^
2 Korin
Molic-molic yowa
Wapong ye baba-sanangte fileine
Homacte alingkacni bamoctocnubawec
Polle fungine
Yesule habu Korin iwa mi yugucebawec
Monicte bikic hegilenoga
Salecebaicne yengele bole hoine madicne
Poldi bolele fungine miwec
Dodofic gbolicne
Sugucnele tapili nga wac feicne
Kristo yegena mibong yegengkedaicte
Tapilitowa feicne iwa fedabeleng
Homalubac gagawa hikenoga
Honocmengte soc holenoledaicte
Sugucnele habuwa gaga
Kwele-moniyang bafuwanolewec
Bolele umac nga kwele-madic
Kweledi angac ngagenagulu ganoga
Kundung nga angoc
Kwele-madic yowa
Titusdi siduc balu kwesiwec
Siyeckelu gaibong
Titus hefoleibong
Yerusalem yengele babafic
Hiye-moneng madicne damongkenoga
Ibule yowa
Kwele-madicka wiyac yelenoga
Yesule habu yengele babafic
Salecebaicne aibabangineng
Bole-yowa silicina balaibenoga
Salecebaicne kwesacine
Kwele-sifuc yowa ingucne
Polle fungine
Poldi wiyac nganiwec
Wiyac monic
Pol ye salecebaicne noine
Hikenogale efeckeicne
Ngagebocte yowa
Kristo ye tapiliineholec gagac
Gagangineng ngani-wosaec aidabiyeng
Yowa moto-motoine