6
Nenggac-mamac nga adu-madec
Adu-madec, ngenge ngengileng Sugucnele ailu nenggac-mamacfocngineng yengele yowa balaibelu gadabiyeng, yefe yogodi dondonne aigac. Kol 3:20 2-3 Ung-yowa yanguc kwelengkeicne,
“Ga nenggac-mamackecgone alang bayetedamec. Ga inguc aiyengka wiyac sasawa nalic fikegeleme himongka dameng dalicne gahomadamecte.” (Wah 20:12; Yef 5:16)
Ung-yowa yogodi molic-molic mimipang yowa aigac.
Mamac, ngenge adu-madec yengele aalic mi bafuwayeledabiyeng, miyac. Ngenge Sugucnele yowa edocebalu bamadicebabong yenge sugulelu sanangkedabiyeng. Kol 3:21; Mige 78:4; Ynn 22:6
Kwelec kwekwe nga bolele damong
Kwelec kwekwe, ngenge Kristole yowa balaibecaigaing, silicine ingucnehac himongka bolele damongfocngineng yengele yowa balaibelu ngageboc mikac domalu hangoc ailu dengdengngebame kwesac mi aidabiyeng. Kol 3:22-23; Tit 2:9-10; 1Pi 2:18 Ngenge Kristole kwelec kwekwe ganogale Wapongte yowa kwele-madicka ngagelu damengsoc bolengineng madicne angacka badabiyeng. Inguc ailu bolele damongfocngineng yenge nganicngebagaing me mi nganicngebagaing, aime sifu ngenge bole madicne sugu badabiyeng. Ngenge ngic yengele bole bacaigabiyeng, dameng iwa Sugucne ngagesilu yele bole ingucnehac yogo kwele-madicka badabiyeng, bole yogo ngicte bole miyac. Aime yanguc ngagegaing, ngenge bolele damong me kwelec kwekwe gagaingka, ngenge bole madicne balu gabong Sugucnedi yogolec ameine sockahac badungeledaicte. 2Kor 5:10; Kol 3:24-25
Bolele damong gagaing, ngenge ingucnehac kwelec kwekwefocngineng hangoc mi bafuwayeledaing, kwele-ulucka aiyeledaing. Ngenge yanguc ngagedaing, honocmengka yenge nga ngenge Sugucnengineng moniyang gagac. Yela feicne waicne monic mi gagaing. Kol 4:1; Rom 2:11
Lokwesacka sanangkelu domadaing
10 Yowa mimoctonogale mibe, ngenge Sugucnela hole-sanangkebong tapilitowainedi ngengela falockelu fame tapiliholec gadabiyeng. 11 Ngenge Aleng Sugucnenginengti kwesacka ngaba aingeleme ngenge sanangkelu domaningte hudule wiyac sasawa Wapongtacni holebong haudaic. Rom 13:12; 2Kor 10:4 12 I yangucte, nongilengti ngic himong-sockolec yengeholec hudu mi wedabelengte, miyac. Nongileng aleng micne nga wiyac haicine monic-monic gocne tapilinginengkolec gagaing, yengeholec hudu welu gagabeleng. Aleng yogo yenge kundungte tapili sugucne nga feicne ailu damong galu himongka nga sawawa bolengineng bacaigaing. 1Pi 5:8-9 13 Ilec Wapongtacni hudule wiyac sasawa holebong haume kindololo damengka ngaba yengi tapilingineng nalic mi bawadaingte. Aime ngenge sanangne domadaingte.
14 Ngenge ilec yanguc aidabiyeng, wiyac sasawa noinedi umbika ingucne aime ngenge yogo hewacnginang hefedabiyeng. Hefelu gaga dondonnedi maleku ingucne aime somecnagudaing. Yes 11:5; 59:17; 1Tim 5:8 15 Kwelengineng baefeckebong aibaba yogo hige-ebec ingucne aime ngenge yogo holebong haume sanangke galu Siduc Madicne ngagesingkelu kwele-mogung aidaing. Rom 10:15 16 Ailu ngenge wiyac sasawa yogo balu gadaing. Ailu ngage-ngagesingnginengti sukuku ingucne hefedaing. Ngenge yogo damengsoc hefelu domabong Kindololo fileinedi lebe-madecine dac-ubilangngineholec balockeme welelu sukukuwa kwelu mogungkedaic. 17 Ailu asa bacngebame wasecne aigaingte aen duu ingucne holebong haudaic. Aime Tili Asulacni hudule fitec wacine Wapongte yowa. Ngenge yogo balu gadaing. Hib 4:12 18 Asudi damengsoc baficngebame Wapong wacke-wasic aicnolu milockelu gadaing. Ngenge deboc-gboli galu ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yengele ngagesilu sanangnehac Wapong milockedaing. Luk 18:1; Kol 4:2; 1Tim 5:17
19 Ailu micne efeckeme hangoc mikac galu Wapongti yowa neleme Siduc Madicnele ngage-ngage sangkeicne yogo milu edocebadacte. Ngenge nale yogolec Wapong milockedaing. Kol 4:3-4; 2Tim 3:1 20 Ailu na yogolec siduc mibe muc-macka locnubong ngiyegabac. Ilec na hangoc mikac yowa madicne edocebadacte yogolec milockedaing. 2Kor 5:20; Film 9
Yowa moto-motoine
21 Tikikusdi fulu gaganele fungine nga bole bacaigabac, yogolec edocngebayackedaicte. Ngic yogo ngic hae-gbanonggeng, ailu kwelenonggengti yele angac ngagegabeleng. Ye tatakic mikac Sugucnele mic-yowa balaibelu baficebacaigac. Sale 20:4; Kol 4:7-8; 2Tim 4:12 22 Yedi nongele yowa-siduc edocngebame ngagebong ngengele kwele basanangkenogale salebe fudaicte.
23 Wapong Mamac nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo yeki ngic hae-gbafocne ngenge kwele-mogungkolec galu kweledi angac ngagenaguningte ngage-ngagesingngineng basanangkedabiyec. 24 Ngic-ngigac Sugucnenonggeng Yesu Kristo kwelenginengti yele angac ngagecaigaing, ngengela kwele-madic nga angactowa moto-motoine mikac yogodi fagidaic.
Yogo foinac.

6:1: Kol 3:20

6:4: Kol 3:21; Mige 78:4; Ynn 22:6

6:5: Kol 3:22-23; Tit 2:9-10; 1Pi 2:18

6:8: 2Kor 5:10; Kol 3:24-25

6:9: Kol 4:1; Rom 2:11

6:11: Rom 13:12; 2Kor 10:4

6:12: 1Pi 5:8-9

6:14: Yes 11:5; 59:17; 1Tim 5:8

6:15: Rom 10:15

6:17: Hib 4:12

6:18: Luk 18:1; Kol 4:2; 1Tim 5:17

6:19: Kol 4:3-4; 2Tim 3:1

6:20: 2Kor 5:20; Film 9

6:21: Sale 20:4; Kol 4:7-8; 2Tim 4:12