

4:19-20: Sale 5:29

4:24: Wah 20:11; Neh 9:6; Mige 146:6

4:27: Mat 27:1-2; Luk 23:7-11; Sale 3:13

4:28: Sale 2:23

4:29: Efs 6:19

4:32: Sale 2:44

4:34: Sale 2:45