4
Polle mimi-madic
Ilec ailu, ngic hae-gbafocne, kwelenedi ngengele angacnume nganicngebanogale ainelegac. Ngengi belic-belic bafuwanelebong angacnugac. Ailu agofocne kwele-angackolec, ngenge yogolec ailu Sugucneholec wetackelu sanangne gadabiyeng. 2Tim 2:19-20
Yuodia nga Sintike, ngeke Sugucneholec wetacke galu kwele-moniyang ainagunicte, mimiloc yowa sanangne edocngepagabac. Aime agone, ga naholec bole bacaigicte yanguc edocgugabac, ngigac yaeckang yogo baficepadamec. I yangucte, yeke nga Kelemente, ailu ngic-ngigac nebocine gocne yenge naholec galu Siduc Madicnele bole balu gagaing, yengele wac Gagale hibiwa fagac. Miye 20:15; Luk 10:20
Belic-belicka gaga
Ngenge damengsoc Sugucneholec wetacke galu belic-belicka gadabiyeng. Ailu hatacmac migabac, ngenge belic-belicka gadabiyeng. Sugucne emenonggang gagac. Ngic-ngigac sasawadi nganicngebabong ngenge gaga ulucne ailu gadaing. Hib 10:25; Yak 5:8-9 Ngenge wiyac monicte mi medecngebadaic. Ailu ngenge wiyac sasawale aingeleme, Wapong kwele-madicka wackelu uwacnolu milockedaing. Mat 6:25-34; Kol 4:2 Inguc aiyebongka Wapongte kwele-mogungti ngage-ngage-motoc sasawa ewaligac, yogodi kwelengineng nga ngage-ngagenginengte asa bame, Kristo Yesuholec wetackelu gadaingte. Yes 26:3; Yoa 14:27; Kol 3:15
Aibaba gbagbacne
Ngic hae-gbafocne, yowa monic yanguc minogale ngagesigabac. Aibaba noine nga alang-babaholec, nga dondonne ailu gbagbacne, aibaba weni yogodi nganibong angacine aicaigac. Ailu ngagebong madicne aicaigac, ailu aibabangineng madicne, nga mitengngebanogale silic aicaigac, aibaba sasawa ingucnedi ngage-ngagengineng bame wakeyackedaic. Aime nani ngage-ngage wedungelebe ngageibong, ailu yowa nalacni hedecnginengti ngageibong, ailu dongenginengti nale aibaba nganiibong, ngenge bole yogo bayackedabiyeng. Ngenge inguc aibong kwele-mogungte Wapong ye ngengeholec gadaicte. Rom 16:20
Filipai yengele kwele-madic yowa
10 Ngenge hatacmac nale ngagesilu aibabangineng hole-gboliyelu wiyac gocne baficnuningte loneleibong. Ilec Sugucne mitengkelu beliyegabac. Ngenge biyachac molickelu nale ngagesiibong, yogo noine. Ailu baficnuningte yefe monic mi fawecte kpungkelu hegileibong. 11 Na wiyac gocnele kpungkegabac me balu gagabac, na yogolec mi edocngebacaigabac. Woc-wiyacne fanelegac, yogo sugu balu ngagebe nalic aime gacaigabac. Inguc ganogale ngage-ngage biyachac baiba. 12 Ailu dameng gocna waweweine gaga, nga dameng gocna moneng-mafaholec gaga, yogo biyachac gaiba. Ailu dameng gocna nosing nogebec ailu gaga, nga dameng gocna nosing homacka gaga, nga wiyac bocyackolec gaga me woc-wiyac mikac gaga, yogo sasawa biyachac galu nganiiba. Gaga ingucne galu ngagebe nalic aime gacaigabac.
13 Kristodi tapili nelegacte, wiyac sasawa yogo nalic aiyackedacte. 2Kor 12:10 14 Umacka gaebewa ngengi baficnuibong, aibaba yogolec ngagebe madickegac. 15 Siduc Madicne molickelu edocngebaiba. Ailu Masedonia hegilelu hikeiba, dameng iwa Filipai habu ngengi sugu hiye-moneng baficnuibong, yogo ngagegaing. 2Kor 11:9 16 Aime Tesalonika iwa galu wiyac gocnele heic aibe, ngenge ngagelu dameng gocna inguchac baficnulu lolu gaibong. 17 Inguc mibe ngengi hatacmac wiyac neleningte milocnubagac, inguc mi ngagedaing. Na ngagebe ngenge ameine madicne lobewa badaingte.
18 Epafodaitusdi wiyac gocne ngengelacni balu kwesilu nelewec. Aime wiyac monicte mi kpungkelu gagabac, wiyacne bocyac fame gagabac. Aime wiyac neleicne yogodi depec hoine madicne ingucne angacine aigac, Wapongti yogo nganime madickegac. 19 Wapongne ye woc-wiyacine wac feicneholec. Ailu yedi ngenge woc-wiyacte kpungkecaigaing, yogo Kristo Yesule ailu nalic ngeleyackedaicte. 20 Wapong Mamacnonggeng Yela wac feicne moto-motoine mikac fafegidaic, yogo foinac.
Yowa moto-motoine
21 Ngic-ngigac Wapongte bingec sasawadi Kristo Yesuholec wetackelu gagaing, nongele wenac-madic yogo yengela fugac yogo ngengi edocebadaing. Ngic hae-gbafocnonggeng yawa naholec gagabeleng, yengele wenac-madic inguchac ngengela fugac. 22 Aime ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yawa gagaing, yengele wenac-madic inguchac ngengela lobong fugac. Ailu aling yogo gocne Sisale macka gagaing, yenge wenac-madicngineng sugucnehac ngengela lobong fugac.
23 Sugucnenonggeng Yesu Kristole kwele-madicti asunginang fadaic.
Yogo foinac.

4:1: 2Tim 2:19-20

4:3: Miye 20:15; Luk 10:20

4:5: Hib 10:25; Yak 5:8-9

4:6: Mat 6:25-34; Kol 4:2

4:7: Yes 26:3; Yoa 14:27; Kol 3:15

4:9: Rom 16:20

4:13: 2Kor 12:10

4:15: 2Kor 11:9