5
Ananaias nga Safaira
Aime ngic monic yengeholec gawec, wacine Ananaias, ye ngigacine Safaira yeke himongnginec monic nebocine salelu moneng baiboc. Balu moneng nebocine baickelu lome ngiyenale ngigacine edome ngageme kwele-moniyang aiiboc. Ailu nebocine salecebaicne yengela bahikelu lowec. Sale 4:34-35
Lome Pitadi yanguc edowec, “Ananaias ngagegic, Satangti kwelegona haume ga Tili Asu kwesac aicnolu himonggone nebocinele fuli nebocine sangkeengka ngiyegac. Yoa 13:2 Mac-himonggone nebocine fagelenale milu fageledec, me salelu moneng balu yogodi inguc me inguc aibe milu aideng. Ga kwelegonedi kwesacgume inguc aigic, yogo nalic mi aigac. Ngagegic, ga kwesac aigic, yogo ngic nonge mi ainolegic, miyac. Ga Wapong kwesac aicnogic.”
Inguc mime Ananaias ye yowa yogo ngagelu iwahac lodingke wawelu homawec. Aime yenge sasawadi pasi fikewec, yogolec siducine ngagelu damuebame hangoc sugucne aiibong. Aime ngic-madec yenge fangkelu kponggbongine ebeckelu tengke hikelu longkeibong.
Longkebong 180 minit ngama ingucne motome ngigacine ye ngaweinela aibaba fikewec, yogo mi ngagelu welewec. Weleme Pitadi yanguc uwacnowec, “Himong nebocinele moneng babiyec, yogo sugu me?”
Uwacnome yedi miwec, “Oc, yogo sugu.”
Inguc mime Pitadi yanguc edowec, “Foinac, ngeke Sugucnele Asu lokwesacka lonogale mingagec ailu kwele-moniyang aigabiyec. Ngagegic, ngawegone longkelu wele nu lobina domagaing, yenge ga inguchac tenggulu hike longgudaingte.”
10 Inguc edome ye iwahac higeina lodingke wawelu homawec. Homame ngic-madec yenge mac kwelina felu ye biyac homawec, inguc nganilu kponggbongine tengke hikelu ngaweine fawec, yogolec mecina longkeibong. 11 Aime Yesule habu sasawa nga ngic-ngigac sasawa yenge siducnginec ngagelu damuebame hangoc sugucnebenang aiibong.
Salecebaicne yengi pasi tapiliineholec baibong
12 Salecebaicne yenge ngic-ngigac yengi ngagesingkeningte pasile maaine nga pasi mi ngani-nganiine, yogo homacne ngic-ngigac yengela balu gaibong. Aime Yesule habu sasawa yenge Ibu-macka Solomonte Dakec, iwa kwele-moniyang ailu kpatulelu gaibong. Sale 2:43; 14:3 13 Kpatulebong ngic-ngigac yenge hangoc ailu yengela mi taockeibong. Ailu yenge sifu alang bayelelu gaibong. 14 Inguc aiibongte ngic-ngigac homacnedi Sugucne ngagesingkelu yengela taockelu gabong Yesule habu sugulewec. 15 Salecebaicne yenge pasi tapiliineholec babong nganiibongte ailu yenge huckolec mapicka nga dembengkolec yefewa locebalu gaibong. Inguc ailu yanguc ngageibong, Pita ye lec-welec aime ilucinedi hedicebame hucngineng miyac aidaic. 16 Ailu Yerusalem taon emeina taon gocne falegac, yogowacni ngic-ngigac homacnedi huc-doickolec ailu aleng wonongkolecti basowalecebaicne, yenge baceba hikebong sasawadi madickelu gaibong.
Angelodi muc-mackacni baicebawec
17 Pasi ingucne fikeme depec-baba ngic yengele damong sugucne nga alingfocine Sadyusi ngic-habu, yenge hasowac aigacgu 18 salecebaicne bacebalu muc-macka locebaibong. 19 Locebabong deboc yogowahac Sugucnele angelo monicti nu laliyelu mengoceba walu yanguc edocebawec, Sale 12:7-10 20 “Ngenge Ibu-macka fedomalu gaga gbolicnele fungine ngic-ngigac sasawa edocebadabiyeng.”
21 Inguc edocebame ngagelu mac sae-saele Ibu-macka felu ngic-ngigac edocebalu weduyeleibong.
Dameng iwa depec-baba ngic yengele damong sugucnedi alingfocine yengeholec kwesiibong. Kwesilu Yuda ngic-ngigac yengele Tutumangtowa, yogolec memba, nga Israel ngic-ngigac yengele micnefocngineng wacebame kwesilu kpaduckeibong. Kpaduckelu salecebaicne baceba kwesiningte muc-macka yowa lobong hikewec. 22 Hikeme lebe-ngic yenge hike sulumelu muc-macka basacebalu hefaliye welelu yanguc edocebaibong, 23 “Nonge hikelu nu panggala sanangnebenang baicne, yogo nganibeng damong yenge nuwa domagaing. Aime nu laliye felu ngic basacebalubac monic mi nganigabeleng.” 24 Yowa yogo mibong Ibu-macte lebe-ngic micne nga depec-baba ngic micne, yenge pasi fikewec, yogolec ngage-bibiyeibong.
25 Inguc aibong monicti welelu yanguc edocebawec, “Ngagegaing, ngic muc-macka locebabiyeng, yenge Ibu-macka ngic-ngigac yowa milu weduyelelu domagaing.” 26 Inguc mime lebe-ngic micnengineng yedi lebe-ngic bacebame hikeibong. Aime ngic yengi posadi wickelu holecebadaingkale, hangocebame salecebaicne ulucne mengocebalu weleibong.
Salecebaicne yenge mi hangocebawec
27 Ailu Yuda ngic-ngigac yengele Tutumangtowa, yogolec memba tutumangka locebabong domaibong. Domabong depec-baba ngic yengele damong sugucnedi yowa yanguc uwayelewec, 28 “Ngenge Yesule siduc ngic-ngigac mi edocebalu weduyeleningte milu kpatalacngeleibeng. Ngagegaing, ngengebac Yerusalem ngic-ngigac sasawa yengela hatacmac mibong yegengkeyelegac. Ailu ngic yogolec sacte bikicte ameine, yogo nongele feiwa lonogale migaing.” Mat 27:25
29 Inguc mibong Pita nga salecebaicne yengi bafaliyelu yowa yanguc edocebaibong, “Wapongte yowa hegilelu ngic-yowa balaibenoga, yogo nalic mi aidabelengte. Sale 4:19 30 Ngengi Yesu molenginengti malicpongka welu wehomabong ngambofocnonggeng yengele Wapongti ye homackacni bagboliyeme fangkewec. 31 Fangkeme Wapongti balu damongnonggeng ailu Asa bacnubame madickenangte gunungkeme mole-foleina domagac. Ailu Israel ngic ngenge kwelengineng hefaliyeme bikicngineng hegilenale inguc aiwec. Sale 2:33-34; Efs 1:20; Hib 2:10; 12:2 32 Wapongte yowa balaibebong Tili Asu yelecaigac. Aime Tili Asu nga nonge Yesule siduc yogo nongileng bucnehac nganilu mibeng yegengkegac.”
Gamalieldi mime salecebaicne hegilecebaibong
33 Yowa inguc edocebame kwelenginang bame salecebaicne wehomacebanogale miibong. 34 Inguc mibong Tutumangtowanginang Farisaio ngic monic ngiyewec, wacine Gamaliel, ye Wapongte yefe-yowale wewedu ngic gawec. Ilec ngic-ngigac yenge ye alang bacnocaigaing. Yedi miwec, “Ngenge ngic yago mac-sobengka baceba haulu domaebong.” 35 Inguc mime baceba haubong micne alingfocine yanguc edocebawec, “Israel ngic, ngenge ngic yago funginengineng ngage-motolu aibaba yogo aiyeledaing. 36 Esecne dameng monicka ngic monic wacine Teudas yeuctihac fikelu miwec, ‘Na ngic sugucne.’ Inguc mime ngic 400 ingucti yeholec wetackeibong. Aime ye yeicne hudu hilu homame alingfocine singsalolong kwebong bolengineng miyac aiwec. Sale 2:33-34; Efs 1:20; Hib 2:10; 12:2 37 Ye miyac aime wac-aling babale dameng fawec, iwa Galili prowinswacni ngic monic wacine Yudas, ye ngic gocne kwelengineng kwefangkeme Roma yengele gamang baickeningte yenge yeholec wetackeibong. Yudas yeicne inguchac webong miyac aime alingfocine siyeckelu hikeibong. 38 Ilec ailu yanguc edocngebabe, ngenge ngic yago hegilecebabong hikening. Yenge bole yogo ngic ngage-ngagewa bagaingka, yogo ngic yekele bole miyac aiwec, inguc miyac aidaicte. 39 Nga Wapongti tapili yeleme bagaingka, ngengi nalic mi kpatalayeledaingte. Gacgu Wapong aka holecnodaingkale migabac.”
40 Inguc edocebame ngage-ngagengineng hefaliyeme salecebaicne wacebabong weleibong. Welebong lebe-ngicti muc-hududi wecebaningte edocebaibong. Aime wecebabong motome yenge Yesule wacka yowa hatacmac mi miningte mimacebalu salecebaibong. Sale 4:18
41 Salecebabong Wapongti ngageme madickenale yenge Yesule wacte wecebalu game-gameine nalic aiyeleibong. Yogolec beliyelu Tutumangtowa iwacni walu hikeibong. Mat 5:10-12; 1Pi 4:13 42 Aime yenge hadengne hadengne Ibu-macka nga macne macne, iwa Yesu ye Mesia, yogolec Siduc Madicne mibong yegengkeme weduyelelu gaibong. Ailu bole yogo mi hegileibong.

5:2: Sale 4:34-35

5:3: Yoa 13:2

5:12: Sale 2:43; 14:3

5:19: Sale 12:7-10

5:28: Mat 27:25

5:29: Sale 4:19

5:31: Sale 2:33-34; Efs 1:20; Hib 2:10; 12:2

5:36: Sale 2:33-34; Efs 1:20; Hib 2:10; 12:2

5:40: Sale 4:18

5:41: Mat 5:10-12; 1Pi 4:13