3
Pitadi ngic hige-sowac bamadickewec
Hadeng monicka mac awelelu 3 kilok aime mimiloc dameng aiwec. Aime Pita nga Yoane yeke Ibu-macka feiboc. Aime ngic monic hige-sowac nenggacte gobe kwelinacni ingucne fikewec, ye Ibu-macte odale nu monic wacine Nusalic, iwa hadengne hadengne tengke felu lobong ngiyelu gawec. Ye ngic-ngigac Ibu-macka fec-wac ailu gaibong, yenge kwele-madicka monengte milocebalu gawec. Ngic yogodi Pita nga Yoane yeke Ibu-macka fenogale aiboc nganicepalu kwele-madicka monengte inguchac milocepawec. Milocepame yeke ye ngani-lilickeiboc. Ngani-lilickelu Pitadi yanguc edowec, “Ga nganicnupac!” Sale 14:9 Inguc mime ngagewec, “Yeke wiyac monic nelenicte migabiyec.” Inguc ngagelu donge hilalu nganicepawec.
Nganicepame Pitadi yanguc edowec, “Na monengne mikac. Aime wiyac moniyang fanelegac, yogo sugu baficgube! Yesu Kristo Nasaret-hocni, yele wacka fangkelu hikec.” Sale 4:10; 16:18 Inguc milu mole-foleine balu bafangkeme iwahac higeine nga dikilikicine sanangkewec. Sanangkeme tapiliineholec wintacke fe-wac domalu yekeholec Ibu-macka momoc feibong. Felu yeuctihac fec-wac nga yefe lec-welec ailu Wapong mitengkewec. Wapong mitengkelu lec-welec aiyemewa ngic-ngigac gocne yengi nganilu miibong, 10 “Ye hocne Ibu-macte nu wacine Nusalic, iwa monengte milocebalu gacaigac.” Inguc milu ngani-motolu kwatackelu medecebawec.
Pitadi Yesule fungine edocebawec
11 Ngic ye Pita nga Yoane yeke bakatacepawec. Aime ngic-ngigac homacnedi Ibu-macte sobeng mecina dakec monic fawec, wacine Solomonte Dakec, iwa yekela hikelu kpaduckelu mimedec aiibong. 12 Aibong Pitadi nganicebalu ngic-ngigac yanguc edocebawec, “Israel ngic-ngigac, ngenge ngic yago nganilu mimedec mi aidaing. Ailu ngenge noke mi nganicnupadabiyeng. Pasi yogo nokele tapiliwa mi fikegac. Nga noke yogo Sugucnele haicka madicne gagabelec yogo mi ngagedaing. 13 Yogo miyac, ngambofocnonggeng Abraham nga Aisak ailu Yakobo, yengele Wapong ye hocne bole-madecine Yesu wacine bafewec. Ngengebac ye lobe holecnolu Israel yengele alingkacni miyac, yogo yengele molewa loibong. Foinac, Pailatdi yowaine wosaelu lukenogale mimoctowec. Aime ngengibac hegileibong. Wah 3:6,15; Luk 23:13-25; Sale 2:23 14 Ye hocne ngic gbagbacne nga pasi dondonne balu gagac.* Yuda ngic-ngigac yenge Mesiale wac monic yogo wackelu gaibong. Nga ngengibac ye lobe holecnoibong. Ailu kindololo-ngicti ngic monic weme homawec, ngenge ye hocne lukengelenale sanangne mibong 15 gagale fileine wehomaibong. Aime Wapongti ye homackacni bagboliyeme fangkewec, noke yogo nganiibecte migabelec. 16 Nga noke Yesule wac wackelu ngagesingkegabelecte ngic yago nganigabiyeng, ye tapiliineholec aigac. Nga Yesule wacka ngage-ngagesingkolec gagabelec. Ilec ailu ye madicke-benangkegac. Ngenge sasawadi pasi yogo nganigabiyeng.
17 “Ngic hae-gbafocne, na ngagegabac, ngenge Yesule fungine mi ngage-motolu inguc aiibong. Nga damongfocngineng yenge ingucnehac aiibong. Luk 23:34; 1Tim 1:13 18 Foinac, Wapongti Mesia mimoctowec, ye doic sugucne ngagecgu homanale Wapongte siduc-mimi ngic sasawa yengele micka yowa lome miibong. Aime yogo sasawa Wapong miweckasoc fikeyackewec. 19 Ilec ngenge bikicngineng miyac ainale kwelengineng hefaliyeme Wapongta hikedaing. Sale 2:38 Inguc aidaingtewa, Sugucnedi kwelengineng basanangebadaicte. 20 Ailu Mesia biyachac bawosaengelewec, ye salengeledaicte, yogo Yesu hocne. 21 Ye honocmengka felu gaemewa, damengine weleme kwesilu wiyac sasawa bamadicebadaicte. Ilec yowa Wapongti esecnebenang siduc-mimile bingec yengele micka lome mibong yegengkewec. 22  Mosesdi yanguc miwec,
‘Sugucne Wapongnginengti ngengele alingkacni siduc-mimi ngic monic na ingucnehac bafuwangeledaicte. Yedi yowa sasawa midaicte, yogo ngagedabiyeng. 23 Aime monicti siduc-mimi ngic yogolec yowa ngagelu mi balaibedaictewa, ye yengileng alingkacni baickelu wehomadaicte.’ (Yef 18:15,18)
24 “Dameng yagowa wiyac fikegac, yogo Samuellacni Wapongte siduc-mimi ngic sasawa galu ofeibong, yengi biyachac mibong yegengkewec. 25 Wapongti ngambofocnonggeng yengeholec dodofic balu Abraham yanguc edowec,
‘Ngambogone bole badaicte, yefe iwa himongne himongne ngic-ngigac mimi-madic milu edocebadacte.’ (Fike 22:18; 26:4)
Israel, ngenge dodoficnonggeng yogo nga Wapongte siduc-mimi ngic yengele yowa miicne yogolec noine ngengileng balu gagaing. 26 Molickelu ngengele hocne ngagesilu Wapongti bole-madecine saleme walu fikewec, yogo ngenge sasawa mimi-madic milu edocngebanale kindololo yefewacni baicngebadaicte.” Sale 13:46

3:4: Sale 14:9

3:6: Sale 4:10; 16:18

3:13: Wah 3:6,15; Luk 23:13-25; Sale 2:23

*3:14: Yuda ngic-ngigac yenge Mesiale wac monic yogo wackelu gaibong.

3:17: Luk 23:34; 1Tim 1:13

3:19: Sale 2:38

3:26: Sale 13:46